• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Chương trình hành động 4102/CTr-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Tải về Văn bản khác 4102/CTr-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4102/CTr-UBND

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 11/CT-TTG NGÀY 04/3/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Chương trình hành động với những nội dung cụ th như sau:

I. Mục tiêu, yêu cầu

1. Cụ th hóa các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

2. Tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19; có các phương án, giải pháp phù hợp nhằm ứng phó với mọi tình huống, không đbị động bất ngờ. Hỗ trợ cho các đối tượng, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát trin kinh tế - xã hội năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

3. Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, bù đắp, giảm thiu các thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra. Đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong việc chủ động, đồng bộ, quyết liệt phòng chống, ứng phó với diễn biến của dịch, đảm bảo an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

II. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

1. Tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử

a) Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Lâm Đồng chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh:

- Cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngn thời gian xét duyệt h sơ vay vn, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng; kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí... đi với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Triển khai thực hiện ngay các chính sách tín dụng phù hợp đtháo gỡ khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo các hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước (trước mắt là Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được cụ thể hóa tại quy định nội bộ của các đơn vị).

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 4315/KH-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng triển khai thực hiện Đ án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và Đán đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công; thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Xem xét miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ, nhất là phí thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ hành chính công.

b) Sở Tài chính:

- Chủ trì phối hợp các sở, ngành nghiên cứu các quy định của pháp luật, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ để rà soát, đề xuất kịp thời các hỗ trợ về gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, hỗ trợ lãi suất, giãn nợ; gia hạn nợ cho các doanh nghiệp vay vốn tại các quỹ tín dụng tài chính địa phương, hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp vay vốn thực hiện chương trình bình ổn giá, giãn, gia hạn thời gian nộp phí sử dụng hạ tầng tại khu công nghiệp và một số chính sách hỗ trợ khác khi Chính phủ ban hành nhằm giúp cho doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trước mắt, duy trì và n định hoạt động sản xuất.

- Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp về chi ngân sách nhà nước, trước hết là các gói hỗ trợ để góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch covid-19 theo quy định.

c) Cục Thuế:

- Triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá phân tích tng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, xác định cụ thể các nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế bị suy giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 để kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp quản lý thu hiệu quả, khả thi nhằm khai thác các nguồn thu mới, có tiềm năng đbù đắp số thu bị suy giảm do dịch Covid-19.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế; thực hiện kịp thời và đúng quy trình chính sách pháp luật về miễn, giảm, gia hạn nợ, hoàn thuế, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, đẩy mạnh việc dùng hóa đơn điện tử nhằm giảm thời gian đi lại, tập trung đông người góp phần hạn chế sự lây lan và đy lùi dịch Covid-19.

d) Sở Thông tin và Truyền thông: Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh phát triển các sản phẩm trong thương mại điện tử - kinh tế số, giao vận, chuyển phát, fintech, thanh toán điện tử... trên môi trường số; đồng thời thông báo đến các cấp, các ngành, địa phương và đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân triển khai ứng dụng mạnh mẽ vào đời sống kinh tế, xã hội.

đ) Bảo hiểm xã hội tỉnh: chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến hết tháng 6 hoặc tháng 12 năm 2020 và không tính lãi chậm nộp theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

e) Liên đoàn lao động tỉnh: theo thẩm quyền hướng dẫn thời điểm đóng kinh phí công đon phù hợp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

2. Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp

a) Trung tâm dịch vụ hành chính công chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương rà soát toàn bộ các thủ tục hành chính đề xuất cấp có thm quyền xem xét cắt giảm hoặc bãi bỏ nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Tiếp tục đy mạnh tuyên truyền, đồng thời có giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính cấp độ 3, 4 nhằm cắt giảm mạnh chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; khuyến khích nộp và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Hướng dẫn về hồ sơ trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã thông qua điện thoại, thư điện tử và hệ thống hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được cung cấp qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

c) Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn ngay các đơn vị kinh doanh cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí logistics, hàng không, đường bộ,  khi có hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải.

d) Cục Thuế tỉnh xem xét không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời không để doanh nghiệp lợi dụng chủ trương này vi phạm pháp luật. Tạm dừng việc thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế, nghiên cứu việc kiểm tra thuế thông qua hồ sơ khai báo thuế của doanh nghiệp nộp tại cơ quan Thuế.

đ) Thanh tra tỉnh và Thanh tra các sở, ngành thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, không thanh tra ngoài kế hoạch, trừ trường hợp đặc biệt được giao.

e) Các sở, ngành, địa phương trong phạm vi và lĩnh vực quản lý, rà soát kiến nghị việc giảm phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hoặc đề xuất phương án giảm phí, lệ phí và gửi Sở Tài chính thm định theo tình hình thực tế.

3. Tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu

a) Sở Công thương:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát, báo cáo về thực trạng, nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào, đề xuất các giải pháp để đa dạng hóa, bảo đảm nguồn cung cho hoạt động sản xuất trong tỉnh; có biện pháp bảo đảm nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh và phương án tổ chức sản xuất, phân phối, lưu thông, cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; theo dõi diễn biến thị trường, thu thập và xử lý thông tin, phối hợp chặt chẽ với các nhà phân phối để điều tiết thị trường, đảm bảo cung ứng đủ các hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường.

- Thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng hàng Việt, triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá trên toàn tỉnh; Hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm trong nước; Hỗ trợ hoạt động mua bán thông qua thương mại điện tử; Hỗ trợ Doanh nghiệp xây dựng và hoàn thiện trang thương mại điện tử www.dalatproducts.com, tchức chương trình khuyến mại nông sản Đà Lạt, Lâm Đồng trực tuyến; Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường nước ngoài ...theo đúng tiến độ tại Kế hoạch số 583/KH-SCT ngày 27/3/2020 của Sở Công thương.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ găm hàng, gây khan hiếm giả tạo, hàng giả, hàng nhái trên thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu trong phòng chống dịch như khu trang, nước rửa tay khô, vật tư y tế.

- Phối hợp với các địa phương phát triển mạnh các vùng sản xuất, các khu công nghiệp để chủ động hơn nguồn cung ứng nguyên liệu; đề xuất các chính sách ưu đãi phù hợp, trước hết là đối với các ngành chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19; có cơ chế khuyến khích sản xuất linh kiện, sản phẩm, nguyên liệu trong nước thay thế nhập khẩu.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan liên quan chỉ đạo tập trung đẩy mạnh sản xuất, chế biến hàng nông, lâm, thủy sản; có biện pháp cụ thể để giảm giá thịt lợn; đề xuất các giải pháp tăng cường truy xuất nguồn gốc cho các sản phm nông sản đ đy mạnh xuất khẩu chính ngạch; nghiên cứu cơ hội và chuyển đổi phương thức kinh doanh tiêu thụ, xuất khu các ngành nông, lâm, thủy sản chủ lực.

c) Cục thuế tỉnh đẩy nhanh việc thực hiện và cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như hoàn thuế, gia hạn nộp thuế...; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách kiểm soát dịch bệnh để gây khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động thông quan, xuất nhập khu hàng hóa.

d) Chi cục Hải quan Đà Lạt tiếp tục theo dõi, phân tích, đánh giá cụ th, đầy đủ, kịp thời tác động của dịch Covid-19 đối với công tác hải quan, nhất là tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu, tình hình thu ngân sách nhà nước đcó giải pháp hữu hiệu, khả thi hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp; đồng thời, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao.

4. Khẩn trương phục hồi hỗ trợ ngành du lịch trên địa bàn tỉnh

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch đẩy mạnh trin khai các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch; tuyên truyền hướng dẫn các doanh nghiệp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan liên quan, xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch an toàn, khẳng định hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng là điểm đến an toàn, thân thiện, luôn sẵn sàng đón tiếp và phục vụ du khách trong và ngoài nước nhằm thu hút khách đến Đà Lạt - Lâm Đồng.

- Phối hợp với Hiệp hội nghề nghiệp về du lịch trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình phục hồi ngành du lịch sau dịch bệnh Covid-19. Báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4 năm 2020.

- Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ngành du lịch tập trung nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo lao động nâng cao chất lượng phục vụ, chờ đón khách du lịch sau dịch Covid-19.

b) Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai ngay hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát trin du lịch khi có hướng dẫn của Bộ, ngành.

c) Công an tỉnh bên cạnh tuân thủ các biện pháp phòng dịch, đồng thời nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm hỗ trợ tạo điều kiện cho nhà đầu tư, cán bộ quản lý, chuyên gia nước ngoài...nhập cảnh để sớm triển khai công việc sản xuất, kinh doanh.

d) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phi hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường truyền thông về du lịch an toàn, đặc biệt trong tình hình Lâm Đồng chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19.

5. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và cải thiện môi trường kinh doanh

a) Các Sở, ngành, UBND cấp huyện:

- Đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình cấp có thm quyền phê duyệt, tạo điều kiện thuận lợi đy nhanh giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Tăng cường kim tra, giám sát tiến độ đầu tư các dự án do mình quản lý, kịp thời đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện; khn trương xử lý hoặc đề xuất xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng,... chủ động rà soát tiến độ thực hiện của các dự án. Đối với các dự án không đảm bảo giải ngân hết kế hoạch trong năm 2020 thì chủ động đề xuất điều chuyển vốn cho các dự án, công trình có khối lượng đnâng cao tỷ lệ giải ngân.

- Trước ngày 30/6/2020, lập danh mục các dự án chưa khởi công, chưa lập thủ tục thanh toán tại Kho bạc Nhà nước các cấp, tiến độ thi công chậm (khối lượng thực hiện không đạt trên 50% so với số vốn bố trí cho dự án chuyn tiếp hoặc không đạt trên 30% so với số vốn bố trí cho dự án khởi công mới) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tng hợp báo cáo UBND tỉnh điều chuyn vốn cho những dự án có tỷ lệ giải ngân cao.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các sở ngành, địa phương:

- Đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, công tác thẩm định tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời đôn đốc các chủ đầu tư đy nhanh tiến độ thực hiện, sớm khởi công công trình; chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công; đôn đốc các chủ đầu tư khn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước các cấp khi có khối lượng nghiệm thu, không đdồn khối lượng thanh toán vào cuối năm và không đgây ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện dự án, báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chuyển vốn đối với các dự án chậm triển khai.

c) Chủ đầu tư các chương trình, dự án:

- Thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu đối với các chương trình, dự án phải đảm bảo tính công khai, minh bạch và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện các chương trình, dự án của từng hạng mục, công việc cần thực hiện hoàn thành theo từng tháng, quý và phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Thường xuyên kiểm tra, giám sát thi công tại hiện trường, đảm bảo công tác thi công đúng quy định, quy trình, đảm bảo chất lượng công trình; đôn đốc nhà thầu đy nhanh tiến độ, thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký và tiến độ đề ra. Kịp thời nghiệm thu khối lượng thực hiện, lập hồ sơ thanh toán, không đxảy ra tình trạng công trình, dự án đã hoàn thành phần khối lượng đúng tiến độ nhưng chậm tổ chức nghiệm thu, thanh toán vốn cho nhà thầu.

d) Các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, nhất là về đất đai, đầu tư, xây dựng, tín dụng, thuế, hải quan...; có kế hoạch cụ thđẩy nhanh thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo Kế hoạch số 2054/KH-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

6. Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại các doanh nghiệp

a) Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

- Theo dõi tình hình lao động, việc làm trong các doanh nghiệp; có biện pháp đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và các giải pháp để động viên tinh thần của người lao động; có phương án hỗ trợ tuyển dụng lao động và đào tạo lao động phù hợp; hỗ trợ người lao động bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Trung ương.

- Có giải pháp quản lý lao động nước ngoài đang làm việc tại địa phương, nhất là lao động đến từ vùng dịch hoặc di chuyển qua vùng dịch; có phương án hỗ trợ doanh nghiệp tìm nguồn lao động thay thế trong trường hợp thiếu hụt lao động, chuyên gia nước ngoài.

- Thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như vay tiền để trả lương ngừng việc cho người lao động, đóng bảo him xã hội, bảo him y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cho phép doanh nghiệp kéo dài thời gian đóng bù bảo hiểm xã hội trong thời gian tạm dừng với một lộ trình thích hợp theo hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

b) Bảo him xã hội chi nhánh tỉnh Lâm Đồng chủ trì phối hợp các sở ngành, địa phương nghiên cứu, kịp thời triển khai các hỗ trợ miễn, giảm khoanh nợ bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn của Trung ương. Tổ chức triển khai thực hiện việc gia hạn, giãn thời gian nộp bảo hiểm xã hội và thực hiện chế độ trợ cấp thôi việc đối với người lao động tại các doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; không tính lãi phạt chậm nộp theo thm quyền, trường hợp vướng mắc, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

7. Đẩy mạnh thông tin truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng và các cơ quan Báo chí đóng trên địa bàn tỉnh; Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Phòng Văn hóa-Thông tin các huyện thành phố; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc thực hiện nghiêm các nội dung sau:

- Cung cấp thông tin kịp thời, chính thống, minh bạch, khách quan về kết quả công công tác phòng chống dịch Covid-19 đến với người dân.

- Tăng cường thời lượng, tần suất phát sóng, tập trung vào công tác phòng chống dịch, công tác thông tin tuyên truyền về tình hình, diễn biến dịch bệnh cũng như công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Tăng cường công tác tuyên truyền các giải pháp, phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương.

- Tiếp tục tuyên truyền cảnh báo người dân không phát tán, lan truyền thông tin sai lệnh về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch, cách thức tự bảo vệ sức khỏe, khai báo y tế tự nguyện, các điển hình tốt trong phòng, chống dịch.

- Tuyên truyền vận động người dân đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người (như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...).

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực thông tin điện tử, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về Covid-19. Kết hợp tuyên truyền, phổ biến trong thanh tra, kiểm tra cung cấp thông tin kịp thời cho Báo, Đài để kịp thời tuyên truyền nhằm đảm bảo môi trường thông tin chính thống.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt tinh thần chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, trin khai thực hiện ngay các nhiệm vụ nêu tại Chương trình hành động này; làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan xử lý những vướng mắc phát sinh, định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện, đề xuất giải pháp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày 20 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, các Hội nghề nghiệp, các tchức xã hội, đoàn thnhân dân có biện pháp động viên mọi thành phần kinh tế và các tầng lp nhân dân hăng hái khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

3. Sở Kế hoạch và Đu tư chủ trì, phi hợp với các sở, ngành, địa phương theo dõi, đôn đc, tng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chương trình hành động này; báo cáo UBND tỉnh những vn đ phát sinh./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính ph; (b/c)
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (b/c)
- Thường trực Tỉnh ủy; (b/c)
- Thường trực HĐND tỉnh; (b/c)
- UBMTTQ VN tỉnh; (b/c)
- Các Ban của Đảng và HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, TH3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4102/CTr-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 24/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 4102/CTr-UBND

226

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441256