• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Hướng dẫn 795/HD-SXD năm 2015 xác định đơn giá nhân công quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Tải về Hướng dẫn 795/HD-SXD
Bản Tiếng Việt

UBND TỈNH HÒA BÌNH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 795/HD-SXD

Hòa Bình, ngày 08 tháng 6 năm 2015

 

HƯỚNG DẪN

XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
(Theo Thông tư số 01/2015/TT- BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng)

Kính gửi:

- Các Sở, ban ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các chủ đầu tư;
- Các đơn vị tham gia vào hoạt động xây dựng.

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ Quyết định số 22/2009/QĐ-UB ngày 20/5/2009 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình.

Sở Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình như sau:

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Hướng dẫn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án thực hiện theo hình thức: Hợp đồng xây dựng- Kinh doanh - Chuyển giao (BOT); Hợp đồng xây dựng- Chuyển giao- Kinh doanh (BTO); Hợp đồng xây dựng- Chuyển giao (BT); Hợp đồng theo hình thức đối tác công tư (PPP) do cơ quan quản lý nhà nước quản lý áp dụng các quy định của Hướng dẫn này.

2. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn khác áp dụng các quy định của Hướng dẫn này.

II. Nguyên tắc xác định và điều chỉnh đơn giá nhân công.

1. Nguyên tắc xác định:

- Phù hợp với trình độ tay nghề, bậc nhân công trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình.

- Phù hợp với mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động của tỉnh, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

- Phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc của nhân công xây dựng.

- Đáp ứng yêu cầu chi trả một số khoản chi phí thuộc trách nhiệm của người lao động phải chi trả theo quy định.

2. Phạm vi áp dụng:

Đơn giá nhân công theo hướng dẫn này dùng để lập tổng mức đầu tư xây dựng, lập dự toán xây dựng công trình.

III. Xác định đơn giá nhân công:

Đơn giá nhân công được xác định theo công thức:

Gnc = Lnc x Hcb x 1/t  (đồng)

Trong đó:

- Gnc : đơn giá nhân công tính cho một ngày công trực tiếp sản xuất xây dựng;

- Lnc : Mức lương đầu vào để xác định đơn giá nhân công cho một ngày công trực tiếp sản xuất. Mức lương này đã bao gồm các khoản lương phụ, các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, phụ cấp không ổn định sản xuất và đã tính đến các yếu tố thị trường:

+ Thành phố Hòa Bình: Lnc = 2.000.000,0đ;

+ Các huyện trong tỉnh : Lnc = 1.900.000,0đ.

- Hcb : Hệ số lương theo cấp bậc của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng, kỹ sư trực tiếp thực hiện các công việc tại hiện trường như khảo sát địa chất, địa hình, thí nghiệm... được xác định hệ số lượng (Theo phụ lục số 2 Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng kèm theo).

- t: là số ngày công làm việc trong tháng.

IV. Tổ chức thực hiện:

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lập tổng mức đầu tư, lập dự toán đầu tư xây dựng công trình căn cứ Hướng dẫn này để lập, xác định đơn giá nhân công làm cơ sở xác định chi phí quản lý đầu tư xây dựng.

- Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì lập điều chỉnh đơn giá nhân công, công bố làm cơ sở xác định chi phí quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

V. Xử lý chuyển tiếp:

- Những dự án công trình được lập với đơn giá nhân công trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng đã được phê duyệt trước ngày 15/5/2015 thì Người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng quy định của Thông tư này.

- Các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng trước ngày 15/5/2015 thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng đã ký kết.

- Các dự án công trình được lập với đơn giá nhân công trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng trước ngày 15/5/2015 chưa được phê duyệt thì thực hiện theo nội dung của hướng dẫn này.

- Đối với những dự án có tính đặc thù được áp dụng mức lương và một số khoản phụ cấp đặc thù riêng do cơ quan có thẩm quyền cho phép thì tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc đầu tư xây dựng đưa vào khai thác sử dụng.

Sở Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, gửi ý kiến về Sở Xây dựng để được xem xét giải quyết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Bộ Xây dựng; B/c
-
TT Tnh ủy; B/c
-
UBND tỉnh; B/c
-
TT HĐND tỉnh; B/c
-
Lãnh đạo sở;
-
Trang Web S XD;
-
Lưu: VT, QLHĐXD (Hu60).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Hoàng Ngọc Huấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 795/HD-SXD   Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình   Người ký: Hoàng Ngọc Huấn
Ngày ban hành: 08/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Hướng dẫn 795/HD-SXD

465

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279653