• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2018 về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường do xả chất thải trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tải về Văn bản khác 01/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 02 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG DO XẢ THẢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Thực hiện Công văn s5183/BTNMT-TCMT ngày 2/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai, đôn đốc công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục vụ việc, sự cố môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường do xả chất thải trên địa bàn thành phố, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức và cá nhân về công tác bảo vệ môi trường; thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục vụ việc, sự cố môi trường do xả chất thải (không bao gồm sự cố hóa chất, sự cố tràn dầu...) và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

2. Yêu cầu.

Phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện đồng bộ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do xả thải trên địa bàn thành phố; nâng cao tinh thần trách nhiệm với sự tham gia tích cực của các cấp, ngành; tăng cường sự tham gia, giám sát của người dân, cơ quan truyền thông, các cơ sở giáo dục, đào tạo... trong công tác bảo vệ môi trường.

Nâng cao trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân về công tác phối hợp thực hiện phòng ngừa và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó trước, trong và sau khi sự cố môi trường xy ra, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về tài nguyên thiên nhiên và ô nhiễm môi trường, góp phần phát triển bền vững của thành phố;

Tập trung chỉ đạo, phát huy cao vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của các cấp, ngành, các tổ chức, cá nhân nhằm triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó sự cố môi trường do xả chất thải

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư về nguy cơ và hậu quả của các sự cố môi trường và biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường.

- Chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát các sở có nguy cơ cao gây sự cố môi trường do xả chất thải trên địa bàn thành phố, có các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do xả thải.

- Hướng dẫn các chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng các khu, cụm công nghiệp thực hiện các quy định về lập, triển khai thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố môi trường đối với các khu, cụm công nghiệp theo các quy định tại Thông tư số 35/2015/TT-BTN&MT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; lập phương án bảo vệ môi trường trong đó có kế hoạch ứng phó sự cố môi trường đối với cụm công nghiệp theo Thông tư số 31/2016/TT-BTN&MT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường tại các địa phương trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế, lập kế hoạch và thực hiện việc xây dựng năng lực phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ và ứng phó sự cố môi trường hàng năm và định kỳ 5 năm theo Điều 108 Luật Bảo vệ môi trường.

- Chủ động tổ chức, phối hợp với các đơn vị có chức năng và có đủ năng lực để tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập, tăng cường năng lực phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn cho các doanh nghiệp và các cán bộ quản lý tại địa phương.

2. Công tác tiếp nhận và báo cáo thông tin vụ việc, sự cố môi trường do xả thải.

- Tổ chức, cá nhân khi phát hiện vụ việc, sự cố môi trường phải kịp thời thông báo, báo cáo cho chính quyền địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường. Công tác tiếp nhận và báo cáo thông tin về vụ việc, sự cố môi trường cần đảm bảo kịp thời, chính xác.

- Xác định rõ trách nhiệm, đầu mối liên lạc và phương thức liên lạc của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình ứng phó sự cố môi trường.

- Cần xác định cụ thể các loại thiết bị thông tin liên lạc sẽ được sử dụng trong quá trình ứng phó sự cố môi trường.

3. Công tác ứng phó vụ việc, sự cố môi trường do xả chất thải.

- Việc ứng phó phải đảm bảo nguyên tắc kịp thời và hiệu quả trên cơ sở phối hợp của các tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó; chuẩn bị sẵn sàng ứng phó sự cố môi trường trên cơ sở phối hợp, đồng bộ với việc chuẩn bị ứng phó loại hình sự cố khác.

- Xác định rõ và cụ thể vai trò và trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức liên quan trên địa bàn trong việc ứng phó khn cấp, nhằm bảo đảm quá trình ứng phó sự cố môi trường hiệu quả và không bị chồng chéo.

- Khi có thông tin liên quan tới sự số môi trường tại các cơ sở, các Sở, ngành và đơn vị liên quan cần phối hợp với cơ sở kiểm tra thông tin về sự cố môi trường, đánh giá nhanh mức độ của sự cố môi trường và nguy cơ đe dọa đối với con người, các thiết bị công trình môi trường. Thông báo đến cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận thông tin theo kế hoạch ứng phó sự cố môi trường của các cơ sở, các cấp hoặc theo quy định của cơ quan có thẩm quyền để đưa ra kế hoạch ứng phó cho phù hợp.

- Căn cứ vào mức độ sự cố môi trường và mức độ cảnh báo, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phân công đơn vị chủ trì, chỉ huy ứng phó sự cố môi trường, các Sở, ngành, địa phương tham gia và huy động nguồn lực ứng phó sự cố môi trường. Quá trình ứng phó sự cố môi trường thực hiện theo nguyên tắc “4 tại chỗ” và phù hợp với từng phương án ứng phó cụ thể. Trong trường hợp vượt quá quy mô của địa phương phải báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan để huy động lực lượng và phương tin hỗ trợ ứng phó sự cố môi trường.

- Trong trường hợp sự cố môi trường có khả năng gây tác động lớn hoặc ảnh hưởng đến địa phương khác, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm triển khai cơ chế ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được quy định chi tiết tại Nghị đnh số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để thông báo tới Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và báo cáo Chính Phủ để chỉ đạo điều hành và phối hợp thực hiện.

4. Việc xác định nguyên nhân, quan trắc, đánh giá và khắc phục sự cố môi trường do xả chất thải.

- Khi sự cố môi trường xảy ra, bên cạnh việc tổ chức các hoạt động ứng phó cần triển khai việc điều tra, xác định nguyên nhân sự cố môi trường, phạm vi ô nhiễm, thiệt hại do sự cố môi trường gây ra; trường hợp thiệt hại do sự cố môi trường gây ra liên quan đến nhiều tỉnh lân cận hoặc trường hợp xảy ra sự cố môi trường trên 01 địa bàn nhưng phạm vi ảnh hưởng lớn, rủi ro, ô nhiễm, thiệt hại cao, Sở Tài nguyên và Môi trường cần kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Tài nguyên và Môi trường để tham gia tổ chức điều tra, xác định phạm vi ô nhiễm, thiệt hại do sự cố môi trường theo Điều 111 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

- Tổ chức, cá nhân tham gia khắc phục sự cố môi trường có trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện quá trình chuyển từ giai đoạn ứng phó khẩn cấp sang giai đoạn phục hồi môi trường, đưa hoạt động kinh tế trở lại trạng thái bình thường.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng với các đơn vị quan trắc lấy mẫu theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, trong đó tập trung vào các mẫu nguyên liệu, thành phẩm, chất thải theo hướng dẫn tại Quy trình quan trắc khi có sự cố môi trường tại phụ lục được gửi kèm theo và các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành.

5. Công tác phối hợp công bố thông tin giữa các cơ quan liên quan.

- Khi sự cố môi trường xảy ra, nhu cầu về truyền thông, thông tin trong xã hội sẽ tăng cao. Các thông tin, nội dung trả lời truyền thông liên quan đến sự cố môi trường có thể ảnh hưởng rất lớn đến việc ứng phó, giải quyết sự cố môi trường và nếu không thực hiện tốt thì có thể phát sinh các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh, chính trị, an toàn xã hội và có thể dẫn đến tình trạng mất kiểm soát. Vì vậy, trong quá trình ứng phó, khắc phục sự cố môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị chủ trì, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về quá trình thực hiện ứng phó, khắc phục sự cố môi trường và cung cấp các thông tin chính thống và đầu mối phát ngôn với truyền thông đại chúng.

- Trong trường hợp sự cố môi trường xảy ra liên tỉnh hoặc các sự cố môi trường gây rủi ro cao đến cộng đồng, thì Sở Tài nguyên và Môi trường cần phải thống nhất báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời thống nhất với các đơn vị liên quan và có trách nhiệm xây dựng phương án để công bố thông tin đảm bảo tính chính xác, liên thông, đồng bộ, hiệu quả, kịp thời.

- Trong trường hợp có các đơn vị tại địa phương và Trung ương cùng tham gia lấy mẫu, phân tích và xử lý các thông tin về vụ việc, sự cố môi trường thì cần phải trao đổi, thống nhất kết quả và phương án cung cấp các thông tin trước khi công bố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. STài nguyên và Môi trường

- Chủ trì cùng với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện có liên quan tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật, chế tài xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường đến từng doanh nghiệp và người dân;

- Tiếp tục kiểm tra hướng dẫn các cơ sở thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; cảnh báo về môi trường tại các khu vực tập trung nguồn thải, các khu vực nhạy cảm về môi trường.

- Chủ trì, phối hp với các Sở, ban, ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường do xả chất thải.

- Yêu cầu có tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh lập Phương án phòng ngừa, ứng phó và khắc phục vụ việc, sự cố môi trường.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị quan trắc lấy mẫu theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành; quy trình quan trắc khi có sự cố môi trường.

- Tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch của các cấp, các ngành báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

- Xây dựng Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế, khu công nghiệp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân quận, huyện trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan thực hiện công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xả thải, gây ô nhiễm môi trường tại các Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện các nội dung như sau:

+ Lập phương án bảo vệ môi trường, trong đó có kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với các cơ sở sản xuất đang hoạt động đối với các hạng mục công trình đã hoàn thành và vận hành chính thức theo quy định.

+ Xây dựng và đảm bảo năng lực để thực hiện phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, lắp đặt thiết bị, dụng cụ, phương tiện ứng phó sự cố môi trường.

+ Khi xảy ra sự cố môi trường phải có trách nhiệm thông báo kịp thời cho các tổ chức liên quan theo nội dung nêu trong kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường do xả thải; báo động và huy động nguồn nhân lực, trang thiết bị để ứng phó theo mức độ sự cố môi trường; thực hiện biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả ứng phó, khắc phục sự cố môi trường; phải bồi thường thiệt hại theo quy định. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định bảo vệ môi trường, phương án phòng ngừa, ứng phó và khắc phục vụ việc, sự cố môi trường.

3. Công an thành phố

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất công nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; đặc biệt là các phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây sự cố môi trường cao; đề xuất các giải pháp cụ thể để phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát môi trường, thể hiện vai trò chủ công trong việc việc phòng, chống tội phạm môi trường.

- Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự xung quanh khu vực xảy ra sự cố, phân luồng, hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông trong công tác ứng cứu, khắc phục sự cố môi trường; đảm bảo an toàn về con người, hạn chế đến mức thấp nhất về con người và tài sản.

4. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện liên quan thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng đầu tư công nghệ sản xuất công nghiệp, đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp đầu tư công nghệ sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường lập danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, các cơ sở có nguy cơ gây sự cố môi trường cao. Hướng dẫn các đơn vị có phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và đôn đốc việc thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm đối với các cơ sở ngành Công Thương gây ô nhiễm môi trường.

5. Sở Xây dựng

- Chủ trì phối hợp cùng các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện hoàn chnh, trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung, xây dựng thành phố đến năm 2025, tầm nhìn năm 2050 đã được thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 để làm cơ sở điều chỉnh tổng thể quy hoạch xử lý chất thải rắn và Quy hoạch mạng lưới thu gom chất thải rắn nông thôn thông thường, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt để làm cơ sở xây dựng các khu xử lý, chôn lấp rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, chất thải nguy hại tại các địa phương, các khu vực có dự án lớn.

- Kiểm soát chặt chẽ quá trình đầu tư xây dựng, cấp giấy phép xây dựng để đảm bảo yêu cầu về bo vệ môi trường. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần quan tâm đến phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tại khu vực.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường để nâng cao nhận thức của nhân dân và các tổ chức cá nhân trong nhiệm vụ phòng, chống và khắc phục sự cố môi trường.

- Đảm bảo mạng thông tin thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tiếp nhận, xử lý thông tin trong việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường do hoạt động xả thải gây ra.

7. Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, kim soát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu phế liệu thông qua các cảng khu vực Hải Phòng theo các quy định về bảo vệ môi trường.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân về công tác bảo vệ môi trường và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nông nghiệp và khu vực nông thôn. Hướng dẫn tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đến các tổ chức, cá nhân nước thải vào công trình thủy lợi và các hoạt động xả chất thải vào nguồn nước. Có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường đến từng doanh nghiệp và người dân;

- Phối hợp với Sở Xây dựng và các ngành liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã xây dựng các điểm thu gom, trung chuyển rác thải phù hợp với quy hoạch, có biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tại khu vực.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Căn cứ ngân sách của thành phố cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn chi sự nghiệp cho công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục ô nhiễm môi trường do xả chất thải gây ra để các Sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện kịp thời.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố bố trí vốn đầu tư cho các dự án cải thiện môi trường, nâng cao công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn thành phố. Phối hợp với các ngành, đề xuất các dự án đầu tư có công nghệ mới thân thiện với môi trường để phát triển thành phố theo hưng bền vững.

10. Sở Tài chính

- Kịp thời cấp kinh phí từ nguồn chi sự nghiệp cho công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục ô nhiễm môi trường sự cố môi trường gây ra để các Sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện kịp thời.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí ngân sách phù hợp để các địa phương chủ động thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và nâng cao công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn thành phố.

11. SKhoa học và Công nghệ

Tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu các mô hình, công nghệ xử lý môi trường mới hiệu quả trong các lĩnh vực sản xuất của các tổ chức cá nhân để đảm bảo môi trường. Tạo điều kiện hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong việc chuyển giao công nghệ mới thân thiện với môi trường và có biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong thời gian tới.

12. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- Tăng cường, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn theo phân cấp; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước; tuyên truyền vận động cơ sở sản xuất, kinh doanh, các làng nghề và nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý, kiểm soát ô nhim môi trường công nghiệp trên địa bàn. Tích cực tham gia phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường.

- Kiểm soát chặt chẽ hoạt động xả chất thải ra môi trường trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục vụ việc, sự cố môi trường; phát hiện, cảnh báo các tổ chức, cá nhân nguy cơ gây ô nhiễm và sự cố môi trường trên địa bàn thành phố.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã lập phương án bảo vệ môi trường làng nghề, thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo nội dung của phương án đã được phê duyệt. Trường hợp xảy ra sự cố môi trường, yêu cầu cơ sở để xy ra sự cố ngừng hoạt động, thực hiện các biện pháp hạn chế phạm vi, mức độ ảnh hưởng, triển khai các hoạt động khắc phục; thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan có liên quan.

13. Các Sở, ngành liên quan:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan theo nội dung của Kế hoạch này.

14. Đối với Chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

- Đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành thường xuyên liên tục các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường khu công nghiệp theo quy định. Thực hiện đầy đủ các nội dung trong hồ sơ môi trường được phê duyệt. Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án bảo vệ môi trường theo quy định

- Tổng hợp báo cáo quan trắc môi trường và công tác bảo vệ môi trường Khu công nghiệp gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường.

15. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

- Lập phương án bảo vệ môi trường, trong đó có kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với các hạng mục công trình đã hoàn thành và vận hành chính thức theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường tại cơ sở, lập kế hoạch và thực hiện việc xây dựng năng lực phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ và ứng phó sự cố môi trường theo Điều 108 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 để đảm bảo sẵn sàng, ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có sự cố môi trường xảy ra.

- Xác định và đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trong quá trình hoạt động của khu công nghiệp, các tình huống đối với từng loại nguy cơ có thể xảy ra sự cố môi trường;

- Tổ chức tập huấn, huấn luyện về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường; lắp đặt, kiểm tra và bảo đảm các thiết bị, dụng cụ, phương tiện cần thiết để ứng phó sự cố môi trường;

- Lập Phương án bố trí lực lượng tại chỗ để bảo đm sẵn sàng ứng phó và khắc phục đối với từng tình huống sự cố môi trường; cơ chế thực hiện, phương thức thông báo, báo động và huy động nguồn nhân lực, trang thiết bị trong và ngoài khu công nghiệp để ứng phó theo mức độ sự cố môi trường; cơ chế phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân liên quan tại khu vực trong quá trình ứng phó sự cố môi trường;

- Có giải pháp khc phục ô nhiễm môi trường khi xảy ra sự cố môi trường; Phương án huy động nguồn tài chính cho việc thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ động triển khai, thực hiện các nội dung của Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ được giao; định kỳ hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 11, để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, ngành, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch;
- PCT Phạm Văn Hà;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Đài PTTHHP, Báo HP, ANHP;
- Cổng Thông tin điện tử TP;
- CVP, PCVP Bùi Bá Sơn;
- Các phòng NNTNMT, KTGSTĐKT;
- CV: MT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hà

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Phạm Văn Hà
Ngày ban hành: 02/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 01/KH-UBND

99

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376911