• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


 

Kế hoạch 01/KHPH-BKTTW-BHXHVN phối hợp công tác năm 2015 giữa Ban Kinh tế Trung ương và Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tải về Văn bản khác 01/KHPH-BKTTW-BHXHVN
Bản Tiếng Việt

BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG - BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/KHPH-BKTTW-BHXHVN

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2015

 

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP CÔNG TÁC NĂM 2015

GIỮA BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký ngày 25/9/2014, Ban Kinh tế Trung ương và Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhất Kế hoạch phối hợp công tác năm 2015 như sau:

I. MỤC TIÊU

- Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế Trung ương và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Đề xuất cơ chế, chính sách trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội nhằm thực hiện thành công Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020, cũng như đưa Luật Bảo hiểm xã hội (2014) từng bước vào cuộc sống.

- Góp phần đẩy mạnh tiến bộ và công bằng xã hội trong thực hiện chính sách an sinh xã hội nói chung, chính sách bảo hiểm xã hội nói riêng.

2. NỘI DUNG PHỐI HỢP CHỦ YẾU NĂM 2015

2.1. Nhiệm vụ Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp thực hiện:

- Nghiên cứu chính sách hỗ trợ của Nhà nước để mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

- Tổ chức giám sát, đánh giá sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước và các tỉnh, thành phố để thực hiện mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020.

2.2. Nhiệm vụ Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp thực hiện:

Phối hợp nghiên cứu xây dựng Đề án Chiến lược hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế của ngành Bảo hiểm xã hội đến năm 2020" của BHXH Việt Nam.

2.3. Nhiệm vụ khác

Hai bên phối hợp trao đổi thông tin về kết quả nghiên cứu; kết quả kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

3.1. Trên cơ sở những nội dung nhiệm vụ chủ yếu nêu trên, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Kinh tế Trung ương chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng kế hoạch chi tiết đối với từng nhiệm vụ để tổ chức thực hiện.

3.2. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị thuộc Ban Kinh tế Trung ương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phối hợp giữa hai cơ quan trong năm 2015.

3.3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể, các đơn vị chủ động báo cáo Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, quyết định./.

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNG, TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Minh

BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đinh Văn Cương

 

Nơi nhận:
- Trưởng Ban Kinh tế Trung ương;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị thuộc Ban KTTƯ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, VP (TH-02).

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/KHPH-BKTTW-BHXHVN   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương   Người ký: Đinh Văn Cương, Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 17/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/03/2015, BHXH đã ban hành Kế hoạch 01/KHPH-BKTTW-BHXHVN phối hợp công tác năm 2015 giữa Ban Kinh tế Trung ương và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Nhiệm vụ Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp thực hiện:

- Nghiên cứu chính sách hỗ trợ của Nhà nước để mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

- Tổ chức giám sát, đánh giá sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước và các tỉnh, thành phố để thực hiện mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020.

Nhiệm vụ Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp thực hiện:

Phối hợp nghiên cứu xây dựng Đề án Chiến lược hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế của ngành Bảo hiểm xã hội đến năm 2020" của BHXH Việt Nam.

Nhiệm vụ khác

Hai bên phối hợp trao đổi thông tin về kết quả nghiên cứu; kết quả kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

Từ khóa: Văn bản khác 01/KHPH-BKTTW-BHXHVN

397

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269243