• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 04/KH-UBND thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Văn bản khác 04/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/KH-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 05 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN), Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/03/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước năm 2017 với các nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, triển khai kịp thời các văn bản liên quan đến công tác bồi thường của nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính, đảm bảo thực hiện tốt công tác bồi thường nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bồi thường nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các ngành, các cấp, từ đó hạn chế phát sinh các vụ việc bồi thường nhà nước trong khi thi hành nhiệm vụ.

- Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường nhà nước trong cơ quan mình, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời theo dõi tình hình quản lý nhà nước về công tác bồi thường trên địa bàn tỉnh.

II. Nội dung

1. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân để thực hiện đúng các trình tự, thủ tục về bồi thường khi quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại trong quá trình thực thi nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp - Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Văn Phòng UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

3. Tổ chức triển khai Luật Bồi thường nhà nước sửa đổi sau khi Luật TNBTNN sửa đổi được thông qua (dự kiến cuối năm 2017)

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

4. Kịp thời cung cấp thông tin hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền được bồi thường

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

5. Theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

6. Khảo sát, đánh giá tình hình biên chế, chất lượng cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường và giải quyết bồi thường nhà nước; tình hình thực hiện Luật TNBTCNN của các cơ quan có trách nhiệm bồi thường và tình hình chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

7. Nắm bắt tình hình công tác bồi thường nhà nước trong ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

III. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

- Tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn kiểm tra cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo nội dung của Kế hoạch này.

- Tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng và 01 năm.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

- Phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện lập dự toán bồi thường nhà nước năm 2017 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 09/5/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

- Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Kế hoạch này.

3. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:

Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan kịp thời đưa tin, bài, các chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND tỉnh:

- Trên cơ sở Kế hoạch này chủ động tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật TNBTCNN, Nghị định số 16/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong đội ngũ công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Kế hoạch này.

- Thực hiện báo cáo về công tác bồi thường Nhà nước theo quy định.

5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh:

- Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn UBND cấp xã giải quyết các thủ tục bồi thường Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

- Chủ động tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật TNBTCNN, Nghị định số 16/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn.

- Tổng hợp báo cáo việc thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn mình quản lý.

IV. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện các nội dung Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai các nội dung trong Kế hoạch đảm bảo chất lượng và hiệu quả; 6 tháng và một năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình và gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục BTNN - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam
- BTP;
- TTrTU: TTr HĐND tỉnh;
- CT; PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Báo Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Lưu: VT,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 05/01/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 04/KH-UBND

93

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
344232