• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội


 

Kế hoạch 10/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Tải về Văn bản khác 10/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra như sau:

I. Mục đích, yêu cầu và phạm vi kiểm tra

1. Mục đích

- Phát hiện và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để các ngành và địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; biểu dương các điển hình tiên tiến, nhân rộng những mô hình, cách làm có hiệu quả; động viên các cá nhân, tập thể, đơn vị phấn đấu thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020.

- Nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Làm cơ sở để xem xét, điều chỉnh, bổ sung kịp thời các giải pháp chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đạt kết quả cao nhất.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian kiểm tra.

- Trước khi kiểm tra phải chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình làm việc, thời gian, thành phần đoàn kiểm tra.

- Khi kiểm tra cần kết hợp giữa nghe báo cáo với kiểm tra thực tế để nắm chắc tình hình, đưa ra các quyết định chuẩn xác; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có).

3. Phạm vi kiểm tra

- Tùy theo tính chất, nội dung và yêu cầu công việc có thể tổ chức kiểm tra trên tất cả các lĩnh vực hoặc một vài lĩnh vực trọng tâm, bức xúc. Ủy ban nhân dân Tỉnh sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho một số ngành, địa phương chủ trì tổ chức kiểm tra một số lĩnh vực, chuyên đề riêng khi có yêu cầu.

- Các Thành viên Ủy ban nhân dân Tỉnh tùy theo lĩnh vực, ngành phụ trách, tổ chức kiểm tra thực tế ở các đơn vị để phát hiện, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

- Các ngành, địa phương tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với những lĩnh vực do ngành, địa phương phụ trách trong từng thời điểm thích hợp.

II. Nội dung kiểm tra

1. Tập trung kiểm tra tình hình triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh giao và kế hoạch của từng cấp, từng ngành. Kiểm tra các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, các nhiệm vụ trọng tâm, các đề án, dự án, cơ chế chính sách, chủ trương, giải pháp phát triển ngành, lĩnh vực.

2. Kiểm tra kết quả thực hiện các chương trình, đề án trọng tâm của Tỉnh, gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015 - 2020; Chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

3. Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; phòng, chống bệnh dịch; xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; xây dựng cụm, tuyến dân cư; công tác quản lý và sử dụng đất; tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội.

III. Phương pháp kiểm tra

- Làm việc trực tiếp, nghe báo cáo, kết hợp kiểm tra thực tế; giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại buổi làm việc hoặc xin ý kiến giải quyết của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh.

- Ủy ban nhân dân Tỉnh tiếp tục duy trì chế độ họp giao ban hàng quý với các ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; họp giao ban đầu tư xây dựng cơ bản để nghe phản ánh tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của ngành, địa phương, nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

IV. Tổ chức thực hiện

- Căn cứ Kế hoạch này và tùy tình hình thực tế, từng ngành, từng địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn hình thức kiểm tra phù hợp, bảo đảm chất lượng, tránh hình thức, gây lãng phí thời gian của đơn vị được kiểm tra.

- Định kỳ, Ủy ban nhân dân Tỉnh sẽ quyết định nội dung, thành phần và thời gian họp báo quý. Tùy theo yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành, tính chất và nội dung công việc, Ủy ban nhân dân Tỉnh sẽ quyết định kiểm tra một số nội dung cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TT/TU, TT/HÐND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- LĐVP UBND Tỉnh;
- CVNC/VPUBND Tỉnh;
- Lưu: VT, PTH - VX (Tuyen).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 13/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 10/KH-UBND

85

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
434499