• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản


 

Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tải về Văn bản khác 100/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Chương trình công tác tư pháp năm 2017; các Chương trình, Kế hoạch của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về cải cách hành chính, cải cách tư pháp;

Để Luật Đấu giá tài sản nhanh chóng đi vào cuộc sống, sớm phát huy hiệu quả, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Bảo đảm các quy định của Luật Đấu giá tài sản được triển khai, thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả; tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố.

2. Tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa, chuyên nghiệp hóa tổ chức, hoạt động bán đấu giá tài sản; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bán đấu giá tài sản phục vụ nhu cầu của xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế; nhất là công tác xử lý tài sản bảo đảm, xử lý nợ xấu, thi hành án dân sự, quản lý tài sản công, tài nguyên đất và xử lý vi phạm hành chính.

3. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thi hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong việc thi hành Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, gắn với phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của thành phố.

II. NỘI DUNG

1. Triển khai, phổ biến và quán triệt thực hiện Luật Đấu giá tài sản:

a) Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Đấu giá tài sản đến các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn thành phố.

- Ở cấp thành phố:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp chủ trì đề xuất tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung của Luật Đấu giá tài sản.

+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017.

- Ở quận, huyện:

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân quận, huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017.

b) Biên soạn, in và phát hành tài liệu, tổ chức các hình thức tuyên truyền khác phục vụ công tác triển khai, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Đấu giá tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Cng Thông tin điện tử thành phố, Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và truyền hình Hải Phòng, Báo An ninh Hi Phòng, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản phù hợp với quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành:

- Cơ quan chủ trì: Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện theo thẩm quyền quản lý của ngành, cấp mình; gửi Sở Tư pháp làm đu mối tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý III/2017.

3. Xây dựng và cập nhật chuyên trang về đấu giá tài sản trên Cổng Thông tin điện tử thành phố và trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Tư pháp:

- Đối với Cổng thông tin điện tử thành phố: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì; Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tư pháp phối hợp.

- Đối với Cổng Thông tin điện tử Sở Tư pháp: Sở Tư pháp chủ trì; Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân quận, huyện; các tổ chức đấu giá tài sản phối hợp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Phối hợp, hỗ trợ thông tin, thông báo trong hoạt động đấu giá tài sản với chi phí hợp lý:

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Rà soát đội ngũ đấu giá viên, doanh nghiệp đấu giá tài sản đảm bảo theo đúng các quy định pháp luật hiện hành; bồi dưỡng kỹ năng hành nghề cho đội ngũ đấu giá viên; đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức liên quan đến công tác đấu giá tài sản:

- Cơ quan chtrì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân các quận, huyện; các tổ chức đấu giá tài sản; các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về việc đấu giá tài sản cho các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện có tài sản mà theo quy định của pháp luật phải bán thông qua hình thức đấu giá:

- Cơ quan chtrì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân các quận, huyện; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7. Quản lý nhà nước về đấu giá tài sản:

a) Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện qun lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố theo quy định tại Điều 79 Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó, cần tập trung triển khai các nhiệm vụ: Xây dựng thể chế, hướng dẫn và theo dõi thi hành pháp luật về đấu giá tài sản, phát triển tổ chức, hoạt động đấu giá tài sản và đội ngũ đấu giá viên; cấp đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm; thống kê, báo cáo...

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Sở Tư pháp chtrì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phương án đổi mới tổ chức, cơ chế hoạt động, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản; tiến tới chuyển đi Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản sang mô hình doanh nghiệp khi có đủ điều kiện.

* Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

c) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan: Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành cơ chế, chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng các nguồn thu từ hoạt động đấu giá tài sản; hướng dẫn các cấp, các ngành về xử lý các tài sản công bằng đấu giá theo quy định pháp luật; hướng dẫn Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, các doanh nghiệp đấu giá tài sản thực hiện cơ chế thu, hạch toán thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản.

* Thời gian thực hiện: Từ Quý III/2017.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo các quy định pháp luật hiện hành; rà soát, đề xuất về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ tăng thu ngân sách.

đ) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, xử lý việc đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp đấu giá tài sản; hướng dẫn thực hiện việc đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp theo các quy định hiện hành (đối với các doanh nghiệp đấu giá tài sản đã thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành - theo khoản 2 Điều 80 Luật Đấu giá tài sản).

* Thời gian thực hiện: Từ Quý III/2017 (trong thời hạn 02 năm).

e) Công an thành phố chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các cơ quan liên quan, bảo đảm an toàn, an ninh cho các cuộc đấu giá tài sản.

f) Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Phối hợp và thực hiện công tác đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chỉ thành lập Hội đồng đấu giá tài sản khi đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Đấu giá tài sản; việc thành lập hoạt động, thành phần Hội đồng đấu giá tài sản phải đúng quy định pháp luật.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố và các doanh nghiệp đấu giá tài sản thực hiện niêm yết việc đấu giá tài sản tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá.

- Thường xuyên thông tin, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc thi hành pháp luật về đấu giá tài sản; thực hiện nghiêm chế độ thống kê, báo cáo theo quy định và yêu cầu của cấp trên.

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

8. Công tác thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thi hành pháp luật, kết quả công tác hoạt động đấu giá tài sản (nhất là đu giá tài sản thi hành án, tài sản công, quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất):

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện; các tổ chức đấu giá tài sản, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Đầu mối tổng hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ 06 tháng (trước ngày 06/6 hàng năm), báo cáo năm (trước ngày 07/11 hàng năm), báo cáo năm chính thức (ngày 15/02 hàng năm) hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung theo phân công tại Kế hoạch này, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện; cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐNDTP;
- CT, các PCT UBNDTP;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- Báo HP, Báo An ninh HP;
- Đài PT-THHP, Cổng TTĐTTP;
- TTDVĐGTS, các DN đấu giá TS;

- C,PVP UBND TP;
- Các Phòng: CV;
- CV: TTr;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 100/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Lê Khắc Nam
Ngày ban hành: 27/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 100/KH-UBND

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365831