• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Quyết định 938/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027" trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Tải về Văn bản khác 107/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/KH-UBND

Cà Mau, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 938/QĐ-TTG NGÀY 30/6/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC, VẬN ĐỘNG, HỖ TRỢ PHỤ NỮ THAM GIA GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN PHỤ NỮ GIAI ĐOẠN 2017 - 2027” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” (gọi tắt là Đề án 938) và Hướng dẫn số 11/HD-ĐCT ngày 16/8/2017 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”.

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 938 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng, thực hành của phụ nữ; phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong ứng phó và tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em; chuyển đổi hành vi, giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ, trẻ em.

Góp phần thực hiện mục tiêu phát triển, vì sự tiến bộ phụ nữ, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước.

2. Yêu cầu

Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 938, đảm bảo tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm. Phân công trách nhiệm cụ thể, thực hiện tốt công tác phối kết hợp, các hoạt động phải tiến hành đồng bộ, xuyên suốt, tạo được sức lan tỏa, khai thác, lồng ghép các chương trình, dự án, đề án có liên quan để tăng cường nguồn lực.

Đảm bảo giải quyết được một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em; lấy phụ nữ làm trung tâm, vừa là chủ thể vừa là đối tượng thụ hưởng; chuyển biến rõ nét trong việc phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội ưu tiên.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu giai đoạn 2017 - 2022

- Hàng năm, có 100% hội viên phụ nữ; 30% ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật; kiến thức làm cha mẹ; khả năng, vai trò của phụ nữ trong bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Có 80% cán bộ chuyên trách của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tham gia triển khai thực hiện kế hoạch được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội.

- Hàng năm, có ít nhất 16.000 phụ nữ được tiếp cận, cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình, sẵn sàng lên tiếng trước các hành vi bạo lực.

- Hàng năm, 100% ấp, khóm; 100% hội viên phụ nữ; 30% ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi được tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em, phòng chống mua bán người.

- Các vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ, trẻ em xảy ra trên địa bàn Hội phải biết và phản ánh kịp thời đến cơ quan hữu quan theo quy định.

- Hàng năm, mỗi xã, phường, thị trấn chỉ đạo các ngành chức năng tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ ít nhất 01 phụ nữ còn thiếu kiến thức, kỹ năng, có nguy cơ hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật trong các vấn đề xã hội nổi cộm có chuyn biến tích cực về hành vi.

- Mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 01 mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết, giám sát một số vấn đề xã hội ưu tiên có thể nhân rộng.

- 100% ấp, khóm xây dựng, duy trì hoạt động địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.

2. Phấn đấu đến năm 2027

- Hàng năm, 100% hội viên phụ nữ, 30% ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về sự cần thiết phải giữ gìn và rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật; về giáo dục làm cha mẹ; về khả năng, vai trò của phụ nữ trong bảo đảm an toàn thực phẩm; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, trong đó 60% thực hiện chuyển đổi hành vi.

- Có 95% cán bộ chuyên trách của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tham gia triển khai thực hiện kế hoạch được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội ưu tiên.

- Hàng năm, có ít nhất 16.000 phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình; sẵn sàng lên tiếng trước các hành vi bạo lực.

- Hàng năm, mỗi xã, phường, thị trấn tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ ít nhất 01 phụ nữ còn thiếu kiến thức, kỹ năng, có nguy cơ hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật trong các vấn đề xã hội nổi cộm có chuyển biến tích cực về hành vi.

- Các vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ, trẻ em xảy ra trên địa bàn Hội phải biết và phản ánh kịp thời đến cơ quan hữu quan theo quy định.

- Các mô hình hiệu quả về vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết, giám sát một số vấn đề xã hội ưu tiên được duy trì và nhân rộng, làm cơ sở để đề xuất các chính sách.

III. ĐỐI TƯỢNG

Phụ nữ; ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi; cán bộ Hội Phụ nữ và cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp có liên quan tham gia triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong đó, chú trọng các nhóm phụ nữ đặc thù ở địa bàn trọng điểm của các vấn đề xã hội ưu tiên giải quyết.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2027

- Giai đoạn 2017 - 2022: Tập trung các hoạt động đẩy mạnh, nâng cao chất lượng truyền thông; nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về các nội dung thuộc phạm vi Kế hoạch này; xây dựng mô hình điển hình; tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành chức năng.

- Giai đoạn 2023 - 2027: Tập trung các hoạt động hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi hành vi thông qua các mô hình điển hình đã được xây dựng giai đoạn trước; phát huy tính chủ động của phụ nữ trong giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan.

V. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp đảm bảo ban hành Kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án 938 tại tỉnh; xây dựng cơ sở dữ liệu về tình hình phụ nữ, trẻ em gái bị bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình; xác định vấn đề xã hội cần ưu tiên tập trung giải quyết; chọn điểm chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 938; lựa chọn chủ đề cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn. Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện, thực hiện Cơ chế, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh trong việc vận động bổ sung nguồn lực để triển khai các hoạt động của Đề án 938 tại tỉnh.

2. Nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động phụ nữ giữ gìn, rèn luyện đạo đức, ý thức pháp luật, nâng cao kiến thức làm cha mẹ trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em, an toàn vệ sinh thực phẩm, kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em, phòng, chống mua bán người…; chủ động tham gia giải quyết hiệu quả một số vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ, trẻ em, trong đó chú trọng phát hiện, xây dựng những điển hình tốt, cách làm hiệu quả để truyền thông, nhân rộng.

3. Xây dựng, duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ chủ động giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Trong đó, tập trung xây dựng Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, Nhóm phòng chống bạo lực gia đình nhằm hỗ trợ cho phụ nữ bị bạo lực gia đình và nạn nhân mua bán người.

Triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho nạn nhân bị bạo lực gia đình tại cộng đồng, xây dựng mô hình thí điểm Trung tâm tâm tư vấn hôn nhân và gia đình tại cơ sở; tổ chức kết nối trong toàn quốc đường dây nóng hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình.

4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan, chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên nguồn về các nội dung của Đề án 938.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định và vận động các nguồn tài trợ, viện trợ, nguồn huy động hợp pháp khác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Việc lập dự toán kinh phí và quyết toán kinh phí nguồn ngân sách, thực hiện hàng năm theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và theo sự thỏa thuận với nhà tài trợ (đối với nguồn viện trợ, tài trợ).

Căn cứ Kế hoạch này, cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ, tổ chức hoạt động có trách nhiệm lập kế hoạch và dự toán kinh phí hoạt động của đơn vị, địa phương gửi về Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xem xét, tổng hợp gửi về Sở Tài chính trình cấp thẩm quyền phê duyệt giao dự toán ngân sách hàng năm.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Đề án theo hướng dẫn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ban Điều hành Đề án Trung ương. Cụ thể hóa Kế hoạch này và các chương trình, kế hoạch có liên quan của Ban điều hành Đề án Trung ương thành các chương trình phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh để triển khai thực hiện; cụ thể như:

- Xây dựng các mô hình tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng về các nội dung thuộc phạm vi Đề án 938 can thiệp.

- Tham mưu, tổ chức các hoạt động thực hiện các mô hình tư vấn hôn nhân và gia đình, Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, Nhóm phòng chống bạo lực gia đình nhằm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình, nạn nhân của mua bán người.

- Huy động shỗ trợ về nguồn lực để triển khai Đề án 938, lồng ghép triển khai các nội dung của Đề án 938 với các chương trình, đề án đang được triển khai thực hiện tại tỉnh.

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo và tổ chức sơ, tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 938 trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài chính

Hàng năm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo cho các hoạt động của Đề án 938 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Lồng ghép triển khai các hoạt động của Đán 938 với việc thực hiện Đồ án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020".

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhà giáo, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

- Thường xuyên phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên trong nhà trường; chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục kiến thức bình đẳng giới, kiến thức tiền hôn nhân, phòng, chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình cho học sinh, sinh viên.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Lồng ghép triển khai có hiệu quả trong các hoạt động của Kế hoạch "Truyền thông phòng, chống mua bán người đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau".

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí và phương tiện thông tin đại chúng tăng thời lượng thông tin, đăng, phát sóng chương trình; chủ động xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề thường kỳ tuyên truyền về các vấn đề đạo đức xã hội bức xúc liên quan đến phụ nữ; phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ; vai trò phụ nữ trong giáo dục đạo đức xã hội và gia đình; kiến thức làm cha mẹ trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Lồng ghép triển khai có hiệu quả các hoạt động của Đán 938 với Đề án "Đẩy mạnh công tác xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay", Đề án "Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc", Chương trình quốc gia về giáo dục đời sống gia đình Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, Chiến lược quốc gia phòng chống bạo lực gia đình.

- Phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng thí điểm và nhân rộng mô hình Trung tâm tư vấn hôn nhân và gia đình.

- Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch lồng ghép với phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tham mưu cho Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ triển khai thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ.

- Hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đối tượng phụ nữ, trẻ em bị xâm hại, mua bán người.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em; nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới; huy động sự tham gia của nam giới trong thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới.

7. SY tế

- Tăng cường quản lý nhà nước về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản bà mẹ, trẻ em. Lồng ghép, tổ chức thực hiện Đề án 938 với việc thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 - 2020; Đ án "Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 2025"; Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020.

- Phối hợp triển khai các nhiệm vụ khác, kiểm tra, giám sát các nội dung Đề án 938 theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

8. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tăng cường tập huấn và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về sản xuất, kinh doanh thực phẩm sạch, an toàn; hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm cho gia đình, xã hội. Phối hợp triển khai các nhiệm vụ khác của Đề án 938 theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

9. Sở Tư pháp

Hướng dẫn, chỉ đạo về nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật; chú trọng phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng là phụ nữ. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải cơ sở.

10. Các sở, ban, ngành liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án 938.

11. Các cơ quan thông tin đại chúng

- Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau xây dựng video tài liệu, clip ngắn tuyên truyền lồng ghép trong chuyên đề “Phụ nữ Cà Mau”, phát đồng loạt trên sóng phát thanh, truyền hình và trên website của Đài.

- Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, tăng cường lồng ghép tuyên truyền các hoạt động theo nội dung Kế hoạch này.

- Thường xuyên đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, lồng ghép tuyên truyền với các hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau có trách nhiệm

- Chỉ đạo các phòng, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tích cực phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp triển khai thực hiện Đề án 938 tại địa phương, cơ sở theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Bố trí ngân sách hàng năm để các cơ quan chức năng của địa phương, cơ sở thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 938 theo đúng quy định.

Định kỳ hàng năm các sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung Đề án 938 về Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Điều hành Đề án 938 Trung ương theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Hội LHPN Việt Nam;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMT TQVN tỉnh;
- CT, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, TP Cà Mau;
- Hội LHPN các huyện, TP Cà Mau;
- Phòng KGVX (Th-VlC);
- Lưu VT, Th
11, Tu94.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Thân Đức Hưởng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 107/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Thân Đức Hưởng
Ngày ban hành: 06/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 107/KH-UBND

295

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373576