• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin


 

Kế hoạch 107/KH-UBND về điều tra, khảo sát ứng dụng dịch vụ công của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Tải về Văn bản khác 107/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 107/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT ỨNG DỤNG DỊCH VỤ CÔNG CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2025”;

Căn cứ thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc sử dụng dịch vụ công vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch điều tra, khảo sát ứng dụng dịch vụ công của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nắm tình hình sử dụng dịch vụ công và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc sử dụng dịch vụ công của cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) trong việc sử dụng dịch vụ công của tỉnh; nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

2. Yêu cầu

- Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng CNTT trong việc sử dụng dịch vụ công của tỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển CNTT bền vững, đồng đều giữa các vùng trong tỉnh.

- Tăng cường ứng dụng CNTT để đồng bào DTTS chủ động nắm bắt được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thúc đẩy đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng CNTT hiệu quả trong việc tra cứu các thông tin nói chung, sử dụng dịch vụ công của tỉnh nói riêng.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức hướng dẫn, tập huấn cán bộ điều tra khảo sát.

2. Điều tra, khảo sát tình hình đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng dịch vụ công và ứng dụng CNTT sử dụng dịch vụ công của tỉnh.

3. Tổng kết đánh giá hoạt động điều tra, khảo sát, đề xuất công tác tuyên truyền, hỗ trợ hướng dẫn cho đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng CNTT trong việc sử dụng dịch vụ công của tỉnh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện: Do ngân sách tỉnh đảm bảo.

2. Ban Dân tộc xây dựng dự toán chi tiết thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Theo dõi, tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy Ban Dân tộc.

- Xây dựng, hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai các hoạt động cho cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác điều tra, khảo sát.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với Ban Dân tộc tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ nêu trong kế hoạch này. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí thực hiện.

3. Các sở, ngành liên quan

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành phối hợp với các đơn vị, đoàn thể liên quan hỗ trợ, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng CNTT sử dụng các dịch vụ công do ngành mình phụ trách.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

- Trên cơ sở kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức phân công cán bộ phường, xã, thôn, bản, khu vực... nắm tình hình hoạt động của cộng đồng, tham gia công tác điều tra, khảo sát...

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch điều tra, khảo sát ứng dụng dịch vụ công của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Dân tộc;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CQCM thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP Huế;
- VP: CVP, các PCVP, CV: CT;
- Lưu: VT, YT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 107/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Văn Phương
Ngày ban hành: 24/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 107/KH-UBND

322

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442390