• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới


Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Kế hoạch 11/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Tải về Văn bản khác 11/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020

Căn cứ Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 27/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016- 2020; Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 02/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Kế hoạch số 7819/KH-UBND ngày 30/11/2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020.

Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, như sau:

I. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG CHỈ ĐẠO

Xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc. Xây dựng nông thôn mới đảm bảo “Hiệu quả, Toàn diện và Bền vững”, tiếp tục hướng tới nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông thôn, trong đó, lấy sản xuất nông nghiệp sạch và an toàn sinh học, thân thiện với môi trường làm nền tảng gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ nông thôn và phù hợp với quá trình đô thị hóa hướng tới sản xuất nông nghiệp hữu cơ; tiếp tục đầu tư nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm; đẩy mạnh công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường để xây dựng nông thôn mới bền vững; tiếp tục đột phá, sáng tạo những cách làm và hướng đi mới.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 là cơ sở để các sở, ban, ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội, phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động sự tham gia trực tiếp của người dân, khắc phục khó khăn để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu: Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo nguyên tắc tập trung cho cơ sở. Công tác tuyên truyền vận động phải bám sát vào mục tiêu kế hoạch đề ra huy động mọi tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện Chương trình, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân trong việc tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra mang tính toàn diện và phát triển một cách bền vững. Quá trình tổ chức thực hiện, các cấp, các ngành và các địa phương không được chủ quan, nóng vội; không huy động quá sức dân... nhưng phải vào cuộc quyết liệt, kiên trì; có kế hoạch, lộ trình, bước đi thích hợp và có trọng tâm, trọng điểm.

III. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục xác định Chương trình xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, liên tục, lâu dài theo hướng bền vững với sự tham gia của người nông dân là chủ yếu; đảm bảo lồng ghép nguồn lực thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng Chương trình xây dựng nông thôn mới bằng xây dựng xã nông thôn nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Tăng cường quản lý, xây dựng và bảo vệ môi trường nông thôn, phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh bám sát theo chủ đề năm của tỉnh “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững”. Triển khai có hiệu quả Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) gắn với phát triển du lịch, dịch vụ; hướng mạnh việc sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, bảo đảm quy mô, tính chuyên nghiệp để khẳng định thương hiệu OCOP của tỉnh Quảng Ninh.

2. Mục tiêu cụ thể

(1) Có thêm ít nhất 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số thành 89/981 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới; phấn đấu bình quân các xã đạt 19,5 tiêu chí và 52 chỉ tiêu (tăng thêm 1,2 tiêu chí và 2,0 chỉ tiêu so với năm 2019)2; không còn xã dưới 15 tiêu chí; phấn đấu có thêm huyện Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số thành 07 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

(2) 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới xây dựng nông thôn mới nâng cao; phấn đấu có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số thành 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; mỗi huyện (thị xã, thành phố) đạt chuẩn nông thôn mới (hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới) có ít nhất một xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

(3) Có ít nhất 60 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số thôn đạt chuẩn nông thôn mới thành 500 thôn.

(4) Duy trì, nâng chất tiêu chí các vườn đã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2019; phấn đấu có thêm 200 vườn đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số vườn đạt chuẩn thành 5.200 vườn.

(5) Thẩm định, công nhận phát triển thêm ít nhất 50 sản phẩm mới theo chu trình OCOP chuẩn; Công nhận/chứng nhận thêm từ 30-40 sản phẩm đạt từ 3 sao đến 5 sao, trong đó ít nhất có 1- 2 sản phẩm đạt 5 sao tại cuộc thi đánh giá xếp hạng cấp tỉnh năm 2020.

(6) Triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án phát triển 31 sản phẩm OCOP chủ lực cấp huyện; 12 sản phẩm OCOP chủ lực cấp tỉnh và 6 sản phẩm định hướng cấp quốc gia.

(7) Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 đạt 45 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 1%3; Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,3%.

IV. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Thực hiện các nhóm tiêu chí nông thôn mới

Triển khai đồng bộ các tiêu chí huyện nông thôn mới; xã nông thôn mới kiểu mẫu (ở những xã có đủ điều kiện); xã nông thôn mới nâng cao; xã nông thôn mới; thôn đạt chuẩn nông thôn mới; vườn đạt chuẩn nông thôn mới; hộ gia đình nông thôn mới kiểu mẫu. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu tiêu chí và xây dựng kế hoạch cụ thể cho các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2020.

1.1. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới

- Các xã rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới đảm bảo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bảo đảm chất lượng, phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và tập quán sinh hoạt từng khu vực. Hoàn thành quy hoạch chi tiết đối với hệ thống thủy lợi quy hoạch chi tiết vùng sản xuất tập trung; bổ sung quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch. Tiếp tục triển khai quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu; quy hoạch vườn đạt chuẩn nông thôn mới.

- Công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phải đảm bảo dân chủ, công khai, lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên, nhân dân và của các cơ quan chuyên môn.

1.2. Phát triển hạ tầng kinh tế -xã hội

- Tập trung nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn theo chuẩn nông thôn mới ở tất cả các xã. Trong đó, ưu tiên hoàn thiện hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh như: đường giao thông nông thôn; thủy lợi nội đồng; hệ thống công trình nước sinh hoạt...phấn đấu năm 2020 có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí điện, hệ thống thủy lợi, thông tin và truyền thông.

- Hoàn chỉnh các công trình đảm bảo đạt chuẩn về cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đối với các xã chưa đạt. Xây dựng, cải tạo, nâng cấp về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các trạm y tế xã, trong đó ưu tiên các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, xã hải đảo, các xã thuộc vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn.

- Đầu tư xây dựng hệ thống chợ nông thôn, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo quy hoạch trên cơ sở nhu cầu thực tế của người dân. Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở, trong đó ưu tiên thiết lập mới hoặc cải tạo, nâng cấp trạm truyền thanh thôn, bản tại các xã khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Hoàn chỉnh các công trình đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.

- Rà soát hệ thống công trình văn hóa - thể thao (Nhà văn hóa, khu thể thao, phòng đọc sách) của xã và thôn hiện có. Ưu tiên nguồn lực để xây mới hoặc nâng cấp, sửa chữa các Trung tâm văn hóa - thể thao đảm bảo đạt chuẩn ở các xã theo kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

1.3. Kinh tế và tổ chức sản xuất

a) Đẩy mạnh cơ cấu lại và phát triển nông nghiệp toàn diện, gắn với hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới và mở rộng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng gắn với đô thị hóa, thực chất đi vào chiều sâu, hiệu quả bền vững. Trọng tâm hướng tới sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung, tổ chức phát triển sản xuất, cơ cấu lại các sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, chuỗi liên kết có sự tham gia mạnh mẽ của doanh nghiệp, HTX gắn với du lịch, dịch vụ, chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và bền vững. Chú trọng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ tại vùng nông thôn nhằm gia tăng giá trị sản xuất sản phẩm nông nghiệp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động khu vực nông thôn.

+ Về lĩnh vực trồng trọt: Khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, tăng hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích đất nông nghiệp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phát triển các sản phẩm chủ lực có lợi thế của tỉnh, gắn với xây dựng thương hiệu lợi thế của các địa phương trong tỉnh.

+ Về lĩnh vực chăn nuôi: Chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi theo hướng chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi trang trại gia trại theo hình thức công nghiệp và công nghệ cao; áp dụng công nghệ tiên tiến nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành và chế biến, đa dạng hóa các sản phẩm chăn nuôi để nâng cao giá trị gia tăng, đảm bảo hợp vệ sinh và an toàn thực phẩm; xây dựng cơ sở cung ứng giống vật nuôi đảm bảo tiêu chuẩn. Tổ chức lại sản xuất chăn nuôi theo các chuỗi liên kết từ cung cấp đầu vào cho sản xuất đến chế biến, tiêu thụ nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh, chất lượng, an toàn thực phẩm và điều tiết cung cầu thị trường các sản phẩm chăn nuôi. Hình thành các vùng chăn nuôi và giết mổ tập trung để tăng cường kiểm soát vệ sinh thú y, đảm bảo an toàn và xử lý chất thải.

+ Lĩnh vực lâm nghiệp: Triển khai đề án nâng cao năng suất và chất lượng rừng tỉnh Quảng Ninh, phát triển rừng trồng sản xuất có năng suất cao, nâng cao tỷ lệ gỗ nguyên liệu cung ứng cho công nghiệp chế biến dăm gỗ xuất khẩu và sản xuất đồ gỗ; phát triển rừng trồng gắn với công nghiệp chế biến gỗ. Triển khai xây dựng kế hoạch trồng rừng kinh doanh gỗ lớn, đề án phát triển giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng bền vững và làm giàu rừng phòng hộ đặc dụng, trồng rừng ngập mặn; phát triển rừng phòng hộ vành đai biên giới gắn với an ninh quốc phòng và ổn định đời sống dân cư.

+ Lĩnh vực thủy sản: Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học trong khai thác và nuôi trồng với bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhằm tăng sản lượng và giảm tổn thất sau thu hoạch. Phát triển NTTS theo quy hoạch tập trung vào các đối tượng nuôi chủ lực, đặc biệt nuôi trồng hải sản trên biển, bền vững gắn với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ tại các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, vùng nuôi an toàn dịch bệnh, khu neo đậu tránh trú bão kết hợp với bến cá, chợ đầu mối thủy sản; ưu tiên phát triển nuôi công nghiệp cho các đối tượng nuôi xuất khẩu chủ lực, có thương hiệu, tổ chức sản xuất theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm và thân thiện môi trường. Phát triển lực lượng tàu khai thác xa bờ; kết hợp hài hòa giữa khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo hướng bền vững; giảm thiểu các hành vi khai thác thủy sản mang tính tận diệt, hủy hoại nguồn lợi và môi trường sống.

b) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án OCOP giai đoạn 2017-2020. Triển khai tuyên truyền, phổ biến chính sách về OCOP của tỉnh theo Nghị quyết số 194/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.Tăng cường tuyên truyền phát triển ít nhất 50 sản phẩm mới; nâng cấp hoàn thiện các sản phẩm đã có quyết định tham gia chu trình để thi đánh giá xếp hạng. Tiếp tục nâng cao chất lượng 196 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên. Củng cố 169 tổ chức kinh tế đã có, phát triển mới ít nhất 10 tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP. Triển khai chủ đề năm 2020 là “Sản phẩm chuyên nghiệp” gắn với triển khai Quyết định của số 4078/QĐ-BNN-VPĐP ngày 28/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Kế hoạch khung chỉ đạo điểm triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án OCOP giai đoạn 2017- 2020; triển khai Đề án OCOP giai đoạn 2021- 2025.

c) Các địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo, tuyên truyền vận động các hộ gia đình xây dựng vườn đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng cải tạo vườn tạp trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, kết hợp tạo cảnh quan môi trường sống và đảm bảo vệ sinh môi trường, tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn.

d) Thu hút, khuyến khích phát triển các loại hình doanh nghiệp nông thôn, Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 bằng việc tạo điều kiện hỗ trợ liên kết doanh nghiệp, Hợp tác xã với nông dân trong việc thu gom ruộng đất đầu tư sản xuất hoặc liên kết với nông dân trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản. Các địa phương tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại xác định rõ nhu cầu mở rộng đầu tư sản xuất của các doanh nghiệp, HTX để kịp thời đề xuất với UBND tỉnh có các biện pháp hỗ trợ phát triển. Khuyến khích phát triển các hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp chế biến tinh các sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản... Tăng cường quản lý chất lượng nông sản, thủy sản, các sản phẩm đã qua chế biến; đảm bảo các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp ở các địa phương đạt tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm.

e) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017 - 2020; tiếp tục triển khai các dự án/ mô hình giảm nghèo bền vững, như đầu tư phát triển hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế, giảm nghèo dựa vào cộng đồng. Xây dựng đề án “Hỗ trợ các xã, thôn mới ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, xã biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025”.

1.4. Văn hóa- xã hội và môi trường

a) Duy trì tốt việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học phổ thông, học nghề, trung cấp....; nghiên cứu đổi mới phương thức đào tạo nghề lao động nông thôn theo hướng nhu cầu thị trường, bắt kịp xu thế, định hướng nghề nghiệp và có phân tầng chất lượng.

b) Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “thầy thuốc phải như mẹ hiền”, có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận với trình độ cấp huyện, tỉnh. Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Tích cực vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hết năm 2020 mỗi xã có bình quân tối thiểu 95% người dân có thẻ BHYT.

c) Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Nhân rộng các mô hình tốt về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc. Các xã xây dựng quy chế văn hóa và thực hiện nếp sống văn hóa nông thôn mới; các thôn, xóm xây dựng quy ước, hương ước. Khích lệ, vận động người dân trên địa bàn thi đua thực hiện xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới, Hộ mẫu.

d) Thu hút nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng các công trình nước sạch, công trình bảo vệ môi trường trên địa bàn xã, thôn theo quy hoạch; tăng cường quản lý, xây dựng và bảo vệ môi trường nông thôn. Xây dựng và triển khai tốt các hương ước về bảo vệ môi trường tại các thôn, bản, khu dân cư tập trung; thu gom và xử lý chất thải rắn, nước thải theo quy định; nghiên cứu mô hình phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt dựa vào cộng đồng dân cư bằng công nghệ thân thiện với môi trường; đầu tư xây dựng mới các lò đốt rác sinh hoạt đảm bảo công suất tại các huyện khó khăn theo kế hoạch của tỉnh gắn với việc quản lý vận hành và sử dụng đảm bảo hiệu quả (kể cả các lò đốt rác sinh hoạt đã có); cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang nhân dân; xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp gắn với thực hiện tiêu chí số 17 và tiêu chí số 20 theo Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới của tỉnh; tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường quy định tại nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các cơ sở sản xuất bị ô nhiễm.

1.5. Hệ thống chính trị

a) Rà soát và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa cho 100% cán bộ, công chức xã, nhằm đáp ứng yêu cầu trong xây dựng nông thôn mới.

b) Triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng quản trị hành chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; thực hiện tốt 6 trục nội dung của chỉ số PAPI; đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân.

c) Đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự xã hội địa bàn nông thôn. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, nhất là các xã vùng trọng điểm (biên giới, hải đảo) đảm bảo giữ vững chủ quyền quốc gia. Những vướng mắc phát sinh được giải quyết ngay từ cơ sở thông qua hòa giải, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp ở 100% số xã.

2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo và cơ quan tham mưu giúp việc BCĐ các cấp; làm tốt công tác, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới

a) Các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020; các văn bản chỉ đạo, nghị quyết chuyên đề, chủ đề năm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững” cho người dân khu vực nông thôn. Tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Triển khai có hiệu quả Chương trình mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP Quảng Ninh), giai đoạn 2017-2020.

b) Rà soát, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo nông thôn mới các cấp, nhất là cấp xã; xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, gắn trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức tham gia thành viên Ban chỉ đạo các cấp. Động viên, khuyến khích thường trực Ban Chỉ đạo nông thôn mới các cấp dành ngày thứ bảy hàng tuần kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại các thôn, ban, khu dân cư để chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.

c) Bố trí đủ số lượng và nâng cao tính chuyên nghiệp, ổn định và hiệu quả hoạt động của cơ quan tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp, nhất là ở cấp xã, huyện trong công tác tham mưu điều phối, quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới. Phân công nhiệm vụ cụ thể xây dựng nông thôn mới gắn với trách nhiệm của các sở, ngành cấp tỉnh và các phòng, ban, đơn vị cấp huyện xã. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo các cấp. Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng nông thôn mới.

d) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ xây dựng nông thôn mới (Coi trọng đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng và thái độ trong thực hiện nhiệm vụ); Phấn đấu 100% cán bộ chuyên trách, 50% cán bộ trong hệ thống chính trị tham gia chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, trên 50% cán bộ thôn (bản) được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức xây dựng nông thôn mới và ứng dụng công nghệ thông tin. Tổ chức cho các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và cán bộ trực tiếp tham mưu thực hiện Chương trình của các sở, ngành đi thăm quan, học tập kinh nghiệm về thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các tỉnh, thành phố.

3. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân; tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng

Thống nhất về nhận thức, đồng thuận về quan điểm để tuyên truyền, vận động và chỉ đạo xây dựng NTM từ nhà ra ngõ, từ thôn lên xã, lên huyện; xác định rõ hơn vai trò chủ thể của người dân nông thôn trong việc bàn và quyết định các nội dung nhiệm vụ xây dựng NTM theo đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng lợi”.

Phát huy vai trò chủ trì của Hội Nông dân trong việc tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới; các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các địa phương xây dựng Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Quảng Ninh chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 ” gắn với thực hiện chủ đề năm của tỉnh với kế hoạch, hướng dẫn cụ thể, rõ nội dung, rõ người, rõ việc...Kiên trì nguyên tắc mọi việc đều phải bàn kỹ ở nhân dân, ở thôn (bản), tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện, người dân thực sự vào cuộc. Tuyên truyền nâng cao năng lực, nhận thức cho cộng đồng và người dân nhất là khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Các hình thức tuyên truyền đa dạng, hiệu quả như thông qua các “thôn đạt chuẩn nông thôn mới”, “Vườn đạt chuẩn nông thôn mới” điển hình, các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp do người dân tự quản đã xây dựng thành công tại các xã trong tỉnh; thông qua đối thoại, tọa đàm, cẩm nang, tờ gấp tuyên truyền và đặc biệt là phát huy vai trò của báo cáo viên tuyên truyền viên, khai thác tốt việc sử dụng hệ thống loa truyền thanh tại các địa phương; tích cực xây dựng các phóng sự, video về chương trình, kế hoạch, sản phẩm để tuyên truyền, quảng bá lên mạng xã hội facebook qua trang fanpage OCOP Quảng Ninh và trang web chính thức của Chương trình Xây dựng nông thôn mới. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng các xã, thôn có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới; các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến, có thành tích nổi bật trong thực hiện phong trào thi đua “Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” để nhân ra diện rộng.

4. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới

Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số cơ chế tài chính khuyến khích hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 899/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 194/2019/NQ-HĐND ngày 11/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về ban hành chính sách khuyến khích đầu tư, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh; chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng đầu tư phát triển sản xuất; cơ chế hỗ trợ vật liệu xây dựng hạ tầng nông thôn... đảm bảo cho người dân được tiếp cận đầy đủ các chính sách của Nhà nước, của tỉnh, có cơ hội được tham gia thực hiện chính sách và được thụ hưởng chính sách. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ các xã, thôn mới ra khỏi diện ĐBKK, xã biên giới trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, đặc biệt là cơ chế chính sách phân cấp thực hiện; cơ chế huy động nguồn lực xã hội xây dựng nông thôn mới, cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, chính sách hỗ trợ riêng cho các sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP Quảng Ninh), cơ chế hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm trong Chương trình xây dựng nông thôn mới...

5. Đa dạng các nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới

Các sở, ngành, địa phương triển khai ngay Quyết định của UBND tỉnh về giao nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020. Việc phân bổ trên nguyên tắc dự kiến Kế hoạch cân đối từ các nguồn: Ngân sách nhà nước; vốn lồng ghép các Chương trình dự án; vốn tín dụng, vốn góp của cộng đồng dân cư; vốn đầu tư phát triển sản xuất của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân...

Ưu tiên tập trung dành nguồn lực để thực hiện dứt điểm từng xã theo lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu (không bố trí nguồn lực dàn trải); ưu tiên thực hiện các tiêu chí cần sớm đạt chuẩn và sử dụng ít kinh phí. Vốn thực hiện theo hướng phân bổ đến thẳng công trình, dự án ở thôn, xã trên nguyên tắc xã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầu tư trên cơ sở đề xuất cụ thể từ thôn lên; huyện thẩm định và phê duyệt danh mục; tỉnh xem xét phê duyệt và ủy quyền cho cấp huyện cấp vốn xuống xã có nội dung dự án cụ thể.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát Chương trình xây dựng NTM

Các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương chủ động tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là kiểm tra kết quả thực hiện các mục tiêu của năm 2020; Công tác phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước cho xây dựng nông thôn mới; đảm bảo nguồn vốn phải được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân nông thôn.

Triển khai thực hiện 03 cuộc kiểm tra, giám sát gồm: Kiểm tra việc quản lý và sử dụng nguồn vốn nông thôn mới năm 2019; công tác xây dựng kế hoạch, phân bổ vốn nông thôn mới năm 2020 (quý I); giám sát các sở, ban, ngành, đơn vị trong việc hỗ trợ, giúp đỡ các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 theo sự phân công của UBND tỉnh tại Quyết định số 2546/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 (Quý II); Kiểm tra kết quả thực hiện mục tiêu Chương trình nông thôn mới và Chương trình OCOP năm 2020 (Quý IV). Ngoài ra Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ tổ chức các cuộc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2020 gắn với kiểm tra xã thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, thôn đạt chuẩn nông thôn mới; tổ chức hội nghị giao ban hàng quý đối với địa phương và các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Xây dựng nông thôn mới tỉnh

- Tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Tỉnh chỉ đạo, điều phối thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị, địa phương thực hiện nội dung, chương trình nông thôn mới theo kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình. Định kỳ tổng hợp tiến độ, kết quả và tham mưu xây dựng các báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất đối với các đơn vị, địa phương trong triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tổ chức hội nghị giao ban hàng quý đối với địa phương và các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2020

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu hướng dẫn phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới; thực hiện kiểm tra, giám sát việc phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới.

- Chủ trì, phối hợp sở, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm ” (OCOP).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đối với phần kinh phí tỉnh điều hành4.

2. Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan

Xây dựng Kế hoạch của ngành, của đơn vị để cụ thể hóa triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 theo các nội dung nêu trên gắn với việc thực hiện Văn bản số 54-CV/TU ngày 02/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ; nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh phân công tại Kế hoạch số 7819/KH-UBND ngày 30/11/2016, Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 16/3/2017, Quyết định số 2546/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 và Quyết định số 3401/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 về phê duyệt danh mục các sản phẩm OCOP chủ lực cấp tỉnh và định hướng sản phẩm OCOP cấp quốc gia giai đoạn 2018-2020 đảm bảo rõ việc gắn với các chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và kiểm đếm được.

Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định tại Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Xây dựng Kế hoạch, tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng theo Kế hoạch số 4364/KH-UBND ngày 06/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại địa phương, với các nội dung chủ yếu như sau:

- Rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới ở từng xã; kiểm tra, đánh giá lại mức độ đạt chuẩn tiêu chí 17 đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2016 để bổ sung, nâng chất đảm bảo đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 gắn với thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể gắn rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc tổ chức thực hiện các nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới cấp huyện, cấp xã, đặc biệt là cán bộ cấp thôn.

- Thực hiện lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới với các nguồn vốn hợp pháp khác trên tất cả các xã; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện hiệu quả chương trình, dự án trên địa bàn.

- Ưu tiên bố trí nguồn lực; chỉ đạo dứt điểm, quyết liệt đối với các xã theo kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Chỉ đạo các xã đã được công nhận đạt chuẩn tiếp tục thực hiện các nội dung, giải pháp của giai đoạn mới để nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu gắn với thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục thực hiện xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới và vườn đạt chuẩn nông thôn mới...

- Chỉ đạo các Phòng, ban của huyện, UBND các xã thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về tiến độ kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh. Các địa phương định kỳ tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình, tiến độ và kết quả xây dựng nông thôn mới của địa phương về UBND tỉnh (qua Ban Xây dựng nông thôn mới tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo.

4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Tiếp tục phát động Phong trào thi đua “Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới" đến với đoàn viên, hội viên trong toàn tỉnh.. Tham gia xây dựng nông thôn mới theo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động khơi dậy và phát huy sự đóng góp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, giám sát thực hiện Chương trình theo hướng lựa chọn phụ trách nội dung, lĩnh vực, mô hình cụ thể, thiết thực, trên cơ sở đó tập trung chỉ đạo theo chiều sâu. Hàng quý có báo cáo đánh giá, kiểm điểm kết quả triển khai gửi về Ban Xây dựng nông thôn mới tỉnh tổng hợp báo cáo chung.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của cơ quan, đơn vị gắn với chủ đề công tác năm của tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- VPĐP NTM Trung ương (b/c);
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ các CT MTQG tỉnh;
- MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;
- Các Sở, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- V0, V3, NLN3, TH6;
- Lưu: VP, NLN1 (25b- KH02).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

PHỤC LỤC SỐ 01:

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh)

TT

Nhiệm vụ

Thời gian

Đơn vị Ch trì

Đơn vị phối hợp

1

Tổ chức thẩm định các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao 2019

Quý I/2020

Ban Xây dựng NTM

Các sở, ngành, địa phương

2

Tham mưu Xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 -2025

Quý I/2020

Ban Xây dựng NTM

Các sở, ngành, địa phương

3

Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát Chương trình xây dựng NTM năm 2020

Quý I/2020

Ban Xây dựng NTM

Các sở, ngành, địa phương

4

Tổ chức kiểm tra kết quả sử dụng vốn NTM 2019 và phân bổ vốn năm 2020.

Quý I/2020

Ban Xây dựng NTM

Sở KHĐT, Tài chính, NN và PTNT

5

Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới

Quý I/2020

Ban Xây dựng NTM

Các sở, ngành, địa phương

6

Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã đăng ký đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2020;

Tháng 3, 6, 9 năm 2020

Ban Xây dựng NTM

Một số ngành thành viên BCĐ tỉnh

7

Tổ chức Hội nghị giao ban các địa phương, các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 (01 lần/quý)

Quý I, II, III

Ban Xây dựng NTM

Một số ngành thành viên BCĐ tỉnh

8

Tham mưu nội dung họp BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh (6 tháng đầu năm 2020)

Quý II/2020

Ban Xây dựng NTM

Các sở, ngành, địa phương

9

Tập huấn cán bộ nông thôn mới năm 2020

Quý II/2020

Ban Xây dựng NTM

UBND các địa phương

10

Tổ chức cho các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và cán bộ trực tiếp tham mưu thực hiện Chương trình của các sở, ngành đi thăm quan, học tập kinh nghiệm về thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các tỉnh, thành phố

Quý II- III/2020

Ban Xây dựng NTM

Các sở, ngành

11

Rà soát lập kế hoạch (hoặc Đề án) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Quý II- III/2020

Ban Xây dng NTM

Các sở, ngành, địa phương

12

Tổ chức cuộc thi “Tuyến đường thôn kiểu mẫu tiêu biểu” cấp huyện, cấp tỉnh.

Quý II- III/2020

Các địa phương, Ban Xây dựng NTM

Các sở, ngành, địa phương

13

Kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2020

Quý IV/2020

Ban Xây dựng NTM

Sở ngành liên quan

14

Tham mưu nội dung họp BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh (tổng kết công tác năm 2020)

Quý IV/2020

Ban Xây dựng NTM

Các sở, ngành, địa phương

15

Tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chỉ thị (hoặc Nghị quyết) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Quý IV/2020

Ban Xây dựng NTM

Các sở, ngành, địa phương

16

Thông tin truyền thông về Chương trình XDNTM 2020 (KH số 21/KH-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh).

Cả năm

Ban Xây dựng NTM

Các cơ quan truyền thông; Sở ngành, địa phương

17

Hoàn thiện cơ chế chính sách, quy định quản lý đối với các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại thị xã Đông Triều và huyện Đầm Hà.

Năm 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ngành, UBND thị xã Đông Triều và huyện Đầm Hà

18

Xây dựng Đề án khung Bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh theo Quyết định 1671/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực: Cây trồng, vật nuôi và nuôi trồng thủy sản

Năm 2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Nông nghiệp &PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế và UBND các địa phương

 

PHỤC LỤC SỐ 02:

BIỂU TỔNG HỢP XÃ ĐĂNG KÝ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI, NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh)

TT

Tên đơn vị

Xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới

Xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Ghi chú

I

TP Móng Cái

 

2

1

 

1

Xã Vạn Ninh

 

1

1

 

2

Xã Bắc Sơn

 

1

 

 

II

Huyện Hải Hà

1

1

1

 

1

Xã Đường Hoa

1

 

 

 

2

Xã Quảng Thành

 

1

 

 

3

Xã Quảng Chính

 

 

1

 

III

Huyện Đầm Hà

1

1

1

 

1

Xã Quảng Lâm

1

 

 

 

2

Xã Quảng Tân

 

 

1

 

3

Xã Đầm Hà

 

1

 

 

IV

Huyện Tiên Yên

 

3

1

 

1

Xã Yên Than

 

1

 

 

2

Xã Hải Lạng

 

1

 

 

3

Xã Đồng Rui

 

1

 

 

4

Xã Đông Hải

 

 

1

 

V

Huyện Ba Chẽ

1

1

 

 

1

Xã Thanh Sơn

1

 

 

 

2

Xã Lương Mông

 

1

 

 

VI

Huyện Bình Liêu

2

1

 

 

1

Xã Đồng Văn

1

 

 

 

2

Xã Vô Ngại

1

 

 

 

3

Xã Hoành Mô

 

1

 

 

VII

Huyện Cô Tô

 

2

1

 

1

Xã Đồng Tiến

 

1

1

 

2

Xã Thanh Lâm

 

1

 

 

VIII

Huyện Vân Đồn

2

1

 

 

1

Xã Đài Xuyên

1

 

 

 

2

Xã Bình Dân

1

 

 

 

3

Xã Minh Châu

 

1

 

 

IX

TP Cẩm Phả

 

2

1

 

1

Xã Cẩm Hải

 

1

1

 

2

Xã Cộng Hòa

 

1

 

 

X

TP. Hạ Long

1

1

 

 

1

Xã Hòa Bình

1

 

 

 

2

Xã Dân Chủ

 

1

 

 

XI

Thị xã Quảng Yên

 

2

1

 

1

Xã Tiền An

 

1

1

 

2

Xã Hiệp Hòa

 

1

 

 

XII

TP Uông Bí

 

1

1

 

1

Xã Thượng Yên Công

 

1

1

 

XIII

TX Đông Triều

 

3

2

 

1

Xã Bình Khê

 

 

1

 

2

Xã An Sinh

 

 

1

 

3

Xã Tràng Lương

 

1

 

 

4

Xã Hồng Thái Tây

 

1

 

 

5

Xã Hồng Thái Đông

 

1

 

 

Tổng Cộng

08

21

10

 

 1 Tnh Quảng Ninh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại 98 xã, thay cho 111 xã, vì:

- Theo Nghị quyết số 769/NQ-UBTVQH14 ngày 11/9/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập 04 phường thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, theo đó thị xã Đông Triều có 04 xã Hoàng Quế Hồng Phong, Tràng An và Yên Thọ lên Phường (giảm 04 xã).

- Theo Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 cùa Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh, theo đó toàn tỉnh giảm 09 xã trong đó:

+ Huyện Hải Hà: xã Phú Hải xã Quảng Trung, xã Quảng Điền nhập vào thị trấn Quảng Hà; xã Quảng Thắng nhập vào xã Quảng Minh; xã Tiến Tới nhập vào xã Đường Hoa (giảm 05 xã).

+ Thành phố Uông Bí: xã Điền Công nhập vào phường Trưng Vương (giảm 01 xã).

+ Huyện Đầm Hà: xã Quảng Lợi nhập vào xã Quảng Tân (giảm 01 xã).

+ Huyện Tiên Yên: xã Đại Thành nhập vào xã Đại Dực (giảm 01 xã).

+ Huyện Bình Liêu: xã Tình Húc nhập vào thị trấn Bình Liêu (giảm 01 xã).

+ Huyện Hoành Bồ nhập vào thành phố Hạ Long, theo đó 12 xã thuộc huyện Hoành Bồ (cũ) nhập về thành phố Hạ Long (giữ nguyên số xã không giảm).

- Tất cả 13/13 xã giảm do lên phường và sáp nhập đều là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

2 Năm 2019 bình quân 98 xã đạt 18,3 tiêu chí và 50 chỉ tiêu (theo Bộ tiêu chí của Trung ương đạt 17,6 tiêu chí và 47,8 chỉ tiêu). Năm 2020 phấn đấu các xã đạt 18,5 tiêu chí và 49,2 chỉ tiêu (theo Bộ tiêu chí của Trung ương).

3 Theo Quyết định số 5263/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo năm 2019: Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 là 0,52 % (khu vực thành thị 0,2%; khu vực nông thôn 1,19%)

4 Quyết định số 5155/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020. Trong đó, theo dự án, nhiệm vụ phê duyệt (10%) và Chương trình OCOP (10%)

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Đặng Huy Hậu
Ngày ban hành: 14/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 11/KH-UBND

161

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444156