• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Sơn La

Tải về Văn bản khác 110/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/KH-UBND

Sơn La, ngày 06 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2020/NĐ-CP NGÀY 08/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-BTP ngày 13/3/2020 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (gọi tắt là Nghị định số 08/2020/NĐ-CP) trên địa bàn tỉnh Sơn La với các nội dung, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kịp thời phổ biến và triển khai thực hiện các quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn ở địa phương.

- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP .

- Chuẩn bị các điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo cho việc triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP .

2. Yêu cầu

- Xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP .

- Các sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan được giao nhiệm vụ phải chủ động, tích cực triển khai thực hiện bảo đảm đúng tiến độ và hiệu quả.

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên giữa các sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ; giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ; bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

1.1. Xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành; Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2020.

1.2. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định

Phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị định số 08/2020NĐ-CP bằng các hình thức phù hợp đến các sở, ban, ngành, các cơ quan tư pháp và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp chủ trì, tham mưu với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

1.3. Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 08/2020NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Báo Sơn La; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trung tâm Truyền thông - Văn hóa các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

2. Rà soát, cập nhật, công bố danh sách Thừa phát lại, danh sách văn phòng Thừa phát lại trên cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La, Sở Tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Văn phòng UBND tỉnh; các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm (Sau khi có Văn phòng Thừa phát lại đăng ký hoạt động và Thừa phát lại đăng ký hành nghề trên địa bàn tỉnh).

3. Rà soát, thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý 11/2020 và các năm tiếp theo.

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ hành nghề Thừa phát lại

4.1. Tổ chức tập huấn, hội thảo tọa đàm nhằm nâng cao chất lượng, kỹ năng hành nghề cho đội ngũ Thừa phát lại, thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp (sau khi có Văn phòng Thừa phát lại đăng ký hoạt động và Thừa phát lại đăng ký hành nghề trên địa bàn tỉnh).

4.2. Tham gia Hội nghị Thừa phát lại toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức, tính tự tôn, trách nhiệm nghề nghiệp, trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm, kỹ năng hành nghề cho đội ngũ Thừa phát lại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Thừa phát lại; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp (sau khi có Văn phòng Thừa phát lại đăng ký hoạt động và Thừa phát lại đăng ký hành nghề trên địa bàn tỉnh).

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu về vi bằng và quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu vi bằng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Thừa phát lại; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi có Văn phòng Thừa phát lại đăng ký hoạt động và Thừa phát lại đăng ký hành nghề trên địa bàn tỉnh.

6. Rà soát, phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan xây dựng Đề án: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

7. Theo dõi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

8. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nghị định

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Nghị định được bố trí từ ngân sách Nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các nguồn khác theo quy định của pháp pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan

Căn cứ nội dung Kế hoạch này ban hành Kế hoạch hoặc lồng ghép tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP phù hợp với điều kiện thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị định số 08/2020/NĐ-CP cho cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân thuộc phạm vi quản lý.

2. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các nội dung được quy định tại Mục II Kế hoạch này. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP với Bộ Tư pháp và UBND tỉnh theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương

3.1. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Sơn La.

3.2. Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương tăng cường thời lượng giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP .

4. Sở Tài chính

Thẩm định dự toán chi tiết hàng năm của các sở, ban, ngành; địa phương, cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này để tham mưu cho UBND tỉnh giao chung vào dự toán ngân sách hàng năm của các sở, ban, ngành; địa phương, cơ quan, đơn vị.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp - Cục Bổ trợ tư pháp (b/c);
- Thường trực tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Ban Nội chính tỉnh ủy;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Bảo Sơn La, Đài PT-TH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu VT,NC, Hằng(25b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 110/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 06/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 110/KH-UBND

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448947