• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại


 

Kế hoạch 11165/KH-UBND năm 2018 về thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2020

Tải về Văn bản khác 11165/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11165/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2434/QĐ-TTg ngày 13/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018-2020;

UBND tỉnh Đắk Lắk xây dựng Kế hoạch thông tin đối ngoại của tỉnh giai đoạn 2018-2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc triển khai công tác thông tin đối ngoại; góp phần quan trọng đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

- Tăng cường gắn kết giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, đưa thông tin về Đắk Lắk ra thế giới một cách chính xác, kịp thời, sinh động phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Đồng thời, đưa thông tin thế giới về Đắk Lắk một cách có chọn lọc, phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, văn hóa Việt Nam.

- Nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa; những thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk với người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Đồng thời, góp phần thúc đẩy các hoạt động hợp tác, hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với các nước trên thế giới.

- Là cơ sở để các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng các nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả và toàn diện các hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2018 - 2020.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động thông tin đối ngoại đảm bảo bám sát các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng quan trọng của tỉnh trong giai đoạn 2018 - 2020; bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về thông tin đối ngoại; bám sát chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.

- Công tác thông tin đối ngoại tỉnh phải gắn kết chặt chẽ thông tin giữa đối nội, đối ngoại, ngoại giao Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân; thông tin nhanh, nhạy, chính xác, kịp thời; đảm bảo tính bảo mật thông tin, bí mật quốc gia, gắn nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại với nhiệm vụ công tác hàng năm của các đơn vị.

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trên các kênh thông tin. Tăng cường thông tin ra nước ngoài để quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh.

- Đẩy mạnh hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, tham gia diễn đàn quốc tế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong công tác thông tin đối ngoại và tích cực quảng bá hình ảnh của tỉnh Đắk Lắk ra bên ngoài, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI) vào tỉnh.

II. MỤC TIÊU

- Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại, thúc đẩy quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và các thành tựu đổi mới của tỉnh Đắk Lắk ra bên ngoài.

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ chủ yếu, xác định các nội dung công việc cụ thể, lộ trình, thời gian thực hiện để các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai trong giai đoạn 2018 - 2020.

- Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động thông tin đối ngoại; tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại theo đúng đường lối của Đảng và Nhà nước.

- Việc tổ chức quán triệt phải được thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả, sát với thực tế của địa phương.

- Chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các quy định hiện hành.

III. NỘI DUNG

1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại

- Hằng năm xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại để kịp thời chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí địa phương về thông tin đối ngoại; đảm bảo công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại của các đơn vị; bố trí kinh phí cho các đơn vị thực hiện thông tin đối ngoại hàng năm theo yêu cầu nhiệm vụ.

- Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu phù hợp với yêu cầu thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhu cầu của các đối tượng tại khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng quy chế cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các thành tựu về mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội.

2. Bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; đấu tranh chống âm mưu, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trong và ngoài nước; dự báo những vấn đề cần thực hiện của công tác thông tin đối ngoại tỉnh.

- Các đơn vị bố trí, phân công nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại, tham mưu lãnh đạo tổ chức triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

3. Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ

- Tiếp tục tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho các đối tượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, tập trung các nội dung trọng tâm sau: Triển khai các văn bản quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; phương pháp và kỹ năng công tác thông tin đối ngoại; kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tình hình quốc tế và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam và tỉnh ta; công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới lãnh thổ quốc gia; phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về nhân quyền; tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam; quan hệ giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới.

- Hằng năm tổ chức các lớp đào tạo, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại.

- Thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại với Campuchia trong tình hình mới.

4. Xây dựng các chương trình, đề án, dự án thông tin đối ngoại

- Đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đối ngoại phục vụ hội nhập quốc tế; tuyên truyền các vấn đề về nhân quyền, chủ quyền biển, đảo và biên giới, lãnh thổ quốc gia.

- Xây dựng các ấn phẩm, quà tặng mang đặc trưng của Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng. Tập trung xây dựng các ấn phẩm, tài liệu để tuyên truyền, quảng bá về môi trường, cơ hội đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại, giới thiệu tiềm năng du lịch tỉnh Đắk Lắk và thu hút đầu tư nước ngoài.

- Các kênh thông tin đối ngoại từ cấp tỉnh đến cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin về các hoạt động đối ngoại của tỉnh; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, ứng dụng các công nghệ thông tin và truyền thông mới nhằm tăng cường hiệu quả công tác thông tin đối ngoại; chủ động nắm bắt thông tin, đẩy mạnh công tác đấu tranh và phản bác những thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh Đắk Lắk và đất nước.

- Đối với công tác tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và khu vực biên giới, công tác tuyên truyền cần tập trung vào các nội dung sau: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại với Campuchia trong tình hình mới; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại Việt Nam - Campuchia cho các cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại; xây dựng các chương trình, chuyên mục, xuất bản phẩm bằng tiếng Việt, tiếng Campuchia, tiếng Anh tuyên truyền về tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa các tỉnh, các huyện biên giới Việt Nam - Campuchia; tạo điều kiện hỗ trợ các cơ quan thông tin, truyền thông, phóng viên của Campuchia đưa tin, bài và thực hiện các xuất bản phẩm quảng bá về Đắk Lắk.

5. Các hoạt động thông tin đối ngoại cụ thể

- Tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin trên kênh thông tin đối ngoại chủ lực của tỉnh hiện có, gồm: Báo Đắk Lắk điện tử; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Bản tin Đối ngoại Đắk Lắk của Sở Ngoại vụ; Bản tin Hữu nghị và Hợp tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Trang thông tin điện tử của các sở, ngành trong tỉnh.

- Đổi mới, đa dạng hình thức, phương thức tuyên truyền và tăng cường thông tin, quảng bá hình ảnh của tỉnh Đắk Lắk đến bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài trên các kênh đối ngoại quốc gia: VTV5, VOV Tây Nguyên.

- Tổ chức theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong nước và ngoài nước thông tin về tỉnh, phục vụ công tác chỉ đạo và quản lý nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại. Chủ động cung cấp thông tin, tài liệu, lập luận, đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh tỉnh Đắk Lắk.

- Nâng cao chất lượng các bài viết về hoạt động đối ngoại của tỉnh, địa phương trên website của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố và duy trì tốt hoạt động các Cổng/Trang thông tin điện tử phiên bản tiếng Anh của các Sở, ban, ngành: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Ngoại vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tư pháp; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh...

- Tập trung công tác thông tin đối ngoại với Campuchia, triển khai thực hiện các Đề án của Chính phủ tăng cường công tác thông tin đối ngoại với nước bạn Campuchia.

- Tập trung công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia, tuyên truyền về thành tựu quyền con người tại Việt Nam; Thường xuyên nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo trong đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật xung quanh vấn đề Biển Đông, vấn đề biên giới, lãnh thổ, vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và với những vấn đề, vụ việc nảy sinh, nhạy cảm, thu hút sự chú ý của dư luận; đẩy mạnh các hoạt động quảng bá về vị trí, vai trò, tiềm năng tài nguyên, môi trường biển, đảo Việt Nam và thành tựu đảm bảo quyền con người ở Việt Nam.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn ngân sách Trung ương;

- Nguồn ngân sách địa phương: hằng năm, tùy theo khả năng cân đối ngân sách, căn cứ nhiệm vụ kế hoạch được giao bố trí kinh phí thực hiện.

- Nguồn xã hội hóa khác theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh chỉ đạo, định hướng công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; chủ động cung cấp thông tin đối ngoại cho các cơ quan báo chí;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng cơ chế định kỳ giao ban báo chí về thông tin đối ngoại của tỉnh;

- Chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác thông tin đối ngoại cho lãnh đạo các Sở, ban, ngành; tổ chức chính trị - xã hội; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; công chức, viên chức, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại; đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, cơ quan tuyên truyền của tỉnh; biên soạn các ấn phẩm tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại; điều tra xã hội học...;

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin đối ngoại ở các địa phương, đơn vị.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương tăng cường công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh;

- Tăng cường tuyên truyền phục vụ công tác thông tin đối ngoại của tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh (phiên bản tiếng Anh);

- Tăng cường thông tin tuyên truyền về các sự kiện đối ngoại của đất nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng; quảng bá hình ảnh của tỉnh Đắk Lắk đến người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế trên các kênh phát thanh - truyền hình đối ngoại quốc gia: VTV5, VOV Tây Nguyên, các kênh thông tin đối ngoại của Thông tấn xã Việt Nam và các tổ chức có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu đề xuất khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác thông tin đối ngoại của tỉnh.

3. Sở Ngoại vụ

- Là cơ quan đầu mối tiếp nhận thông tin, đề nghị hoạt động tác nghiệp báo chí trên địa bàn tỉnh của các hãng thông tấn báo chí nước ngoài; phối hợp các cơ quan liên quan cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài theo Luật Báo chí năm 2016;

- Phối hợp với Vụ Thông tin Báo chí - Bộ Ngoại giao: Quản lý, hướng dẫn phóng viên nước ngoài hoạt động tác nghiệp trên địa bàn tỉnh; cung cấp thông tin liên quan đến Đắk Lắk cho phóng viên nước ngoài;

- Nâng cao chất lượng về hình thức và nội dung thông tin trên Bản tin Đối ngoại của Sở; Cổng Thông tin điện tử của đơn vị và các ấn phẩm khác phục vụ công tác thông tin đối ngoại của tỉnh;

- Tăng cường phối hợp với Đại sứ quán các nước, đại diện ngoại giao Việt Nam ở các nước có đông người Việt sinh sống để triển khai tổ chức thông tin về tỉnh Đắk Lắk, cũng như vận động người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng Đắk Lắk;

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền hoạt động đối ngoại của Đắk Lắk. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các hoạt động đối ngoại nhân dân về kỷ niệm quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước;

- Tham mưu UBND tỉnh mời một số hãng thông tấn báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam đến đưa tin, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, các hoạt động nổi bật, đặc sắc đến với bạn bè quốc tế tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 với chủ đề “Tinh hoa đại ngàn” sẽ diễn ra vào tháng 3/2019;

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa chính trị của việc phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia;

- Lồng ghép công tác thông tin đối ngoại trong các hoạt động khác như ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và các chương trình xúc tiến, quảng bá địa phương ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao tổ chức;

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức thông tin đối ngoại qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao nhằm quảng bá hình ảnh của tỉnh Đắk Lắk với các nước;

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ đề xuất, xây dựng các nội dung đa dạng phong phú hơn trong chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020 và kế hoạch ngoại giao văn hóa hàng năm của tỉnh;

- Tăng cường tổ chức thông tin và nâng cao chất lượng nội dung thông tin quảng bá hình ảnh tỉnh Đắk Lắk trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

5. Sở Tư pháp

- Phối hợp xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về thông tin đối ngoại của tỉnh Đắk Lắk;

- Rà soát, tập hợp các thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp trên Trang thông tin điện tử của đơn vị nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh Đắk Lắk;

- Thường xuyên đăng tải trên Trang thông tin điện tử của đơn vị về tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật và công tác tư pháp theo quy định.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại trong lĩnh vực hợp tác xúc tiến đầu tư nước ngoài;

- Phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan xuất bản các ấn phẩm phục vụ quảng bá tiềm năng, cơ hội thu hút đầu tư của tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin liên quan đến công tác kinh tế đối ngoại, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào tỉnh, gắn các hoạt động kinh tế đối ngoại với thông tin đối ngoại.

7. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về công tác đối ngoại nhân dân trên các kênh thông tin đại chúng và các hoạt động giao lưu văn hóa, hòa bình hữu nghị với bạn bè các nước;

8. Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh

- Xây dựng các ấn phẩm, quà tặng mang đặc trưng của tỉnh Đắk Lắk. Tập trung xây dựng các ấn phẩm, tài liệu để tuyên truyền, quảng bá về môi trường, cơ hội đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại, giới thiệu tiềm năng du lịch trên địa bàn tỉnh và thu hút đầu tư nước ngoài;

- Tổ chức quản lý, vận hành “Trang Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh” nhằm cung cấp các thông tin hữu ích về môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác, tiềm năng du lịch của tỉnh Đắk Lắk cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân;

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại các chương trình, sự kiện trong nước và nước ngoài;

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các chương trình hợp tác, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, đẩy mạnh thông tin quảng bá hình ảnh tỉnh Đắk Lắk và thu hút phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Tài chính

Hằng năm, trên cơ sở dự toán kinh phí do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổng hợp của các đơn vị; Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cân đối ngân sách, xem xét tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

10. Công an tỉnh

- Chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện các luận điệu, thông tin tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch; theo dõi, tổng hợp tình hình, đề xuất chủ trương, biện pháp đấu tranh với các hành động chống phá Đảng và Nhà nước;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, theo dõi việc chấp hành chế độ bảo mật thông tin trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự cho các sự kiện đối ngoại diễn ra trên địa bàn tỉnh.

11. Các Sở, ban, ngành liên quan

- Nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại và mở phiên bản tiếng Anh trên Cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị để thực hiện công tác tuyên truyền;.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý theo quy định.

12. Các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh

- Phản ánh chính xác, kịp thời, tin cậy tình hình thời sự trong nước và quốc tế đến với nhân dân trong tỉnh và thông tin của tỉnh Đắk Lắk ra thế giới. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng cường các bài viết với nội dung về lĩnh vực thông tin đối ngoại;

- Nâng cao chất lượng nội dung, tăng thời lượng các chương trình giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh Đắk Lắk ra thế giới; những cơ hội và môi trường đầu tư kinh doanh tại Đắk Lắk.

13. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thông tin đối ngoại hằng năm; chủ động nâng cao chất lượng thông tin trên cổng thông tin điện tử của đơn vị;

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đài truyền thanh cơ sở đẩy mạnh thông tin đối ngoại, đặc biệt các hoạt động đối ngoại nhân dân, nâng cao nhận thức và thúc đẩy các hoạt động hòa bình, hợp tác, đoàn kết, hữu nghị.

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức quản lý và triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại tại địa phương.

(Chi tiết nội dung nhiệm vụ của từng đơn vị và tiến độ thời gian triển khai thực hiện trong Phụ lục kèm theo)

Trên đây là Kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2020; yêu cầu các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TT&TT (b/c);
- Cục Thông tin đối ngoại;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện, Tx, Tp;
- Các cơ quan báo chí tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (HTN)

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Hà

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 11165/KH-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh)

TT

Tên nhiệm vụ cụ thể

Thời gian thực hiện

I

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh

Hằng năm

2.

Duy trì hoạt động của trang Tiếng Anh trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Hằng năm

3.

Tuyên truyền công tác Biển đông - Hải đảo, phân giới, cắm mốc...; kiểm tra, ngăn chặn thông tin xấu và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc.

Hằng năm

4.

Tuyên truyền các sự kiện đối ngoại của đất nước và tỉnh Đắk Lắk

Hằng năm

5.

Tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia trong tình hình mới; thực hiện tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Giai đoạn 2018 - 2020

6.

Triển khai thực hiện phong trào thi đua chuyên đề “Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành Thông tin và Truyền thông”

Hằng năm theo phát động của Bộ TT&TT

7.

Chủ trì, phối hợp Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh xây dựng bộ dữ liệu số hóa giới thiệu, quảng bá hình ảnh của ngành, địa phương bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài để đưa lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Giai đoạn 2018 - 2020

II

SỞ NGOẠI VỤ

1.

Nâng cấp và duy trì Website song ngữ của Sở; thực hiện tốt công tác tuyên truyền các hoạt động đối ngoại nhân dân về kỷ niệm quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước

Hằng năm

2.

Xuất bản Tập san song ngữ Đối ngoại Đắk Lắk

Hằng năm

3.

Phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin và hướng dẫn phóng viên nước ngoài hoạt động tác nghiệp trên địa bàn tỉnh

Hằng năm

4.

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng bộ dữ liệu số hóa giới thiệu, quảng bá hình ảnh của ngành, địa phương bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài để đưa lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Giai đoạn 2018 - 2020

5.

Phối hợp Đại sứ quán các nước, đại diện ngoại giao Việt Nam ở các nước có đông người Việt sinh sống để triển khai tổ chức thông tin về tỉnh Đắk Lắk, cũng như vận động người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng tỉnh nhà.

Giai đoạn 2018 - 2020

Ill

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

1.

Tổ chức tọa đàm giao lưu văn hóa giữa ngành văn hóa, thể thao tỉnh Đắk Lắk với quốc tế.

Giai đoạn 2018 - 2020

2.

Triển khai các phong trào thi đua chuyên đề về thông tin đối ngoại của ngành văn hóa.

Giai đoạn 2018 - 2020

3.

Tổ chức các chương trình giao lưu về thể thao, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2018 - 2020

4.

Các hoạt động quảng bá hình ảnh tỉnh Đắk Lắk, đất nước Việt Nam phát triển năng động, giàu truyền thống văn hóa, hội nhập sâu rộng đến bạn bè quốc tế.

Giai đoạn 2018 - 2020

5.

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng bộ dữ liệu số hóa giới thiệu, quảng bá hình ảnh của ngành, địa phương bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài để đưa lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Giai đoạn 2018 - 2020

6.

Ấn phẩm di sản văn hóa, lịch sử nhằm quảng bá, phát huy các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến với quốc tế.

Quý III, IV/2019

7.

Tổ chức Giải giao hữu năm 2018.

Quý III/2019

8.

Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ thông tin đối ngoại cho cán bộ của ngành văn hóa, thể thao tỉnh Đắk Lắk, gồm: Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị trực thuộc, các Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố...

Quý II/2019

9.

Hoạt động tuyên truyền, quảng bá, hợp tác phát triển du lịch ở nước ngoài.

Giai đoạn 2018 - 2020

10.

Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá khác.

Giai đoạn 2018 - 2020

IV

SỞ TƯ PHÁP

1

Phối hợp xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về thông tin đối ngoại của tỉnh.

Giai đoạn 2018 - 2020

2.

Rà soát, tập hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu bằng tiếng Anh các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp trên Trang thông tin điện tử của đơn vị nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh.

Hằng năm

3.

Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của đơn vị về tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật và công tác tư pháp theo quy định.

Hằng năm

V

SỞ TÀI CHÍNH

1.

Tham mưu cân đối, bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch thông tin đối ngoại của tỉnh.

Hằng năm

2.

Hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán, quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Hằng năm

VI

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại bằng tiếng Anh trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

Hằng năm

VII

SỞ NỘI VỤ

 

Đề xuất cơ chế khen thưởng định kỳ và đột xuất đối với những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại.

Hằng năm và giai đoạn 2018 - 2020

VIII

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH

1.

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về công tác đối ngoại nhân dân trên các kênh thông tin đại chúng và các hoạt động giao lưu văn hóa, hòa bình hữu nghị với bạn bè các nước.

Hằng năm

2.

Nâng cao chất lượng thông tin trên Trang thông tin điện tử của Liên hiệp phiên bản tiếng Anh và Bản tin song ngữ “Hữu nghị và Hợp tác”.

Hằng năm

IX

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH

1.

Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu để tuyên truyền, quảng bá về môi trường, tiềm năng, cơ hội đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại, giới thiệu tiềm năng du lịch tỉnh. Ưu tiên phát triển ấn phẩm điện tử.

Năm 2019

2.

Tổ chức quản lý, vận hành “Trang thông tin Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh” nhằm cung cấp thông tin quảng bá du lịch và các dịch vụ du lịch cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, khách du lịch và các nhà đầu tư về du lịch.

Năm 2018

3.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư và du lịch tại các chương trình, sự kiện trong nước và nước ngoài.

Giai đoạn 2018 - 2020

(Triển khai thực hiện sau khi UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch)

4.

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng bộ dữ liệu số hóa giới thiệu, quảng bá hình ảnh của ngành, địa phương bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài để đưa lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Giai đoạn 2018 - 2020

X

CÔNG AN TỈNH

1.

Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện các luận điệu, thông tin tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch; theo dõi, tổng hợp tình hình, đề xuất chủ trương, biện pháp đấu tranh với các hành động chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Hằng năm

2.

Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí thông tin nhanh nhạy, kịp thời đấu tranh phản bác luận điệu của các thế lực thù địch.

Hằng năm

3.

Xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự cho các sự kiện đối ngoại diễn ra trên địa bàn Thành phố.

Hằng năm

XI

BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH

1.

Tập trung tuyên truyền triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020 và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05 tháng 11 năm 2016 về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

Hằng năm

2.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng về hoạt động thông tin đối ngoại trong lực lượng vũ trang Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kịp thời và sâu rộng hoạt động thông tin đối ngoại Quốc phòng; tổ chức bồi dưỡng, phổ biến và nâng cao nhận thức về thông tin đối ngoại cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, đảng viên là cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị.

Hằng năm

3.

Duy trì, củng cố và hợp tác chặt chẽ các kênh thông tin đối ngoại của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Chủ động nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch về tỉnh Đắk Lắk và Việt Nam, đặc biệt liên quan đến vấn đề nhạy cảm trong công tác đối ngoại nói chung, đối ngoại quốc phòng nói riêng.

Hằng năm

3.

Tuyên truyền các quan điểm, chính sách đối ngoại theo tinh thần Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhất là quan hệ với bạn bè truyền thống, quan hệ với các nước trong khối ASEAN, quan hệ đoàn kết hữu nghị với Lào và Campuchia. Nâng cao chất lượng tuyên truyền về hình ảnh tỉnh Đắk Lắk và LLVT tỉnh với bạn bè quốc tế; các vấn đề nhân quyền, chủ quyền biển đảo và biên giới, lãnh thổ quốc gia, quan điểm giải quyết các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông... theo đúng quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và luật pháp quốc tế.

Hằng năm

4.

Tập trung công tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia triển khai thực hiện các đề án của Chính phủ tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia; Tập trung công tác quảng bá hình ảnh tỉnh Đắk Lắk; Thực hiện các chương trình chiến dịch thông tin quảng bá hình ảnh quốc gia với quy mô lớn trong nước và ngoài nước theo hướng đa dạng hóa nội dung, hình thức và phương thức thông tin đối ngoại và nâng cao chất lượng sản phẩm thông tin đối ngoại.

Hằng năm

5.

Đẩy mạnh quảng bá về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật của Việt Nam; thông tin về vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN, đặc biệt trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN vào năm 2020.

Hằng năm

XII

BÁO ĐẮK LẮK

1.

Thông tin về các chuyến thăm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội tới các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới cũng như các chuyến thăm của lãnh đạo các nước tới Việt Nam nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, sự hợp tác toàn diện giữa nước ta với các nước trên thế giới.

Giai đoạn 2018 -  2020

2.

Thông tin các chuyến thăm của lãnh đạo tỉnh tới các quốc gia, tham gia những sự kiện chính trị, văn hóa, giáo dục như: Những ngày văn hóa Đắk Lắk; tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác phát triển cho tỉnh Đắk Lắk. Các bài viết về chuyến thăm của các đoàn khách quốc tế đến Đắk Lắk nhằm mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác, thương mại, đầu tư...

Giai đoạn 2018 - 2020

3.

Các hoạt động kỷ niệm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các quốc gia

Giai đoạn 2018 - 2020

4.

Những bài viết chống diễn biến hòa bình, những luận điệu sai lệch về Việt Nam trên các lĩnh vực nhân quyền, tự do tôn giáo, tín ngưỡng...

Giai đoạn 2018 - 2020

5.

Quảng bá hình ảnh, đất nước Việt Nam phát triển năng động, giàu truyền thống văn hóa, hội nhập sâu rộng... đến bạn bè quốc tế.

Giai đoạn 2018 - 2020

6.

Các hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm thắt chặt tình hữu nghị sự hiểu biết lẫn nhau giữa Đắk Lắk với các thành phố trên thế giới cũng như giữa Việt Nam và các quốc gia.

Giai đoạn 2018 - 2020

7.

- Tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo biên giới lãnh thổ quốc gia, tuyên truyền về thành tựu quyền con người tại Việt Nam; Thường xuyên nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo trong công tác đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật xung quanh vấn đề Biển Đông, vấn đề biên giới, lãnh thổ, vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và với những vấn đề, vụ việc nảy sinh, nhạy cảm, thu hút sự chú ý của dư luận; đẩy mạnh các hoạt động quảng bá về vị trí, vai trò, tiềm năng tài nguyên, môi trường biển, đảo Việt Nam và thành tựu đảm bảo quyền con người ở Việt Nam.

Giai đoạn 2018 - 2020

XIII

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH

1.

Tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia, tuyên truyền về thành tựu quyền con người tại Việt Nam; Thường xuyên nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo trong công tác đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật xung quanh vấn đề Biển Đông, vấn đề biên giới, lãnh thổ, vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và với những vấn đề, vụ việc nảy sinh, nhạy cảm, thu hút sự chú ý của dư luận; đẩy mạnh các hoạt động quảng bá về vị trí, vai trò, tiềm năng tài nguyên, môi trường biển, đảo Việt Nam và thành tựu đảm bảo quyền con người ở Việt Nam.

Hằng năm

2.

Mở trang thông tin điện tử phiên bản tiếng Anh; nâng cao chất lượng tuyên truyền thông tin đối ngoại trên Bản tin tiếng Anh.

Giai đoạn 2018 - 2020

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11165/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Nguyễn Tuấn Hà
Ngày ban hành: 19/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 11165/KH-UBND

112

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407702