• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiếp công dân


Văn bản pháp luật về Giải quyết khiếu nại tố cáo

 

Kế hoạch 112/KH-UBND triển khai phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, trọng tâm là công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung giải quyết vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài do tỉnh Cà Mau ban hành

Tải về Văn bản khác 112/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/KH-UBND

Cà Mau, ngày 23 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI PHỐI HỢP THỰC HIỆN “NĂM DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN” 2019, TRỌNG TÂM LÀ CÔNG TÁC TIẾP DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NI, TỐ CÁO, TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC KHIẾU KIỆN ĐÔNG NGƯỜI, PHỨC TẠP, KÉO DÀI

Thực hiện Công văn số 6888/VPCP-V.I ngày 02/8/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kế hoạch phối hp “Năm dân vận chính quyền” 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, chính quyền các cấp về vai trò, vị trí và tm quan trọng của công tác dân vận; vai trò, trách nhiệm của người đứng đu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, trọng tâm là công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.

- Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cơ quan, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận, nhằm ổn định tình hình chính trị - xã hội, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.

2. Yêu cầu

Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu, bảo đảm việc triển khai thực hiện nghiêm túc, thống nhất, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Kế hoạch số 56-KH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 22/02/2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tnh phối hp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp công dân; tiếp công dân định kỳ, đột xuất của người đứng đầu gắn với việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; công khai lịch tiếp công dân; nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, nổi cộm, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cấp, các ngành, địa phương, trước hết từ nơi phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo, phải kịp thời nắm bắt và dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo để có kế hoạch xử lý.

3. Tập trung rà soát đơn khiếu nại, tố cáo để phân loại, có giải pháp giải quyết dứt điểm, kịp thời, không để tình trạng quá hạn; tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thực hiện các chính sách xã hội. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương, lấy hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu. Khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Giải quyết triệt để các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương; quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để có biện pháp giải quyết, không để vụ việc kéo dài, gây bức xúc cho người dân.

5. Bố trí đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, tinh thn trách nhiệm, kinh nghiệm thực tin, có khả năng hướng dn, giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, nhất là trách nhiệm của người đúng đầu, cán bộ, công chức được phân công nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, sai phạm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, có hành vi cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng, xâm phạm quyn và lợi ích chính đáng của người dân.

6. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

7. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo và công khai kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau tăng cường sự chỉ đạo, điều hành và đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện công tác dân vận. Phân công lãnh đạo, công chức theo dõi, kiểm tra thực hiện có hiệu quả từng nội dung kế hoạch đề ra; tổ chức quán triệt nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về tầm quan trọng của công tác “Năm dân vận chính quyền” 2019, trọng tâm là công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.

2. Tổ công tác theo Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đông người, phức tạp, kéo dài; chủ động phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương trong tổ chức thực hiện.

3. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ dân vận chính quyền trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ.

Trên đây là Kế hoạch triển khai phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, trọng tâm là công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài; yêu cu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thành ph Cà Mau tchức thực hiện, định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo y ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- NC (A);
- Lưu: VT, M.A04/8.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 112/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 23/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 112/KH-UBND

116

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425265