• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Ban cán sự Đảng


Văn bản pháp luật về Đề án Xây dựng xã hội học tập

 

Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tải về Văn bản khác 122/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 49-KL/TW NGÀY 10/5/2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 11-CT/TW NGÀY 13/4/2007 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA X VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Thực hiện Công văn số 3724-CV/TU ngày 05/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc triển khai Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 752/TTr-SGDĐT ngày 30/8/2019; Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 49- KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư (viết tắt là Kết luận số 49-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học (KH), khuyến tài (KT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) (viết tắt là Chỉ thị số 11-CT/TW) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, với những nội dung cụ thể sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và các cấp chính quyền địa phương đối với công tác KH, KT, xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội về sự cần thiết và tầm quan trọng của công tác KH, KT, xây dựng XHHT là một lĩnh vực quan trọng của sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục ở địa phương, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Tiếp tục thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Từng bước tiến hành xây dựng và nhân rộng thành công mô hình “Công dân học tập”, “Đơn vị học tập” ở cơ quan, đơn vị, ở cấp huyện, cấp tỉnh; tiến tới xây dựng mô hình “Huyện học tập”, “Tỉnh học tập” giai đoạn 2021-2030 theo các tiêu chí được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Yêu cầu

- Xác định xây dựng XHHT là một nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, là một mục tiêu cơ bản trong chiến lược chấn hưng và phát triển giáo dục của nước ta. Vì vậy, phải quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về chủ trương KH, KT, xây dựng XHHT nhằm xây dựng một XHHT, từng bước nâng cao dân trí của toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu học tập của thời kỳ mới (thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0).

- Triển khai công tác KH, KT, xây dựng XHHT bằng nhiều hình thức, thiết thực, hiệu quả, lồng ghép với các chương trình, kế hoạch, phong trào quần chúng đang triển khai trên địa bàn tỉnh như Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”; Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

- Triển khai công tác KH, KT, xây dựng XHHT phải được thực hiện một cách thường xuyên trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Vì vậy, phải xây dựng kế hoạch từng năm, từng giai đoạn; có đánh giá, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng; có thông tin báo cáo.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 11-CT/TW; Kết luận số 49-KL/TW, Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 20/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KH, KT, xây dựng XHHT (viết tắt là Chỉ thị số 03-CT/TU) và Công văn số 3724-CV/TU ngày 05/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và trong nhân dân với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng để nhận thức sâu sắc toàn diện về sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác KH, KT, xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “xây dựng xã hội học tập” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (viết tắt là Quyết định số 485/QĐ-UBND); Kế hoạch số 7500/KH-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (viết tắt là Kế hoạch số 7500/KH-UBND).

2. Mục tiêu cụ thể

a) 100% tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan hành chính, tổ chức đoàn thể quán triệt nội dung Kết luận số 49-KL/TW, Chỉ thị số 03-CT/TU, Công văn số 3724-CV/TU ngày 05/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

b) Hoàn thành tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu theo Quyết định số 485/QĐ-UBND , Kế hoạch số 7500/KH-UBND .

c) Rà soát, bổ sung kế hoạch thực hiện “Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể:

c.1) Về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục:

- 94% người trong độ tuổi 15-60 biết chữ mức độ 2.

- 90% số người mới biết chữ tiếp tục học tập và không tái mù chữ trở lại.

- 70% xã, phường, thị trấn và 50% huyện, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

- 90% xã, phường, thị trấn và 80% huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

- 90% xã, phường, thị trấn và 70% huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2.

c.2) Về nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ

- 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, 90% người lao động trong doanh nghiệp, 50% người dân biết sử dụng máy vi tính.

- 40% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và 20% có trình độ bậc 3.

c.3) Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề để lao động có hiệu quả hơn, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.

- Đối với cán bộ công chức cấp tỉnh và cấp huyện: 100% được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định. 100% cán bộ, công chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định. 90% cán bộ, công chức thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc.

- Đối với cán bộ công chức cấp xã: 100% cán bộ cấp xã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành theo vị trí công việc. 95% cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn theo chuẩn quy định. 85% công chức cấp xã thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc.

- Đối với lao động nông thôn: 70% lao động nông thôn tham gia học tập kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ sản xuất tại các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ).

- Đối với công nhân lao động: 90% công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế có trình độ học vấn trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương; tăng tỷ lệ lao động có tay nghề cao ở các ngành kinh tế mũi nhọn; 95% công nhân qua đào tạo nghề.

c.4) Hoàn thiện kỹ năng sống, xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn.

Tăng dần tỷ lệ học sinh, sinh viên và người lao động tham gia học tập các chương trình giáo dục kỹ năng sống, trong đó có 50% học sinh, sinh viên được học kỹ năng sống tại các cơ sở giáo dục.

d) Nâng cao chất lượng phong trào học tập suốt đời: 70% trở lên gia đình đạt gia đình học tập; 50% dòng họ đạt dòng họ học tập, 60% trở lên cộng đồng (thôn, tổ dân phố) đạt cộng đồng học tập; 85% trở lên đơn vị thuộc xã đạt đơn vị học tập; 60% cộng đồng học tập cấp xã đạt được từ 11-15 tiêu chí đánh giá theo Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ GDĐT quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

(Đối với 6 huyện miền núi, các tỷ lệ này tương ứng là: 60%, 40%, 50%, 75%, 50%)

e) 75% TTHTCĐ được xếp loại trung bình trở lên.

f) 100% cơ sở giáo dục; 100% cộng đồng thôn, tổ dân phố, 50% dòng họ; 85% cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang; 40% các doanh nghiệp có Chi hội hoặc Ban khuyến học hoạt động hiệu quả.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền cơ sở

- Quy định rõ trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng và đảng viên trong việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW và Kết luận số 49-KL/TW. Kết quả hoạt động KH, KT và xây dựng XHHT là một tiêu chí đánh giá kết quả công tác hàng năm của chi bộ và đảng viên.

- Chính quyền các cấp tích cực, chủ động và sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, đồng thời tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị 11 -CT/TW, Kết luận số 49-KL/TW và Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ.

- Gắn kết việc bình xét các danh hiệu thi đua trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với các danh hiệu thi đua gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng họ c tập và đơn vị học tập theo Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ GDĐT quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

- Hằng năm, các cấp, các ngành phải tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác KH, KT và xây dựng XHHT.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

- Đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các lực lượng xã hội về tầm quan trọng của công tác KH, KT và xây dựng XHHT đối với phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà. Lồng ghép một số chuyên đề về công tác KH, KT, xây dựng XHHT trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng chính trị hằng năm tại trường Chính trị tỉnh, các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố và tại các cơ sở GDĐT trên địa bàn tỉnh.

- Kịp thời biểu dương những cá nhân có ý thức tự học thành tài để khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh; những đơn vị có nhiều đóng góp tích cực và có kết quả cao trong công tác KH, KT và xây dựng XHHT.

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền về KH, KT và xây dựng XHHT thông qua phong trào gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập.

3. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội khuyến học các cấp

- Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập nhằm làm cơ sở xây dựng XHHT; xây dựng chương trình triển khai hoạt động KH, KT và xây dựng XHHT năm 2019 và những năm tiếp theo.

- Đổi mới phương thức hoạt động, làm tốt hơn vai trò tư vấn, tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền về công tác KH, KT và xây dựng XHHT.

- Thực hiện tốt vai trò liên kết phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức, các hội, đoàn thể thực hiện có hiệu quả hoạt động KH, KT, nhất là phong trào học tập suốt đời của người lớn góp phần xây dựng XHHT.

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức hội, phát triển hội viên và hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích theo Điều lệ Hội.

4. Củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập của người dân

- Củng cố, phát triển bền vững TTHTCĐ tại các xã, phường, thị trấn nhằm thực hiện các chương trình cập nhật kiến thức, kỹ năng liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, môi trường, y tế, sức khỏe cộng đồng, chính trị, pháp luật, văn hóa...

- Củng cố trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên cấp huyện nhằm thực hiện chương trình xóa mù chữ, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông; liên kết bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đào tạo một số nghề cơ bản cho nhân dân trên địa bàn các huyện.

- Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Trung tâm Dạy nghề- Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, các trường cao đẳng, trung cấp củng cố tổ chức và hoạt động theo hình thức vừa làm vừa học để tạo điều kiện cho cán bộ và nhân dân có điều kiện thuận lợi tham gia học tập.

- Phát triển các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học, trung tâm giáo dục kỹ năng sống, trung tâm tư vấn du học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập

- Các cơ sở giáo dục đẩy mạnh khai thác hạ tầng công nghệ thông tin để ứng dụng trong việc tổ chức dạy học qua mạng internet.

- Các sở, ban, ngành và các đơn vị, tổ chức liên quan cần cập nhật thông tin và kiến thức kịp thời lên website để cán bộ, người dân có điều kiện tham khảo và học tập.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực khai thác các tài liệu chính thống có trên mạng internet trong việc nâng cao kiến thức cho bản thân.

6. Xây dựng chính sách hỗ trợ cơ sở giáo dục và người học

- Ngành tài chính và UBND các cấp bố trí đủ kinh phí hoạt động cho các TTHTCĐ theo Thông tư 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các TTHTCĐ.

- Đối với đồng bào sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, phải có chính sách hỗ trợ kinh phí, tài liệu, kinh phí sinh hoạt trong thời gian tham gia học tập.

7. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, đơn vị

Các sở, ban, ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội căn cứ chức năng quản lý của ngành và trách nhiệm được phân công tại Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “xây dựng xã hội học tập” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để chủ động xây dựng chương trình phối hợp thực hiện công tác KH, KT và xây dựng XHHT.

8. Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp; cơ quan thường trực và các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp; tổng hợp tình hình, báo cáo kịp thời những vấn đề liên quan về công tác xây dựng XHHT theo định kỳ và đột xuất.

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học tỉnh thực hiện kiểm tra, thanh tra việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã theo Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trực tiếp chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo (GDĐT) các huyện, thành phố, các trường phổ thông trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện công tác KH, KT, xây dựng XHHT.

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kinh phí hoạt động cho công tác xây dựng XHHT và kinh phí cho các TTHTCĐ.

- Phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể tuyên truyền về KH, KT và xây dựng XHHT.

2. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành liên quan và các địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển các cơ sở dạy nghề; mở rộng các hình thức dạy nghề trong các doanh nghiệp, công ty, dạy nghề gắn với sản xuất ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới biển, hải đảo; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên diện chính sách theo quy định.

- Chỉ đạo và tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn tại các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp -giáo dục thường xuyên các huyện và các TTHTCĐ theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt “Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

- Chỉ đạo các trường cao đẳng, trung cấp phối hợp với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình đào tạo nghề nhằm khuyến khích thanh thiếu niên tốt nghiệp THCS vào học nghề, góp phần phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS.

- Tổ chức, chỉ đạo mở các lớp bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghề nghiệp cho người lao động tại các TTHTCĐ.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan, đảm bảo nguồn ngân sách nhà nước cho công tác KH, KT và xây dựng XHHT.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và tham mưu trong việc giao kế hoạch và kinh phí phục vụ công tác KH, KT và xây dựng XHHT.

5. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ.

- Chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan trong việc nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung kiến thức, kỹ năng cần phải bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Tham mưu bổ sung kịp thời đủ biên chế giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan xây dựng các chương trình, tài liệu liên quan đến nông nghiệp và nông thôn. Chỉ đạo, triển khai các chuyên đề thuộc lĩnh vực chuyên môn đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.

- Chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân và các cơ quan liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện việc hỗ trợ lao động nông thôn học tập suốt đời.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức nông nghiệp, nông thôn cho người lao động tại các huyện, thành phố.

7. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì biên soạn tài liệu và tổ chức phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ phục vụ nội dung KH, KT và xây dựng XHHT.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Cổng thông tin điện tử tỉnh

Tổ chức tuyên truyền về công tác KH, KT, xây dựng XHHT thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, phản ánh kịp thời tình hình thực hiện trong toàn tỉnh.

9. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo việc triển khai và tổ chức thực hiện công tác KH, KT và xây dựng XHHT trên địa bàn; tham mưu đưa các chỉ tiêu về KH, KT và xây dựng XHHT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương. Báo cáo kịp thời những khó khăn bất cập, giải pháp khắc phục trong quá trình tổ chức thực hiện của địa phương với Ban chỉ đạo xây dựng XHHT và UBND tỉnh. Theo dõi đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch ở địa phương.

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tạo mọi điều kiện, cơ hội để cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Chỉ đạo khảo sát, đánh giá tình hình, hiệu quả hoạt động của các TTHTCĐ; chỉ đạo, hướng dẫn các TTHTCĐ tích cực mở các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng cho nhân dân trên địa bàn.

- Hằng năm, bố trí ngân sách cho các hoạt động KH, KT và xây dựng XHHT ở địa phương theo các quy định hiện hành.

10. Đề nghị các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

- Triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác KH, KT, xây dựng XHHT; tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm chỉ đạo, những nội dung mới của Trung ương, của Tỉnh về công tác KH, KT, xây dựng XHHT.

- Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố phối hợp các tổ chức thành viên về công tác KH, KT, xây dựng XHHT, đưa nội dung KH, KT, xây dựng XHHT lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

b) Hội Khuyến học tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập theo Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 7500/KH-UBND của UBND tỉnh; tổng hợp tình hình, báo cáo kịp thời những vấn đề liên quan về công tác KH, KT theo định kỳ và đột xuất với UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Chỉ đạo Hội khuyến học các cấp phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức phát triển các tài liệu dạy và học để hỗ trợ người dạy, người học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong các TTHTCĐ; lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về công tác KH, KT và xây dựng XHHT thông qua mạng lưới khuyến học các cấp.

- Chỉ đạo cấp Hội cơ sở phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo điều tra, theo dõi, nắm tình hình học tập của học sinh, của các đối tượng học chuyên đề và có biện pháp giúp các địa phương thực hiện tốt công tác KH, KT và xây dựng XHHT.

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kinh phí cho hoạt động KH, KT, học tập suốt đời.

c) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Chỉ đạo công tác vận động và tuyên truyền tới từng chi Hội về công tác KH, KT và xây dựng XHHT; tích cực hưởng ứng phong trào quyên góp ủng hộ, phong trào giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập và lao động sản xuất, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường.

- Tuyên truyền vận động phụ nữ, trẻ em gái chưa biết chữ tích cực tham gia các lớp xóa mù chữ, các lớp chuyên đề, các lớp giáo dục sức khỏe cộng đồng, giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục ở địa phương.

d) Liên đoàn Lao động tỉnh

- Chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan chỉ đạo, theo dõi việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ người lao động trong các doanh nghiệp.

- Chỉ đạo các cấp Công đoàn làm tốt công tác tuyên truyền và vận động tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về công tác KH, KT và xây dựng XHHT.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thành lập Ban Khuyến học và đăng ký xây dựng “Đơn vị học tập”.

đ) Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi

- Chỉ đạo các tổ chức Đoàn cấp huyện, cơ sở Đoàn trực thuộc làm tốt công tác tuyên truyền để đoàn viên thanh niên thấy được nghĩa vụ và quyền lợi của mình đối với công tác KH, KT và xây dựng XHHT, từ đó tích cực tham gia học tập góp phần xây dựng XHHT.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các phong trào, cuộc vận động hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục tham gia học tập, góp phần vào công tác KH, KT, xây dựng XHHT trên toàn tỉnh.

e) Hội Cựu giáo chức tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội người cao tuổi tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác KH, KT và xây dựng XHHT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội.

- Giao Hội Khuyến học tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và sơ kết, tổng kết, báo cáo, có ý kiến tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời.

Trên đây là Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KH, KT, xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để xem xét, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Hội Khuyến học Việt Nam
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Hội Khuyến học tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVXbthm326

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 122/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Đặng Ngọc Dũng
Ngày ban hành: 12/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 122/KH-UBND

93

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426074