• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Tải về Văn bản khác 123/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 06-CT/TU NGÀY 18/7/2016 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2016-2020

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 18/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ; lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật trong việc giữ gìn hành lang an toàn đường bộ nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông; duy trì quản lý, bảo vệ hành lang an toàn, nâng cao hiệu quả sử dụng đường bộ. Phân công trách nhiệm các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 18/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm túc, có hiệu quả.

2. Yêu cầu:

Tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành; các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, đơn vị quản lý đường bộ và từng cá nhân liên quan để thực hiện hoàn thành tốt Kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này phải xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, báo cáo kịp thời kết quả thực hiện và các khó khăn vướng mắc, đề xuất các giải pháp khắc phục để việc triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đáp ứng tiến độ.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền:

Trên cơ sở các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ được quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố giao cơ quan chuyên môn soạn thảo các nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu phù hợp với thực tế tại địa phương và phù hợp với nhận thức và trình độ người dân trên địa bàn nhất là các hộ dân sinh sống dọc hai bên tuyến đường bộ và tổ chức tuyên truyền lồng ghép với nhiều hình thức.

2. Công tác cắm mốc lộ giới và thu hồi phần đất bảo trì đường bộ:

Thực hiện cắm mốc lộ giới đường bộ đối với các tuyến quốc lộ trên địa bàn và bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý xong trong năm 2016.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ các công trình, cây cối nằm trong phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ, các điểm đen đã được thống kê theo kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 30/11/2014 của UBND tỉnh về thực hiện quyết định 994/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn để giải tỏa đủ phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ, cải tạo điểm đen thời gian thực hiện trong năm 2017.

3. Công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ:

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch thu hồi đất, các công trình, cây cối nằm trong hành lang an toàn đường bộ cần giải tỏa đã được thống kê theo kế hoạch 103/KH-UBND ngày 30/11/2014 của UBND tỉnh trên địa bàn. Xác định các nút giao, các vị trí điểm đen, vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông có nguyên nhân do hạn chế tầm nhìn cần giải tỏa hành lang an toàn đường bộ. Xác định các trường hợp đất ở, đất trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nằm trong hành lang an toàn đường bộ khi xây dựng công trình mới sẽ ảnh hưởng đến an toàn giao thông để xây dựng phương án bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trên cơ sở nguồn vốn được Bộ Giao thông vận tải bố trí để thực hiện quyết định 994/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ thời gian thực hiện từ năm 2018- 2020.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, an toàn đường bộ bằng nhiều hình thức để người dân nhận thức và tự giác chấp hành.

2. Rà soát, phân loại và thống kê các công trình vi phạm nằm trong hành lang an toàn đường bộ, các đường nhánh đấu nối trái phép vào Quốc lộ.

3. Thực hiện giải toả các công trình đã dược bồi thường, công trình tái lấn chiếm, cưỡng chế giải toả các công trình không tự giác tháo dỡ và các công trình xây dựng trái phép trong hành lang an toàn đường bộ, xóa bỏ đường đấu nối trái phép vào đường bộ; hoàn thiện cắm mốc lộ giới và bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý, bảo vệ hệ thống mốc chỉ giới hành lang an toàn đường bộ, quản lý, bảo vệ phần đất hành lang an toàn đường bộ đã giải toả, bảo vệ mốc lộ giới; tổ chức giải toả dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất hành lang an toàn đường bộ trong phạm vi đã được bồi thường; ngăn chặn mở đường ngang trái phép, từng bước xóa bỏ các đường ngang trái phép có nguy cơ gây tai nạn giao thông.

4. Rà soát các điểm đấu nối theo Quy hoạch đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được phê duyệt, hoàn chỉnh điều chỉnh quy hoạch các điểm đấu nối vào các quốc lộ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 theo quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương, dự toán lập điều chỉnh quy hoạch điểm đấu nối vào các quốc lộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 trình thỏa thuận với bộ Giao thông vận tải.

5. Rà soát các quy định của pháp luật về hành lang an toàn đường bộ, đề xuất các nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm với yêu cầu về quản lý, bảo vệ và lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ.

6. Lập kế hoạch về kinh phí thực hiện hàng năm; tăng cường các giải pháp để xã hội hóa việc xây dựng đường gom đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao năng lực khai thác các tuyến đường.

7. Chú trọng công tác lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch các khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, khu thương mại, dịch vụ bám dọc theo các tuyến quốc lộ phải đồng bộ, phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm các cơ quan liên quan:

a) Sở Giao thông vận tải:

- Kiểm tra, rà soát các quy định về quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đề xuất các nội dung cần sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với các quy định hiện hành. Thời gian hoàn thành trong năm 2017.

- Tổ chức công bố rộng rãi phạm vi hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến đường tỉnh, tuyến quốc lộ ủy thác quản lý trên địa bàn tỉnh cho các địa phương, nhân dân biết, thực hiện.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát việc cắm mốc lộ giới đường bộ trên các tuyến đường bộ do tỉnh quản lý. Hằng năm lập kế hoạch cắm mốc lộ giới cho các tuyến đường bộ, lập hồ sơ cắm mốc lộ giới để bàn giao cho địa phương quản lý theo quy định.

- Chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng hệ thống đường gom các khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, khu thương mại, dịch vụ dọc theo các tuyến quốc lộ để báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

- Kiện toàn, củng cố lực lượng tuần kiểm viên đủ năng lực theo quy định; chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông vận tải đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ, các đơn vị chức năng trực thuộc tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông.

b) Sở Xây dựng:

Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra công tác lập và thực hiện quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, khu thương mại, dịch vụ dọc theo các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ đảm bảo đúng quy định. Khi lập quy hoạch các khu chức năng nêu trên, không đấu nối trực tiếp vào quốc lộ, mà phải có đường gom; hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương trong việc cấp phép và quản lý xây dựng công trình không được vi phạm hành lang an toàn đường bộ.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Hướng dẫn, theo dõi việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đảm bảo đất thuộc hành lang an toàn đường bộ các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện không đưa vào trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện chuyển sang mục đích khác.

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất thuộc hành lang an toàn đường bộ; rà soát, thống kê, phân loại và xử lý các tồn tại về quản lý, sử dụng đất thuộc hành lang an toàn đường bộ.

d) Công an tỉnh:

Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ theo quy định tại Thông tư số 39/2011/TT-BCA ngày 21/6/2011 của Bộ Công an quy định lực lượng công an kiểm tra, xử lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

e) Sở Tài chính:

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn công tác lập dự toán, kinh phí cho việc thực hiện việc quản lý, bảo vệ và lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ theo quy định.

f) Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong trường học.

g) Sở nội vụ:

Bổ sung tiêu chí thực hiện quản lý và bảo vệ hành lang an toàn bộ khi đánh giá thi đua, khen thưởng hằng năm của các cấp, ngành; phối hợp với Sở Giao thông vận tải hướng dẫn khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý và bảo vệ hành lang an toàn bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

h) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch quản lý, bảo vệ và lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn; xây dựng kế hoạch và thực hiện giải tỏa các công trình, vật kiến trúc, cây cối hoa màu nằm trong phần đất bảo vệ đường bộ và đất hành lang an toàn đã được bồi thường, giải toả bị tái lấn chiếm trên các quốc lộ, đường tỉnh thuộc địa bàn quản lý.

- Thực hiện và chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

+ Tuyên truyền, thông báo đến các tổ chức, cá nhân có công trình xây dựng trong hành lang an toàn đường bộ về các quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, kế hoạch giải tỏa trong hành lang an toàn đường bộ.

+ Tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất, cấp phép xây dựng dọc các tuyến đường theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, trong đó tập trung xử lý các hành vi: Xây dựng nhà ở, công trình trái phép trong phần đất của đường bộ và hành lang an toàn đường bộ; lấn chiếm, tập kết nguyên, vật liệu, họp chợ trên lòng đường, hè phố; sử dụng trái phép lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông...

+ Tiếp nhận và phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ cắm mốc chỉ giới hành lang an toàn đường bộ, quản lý, bảo vệ phần hành lang an toàn đường bộ đã giải tỏa, bảo vệ mốc lộ giới và xử lý các hành vi vi phạm; công bố công khai các mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình đường bộ đã được tiếp nhn đến các cộng đồng dân cư ven các tuyến đường bộ trên địa bàn.

+ Phối hợp với các đơn vị trực tiếp quản lý đường bộ, các lực lượng liên quan xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm trái phép; cưỡng chế dỡ bỏ các công trình xây dựng trái phép trên đất hành lang an toàn đường bộ; giữ gìn các cột mốc lộ giới của đường bộ, mốc giải phóng mặt bằng của dự án.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức giải tỏa các trường hợp vi phạm theo số liệu của Sở Giao thông vận tải và Cục Quản lý đường bộ 1 thông báo cho các địa phương; giải tỏa các trường hợp tự ý sử dụng đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ làm nơi rửa xe, cấp nước mui ô tô, bãi đỗ xe trái phép... dọc các tuyến quốc lộ; có kế hoạch giải tỏa, chống tái lấn chiếm, xử lý các vi phạm mới phát sinh đối với các tuyến đường bộ đã được bồi thường giải phóng mặt bằng để nâng cấp, mở rộng.

i) Các cơ quan liên quan theo nhiệm vụ được giao xây dựng dự toán chi phí cho các công việc liên quan, gửi về sở Giao thông vận tải để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Chế độ tổng hợp, báo cáo:

Giao Sở Giao thông vận tải làm cơ quan đầu mối đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả triển khai, thực hiện: Báo cáo 6 tháng trước ngày 05/7, báo cáo năm trước ngày 15/01 của năm sau./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lý Vinh Quang

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 123/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Lý Vinh Quang
Ngày ban hành: 31/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 123/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332748