• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 do tỉnh Cà Mau ban hành

Tải về Văn bản khác 123/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/KH-UBND

Cà Mau, ngày 04 tháng 12 năm 2017.

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 16/CT-TTG NGÀY 04/5/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TIẾP CẬN CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau xây dựng Kế hoạch nhằm tổ chức, triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

- Triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc "Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4". Xây dựng được nền tảng cơ bản trong việc tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trên cơ sở kế thừa những thành tựu đã đạt được từ nền công nghiệp trước đó, phù hợp, hiệu quả với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh.

- Việc thực hiện Kế hoạch cần xác định rõ trọng tâm, thế mạnh và tình hình thực tiễn của từng ngành để thực hiện đồng bộ, nhằm tăng cường năng lực tiếp cận cho các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tạo sự bứt phá thực sự về cơ sở hạ tầng, cơ chế chính sách, chất lượng nguồn nhân lực, môi trường khởi nghiệp sáng tạo và thị trường khoa học công nghệ của tỉnh nhằm chủ động tiếp cận với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Về công tác tuyên truyền

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4".

- Thường xuyên cập nhật xu hướng phát triển công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để phục vụ công tác tuyên truyền và định hướng đầu tư cho các tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh.

2. Phát triển công nghệ thông tin và hạ tầng công nghệ thông tin

Xác định công nghệ thông tin và hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông là trọng tâm phát triển của cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ 4. Vì thế, cần triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về phê duyệt Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Tập trung nguồn lực thúc đẩy phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, kết nối số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp dễ dàng, bình đẳng trong tiếp cận các cơ hội phát triển theo cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đáp ứng yêu cầu internet kết nối vạn vật (IoT) trong tương lai mà nền tảng là công nghệ số.

- Tham mưu, xây dựng cơ chế, chính sách đặc biệt để thúc đẩy phát triển bứt phá về trình độ công nghệ thông tin - viễn thông, khả năng ứng dụng, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực công nghệ thông tin - truyền thông.

- Chú trọng ứng dụng IoT trong sản xuất và đời sống như: Nâng cao khả năng ứng dụng IoT trong nuôi tôm công nghiệp, trong canh tác nông nghiệp, ứng dụng IoT trong lĩnh vực y tế, IoT trong sản xuất công nghiệp... Từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu được liên kết thành một hệ thống, dễ truy xuất và chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ban, ngành.

3. Hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 21/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Chương trình hành động số 06/CTr-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

- Tạo điều kiện hỗ trợ, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp theo Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 06/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2025 (thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đ án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025").

- Rà soát, lựa chọn phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm cạnh tranh chiến lược của tỉnh, chú trọng những công nghệ sản xuất mới để tập trung đầu tư phát triển.

4. Ưu tiên phát triển công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, năng lượng mới

- Đẩy mạnh việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất, khuyến khích các hoạt động chuyển giao công nghệ, tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, phát triển mạnh ngành công nghiệp sinh học trong sản xuất, chế biến các sản phẩm, nông nghiệp chủ lực, sản phẩm cạnh tranh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng.

- Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia thực hiện Dự án Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

- Xây dựng những cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực: Công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

5. Đào tạo, nâng cao trình độ nguồn nhân lực

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 03/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2020. Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Đề án Đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Cà Mau ở nước ngoài giai đoạn 2017 - 2025.

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin - truyền thông. Tăng cường công tác đào tạo, đảm bảo được nguồn nhân lực công nghệ thông tin để có thể tiếp cận công nghệ số của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ

- Tập trung thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia để phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Phối hợp các sở, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 06/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2025.

- Ưu tiên các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 như: Lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, năng lượng mới.

- Chủ trì, phối hợp với các s, ngành, địa phương triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ có liên quan nhằm tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2020; đổi mới thiết bị, công nghệ trong khu vực sản xuất.

- Chủ trì, kết nối các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh để tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, tham mưu phát triển hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Tham mưu xây dựng các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, phát triển, kinh doanh công nghệ mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công nghệ thông tin - truyền thông, bảo đảm an toàn, đồng bộ, kết nối liên ngành và liên vùng.

- Định hướng phát triển một số lĩnh vực, sản phẩm trọng điểm về công nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông, Chú trọng phát triển nhân lực công nghệ thông tin, đặc biệt là nhân lực về an toàn, an ninh thông tin.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin báo chí trên địa bàn, truyền thông định hướng dư luận, giúp cho các tổ chức và người dân có nhận thức sâu rộng về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 phù hợp với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trước mắt, cần chú trọng thực hiện các nội dung sau:

- Tham mưu thúc đẩy các hoạt động thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, lĩnh vực năng lượng, vật liệu mới.

- Tham mưu xây dựng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung, phương pháp giáo dục tiến bộ nhằm tạo ra nguồn lực có khả năng tiếp cận các xu thế công nghệ mới, trong đó, tập trung thúc đẩy đào tạo về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), tin học, ngoại ngữ trong chương trình giáo dục phổ thông. Thực hiện tốt việc hướng nghiệp cho học sinh theo xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo trong các trường học và trong học sinh, sinh viên. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy môn tin học trong trường phổ thông và cộng đồng. Triển khai đồng bộ phương pháp giáo dục lấy học sinh làm trung tâm nhằm phát huy kỹ năng, tư duy sáng tạo trong học sinh, sinh viên. Tạo môi trường đcác em học sinh, sinh viên phát huy ý tưởng sáng tạo và tham gia nghiên cứu khoa học.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đổi mới công tác giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống các trường đào tạo nghề theo hướng đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng phù hợp, tiếp thu, làm chủ và khai thác vận hành hiệu quả những tiến bộ công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

- Nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp khắc phục, giảm thiu tác động, ảnh hưởng không tích cực của cuộc Cách mạng công nghiệp ln thứ 4 đến cơ cấu thị trường lao động, an sinh xã hội trên địa bàn.

6. Tỉnh đoàn

Chủ trì, tham mưu, triển khai các hoạt động sáng tạo trong cộng đồng thanh, thiếu niên. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ, triển khai Chương trình thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí triển khai các hoạt động, nhằm nâng cao năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của tỉnh.

- Phối hợp tham mưu các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho các hoạt động đổi mới công nghệ, nghiên cứu phát triển và đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin và các công nghệ tiên tiến khác.

8. Các tổ chức liên quan khác

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch phù hợp với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Các sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này. Hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) trước ngày 01 tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu. Sở Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng thời gian quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ KH&CN;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, TP.CM;
- Phòng KGVX (Th-VIC);
- Lưu: VT. Tr 42/12.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thân Đức Hưởng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 123/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Thân Đức Hưởng
Ngày ban hành: 04/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 123/KH-UBND

258

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375901