• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 12773/KH-UBND năm 2017 về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Nai năm 2018

Tải về Văn bản khác 12773/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12773/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2018

Căn cứ chiến lược Thông tin đối ngoại (TTĐN) giai đoạn 2011-2020 của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06/8/2012;

Căn cứ Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013;

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2018 của tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, các đơn vị chức năng về công tác thông tin đối ngoại.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, của tỉnh Đồng Nai đến với các nước trong khu vực và trên thế giới; giới thiệu và quảng bá hình ảnh, con người, lịch sử, văn hóa, những chủ trương, chính sách, tiềm năng thế mạnh của tỉnh nhằm mời gọi, thu hút đầu tư; thông tin về tình hình của thế giới đến với nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta.

- Kết hợp chặt chẽ thông tin đối ngoại với thông tin đối nội; các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa đối ngoại; giữa ngoại giao nhà nước với đối ngoại của Đảng, đối ngoại của nhân dân nhằm đa dạng hóa các hoạt động thông tin đối ngoại.

2. Yêu cầu

- Hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được triển khai phải bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại nói chung và thông tin đối ngoại nói riêng; bám sát kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh năm 2018.

- Công tác thông tin đối ngoại được triển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động thông tin đối ngoại.

- Chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định hiện hành.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ phân công (đính kèm phụ lục)

2. Giải pháp thực hiện

2.1. Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ

a) Tổ chức hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng trong tình hình mới; về hội nhập quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế; về chủ quyền biên giới, lãnh thổ, biển đảo Việt Nam...

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho cán bộ chuyên trách, lãnh đạo chủ chốt, phóng viên trong cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh và tập huấn kỹ năng phát ngôn của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

c) Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành liên quan, các tổ chức quốc tế tổ chức về công tác đối ngoại.

2.2. Thông tin, tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại

a) Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những chủ trương quan trọng trên mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; về quan điểm, đường lối đối ngoại của nước ta đối với vấn đề hợp tác, hội nhập, về chủ quyền biên giới, lãnh thổ của đất nước.

b) Thông tin toàn diện về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh Đồng Nai; quảng bá hình ảnh về truyền thống lịch sử, văn hóa, tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch...

c) Thông tin, tuyên truyền về các hoạt động xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác, xúc tiến quảng bá đầu tư, giao lưu văn hóa, kinh tế đối ngoại nhằm tăng cường sự hiểu biết, hữu nghị tin cậy và hợp tác đối với bạn bè quốc tế, góp phần thúc đẩy cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn sự phát triển về kinh tế - xã hội về nhu cầu hợp tác của địa phương cũng như tạo dựng tốt các mối quan hệ tốt đẹp giữa tỉnh Đồng Nai với cộng đồng quốc tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, an toàn xã hội.

d) Thông tin về những chính sách của tỉnh trong việc thu hút đầu tư từ những người Việt Nam ở nước ngoài và những người có thân nhân tại tỉnh Đồng Nai đang sinh sống ở nước ngoài nhằm gắn kết tình cảm quê hương.

e) Cung cấp thông tin định kỳ và đột xuất về tỉnh Đồng Nai các cơ quan báo chí và trang thông tin điện tử của Cục Thông tin đối ngoại - Bộ Thông tin và Truyền thông.

2.3. Các hoạt động về công tác thông tin đối ngoại, giới thiệu quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Nai ra thế giới

a) Tuyên truyền, quảng bá thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước, khai thác trang Vietnam.vn (Cục thông tin đối ngoại - Bộ Thông tin và Truyền thông), kênh VTV4 - Đài Truyền hình Việt Nam, kênh VOV5 - Đài Tiếng nói Việt Nam, các ấn phẩm của Thông tấn xã Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Chính phủ...; tranh thủ phóng viên nước ngoài đến hoạt động tại Đồng Nai để giới thiệu, quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh ra thế giới.

b) Nâng cao công tác tuyên truyền, xây dựng tư liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh với các tiềm năng kinh tế, cơ hội hợp tác, đầu tư, địa điểm du lịch; sản xuất các sản phẩm (đĩa CD, VCD, DVD, tập san chuyên đề thông tin đối ngoại, tập sách ảnh về danh lam thắng cảnh, ẩm thực, panô, tờ rời, tờ gấp...) nhằm giới thiệu về địa phương bằng nhiều ngôn ngữ thông dụng như tiếng Việt, Anh, Trung ... để tuyên truyền quảng bá, ra nước ngoài.

c) Quảng bá hình ảnh Đồng Nai thông qua các chương trình giao lưu hữu nghị, văn hóa, nghệ thuật, thể thao với nước ngoài và thông qua các hoạt động (hội chợ, triển lãm quốc tế về thương mại, du lịch ...) tại nước ngoài hoặc tổ chức trong nước nhằm giới thiệu và thu hút sự quan tâm của nhân dân các nước đối với tỉnh Đồng Nai

d) Tiếp tục phát triển Cổng thông tin điện tử tỉnh (www.dongnai.gov.vn) với 4 thứ tiếng Việt, Anh, Trung, Hàn...

e) Tăng cường công tác thông tin đối ngoại thông qua các diễn đàn song phương và đa phương, các đoàn ra, đoàn vào, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đối ngoại nhân dân.

2.4. Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, dư luận trái chiều

a) Các cơ quan hành chính nhà nước chủ động nắm bắt thông tin, trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí, nhất là các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội, vấn đề xuất hiện dư luận trái chiều. Tổ chức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí bằng các hình thức: Trả lời phỏng vấn, họp báo, thông cáo báo chí, ban hành văn bản đề nghị cải chính thông tin sai sự thật, thông tin trên Trang thông tin điện tử của đơn vị...

b) Các cơ quan báo chí của tỉnh cần tăng cường số lượng, thời lượng và chất lượng các hoạt động thông tin đối ngoại, phân tích dự báo tình hình, chủ động hơn trong việc định hướng dư luận, góp phần đấu tranh với những thông tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

c) Các cơ quan, đơn vị chức năng chủ động trong việc tiếp xúc, thông báo với các cơ quan đại diện, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam khi đến thăm và làm việc tại tỉnh, giúp họ hiểu rõ thực chất tình hình, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

2.5. Định hướng thông tin đối ngoại cho báo chí

a) Theo dõi báo chí nước ngoài đưa tin về tỉnh Đồng Nai để có định hướng và cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện, đảm bảo an ninh - chính trị của địa phương.

b) Định hướng tuyên truyền về thông tin đối ngoại cho các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh.

c) Cung cấp thông tin và quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa phương theo quy định của pháp luật, tổ chức các buổi tiếp và trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh đối với báo chí nước ngoài khi có đề nghị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp báo định kỳ và đột xuất, cung cấp thông tin cho báo chí, các tổ chức và cá nhân có liên quan về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức các cuộc phỏng vấn lãnh đạo UBND tỉnh cho phóng viên trong và ngoài nước liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai công tác thông tin đối ngoại năm 2018; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện.

3. Sở Tài chính:

- Có trách nhiệm thẩm định dự toán ngân sách hàng năm cho hoạt động thông tin đối ngoại trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Bảo đảm ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho việc đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định hiện hành.

4. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của ngành, địa phương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 09/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí về các vấn đề liên quan đến trong phạm vi quản lý.

- Lồng ghép các nội dung thông tin về tình hình hội nhập quốc tế và hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh, của cơ quan, đơn vị, địa phương vào các buổi tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và trong các phong trào vận động quần chúng ở địa phương, cơ sở.

- UBND các huyện, Thị xã Long Khánh, Tp. Biên Hòa tăng cường chỉ đạo Đài truyền thanh xây dựng các chương trình phát thanh về thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh của địa phương, của tỉnh.

- Bố trí cán bộ kiêm nhiệm phụ trách, triển khai hoạt động thông tin đối ngoại và tổng hợp kết quả hoạt động trên lĩnh vực đơn vị quản lý.

5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh:

Tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện các nhiệm vụ thông tin đối ngoại có liên quan.

6. Chế độ báo cáo:

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ về hoạt động thông tin đối ngoại có trách nhiệm tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại thuộc phạm vi quản lý, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 05 tháng 11 hàng năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

IV. KINH PHÍ

1. Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước.

2. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng chi tiết kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của đơn vị mình và dự toán kinh phí năm 2018, đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện theo quy định, gửi Sở Tài Chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét quyết định; đồng thời gửi Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi, tổng hợp.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại của tỉnh Đồng Nai năm 2018, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Dân vận; Ban Tuyên giáo;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, TXLK, TPBH;
- Hội Nhà báo, Hội VHNT tỉnh;
- Đài PTTH Đồng Nai, Báo ĐN, Báo LĐĐN;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2018
(Kèm theo Kế hoạch số 12773/KH-UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

STT

Tên nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

01

- Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban báo chí định kỳ và đột xuất.

- Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại, kỹ năng phát ngôn.

- Phối hợp với cơ quan báo chí trung ương: Thông tấn xã Việt Nam, Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, cổng Thông tin điện tử Chính phủ... quảng bá hình ảnh của tỉnh.

- Đầu tư, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất cho Đài Truyền thanh cấp huyện, xã.

- Hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn của tỉnh.

- Triển khai Dự án giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT-TT)

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Các sở, ban, ngành

- Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

- Đài PT-TH Đồng Nai

- Đài PT-TH Đồng Nai

- Đài PT-TH Đồng Nai

- Hàng tháng, quý

- Quý III

- Quý II, III

- Cả năm

- Cả năm

- Cả năm

02

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn và cập nhật kiến thức đối ngoại; lớp bồi dưỡng kỹ năng biên, phiên dịch tiếng Anh cho CBCC-VC.

- Hướng dẫn, quản lý các đoàn phóng viên nước ngoài hoạt động tại tỉnh.

- Theo dõi, nghiên cứu, tổng hợp dư luận báo chí nước ngoài viết về tỉnh Đồng Nai.

- Xuất bản “Bản tin đối ngoại” thông tin thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Sở Ngoại vụ

 

Sở TT-TT, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

- Quý II,III

- Cả năm

- Cả năm

- Hàng quý

- Quý III

 

03

- Triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh của Đồng Nai thông qua việc tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch quảng bá hình ảnh về Đồng Nai ra thế giới.

-Triển lãm hình ảnh, sách báo, tư liệu giới thiệu về biển, đảo quê hương, truyền thống lịch sử, văn hóa của đất nước và con người Việt Nam, về vùng đất và con người Đồng Nai...

- Tăng cường quảng bá du lịch trên các Đài Truyền hình khu vực, Đài Truyền hình Việt Nam, các báo, ấn phẩm trong nước; Biên soạn và phát hành bản đồ du lịch, sổ tay hướng dẫn giới thiệu những điểm đến của du lịch Đồng Nai.

- Chủ trì xây dựng hệ thống pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Các đơn vị liên quan

- Cả năm

04

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan gắn các hoạt động phát triển kinh tế với thông tin đối ngoại về tình hình thu hút đầu tư, chính sách khuyến khích đầu tư, chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh đến các nhà đầu tư, kiều bào, các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm thu hút tiềm lực phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu UBND tỉnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, ký kết các văn kiện hợp tác.

- Xây dựng Brochure giới thiệu tiềm năng đầu tư, quảng bá hình ảnh con người, lịch sử, văn hóa, thương hiệu, tiềm năng hợp tác và phát triển của tỉnh...

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý các KCN

- Cả năm

05

- Tổ chức và tham gia các cuộc triển lãm và hội chợ thương mại, mời gọi sự tham gia của các nước trong khu vực, đồng thời tham gia các cuộc hội chợ thương mại của các nước trong khu vực, thông qua đó để giới thiệu, quảng bá giới thiệu thương hiệu các sản phẩm, tiềm năng thế mạnh, và thương hiệu của các doanh nghiệp trong tỉnh đến các nước khác.

- Phối hợp với Báo Công thương, Báo Diễn đàn doanh nghiệp, Tạp chí văn hóa doanh nghiệp... để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh đến với nhân dân trong nước và nước ngoài.

- Tiếp tục tuyên truyền nội dung các hiệp định thương mại quan trọng tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội để các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ và chủ động tham gia.

Sở Công thương

Các đơn vị liên quan

- Cả năm

06

- Theo dõi, tổng hợp diễn biến thông tin đối ngoại của tỉnh để đề xuất chủ trương, biện pháp phản bác các thông tin sai, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Công an tỉnh

Các đơn vị liên quan

- Cả năm

07

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh về truyền thống lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, du lịch, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước; đẩy mạnh việc phổ biến những kiến thức lịch sử, cơ sở pháp lý về chủ quyền biển, đảo; tăng cường việc đấu tranh phản bác lại luận điểm sai trái của các thế lực thù địch...

- Tăng thời lượng các chương trình quảng bá hình ảnh của tỉnh Đồng Nai ra thế giới; những cơ hội và môi trường đầu tư kinh doanh tại Đồng Nai.

- Khuyến khích xây dựng nội dung thông tin bằng nhiều thứ tiếng (Việt, Anh, Hàn, Trung, Nhật …) cho đài phát thanh - truyền hình, các tờ báo, cổng thông tin điện tử, các trang thông tin điện tử... của tỉnh.

Các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Các sở, ban, ngành

- Cả năm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12773/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Trần Văn Vĩnh
Ngày ban hành: 08/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 12773/KH-UBND

177

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393112