• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật trẻ em


 

Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 1863/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và Chỉ thị 23/CT-TTg về tăng cường giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tải về Văn bản khác 128/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/KH-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1863/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC, XÂM HẠI TRẺ EM VÀ CHỈ THỊ SỐ 23/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN QUYỀN TRẺ EM VÀ BẢO VỆ TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Căn cứ Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025 (gọi tắt là Quyết định số 1863), Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em (gọi tắt là Chỉ thị số 23), căn cứ vào tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1863 và Chỉ thị số 23 (gọi tắt là Kế hoạch) như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt các quyền của trẻ em, đảm bảo mọi trẻ em được bảo vệ, sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện, giảm nguy cơ trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, bị bạo lực, xâm hại, bóc lột; đảm bảo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói chung, trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bóc lột nói riêng được trợ giúp kịp thời, hiệu quả.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quyền trẻ em theo quy định.

- Phấn đấu 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em bằng nhiều hình thức khác nhau; 100% học sinh được hướng dẫn, giáo dục kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi bạo lực, xâm hại với nội dung phù hợp từng lứa tuổi.

- Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác trẻ em các cấp, cộng tác viên làm công tác trẻ em được nâng cao năng lực về bảo vệ trẻ em, nhất là phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; duy trì và phát triển hệ thống các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, đặc biệt là dịch vụ bảo vệ trẻ em trong trường hợp khẩn cấp.

- Phấn đấu 100% cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức, năng lực, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm về phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại trẻ em đến toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục và người học bằng các hình thức khác nhau.

- Đảm bảo 100% cơ sở y tế cấp xã, cấp huyện được tăng cường nâng cao năng lực y tế, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.

- Đảm bảo 100% cán bộ công an làm công tác điều tra các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em được nâng cao năng lực thực hiện hoạt động điều tra thân thiện với trẻ em; phấn đấu đến năm 2025 thành lập được Phòng điều tra thân thiện với trẻ em.

- Các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em được phát hiện được giải quyết kịp thời, dứt điểm theo quy định của pháp luật; đảm bảo 100% trẻ em trong các vụ việc khi được phát hiện đều được can thiệp, trợ giúp kịp thời, hiệu quả.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Truyền thông vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, hướng tới cam kết chặt chẽ về trách nhiệm và hành động thiết thực của các cấp, các ngành, các tổ chức và chuyển đổi hành vi của người dân về thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là phòng, chống bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em và phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chăm sóc trẻ em (đặc biệt Luật Trẻ em năm 2016).

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về bảo vệ trẻ em, cách nhận diện các loại hình bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em và tai nạn thương tích trẻ em, ảnh hưởng của bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em, tai nạn thương tích trẻ em đối với sự phát triển toàn diện của trẻ em; kỹ năng phát hiện, thông báo tố giác các vụ việc bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em.

- Triển khai các chiến dịch truyền thông với các hình thức đa dạng, phong phú trong "Tháng hành động vì trẻ em (từ ngày 01/6 đến ngày 30/6 hàng năm); Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6 hàng năm); Tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 hàng năm); Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (ngày 30/7 hàng năm).

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện truyền thông đại chúng; sản xuất, phát hành các ấn phẩm, tờ rơi, sách mỏng...về quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại, bạo lực, bóc lột trẻ em và phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.

- Tuyên truyền, cung cấp thông tin về Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 - Trực 24/24, miễn phí cước cuộc gọi và Trung tâm Cung cấp Dịch vụ công tác xã hội Hà Nội - 024.3525.662 để mọi trẻ em, cá nhân, cơ quan, tổ chức liên hệ khi có nhu cầu cần trợ giúp bảo vệ trẻ em.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp, các cơ quan có liên quan đến thực hiện các quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là cán bộ làm công tác trẻ em các cấp và cộng tác viên làm công tác trẻ em tại thôn, tổ dân phố, khu dân cư.

- Tập huấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ/người chăm sóc trẻ, và bản thân trẻ em về các kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, phòng, chống bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em, nhất là bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục về đạo đức nghề nghiệp, các loại hình, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; nâng cao năng lực y tế cho cán bộ, nhân viên y tế tại các cơ sở y tế trong việc tiếp nhận, tư vấn, khám, chữa bệnh cho trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Công an các cấp làm công tác điều tra thân thiện với trẻ em.

2. Thu thập, quản lý chặt chẽ, hiệu quả số liệu trẻ em và thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn Thành phố

- Thường xuyên rà soát, tổng hợp số liệu trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nói riêng, trong đó chú ý tới nhóm trẻ em bị tai nạn thương tích, trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bóc lột làm cơ sở cho việc xây dựng các giải pháp bảo vệ trẻ em, đặc biệt phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em và can thiệp hỗ trợ hiệu quả cho trẻ em trước bạo lực, xâm hại, bóc lột.

- Thu thập và quản lý tốt số liệu thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn làm cơ sở cho việc xây dựng các Chương trình, Kế hoạch, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương có liên quan đến trẻ em.

3. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, chủ động phát hiện những hành vi vi phạm quyền trẻ em, đặc biệt bạo lực, xâm hại trẻ em trong trường học, gia đình, cộng đồng. Chủ động nắm bắt, phát hiện, có các biện pháp ngăn chặn hiệu quả, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng về vi phạm quyền trẻ em, bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em trên địa bàn. Kịp thời tiếp nhận, xác minh, điều tra, kết luận, xử lý đối tượng vi phạm nghiêm minh theo quy định pháp luật, đồng thời, tiến hành can thiệp, hỗ trợ hiệu quả cho trẻ em, đảm bảo các quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em, không để nạn nhân bị tổn thương trong quá trình điều tra, xử lý đối tượng vi phạm.

4. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện công tác trẻ em các cấp; Thành lập Nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã; Thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, đặc biệt là kiện toàn, phát huy tối đa vai trò, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cộng tác viên tại thôn, xóm, tổ dân cư theo Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của UBND Thành phố.

5. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trong việc thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em trên địa bàn đặc biệt trong việc hỗ trợ, can thiệp các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại; Xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa 03 môi trường giáo dục: gia đình, nhà trường, xã hội và giữa các cấp, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức với trẻ em nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em đặc biệt trong công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em và phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.

6. Tiếp tục xây dựng, duy trì và phát triển các loại hình cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu của công tác bảo vệ trẻ em như: Trung tâm Cung cấp dịch vụ Công tác xã hội Hà Nội, Điểm tư vấn, tham vấn trẻ em tại cộng đồng, trường học...Đảm bảo hoạt động của các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em trong việc tiếp nhận, can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại đạt hiệu quả tốt nhất; Cải thiện chất lượng dịch vụ và kỹ năng cung cấp các dịch vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em.

7. Nghiên cứu, rà soát, kiến nghị bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em, nhất là công tác phòng, chống xâm hại, bạo lực, bóc lột trẻ em.

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện việc thực hiện quyền trẻ em tại các đơn vị, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở giáo dục, xử lý nghiêm minh đối tượng vi phạm quyền trẻ em, bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Là cơ quan thường trực; chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác trẻ em các cấp, cộng tác viên, tình nguyện viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và chính bản thân trẻ về Luật Trẻ em 2016, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em 2016 nói chung, phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em nói riêng...

- Thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ số liệu về trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nói riêng, nhất là trẻ em bị tai nạn thương tích, trẻ em bị bạo lực, xâm hại; Tổng hợp kết quả thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn Thành phố.

- Thực hiện mô hình điểm về chăm sóc thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại một số đơn vị.

- Phối hợp các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin và giải quyết các vụ việc vi phạm quyền trẻ em, bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em và thực hiện quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bóc lột.

- Tham mưu UBND Thành phố tổ chức thực hiện Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu, Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới hàng năm.

- Tổ chức Diễn đàn trẻ em Thành phố để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em, thúc đẩy sự tham gia của trẻ em.

- Chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Cung cấp Dịch vụ công tác xã hội Hà Nội đặc biệt trong việc tiếp nhận, can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại đảm bảo hiệu quả, kịp thời và thân thiện, phù hợp với trẻ em; Cải thiện, mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ, kỹ năng cung cấp các dịch vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quyền của trẻ em, bảo vệ trẻ em, công tác can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bóc lột trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp các Sở, ngành rà soát, kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh những bất cập trong quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai, thực hiện Kế hoạch và tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, nhà trường trên địa bàn Thành phố thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo vệ trẻ em trong nhà trường; Rà soát, tiến hành các giải pháp khắc phục, cải tạo, xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng trường học bảo đảm môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực, xâm hại và phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục biên soạn tích hợp, lồng ghép các nội dung giáo dục về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp đối với bạo lực, xâm hại trẻ em vào kế hoạch giáo dục của nhà trường, đặc biệt tăng cường các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em nhất là trên môi trường mạng; thực hiện các phương pháp giáo dục tích cực, không bạo lực đối với người học.

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục trên địa bàn về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; cách nhận diện, phát hiện, thông báo xâm hại trẻ em và can thiệp, trợ giúp trẻ em bị xâm hại, bạo lực và tai nạn thương tích.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về tác hại của ma túy, rượu bia, thuốc lá; phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc học sinh sử dụng trái phép các chất gây nghiện.

- Chỉ đạo các nhà trường chủ động phối hợp với công an địa phương có các giải pháp bảo vệ an toàn cho trẻ em trước xâm hại, bạo lực và tai nạn thương tích khu vực xung quanh trường học.

- Tuyên truyền, cung cấp thông tin về Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 - Trực 24/24 và miễn phí cước gọi.

- Xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa 03 môi trường giáo dục: gia đình, nhà trường, xã hội và giữa các cấp, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức với trẻ em nhằm quản lý hiệu quả trẻ em và thực hiện các hoạt động giáo dục lối sống văn hóa, rèn luyện đạo đức cho trẻ em cũng như trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em về phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em trong trường học tạo điều kiện cho trẻ em phát triển một cách toàn diện nhất.

- Chủ động phát hiện các trường hợp học sinh có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại; Chủ động thực hiện và phối hợp chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho trẻ em bị tai nạn thương tích, bị bạo lực, xâm hại tại các cơ sở giáo dục; đồng thời, thông báo, cung cấp thông tin và phối hợp các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc điều tra, xử lý đối tượng vi phạm, tránh tổn thương cho trẻ em.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật tại các nhà trường, đặc biệt là trường mầm non, các nhà trẻ, nhóm trẻ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm quyền trẻ em, xâm hại, bạo lực, bóc lột trẻ em; cải thiện các điều kiện vệ sinh, nước sạch, an toàn thực phẩm..., phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tại các cơ sở giáo dục.

- Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về việc để xảy ra các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em trong trường học.

3. Công an Thành phố

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương nhất là lực lượng công an ở cơ sở thực hiện tốt quản lý nhân khẩu trên địa bàn, đặc biệt với các nhóm trẻ em có nguy cơ cao bị bạo lực, xâm hại, bóc lột như trẻ em làm việc xa gia đình, trẻ em sống trong các gia đình mắc tệ nạn xã hội, cha mẹ ly hôn, trẻ em bị mua bán bắt cóc, trẻ em lang thang...; Tăng cường rà soát, phát hiện, ngăn chặn, tiến hành các biện pháp phòng, chống hành vi bạo lực, xâm hại và bóc lột trẻ em.

- Tiếp nhận thông tin và điều tra, xử lý các hành vi bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em, đấu tranh với loại tội phạm mua bán, bắt cóc trẻ em nhất là mua bán trẻ sơ sinh; Quản lý, giáo dục người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

- Tăng cường tuyên truyền về phòng, chống ma túy, phòng chống tệ nạn xã hội trong thiếu niên, học sinh; phòng, chống mua bán, bắt cóc trẻ em, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng...

- Nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ lực lượng Công an các cấp đặc biệt cán bộ công an làm việc với trẻ em về điều tra, xử lý tội phạm xâm hại trẻ em, nhất là các vụ xâm hại tình dục trẻ em về công tác điều tra thân thiện với trẻ em và trong kết nối, cung cấp các dịch vụ y tế, hỗ trợ tâm lý, pháp lý, phúc lợi xã hội cho trẻ em là người bị hại, người làm chứng của bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Xây dựng quy định, tiêu chuẩn về hoạt động điều tra thân thiện đối với trẻ em; Từng bước xây dựng mô hình Phòng điều tra thân thiện với trẻ em và người chưa thành niên theo hướng dẫn của Bộ Công an.

- Thường xuyên rà soát các vụ việc bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em trên địa bàn Thành phố; đôn đốc điều tra, xử lý dứt điểm các vụ việc bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em, không để xảy ra vụ việc tồn đọng, kéo dài trên địa bàn; Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, dụ dỗ, lôi kéo người chưa thành niên sử dụng trái phép chất ma túy, hoạt động tội phạm về ma túy và các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài hoặc không xử lý vụ việc bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em.

- Thông qua quá trình giải quyết các vụ việc, lực lượng Công an nghiên cứu, đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số điều luật, ban hành nghị định, thông tư để hoàn thiện hệ thống pháp luật với chế tài nghiêm khắc, đủ sức răn đe đối với các hành vi bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em.

- Chịu trách nhiệm về tình trạng không xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn Thành phố.

4. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương tuyên truyền, thực hiện phòng chống tai nạn thương tích trẻ em và các mục tiêu về dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em đặc biệt các chỉ tiêu về phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi, trong đó chú ý tới suy dinh dưỡng thể thấp còi và phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em vùng dân tộc, vùng khó khăn.

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc các hộ gia đình nghèo, phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật...

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, điều trị, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bóc lột.

- Chỉ đạo các cơ quan giám định pháp y thuộc thẩm quyền ưu tiên giám định đối với trẻ em là nạn nhân của các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Lồng ghép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em với hoạt động tư vấn, hỗ trợ tâm lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trẻ em nhất là xâm hại tình dục.

- Nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ y tế trong chăm sóc, tư vấn sức khỏe đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

- Hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, xâm hại tiếp cận các dịch vụ y tế kịp thời, hiệu quả.

- Phối hợp các Sở, ngành liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về giám định pháp y đối với trẻ em bị xâm hại tình dục, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, tránh tổn thương cho trẻ.

5. Sở Văn hóa và Thể thao

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình, trách nhiệm nêu gương của người lớn; giáo dục trẻ em giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; hướng dẫn gia đình kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em nhất là xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, các biện pháp khắc phục, phòng, chống tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực, xâm hại trẻ em tại gia đình và trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp chủ động phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em trong các hoạt động văn hóa, thể thao; Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quản lý hiệu quả các điểm vui chơi cho trẻ em trên địa bàn Thành phố; hướng dẫn cơ sở về hoạt động các điểm vui chơi tại cộng đồng, ưu tiên trẻ em trong quá trình sử dụng.

- Chỉ đạo tổ chức các lớp dạy bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em nhằm giảm thiểu tối đa trẻ em bị đuối nước.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý, kiểm soát văn hóa phẩm, các luồng văn hóa độc hại, bạo lực đang có xu hướng xâm nhập vào giới trẻ hiện nay.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tổ chức tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chăm sóc trẻ em nói chung, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, kỹ năng bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em nói riêng; tăng cường các biện pháp ngăn chặn những video, hình ảnh gây bạo lực, đồi trụy trên các trang mạng liên quan đến trẻ em.

- Tiếp tục phát triển các công cụ kết nối giữa người dân, trẻ em với các cơ quan bảo vệ trẻ em; hình thành mạng lưới xã hội về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của nghề báo khi viết tin bài về bạo lực, xâm hại trẻ em, bảo đảm quyền bí mật đời sống riêng tư của trẻ em; Xử lý nghiêm các cơ quan báo chí, xuất bản, tổ chức, cá nhân hoạt động trên môi trường mạng có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ hình ảnh, thông tin đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em.

7. Sở Tư pháp

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ chăm sóc trẻ em nói chung, các quy định pháp luật về xử lý các hành vi vi phạm quyền trẻ em, bạo lực, xâm hại trẻ em nói riêng.

- Tổ chức thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý cho, nhận con nuôi trong nước và người nước ngoài, đặc biệt chú ý tới việc phòng, ngừa mua bán trẻ em trong việc cho, nhận con nuôi.

- Thực hiện các biện pháp tăng cường bảo vệ trẻ em trong quá trình xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; Chủ động thực hiện trợ giúp pháp lý đối với trẻ em, đặc biệt trẻ em trong các vụ xâm hại, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

8. Sở Xây dựng

Thường xuyên rà soát, bổ sung hoàn thiện tiêu chuẩn và thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em và phòng chống xâm hại trẻ em tại các công trình xây dựng, chung cư, nhà cao tầng.

9. Sở Giao thông Vận tải

Thường xuyên tuyên truyền, rà soát tiêu chuẩn an toàn, phòng ngừa tai nạn giao thông cho trẻ em; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành tiêu chuẩn an toàn cho trẻ em đối với các công trình, phương tiện giao thông, phương tiện đưa đón học sinh.

10. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Triển khai có hiệu quả các biện pháp nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường;

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hành vi gây ô nhiễm môi trường nhất là ô nhiễm tại các khu dân cư có trẻ em, khu vực gần trường học.

11. Sở Du lịch

Chỉ đạo thực hiện các biện pháp chủ động phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em trong các hoạt động, tại các địa điểm du lịch trên địa bàn Thành phố.

12. Sở Công thương

Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm, các cơ sở sản xuất, kinh doanh văn hóa phẩm, các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, có tính chất bạo lực hoặc chứa chất độc hại, nguy hiểm không phù hợp lứa tuổi trẻ em theo quy định pháp luật.

13. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch. Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

14. Ban Dân tộc Thành phố

Tăng cường truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi để đẩy lùi, ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.

15. Các Sở, ban, ngành

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng lồng ghép và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch.

16. Các cơ quan báo, đài: Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

Phối hợp các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tuyên truyền các hoạt động về bảo vệ chăm sóc trẻ em, đặc biệt là hoạt động phòng, chống bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; Ưu tiên thời điểm, thời lượng phát sóng, các chuyên trang, chuyên mục về chính sách, pháp luật bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại và phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.

17. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

- Tiếp nhận, giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; rà soát hồ sơ, vụ việc bạo lực xâm hại trẻ em, xử lý dứt điểm không để tồn đọng, kéo dài.

- Nâng cao năng lực cho cán bộ điều tra, xét xử thân thiện trong các vụ việc bạo hành, xâm hại trẻ em, không để trẻ em bị tổn thương.

- Thông qua quá trình giải quyết các vụ án, Viện Kiểm sát, Tòa án nghiên cứu, đề xuất với các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ  sung một số điều luật, ban hành nghị định, thông tư để hoàn thiện hệ thống pháp luật với chế tài nghiêm khắc, đủ sức răn đe đối với các hành vi xâm hại trẻ em.

18. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội và các tổ chức đoàn thể khác

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em và thực hiện các Quyền của trẻ em.

- Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và toàn xã hội kịp thời phát hiện, tố giác, lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm quyền trẻ em, bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em.

- Tập trung tuyên truyền phương thức, thủ đoạn, hoạt động của tội phạm xâm hại trẻ em đến quần chúng nhân dân cảnh giác, tích cực phòng ngừa, quản lý con cái, tự bảo vệ con em mình khỏi các hành vi xâm hại; tích cực phối hợp các cơ quan công an trong công tác điều tra xử lý các vụ án xâm hại trẻ em.

19. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch hàng năm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và gắn với việc thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Quyết định về bảo vệ chăm sóc trẻ em và các chính sách an sinh xã hội đã được UBND Thành phố ban hành, kế hoạch, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Tham mưu cho Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành nghị quyết để thực hiện và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn.

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện công tác trẻ em cấp huyện, cấp xã, xác định rõ nội dung, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng phòng, ban, ngành; Chỉ đạo tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng ngừa và xử lý các đối tượng vi phạm quyền trẻ em, bạo lực, xâm hại trẻ em và can thiệp, hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, xâm hại; Thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, đặc biệt là kiện toàn, phát huy tối đa vai trò, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cộng tác viên tại thôn, xóm, tổ dân cư theo Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của UBND Thành phố nhất là công tác phát hiện, phản ánh các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em trong gia đình.

- Chỉ đạo thành lập Nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã; Chỉ đạo, bố trí phân công thống nhất người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã.

- Chỉ đạo, thực hiện việc nắm bắt, thu thập tình hình các vụ việc vi phạm quyền trẻ em, bạo lực xâm hại trẻ em trên địa bàn; can thiệp hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân bị bạo lực, xâm hại, bóc lột; xem xét, xử lý kịp thời, nghiêm minh người vi phạm theo quy định pháp luật.

- Bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các hoạt động của Kế hoạch theo phân cấp quản lý.

- Chịu trách nhiệm việc xảy ra tình trạng không kịp thời phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bóc lột và bị tử vong do tai nạn thương tích hoặc không xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn.

- Tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch trên địa bàn, gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp hiện hành; nguồn đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân và nguồn hợp pháp khác.

Căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng dự toán chi hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

- Báo cáo định kỳ

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch và kết quả thực hiện quyền trẻ em thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách trước ngày 15/12 hàng năm, gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định.

- Báo cáo vụ việc

UBND các địa phương xảy ra các vụ bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em nghiêm trọng trên địa bàn và trẻ em tử vong do tai nạn thương tích có trách nhiệm báo cáo ngay sau khi vụ việc xảy ra bằng điện thoại, email và báo cáo băng văn bản về kết quả giải quyết vụ việc chậm nhất sau 03 ngày vụ việc được phát hiện.

UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các đoàn thể Thành phố, yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện Kế hoạch./.

 


Nơi nhận:
- Bí thư Thành ủy;
- Bộ LĐTB&XH;
- T.Trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch: Ngô Văn Quý, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Doãn Toản;
- UBMTTQVN thành phố Hà Nội;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đài PT&TH Hà Nội, Báo HN mới, Báo Kinh tế và Đô thị, Cổng TTĐT TP;
- VPUB: CVP, PCVP Đ.H.Giang, Phòng KGVX, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX(Ngọc).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 128/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 17/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 128/KH-UBND

53

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446559