• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Kế hoạch 13/KH-HĐND năm 2016 thực hiện tham vấn Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Tải về Văn bản khác 13/KH-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/KH-HĐND

Giang, ngày 19 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN THAM VẤN VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ GIANG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Kết luận số 77-KL/TU, ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giao cho Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tham vấn ý kiến của nhân dân đối với Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức tham vấn nhân dân, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích: Lấy ý kiến nhân dân xây dựng dự án Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm thu thập thông tin để xây dựng Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Hà Giang toàn diện, khách quan, sát với điều kiện thực tế phù hợp với quy định tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh, chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam tầm nhìn đến 2035; đảm bảo yêu cầu củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường của tỉnh, vùng, miền và cả nước.

Trên cơ sở ý kiến tham vấn của các tổ chức, cá nhân HĐND tham gia góp ý chính sách dự thảo quy hoạch trước khi trình HĐND tỉnh xem xét thông qua.

2. Yêu cầu: Việc tổ chức tham vấn nhân dân đảm bảo đúng quy trình, thiết thực, hiệu quả. Hoạt động tham vấn không ảnh hưởng đến các hoạt động khác của các địa phương.

II. NỘI DUNG: Tham vấn về Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (có dự thảo Nghị quyết kèm theo).

III. HÌNH THỨC, PHẠM VI THAM VẤN

1. Hình thức tham vn: Hội nghị cử tri.

2. Tổ chức tham vn tại tỉnh:

- Địa điểm tham vn: Hội trường tầng 3 HĐND - UBND tỉnh.

- Thời gian tham vn: 1/2 ngày, dự kiến ngày 10 - 15/11/2016 (thời gian cụ th sẽ có lịch thông báo sau).

- Đối tượng tham vấn:

+ Đại biểu HĐND tỉnh đang công tác trên địa bàn thành phố Hà Giang.

+ Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh khóa XVII.

+ Lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương; Kế hoạch và Đầu tư; Tài Chính; Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Lao động, Thương binh và Xã hội; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông - Vận tải; Văn hóa thể thao và Du lịch; Điện lực tỉnh; Ban Dân tộc UBND tỉnh; Công an tnh.

+ Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Hà Giang; Đảng ủy khối Doanh Nghiệp; Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Giang; Văn phòng điều phối Nông thôn mới; Hội doanh nghiệp.

+ Đại diện Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, y ban MTTQ các huyện, thành phố; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, thành phố: Tài chính - Kế hoạch; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Lao động thương binh và Xã hội; phòng Dân tộc; Kinh tế và hạ tầng; Điện lực; Công an (do UBND huyện, thành phố mời).

IV. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH THAM VẤN

- Tổ triển khai tham vấn thực hiện bằng hình thức: Hội nghị thảo luận đặt các câu hỏi đối thoại trực tiếp tại Hội trường để thu thập thông tin.

- Sau khi kết thúc hoạt động tham vấn, Thường trực HĐND tỉnh xem xét nếu còn ý kiến khác nhau, sẽ tổ chức hội nghị các bên có liên quan để làm rõ thông tin; tiếp thu, thống nhất các nội dung cần chỉnh lý trong dự thảo nghị quyết; báo cáo kết quả tham vấn với Thường trực Tỉnh ủy, gửi UBND tỉnh để chỉnh lý dự thảo Nghị quyết trước khi gửi HĐND tỉnh thẩm tra và báo cáo tại Kỳ họp thứ ba - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.

V. THÀNH PHẦN THAM GIA THC HIỆN THAM VN

Theo Quyết định số: 45/QĐ-HĐND, ngày 18/10/2016 của Thường trực HĐND tỉnh thành lập Tổ triển khai thực hiện tham vấn nhân dân về Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

VI. T CHỨC THC HIỆN

1. Phân công thực hiện

- Cơ quan chỉ đạo: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Chủ trì thực hiện tham vấn: Tổ triển khai thực hiện tham vấn nhân dân được thành lập theo Quyết định số: 45/QĐ-HĐND, ngày 18/10/2016 của Thường trực HĐND tnh.

- Cơ quan tham mưu, phục vụ: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Công tác thông tin tuyên truyền

- Báo Hà Giang, Đài phát thanh truyền hình tỉnh xây dựng chương trình tuyên truyền, đăng tải toàn bộ dự thảo Nghị quyết nêu trên và kế hoạch tham vn nhân dân của HĐND tỉnh đến mọi tầng lớp cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

- Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa, Trung tâm văn hóa thể thao và du lịch, Đài phát thanh truyền hình huyện, thành phxây dựng kế hoạch và triển khai tuyên truyền đến cán bộ, nhân dân các dân tộc trong huyện, thành phố biết toàn bộ dự thảo Nghị quyết nêu trên và kế hoạch tham vấn nhân dân của HĐND tỉnh.

3. Kinh phí tổ chức thực hiện tham vấn

- Kính phí chi từ nguồn hoạt động của HĐND tỉnh năm 2016.

- Tài liệu, phương tiện, kinh phí phục vụ tham vấn do Văn phòng HĐND tỉnh đảm nhim.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện tham vấn về Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tnh ủy;
- TTr. HĐND, UBND, UBMTTQ tnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang khóa XIV;
- Như đối tượng tham vấn;
- Văn phòng Tnh ủy, HĐND, UBND tnh;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tnh;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND tnh;
Các phòng chuyên môn HĐND tnh;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/KH-HĐND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Thào Hồng Sơn
Ngày ban hành: 19/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 13/KH-HĐND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
333080