• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 13/KH-UBND về bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tải về Văn bản khác 13/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/KH-UBND

Nghệ An, ngày 12 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện Kế hoạch số 487/KH-UBATGTQG ngày 31/12/2020 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về triển khai Năm an toàn giao thông 2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và kỷ cương thực thi pháp luật về an toàn giao thông”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của người thực thi công vụ trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

2. Bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trên tất cả các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân; đáp ứng tốt nhu cầu về giao thông vận tải góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

3. Giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2020; giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông.

4. Hạn chế tối đa, không để xy ra tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm thuộc địa bàn thành phố Vinh và các thị xã.

II. YÊU CẦU

1. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên toàn tỉnh, từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã, phường, thị trấn ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2021.

2. Các sở, ngành, đoàn thể có lãnh đạo là thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch hoạt động và btrí ngân sách phù hợp chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương, đảm bảo tiết kiệm, tránh hình thức.

3. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.

4. Tăng cường ng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Đthực hiện được mục tiêu trên, các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện tốt 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai đảm bảo thiết thực có hiệu quả về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông; lồng ghép mục tiêu an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, cấp huyện, cấp xã, các dự án đầu tư tạo ra nhu cầu giao thông, vận tải lớn.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đt đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông; nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng thanh tra, kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

4. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; tiếp tục thực hiện tăng cường công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

5. Tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng và giảm giá để thu hút hành khách, hàng hóa kể cả vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, hàng không; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, trong tỉnh và liên tỉnh.

6. Đy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đi với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

7. Thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân theo lộ trình, quy định của pháp luật; kiểm soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới, đặc biệt là các khu vực đô thị.

8. Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... trong các đô thị phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt một số trọng tâm công tác sau:

1. Sở Giao thông vận tải

- Tham mưu trình cấp có thẩm quyền các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án triển khai công tác xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông giai đoạn 2021-2025, trong đó chú trọng đến công tác bảo đảm an toàn giao thông; tăng cường quản lý về bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải; tham mưu triển khai các quy định, cơ chế khuyến khích phát triển dịch vụ vận tải bằng công nghệ (xe ôm công nghệ, taxi công nghệ...); tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông khi được giao đảm bảo đáp ứng các mục tiêu về an toàn giao thông trong thời kỳ mới, hướng dẫn triển khai các quy định mới về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng “Chiến lược quốc gia về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050”;

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao trong công tác bảo đảm an toàn giao thông đường sắt tại Đề án “Đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt” theo Quyết định 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai "Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dt điểm lối đi tự mở qua đường sắt" ban hành kem theo Quyết định số 1146/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tiếp tục giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025;

- Chủ trì phối hợp Công an tỉnh, Ban an toàn giao thông tỉnh và các địa phương, đơn vị liên quan rà soát di dời, bổ sung, điều chỉnh các điểm đón trả khách, điểm dng xe buýt bất cập gây ách tắc giao thông hoặc không phù hợp trên địa bàn toàn tỉnh (quý I/2021)

- Chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án xây dựng công trình giao thông do Sở làm chủ đầu tư; phối hợp các đơn vị, địa phương sớm hoàn thành các dự án trọng điểm, như: Cầu Cửa Hội, đường bộ cao tốc Bắc - Nam; đường ven biển, cảng hàng không Vinh, cảng Cửa Lò, đường sắt tốc độ cao; các dự án ODA, dự án đường vào trung tâm các xã, đường vùng nguyên liệu, đường đô thị, đường du lịch, đường cứu hộ cứu nạn trong vùng lũ, các bến khách ngang sông, các cầu qua sông thay thế các bến đò, các bến xe,... ;

- Tiếp tục rà soát, đề xuất phương án xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; đặc biệt thực hiện các giải pháp tăng cường, cải thiện an toàn kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền quản lý.

- Triển khai việc đăng ký quản lý phương tiện thủy nội địa theo thẩm quyền và hướng dẫn các địa phương đăng ký quản lý phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trọng tâm là Luật Giao thông đường bộ sửa đổi, tập huấn nghiệp vụ liên quan tới Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia, Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ và đường sắt.

- Tiếp tục siết chặt quản lý, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng hoàn thành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe; Quy chuẩn kthuật quốc gia về thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc giám sát, lưu trữ, quản lý dữ liệu camera trong quá trình tổ chức sát hạch tại các trung tâm sát hạch lái xe và chia sẻ với các cơ quan nhà nước có thm quyền. Hoàn thiện việc bổ sung mã vạch hai chiều (QR) để đọc, giải mã nhanh thông tin trên giấy phép lái xe và liên kết với hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành giao thông vận tải theo kế hoạch và đột xuất, trong đó tập trung vào các nội dung: kiểm soát tải trọng phương tiện; hoạt động vn tải khách bằng xe ô tô; bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí giao nhau giữa đường bộ, đường sắt; bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa; bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo trì công trình đường bộ.

- Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về kiểm soát tải trọng xe theo Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; Chỉ thị số 03/CT-BGTVT ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, tham mưu các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến trọng điểm trong đó chú trọng trên tuyến QL7C và tuyến Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Vinh.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh do sở quản lý; kịp thời ứng trực, sửa chữa, khắc phục hư hỏng và bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông trong mùa mưa, lũ; kiểm tra và thực hiện duy tu, bảo trì, sửa chữa đối với cầu treo dân sinh, cầu yếu trên địa bàn tỉnh; Ưu tiên sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ đlàm gờ giảm tốc, bin cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông đường bộ trước điểm giao cắt với đường sắt (quý II/2021).

- Hướng dẫn các cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa thực hiện việc ứng dụng phần mềm quản lý công tác đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. Tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng của địa phương trin khai thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm khi phát hiện các vi phạm của bến khách ngang sông, cảng, bến hành hành khách, phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện chở khách trên đường thủy nội địa.

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo sát hạch, cp giấy phép lái xe; quản lý an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thuỷ nội địa.

2. Công an tỉnh

- Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, như: Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021. Chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-BCA ngày 09/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới”.

- Mở các đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các dịp lễ, Tết Dương lịch, tết Nguyên đán các chính trị xã hội lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh. Triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm TTATGT, dẫn đoàn phục vụ các hội nghị, các sự kiện chính trị, xã hội lớn, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quc ln thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên nắm tình hình, xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT, trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, như: vi phạm quy định về nồng độ cồn; điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chứa chất ma túy; chở hàng quá khổ, quá tải, chở quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy đang lưu thông; đưa phương tiện không bảo đảm an toàn vào hoạt động...

- Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm đối với chuyên đề kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng cồn, ma túy để phân tích kỹ nguyên nhân, chủ động bố trí lực lượng tăng cường nắm chắc tình hình tuyến, địa bàn, đổi mới phương thức hoạt động TTKS, tập trung vào khung giờ thường xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng (từ 18h00’ đến 05h00’ sáng hôm sau) để kịp thời phát hiện xử lý vi phạm; gắn với tuyên truyền theo chiều sâu, nhất là các trường hợp không chấp hành việc kiểm tra nng độ cồn, ma túy đngười dân đồng thuận, ủng hộ mục đích của việc kim soát chuyên đề này. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”

- Xây dựng cơ sở dữ liệu ATGT kết nối, chia sẻ với các đơn vị trong và ngoài ngành Công an phục vụ công tác bảo đảm TTATGT; triển khai lắp đặt hệ thống giám sát, xử lý vi phạm về TTATGT trên các tuyến giao thông; vận hành có hiệu quả các hệ thống cơ sở dữ liệu về ATGT phục vụ công tác bảo đảm TTATGT.

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức, ý thức của người dân khi tham gia giao thông, chấp hành sự chỉ huy, điều khiển giao thông và mệnh lệnh kiểm tra của các lực lượng chức năng.

3. Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch Năm An toàn giao thông 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và kỷ cương thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”. Xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2021 - 2025.

- Chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT trong dịp lễ, tết và các vấn đề nóng, nổi cộm, bất cập, phòng ngừa tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, tai nạn xe mô tô, xe máy.

- Phối hợp với các Sở, ngành tổng hợp những bất cập về mặt quy định pháp luật, chính sách trong bảo đảm TTATGT để kiến nghị đưa vào chương trình sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.

- Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng và hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật TTATGT xây dựng văn hóa giao thông năm 2021; kế hoạch tuyên truyền và xử lý nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông năm 2021; sản xuất các sản phẩm truyền thông để tuyên truyền thống nhất trên toàn quốc (phóng sự, thông điệp, áp phích, tờ rơi...).

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong các trường học, tổ chức hội nghị, hội thảo, xây dựng các mô hình đin hình cổng trường an toàn giao thông...

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Giao thông và các cơ quan báo chí duy trì, nâng cao hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài về an toàn giao thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông, các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông, trọng tâm là cảnh báo nguy cơ, hậu quả, nguyên nhân tai nạn, ùn tắc giao thông; quy định mới của Luật Giao thông đường bộ sửa đổi, Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia, Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ và đường sắt.

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể Thao, các đơn vị văn hóa, nghệ thuật phát động phong trào sáng tác, dàn dựng, biểu diễn và công chiếu các tác phẩm sân khấu, điện ảnh có giá trị nghệ thuật, hấp dẫn công chúng về đề tài xây dựng văn hóa giao thông an toàn; đánh giá và ký chương trình phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với các sở, ngành, đoàn thchính trị xã hội.

- Đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; chú trọng tuyên truyền, vận động đội mũ bảo hiểm cho trẻ em và mũ bảo hiểm đạt chuẩn có độ an toàn cao.

- Chủ trì phối hợp với các địa phương, đơn vị triển khai việc duy tu, bảo dưng thường xuyên và sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông, đèn chp vàng bị hư hỏng, bảng led tuyên truyền an toàn giao thông. Sửa chữa, thay thế các biển cảnh báo tai nạn giao thông, biển tuyên truyền về an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh;

- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo đảm TTATGT thông qua các chương trình phối hp với các tổ chức, doanh nghiệp; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình “Vòng tay nhân ái chia sẻ ni đau tai nạn giao thông”, Chương trình hỗ trợ mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 “Giữ trọn ước mơ”.

- Tổ chức các hội nghị sơ, tổng kết về an toàn giao thông hàng Quý và đôn đốc thực hiện kết luận hội nghị. Tổ chức tập huấn công tác bảo đảm TTATGT, trọng tâm nâng cao năng lực cho lập và thực hiện kế hoạch bảo đảm ATGT cho Ban ATGT cấp huyện, cấp xã.

- Phát động phong trào xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn” năm 2021, trao giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 9; Giải thưởng báo chí viết về ATGT năm 2021, Liên hoàn phim ATGT 2021 gắn với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và kỷ cương thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2021”.

- Chủ trì phối hợp với các địa phương, đơn vị khảo sát tham mưu phương án xử lý khắc phục các đim đen, đim tiềm n tai nạn giao thông và thực hiện việc lắp đặt bổ sung hệ thống thiết bị phụ trợ an toàn giao thông như: đèn tín hiệu giao thông, biển báo, biển tuyên truyền, gờ giảm tốc độ từ đường phụ ra đường chính; tham mưu giải pháp tổ chức giao thông hp lý tại các nút giao thông trọng điểm...

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương có đường sắt đi qua triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các đường ngang, lối đi tự mở giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường sắt.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở các đơn vị, địa phương, chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương (quý II, III/2021).

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, nhất là tại các bến đò, địa điểm du lịch sông nước, hồ thủy điện... Rà soát và cấp bổ sung thiết bị cứu sinh như: (áo pháo, phao tròn, thiết bị nổi) đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa.

4. Sở Tư pháp - Trưởng tiểu ban tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông

- Thường xuyên phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật, đề xuất khắc phục kịp thời nhng bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện liên quan đến bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (cả năm).

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2021, đồng thời có giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh (quý I/2021)

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục tăng cường thực hiện biện pháp tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn giao thông năm học 2021 - 2022; xây dựng kế hoạch triển khai năm an toàn giao thông 2021 trong hệ thống giáo dục; chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục An toàn giao thông cho Học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ tết dương lịch, tết nguyên đán và lễ hội xuân năm 2021; trong các dịp cao đim 30/4, dịp nghỉ hè, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 và phát động “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường - Tháng 9/2021.

- Tổ chức lễ ra quân phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về ATGT năm học 2021-2022.

- Tiếp tục rà soát hoàn thiện chương trình giáo dục an toàn giao thông chính khoá cho các cấp học theo yêu cầu và lộ trình tại Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021.

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và Công ty Honda Việt Nam tổ chức triển khai chương trình trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 năm học 2021 - 2022; triển khai thực hiện chương trình “Tôi yêu Việt Nam” với trọng tâm là xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục an toàn giao thông cho bậc học mm non; tchức Hội thi tìm hiu Luật giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe mô tô an toàn cho sinh các trường học; tập huấn pháp luật về giao thông đường bộ, kỹ năng điều khiển mô tô an toàn cho học sinh trung học phổ thông và sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Tài chính

- Trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021 theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tham mưu cấp kinh phí hoạt động bảo đảm an toàn giao thông cho các địa phương, đơn vị; kinh phí xử lý đột xut trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT, tập trung vào: Công tác quản lý, sử dụng phương tiện vận tải quân sự; tăng cường kim tra, kiểm soát việc sử dụng phương tiện cá nhân trong đơn vị; thực hiện kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện cá nhân và nhận thức, hiểu biết các quy định của pháp luật, của Quân đội về bảo đảm TTATGT đối với người điều khiển. Quản lý chắc, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy quân sự, phương tiện vận tải đường thủy.

- Duy trì nghiêm hoạt động của lực lượng kiểm soát quân sự, kiểm tra xe quân sự trong công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động và phương tiện quân sự hoạt động ngoài doanh trại. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn, tham gia hướng dẫn, bảo đảm TTATGT trong khu vực đóng quân. Chỉ đạo lực lượng kiểm tra xe quân sự và lực lượng vệ binh các cấp tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng phương tiện cá nhân ngay từ trong đơn vị. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT và TNGT do lỗi chủ quan, gây hậu quả nghiêm trọng.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của địa phương kiểm soát tải trọng xe quân sự trong hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa, xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng biển số giả biển số xe quân sự hoạt động trái phép.

8. Sở Y tế

- Chỉ đạo các đơn vị Y tế tổ chức kiểm tra công tác khám và cấp giấy khám sức khoẻ cho người lái xe và người học lái xe trên toàn tỉnh, xử lý nghiêm tchức, cá nhân vi phạm quy định; tiếp tục phối hợp với ngành Giao thông vận tải tchức thực hiện nghiêm công tác khám sức khoẻ định kỳ đối với lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, xét nghiệm ma túy đối với toàn bộ lái xe được khám sức khoẻ; tổng hợp báo cáo kết quả hàng quý về Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện kiểm tra chất ma túy và nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện vào cấp cứu do tai nạn giao thông, hàng tháng báo cáo số lượng và danh sách nạn nhân vào cp cứu do tai nạn giao thông và tình hình vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy của nạn nhân vSở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ban ATGT tỉnh.

9. Sở Xây dựng

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về xây dựng và quản lý xây dựng dọc hành lang các tuyến quốc lộ trọng điểm đi qua địa bàn các đô thị; các tuyến đường đô thị.

10. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai Đán Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thng thông tin cơ sở giai đoạn 2020 - 2025 theo Quyết định số 1317/QĐ-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ (quý II/2021).

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2021.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương tăng cường thời lượng, đổi mới cách thức, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ sửa đổi, Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia, và các văn bản hướng dẫn và chủ đề Năm an toàn giao thông 2021 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và kỷ cương thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

- Tổ chức liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về an toàn giao thông; triển lãm tranh về an toàn giao thông (quý II, III/2021).

11. Sở Văn hóa và Thể thao

- Xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền Văn hóa giao thông gắn với Năm an toàn giao thông 2021 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và kỷ cương thực thi pháp luật về an toàn giao thông”.

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc, kịch bản sân khấu về đề tài an toàn giao thông; tổ chức dàn dựng và công diễn các tác phẩm đạt giải (quý II/2021).

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy định về các phương tiện quảng cáo ngoài trời theo quy định tại Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 ca UBND tỉnh

12. Sở Du lịch

- Chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan rà soát bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn du lịch tại các khu di tích, khu du lịch gắn với tuyên truyền an toàn giao thông (quý II/2021);

- Đxuất phương án ưu tiên xe đưa đón khách du lịch có nhu cầu vào trung tâm thành phố Vinh và các địa điểm du lịch có tuyến đường hạn chế phương tiện xe khách.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền pháp luật và kiểm soát phương tiện phục vụ, vận chuyển khách du lịch trên địa bàn tỉnh.

13. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tăng cường công tác quản lý đất đai có liên quan đến hành lang an toàn giao thông, đôn đốc hướng dẫn các địa phương triển khai việc quản lý đất hành lang an toàn giao thông, đất đường bộ theo đúng quy định của pháp luật

- Tham mưu tăng cường các giải pháp quản lý hoạt động khai thác khoáng sản (cát, sỏi..) trên sông; phối hợp với các sở, ngành, địa phương xử lý dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản sai quy định trên các tuyến sông; kiên quyết xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm trong lĩnh vực này, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

14. Đề nghị Cục quản lý đường bộ II

- Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông đối với các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý theo nội dung Quyết định 994/QĐ-TTg của Chính phủ;

- Phối hp với Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch giải tỏa vi phạm chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025.

- Chủ trì phối hợp với Chính quyền và các đơn vị chức năng của địa phương lập phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với cầu, đường, phân luồng giao thông và thông báo, chỉ dẫn đảm bảo thuận lợi, an toàn trong mùa mưa bão.

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý công trình giao thông thường xuyên làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng đảm bảo an toàn hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến Quốc lộ thuộc thẩm quyền quản lý;

- Tổng rà soát và lập kế hoạch xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ (quý II/2021).

- Nghiên cứu, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông; lắp đặt giải phân cách giữa tránh xung đột đối đầu tại các đoạn đường đủ điều kiện; rà soát, lắp đặt hệ thống biển báo giao thông phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ; tăng cường các biện pháp bảo đảm TTATGT với tuyến đường vừa thi công vừa khai thác để phòng ngừa tai nạn giao thông;

- Tăng cường rà soát, xử lý khắc phục các điểm mất an toàn giao thông trên tuyến quản lý, nhất là QL1 đoạn tránh TP Vinh để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này (quý II/2021).

15. Chi nhánh khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh

- Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu tuyến đường sắt Bắc - Nam.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải tham mưu triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Chủ động phối hợp với các huyện, thành, thị có đường sắt đi qua triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt như: tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường sắt; tổ chức giải tỏa các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, mở rộng tầm nhìn cho người và phương tiện khi qua đường sắt; đóng các lối đi tự mở; lắp đặt biển tuyên truyền, cảnh báo, các tấm đan tạo êm thuận tại các đường ngang, đường dân sinh trọng điểm; lắp đặt bổ sung cần chắn tự động...

16. Đề nghị Tỉnh đoàn Nghệ An

- Xây dựng Kế hoạch triển khai Năm an toàn giao thông 2021 trong tổ chức đoàn thành niên; tuyên truyền văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền vận động hướng dẫn các cấp bộ đoàn trin khai thực hiện.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về an toàn giao thông, các tổ, đội thanh niên tự quản, trường học, làng bản gương mẫu chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông;

- Xây dựng video clip tuyên truyền knăng điều khiển mô tô, xe máy, xe máy điện an toàn cho thanh, thiếu niên tham gia giao thông trên trang mạng xã hội fanpage Tỉnh đoàn Nghệ An, Website tinhdoannghean.vn; phát động phong trào thanh niên nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông (quý I/2021);

- Tổ chức Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông; các chương trình thiện nguyện giúp đỡ các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (quý II, III/2021);

17. Các Sở, ngành, đoàn thể, các cơ quan thành viên của Ban An toàn giao thông tỉnh, các tchức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trật tự, an toàn giao thông để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông đến tận cơ sở, phường, xã, thị trấn, tổ dân phố. Tập trung tuyên truyền, vận động thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và kỷ cương thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; phát huy hiệu quả hệ thống đài truyn thanh tại các xã, phường, thị trấn. Xây dựng triển khai các chương trình thiện nguyện giúp đỡ, hỗ trợ các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

18. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021. Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2021 theo chủ đề năm với một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Xây dựng kế hoạch chuyên đề tuyên truyền, vận động gắn với giám sát thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, bám sát chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và kỷ cương thực thi pháp luật bảo đm trật tự an toàn giao thông”; kết hp chặt chẽ tuyên truyền với xử lý nghiêm vi phạm TTATGT để thay đổi hành vi; phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, các loại hình văn hóa nghệ thuật dân tộc, các công cụ truyền thông hiện đại đtạo chuyn biến quan trọng trong văn hóa giao thông trên toàn quốc.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ vtăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm TTATGT trong hoạt động vận tải đường bộ; Chỉ thị số 23/CT-TTg về tăng cường bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa; Chỉ thị số 29/CT-TTg về xử lý phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kim định; Chỉ thị số 32/CT-TTg về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông và Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

- Chỉ đạo Công an cấp huyện tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Công an tỉnh, Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2021 của địa phương và các kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.

- Các địa phương có đường sắt đi qua xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm lối đi tự mở trái phép qua đường sắt đến năm 2025; tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường biện pháp cảnh giới, bảo đảm an toàn giao thông đim giao ct đường bộ với đường sắt không có rào chắn; làm ggiảm tốc và cắm bin cảnh báo nguy hiểm từ đường phụ ra đường chính tại tất cả các điểm giao cắt giữa đường huyện, đường xã, đường nội bộ, đường giao thông nông thôn (bao gồm cả lối đi dân sinh), cương quyết không để phát sinh lối đi dân sinh trái phép qua đường sắt, xử lý đối với người đứng đầu chính quyền địa phương nếu để phát sinh lối đi dân sinh trái phép qua đường sắt; tổ chức cảnh báo có người gác tại các lối đi dân sinh qua đường sắt có lưu lượng giao thông lớn;

- Xây dựng và nhân rộng các “Câu lạc bộ an toàn giao thông”, “Mô hình tự quản bảo đảm ATGT” tại các khu dân cư nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, chống tái lấn chiếm hành lang giao thông, vỉa hè đô thị (ít nhất mi địa phương phải xây dựng được 03 mô hình).

- Ủy ban nhân dân thành phố Vinh và các thị xã tăng cường thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả không để xẩy ra ùn tắc giao thông; tổ chức rà soát, xác định một số tuyến đường trọng điểm có nguy cơ xẩy ra ùn tắc giao thông đ bsung, lắp đặt biển cấm dừng, cấm đỗ xe (kể cả một số tuyến ngõ phố), rà soát lại các tuyến đã lắp đặt biển cấm dừng, cấm đậu để bổ sung khung giờ cao điểm (sáng, trưa, chiều...). Chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai việc bsung hệ thống sơn vạch kẻ đường, vạch dừng, đỗ, vạch dành cho người đi bộ tại các cụm đèn tín hiệu giao thông; phân làn, phân luồng trên các tuyến đường đủ điều kiện phân làn; có phương án chống ùn tắc giao thông; khắc phục các đoạn đường bị hư hỏng, không đảm bảo an toàn; huy động các lực lượng giải tỏa hành lang giao thông, vỉa hè đô thị, cắt tỉa các cành cây, tháo dỡ băng rôn, biển quảng cáo che khuất tầm nhìn, nhất là tại các ngã ba, ngã tư có đèn tín hiệu giao thông; xử lý giải tỏa ngay các tụ điểm tập kết hàng hóa, hoa cây cảnh... trên các tuyến nội thành, nội thị gây ùn tắc, cản trở giao thông. Quy hoạch, btrí điểm bán hoa, cây cảnh, hàng hóa phục vụ Tết đảm bảo không ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

+ Tham mưu triển khai quy hoạch xây dựng các bãi đỗ xe, điểm dừng, đỗ xe trên địa bàn đảm bảo khoa học; có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, linh hoạt nhằm nâng cao hiệu quả khai thác kết cu hạ tng hiện hữu; nghiên cứu đầu tư, xây dng trung tâm quản lý, điều khiển giao thông đô thị thông minh; tiếp tục thực hiện lập lại trật tự, kỷ cương đối với giao thông đô thị, phát hiện và xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm trật tự đô thị, tổ chức trông giữ xe và các hoạt động phi giao thông trái phép trên lòng, lề đường, vỉa hè; tiếp tục vận động người dân đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng mô hình tự quản xây dựng tuyến đường, phố xanh, sạch, đẹp an toàn giao thông.

+ Thực hiện một số biện pháp đột phá chống ùn tắc giao thông, đặc biệt là quản lý nghiêm thực hiện quy hoạch và quản lý đô thị, đánh giá tác động đối với các công trình xây dựng lớn, khu chung cư, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm về quy hoạch và xây dựng đô thị ảnh hưởng đến trật tự ATGT;

+ Chỉ đạo tăng cường các lực lượng hướng dẫn giao thông, xây dựng phương án phân luồng và bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại các tuyến đường thường xẩy ra ùn tắc giao thông, tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động giao thông, đề xuất nhân rộng việc xây dựng một số điểm dừng, đỗ xe trên các tuyến đường đủ điều kiện; tăng cường công tác giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, đảm bảo trật tự đô thị;

+ Chỉ đạo đơn vị liên quan thực hiện việc nạo vét kênh, mương, khơi thông cống rãnh, hệ thống thoát nước trên các tuyến đường đô thị, nhất là khu vực trung tâm thành phố, không để xẩy ra tình trạng ngập úng khi có mưa, lũ gây ùn tắc giao thông; chủ động quản lý cắt tỉa cây xanh đô thị không để che khuất tầm nhìn, gãy đổ ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Phát động phong trào toàn dân tham gia xây dựng văn minh đô thị, chung tay thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ gây ách tăng giao thông trong mùa mưa lũ (quý II/2021).

+ Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh về các phương án tổ chức giao thông, xây dựng cầu vượt, hầm chui, bến, bãi đỗ xe, các điểm dừng, đxe trên các tuyến đường đủ điều kiện đảm bảo khoa học, hợp lý (quý III/2021)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch này, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021 và phân công trách nhiệm cụ thể đến từng tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện nghiêm túc và gửi Kế hoạch về Ban an toàn giao thông tỉnh trước ngày 20/01/2021.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được trích từ ngân sách tỉnh và ngân sách các cấp theo quy định của pháp luật

3. Định kỳ hàng quý tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia theo quy định.

4. Kết thúc năm, UBND tỉnh sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện, đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo quy định của pháp luật.

5. Giao Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và UBND tỉnh theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng chính phủ;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị là thành viên Ban ATGT tnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Lưu: VTUB
, NC (Vinh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Hồng Vinh
Ngày ban hành: 12/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 13/KH-UBND

9

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467532