• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài


Văn bản pháp luật về Phòng chống tội phạm

 

Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tải về Văn bản khác 130/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/KH-UBND

Bạc Liêu, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 214 cơ sở, với 562 máy kinh doanh trò chơi điện tử1. Thời gian qua, hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp gây mất an ninh, trật tự (ANTT) của địa phương. Trong khi đó, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động này vẫn còn nhiều sơ h, bị động; công tác kiểm tra, xử lý từng lúc, từng nơi chưa kiên quyết, hiệu quả chưa cao; công tác đấu tranh, ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động kinh doanh trò chơi điện (máy bn cá) để đánh bạc, tổ chức bảo kê... chưa triệt để. Để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh, với mục đích, yêu cầu và nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các S, Ban, Ngành, địa phương trong công tác kiểm tra, xlý hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử.

2. Chủ động rà soát, xây dựng quy trình kiểm tra, thẩm định nội dung, quy cách dán nhãn kiểm soát, công tác hậu kiểm... đối với vật tư, thiết bị hoạt động kinh doanh và điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn; xử lý nghiêm các cơ sở sai phạm, vi phạm pháp luật.

3. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, Ban, Ngành, chính quyền các cấp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử, không để xảy ra tiêu cực, sơ hở, thiếu sót của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ được giao. Huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh, phòng chống, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử.

II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị định, Thông tư của Chính phủ và các Chỉ thị, Kế hoạch ca Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử.

2. Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng v tình hình, kết quả kim tra, xử lý của các lực lượng chức năng; vhậu quả, tác hại, hệ lụy từ việc tham gia trò chơi điện tử để dư luận xã hội và quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, tẩy chay đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử gây mất ANTT; tích cực tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ Kiểm tra liên ngành; ban hành quy trình kiểm tra, xử lý, thẩm định dán tem, nhãn kiểm soát đối với thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử. Quy trình kiểm tra phải quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng ngành; điều khoản, văn bản pháp lý dự kiến áp dụng để xử lý hoạt động kinh doanh loại hình này.

Phối hợp các ngành ban hành quy cách dán tem nhãn kiểm soát đối với thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; sau khi dán tem nhãn, cơ sở kinh doanh không thay đổi được nội dung chơi, cách chơi, tỷ lệ cá cược để lợi dụng tổ chức đánh bạc; phục vụ công tác hậu kiểm và để thống nhất áp dụng trong toàn tỉnh.

(Hoàn thành trước ngày 15/11/2019)

Căn cứ chức năng nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, chủ trì phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân cấp huyện nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, kiểm tra, thẩm định, hậu kiểm đi với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi điện tử vi phạm.

3. Công an tỉnh tăng cường triển khai các biện pháp, công tác nắm chặt các hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn, tập trung vào các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu nghi vấn tổ chức đánh bạc, bảo kê... để xác minh, làm rõ, có kế hoạch tấn công triệt xóa, không để kéo dài gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1866/UBND-NC ngày 08/5/2019 về tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử; nâng cao tinh thần trách nhiệm, không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng việc đăng ký kinh doanh trò chơi điện tử để đăng ký kinh doanh các trò chơi điện tử tương tự máy bắn cá như: Máy bắn thú, bắn chim,... Trường hợp, phát hiện có cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trò chơi điện tử tương tự máy bắn cá (máy bắn thú, bắn chim,...), thì xác định trách nhiệm và có hình thức kiểm điểm, kỷ luật đối với các các cá nhân có liên quan. Nâng cao trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện khi kinh doanh ngành nghề có điều kiện, phối hợp với các cơ quan có liên quan yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1, Điều 211, Luật Doanh nghiệp năm 2014.

5. Cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh các thiết bị, linh kiện điện tử và sản phẩm hàng hóa phục vụ trò chơi điện tử lưu thông trên thị trường; việc sử dụng máy móc, thiết bị nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổ chức kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ trước khi cơ quan quản lý nhà nước dán tem, nhãn kiểm soát đối với các thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Bạc Liêu; Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân không tham gia các trò chơi điện tử mang tính chất đánh bạc; tích cực tham gia phòng, chống vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử, gn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tham gia giám sát, phản biện, kiến nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện chính sách, pháp luật, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử; phục vụ công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước đi với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn. Thành lập Tổ Công tác liên ngành kiểm tra, xử lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử (máy bn cá) trên địa bàn. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tụ điểm phức tạp trên địa bàn liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về hậu quả, tác hại của các trò chơi điện tử (máy bắn cá) để có ý thức tự phòng, tự bảo vệ bản thân và gia đình. Vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi điện tký cam kết với chính quyền địa phương trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử; không lợi dụng hoạt động này để tổ chức đánh bạc...

8. Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Quản lý thị trường cử cán bộ tham gia Tổ kiểm tra liên ngành của tỉnh. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công theo quy định tại quy trình kiểm tra, xử lý, thẩm định dán tem, nhãn kiểm soát đối với thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các Sở, Ban, Ngành triển khai thực hiện; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện trên địa bàn gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch) trước ngày 15/11/2019.

2. Giao Sở văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp Sở, Ban, Ngành và đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; Sở Tài chính tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch đúng theo quy định hiện hành.

3. Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Công an tỉnh giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này; tổng hợp tình hình và báo cáo kết quả thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tnh ủy, TT. HĐND;
- CT, các PCT
UBND tỉnh;
- CVP
, PCVP (Thành Phương);
- Các Tổ chức chính trị - xã hội;
- Các Sở, Ban, Ngành cấp t
nh;
- Đài PT-TH, Báo Bạc Liêu;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- TT CB - TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, (KH266).

CHỦ TỊCH
Dương Thành Trung

 1 191 cơ sở, với 521 máy có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 11 cơ sở, với 11 máy không có giấy chng nhận đăng ký kinh doanh; 12 cơ s, với 30 máy có giấy phép kinh doanh sai địa chỉ.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 130/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu   Người ký: Dương Thành Trung
Ngày ban hành: 28/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 130/KH-UBND

93

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
427892