• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật cư trú

Văn bản pháp luật về Luật Hộ tịch

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2019 thực hiện liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Văn bản khác 130/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LIÊN THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT/ HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG/HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí"; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, hộ gia đình trong thực hiện thủ tục hành chính, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ thuộc các lĩnh vực hộ tịch, cư trú, bảo hiểm xã hội, lao động, thương binh và xã hội góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này.

2. Giảm chi phí, hạn chế việc gây phiền hà, khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

3. Nâng cao trách nhiệm và tính chủ động, tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan nhà nước, góp phần xóa bỏ các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong giải quyết các việc của người dân.

4. Đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, cư trú, bảo hiểm xã hội, lao động, thương binh và xã hội.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Ban hành Quy chế thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

3. Chỉ đạo triển khai, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện liên thông thủ tục hành chính.

4. Thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thực hiện liên thông.

5. Tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân về việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

6. Bố trí cán bộ, công chức, viên chức có đủ trình độ, năng lực thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã.

7. Bố trí cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; kinh phí đảm bảo cho việc nhận, chuyển giao hồ sơ giải quyết liên thông thủ tục hành chính.

8. Thực hiện sơ kết việc thực hiện Đề án tại địa phương.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nêu trên, từ nguồn ngân sách của địa phương chi cho việc thực hiện cải cách hành chính và các nguồn khác theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành.

Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị xây dựng kinh phí thực hiện tổng hợp chung dự toán của cơ quan, đơn vị mình gửi cơ quan tài chính, theo khả năng cân đối ngân sách cơ quan tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí và lồng ghép với nguồn kinh phí thường xuyên của các cơ quan để thực hiện. Đồng thời, có thể huy động kinh phí từ nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh

- Giao Văn phòng UBND tỉnh là đơn vị đầu mối giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Đề án, chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, sơ kết việc thực hiện liên thông thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện liên thông thủ tục hành chính. Đồng thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo kết quả về Văn phòng Chính phủ theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai tổ chức tập huấn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

Thời gian thực hiện: Tháng 7/2019 và các năm tiếp theo.

2. Sở Tư pháp, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội và Công an tỉnh

- Triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện liên thông các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị và phối hợp các đơn vị liên quan để thực hiện liên thông các TTHC quy định trong Đề án ở địa phương; cung cấp các biểu mẫu phục vụ việc thực hiện liên thông TTHC, thực hiện tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân về việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

Thời gian thực hiện: Tháng 6/2019 và các năm tiếp theo.

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông các thủ tục hành chính và biểu mẫu thực hiện: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

Thời gian thực hiện: Tháng 7/2019.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Bộ, Ngành theo chức năng quản lý nhà nước và UBND tỉnh để kịp thời tháo gỡ, bảo đảm triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án đúng tiến độ và có hiệu quả.

3. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan bố trí, sử dụng kinh phí đảm bảo cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

4. Sở Nội vụ

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc bảo đảm chế độ chính sách và phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thừa Thiên Huế, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có hình thức tuyên truyền phù hợp để người dân biết, thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng thời lượng phát sóng, đưa tin, bài tuyên truyền, phổ biến quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính và liên thông các thủ tục hành chính để nhân dân biết, thực hiện quyền và nghĩa vụ về hộ tịch, cư trú, bảo hiểm xã hội, lao động, thương binh và xã hội.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên ngay sau khi Kế hoạch được ban hành.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan: chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện liên thông thủ tục hành chính trên địa bàn theo Kế hoạch này.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an cấp huyện, Công an cấp xã, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội cấp huyện trong việc triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

- Tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên địa bàn. Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết.

7. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn

- Tiến hành tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa, mục tiêu, phạm vi, đối tượng áp dụng, quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính bằng hình thức phù hợp đến mọi người dân.

- Công khai minh bạch quy trình và triển khai thực hiện có hiệu quả liên thông các thủ tục hành chính Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

- Bố trí cán bộ đầu mối tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp xã có đủ trình độ, năng lực thực hiện liên thông các thủ tục hành chính. Đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất và bố trí kinh phí bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Bố trí công chức tư pháp-hộ tịch thực hiện việc đăng ký khai tử; sau khi đăng ký khai tử, chuyển bản sao Trích lục khai tử cho công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn nộp thay cho người đi đăng ký trước khi chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an cấp xã và công chức văn hóa-xã hội làm các thủ tục tiếp theo khi người dân có yêu cầu thực hiện liên thông thủ tục hành chính, sau đó chuyển trả hồ sơ và kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả cho người dân.

- Thực hiện việc hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nêu trên theo quy định của pháp luật.

- Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Kế hoạch; Phân công trách nhiệm và huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức đoàn thể địa phương để đảm bảo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Kế hoạch này.

- Báo cáo, thống kê, đánh giá kết quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính liên quan đến việc người chết theo quy định.

Thời gian thực hiện tiếp nhận liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí bắt đầu từ ngày 01/9/2019.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các Sở, ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời tháo gỡ, bảo đảm triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch đúng tiến độ và có hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- TT Tỉnh Ủy, HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KSNC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 130/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Phan Thiên Định
Ngày ban hành: 28/05/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 130/KH-UBND

188

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
415974