• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Kế hoạch 132/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án "Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước" trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Tải về Văn bản khác 132/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/KH-UBND

Cà Mau, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐƠN GIẢN HÓA CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”;

Căn cứ Công văn số 7735/VPCP-KSTT ngày 25/7/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn hệ thống hóa, rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo;

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU Đ ÁN

1. Giảm tối thiểu 20% số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

2. Đến năm 2020, đảm bảo báo cáo được thực hiện trực tuyến, nội dung báo cáo chính xác, đầy đủ, kịp thời; có sự tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu báo cáo giữa các cơ quan hành chính nhà nước; các dữ liệu báo cáo được quản lý, cập nhật và khai thác sử dụng hiệu quả; mẫu báo cáo, biu báo cáo được tối đa hóa, phù hợp với yêu cầu báo cáo của từng cp quản lý, phục vụ có hiệu quả hoạt động báo cáo trực tuyến.

II. NHIỆM VỤ CỤ TH

1. Hệ thống hóa, rà soát, đơn giản hóa chế độ báo cáo

a) Hệ thống hóa toàn bộ các báo cáo, chế độ báo cáo theo ngành, lĩnh vực phụ trách do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc yêu cầu thực hiện, gồm: Các báo cáo định kỳ thuộc các lĩnh vực quản lý của cơ quan hành chính nhà nước được thể hiện bằng văn bản (không bao gồm báo cáo thống kê, báo cáo đột xuất) thực hiện giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và báo cáo của các tổ chức, cá nhân gửi cơ quan hành chính nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành. Danh mục báo cáo được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hệ thống hóa gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp thành Danh mục báo cáo chung, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Rà soát, đơn giản hóa chế độ báo cáo:

- Căn cứ vào Danh mục báo cáo đã được phê duyệt, các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức rà soát, đánh giá, xây dựng Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương. Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo được xây dựng theo các tiêu chí, gồm: Sự cần thiết; tính pháp lý của báo cáo được thực hiện; tần suất báo cáo, kỳ báo cáo, thời điểm lấy số liệu báo cáo và thời hạn gửi báo cáo; trách nhiệm báo cáo, mức độ và sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thực hiện báo cáo; hình thức, nội dung báo cáo (rà soát, đánh giá cụ thể về tính ràng, minh bạch, phù hợp,... của hình thức, nội dung báo cáo); mẫu, biu báo cáo (rà soát, đánh giá, kiến nghị cụ thể về mẫu đề cương báo cáo, biu mẫu báo cáo,...); khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình báo cáo; đồng thời, phải xác định cụ thể các báo cáo loại bỏ, hoặc đề nghị loại bỏ, lý do loại bỏ, đề nghị loại bỏ; các báo cáo tiếp tục duy trì thực hiện, hoặc đề nghị duy trì thực hiện, các báo cáo bổ sung thực hiện hoặc đề nghị bổ sung thực hiện, lý do duy trì, đề nghị duy trì, bổ sung.

- Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau gửi Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, địa phương về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tham mưu xây dựng Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

c) Tổ chức thực thi Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo:

- Trên cơ sở Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng văn bản đề xuất đơn giản hóa chế độ báo cáo không thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, kèm theo Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp để nghiên cứu, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng văn bản hướng dẫn hoặc quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở nội dung Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo đã được phê duyệt.

2. Xây dựng Phân hệ phần mềm báo cáo

Triển khai thực hiện việc xây dựng Phân hệ phần mềm báo cáo theo Kế hoạch xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, đảm bảo kết ni, liên thông với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

(Chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này).

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Xác định cụ thể các tiêu chí rà soát để bảo đảm rà soát hiệu quả, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra. Tổ chức đánh giá thực trạng thực hiện chế độ báo cáo để làm rõ tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong hoạt động báo cáo. Trên cơ sở đó, đề xuất biện pháp cải cách, đơn giản hóa phù hợp.

2. Tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức về chế độ báo cáo nói chung và yêu cầu, nhiệm vụ thực hiện việc đơn giản hóa chế độ báo cáo nói riêng.

3. Tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án Đơn giản hóa chế độ báo cáo.

4. Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

5. Đổi mới quy trình báo cáo trong nội bộ cơ quan, đơn vị; đầu tư hợp lý trang thiết bị, cơ sở vật chất tại bộ phận văn phòng và các đơn vị có liên quan trong quy trình gửi - nhận, tổng hp, lưu trữ, chia sẻ thông tin báo cáo của cơ quan, đơn vị.

6. Kịp thời biu dương, khen thưởng các cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt; đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị không nghiêm túc thực hiện Đề án, gây khó khăn, chậm trễ cho việc triển khai thực hiện Đề án.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Đán do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước. Giao Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

V. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Sở, ban, ngành tnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Tổ chức thực hiện và phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm đúng tiến độ.

- Phối hợp tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá hoạt động của Đề án trên địa bàn tỉnh.

- Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án.

- Hướng dẫn các s, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện việc hệ thống hóa, rà soát và xây dựng, thực thi Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo theo ngành, lĩnh vực phụ trách.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng quy định chế độ báo cáo.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành tổng hợp danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần ban hành mới, hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh để thực thi Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng Phân hệ phần mềm báo cáo theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng văn bản hướng dẫn hoặc quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổ chức sơ kết tình hình, kết quả thực hiện việc hệ thống hóa, rà soát, đơn giản hóa chế độ báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan cân đối, bố trí kinh phí và hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí, tài chính để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan có giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các sở, ban, ngành, địa phương để đảm bảo việc kết nối, khai thác có hiệu quả các thông tin báo cáo.

5. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đối với việc ban hành mới, hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật đe thực thi Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo.

6. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và các Cơ quan có liên quan chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp và các s, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nghiên cứu, bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức thực hiện chế độ báo cáo.

Trên đây là nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các s, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT t
nh;
- Phòng CCHC, TH (Th);
- Lưu: VT, Tu109.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "ĐƠN GIẢN HÓA CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Kèm theo Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

I

HỆ THỐNG HÓA, RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1

Hệ thống hóa chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý, thực hiện

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

Quyết định phê duyệt Danh mục báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Tháng 10/2017

Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 02/11/2017

2

Rà soát, đánh giá chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý, thực hiện

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

Quyết định phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo (kèm theo Danh mục báo cáo đề nghị thực hiện, báo cáo đề nghị bỏ)

Tháng 3/2018

 

3

Thực thi Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

Quyết định quy định chế độ báo cáo hoặc hướng dẫn thực hiện báo cáo thuộc phạm vi thẩm quyền của UBND tỉnh trên cơ sở Phương án đơn giản hóa đã phê duyệt

Tháng 9/2018

 

4

Tổ chức sơ kết tình hình, kết quả thực hiện việc hệ thống hóa, rà soát, đơn giản hóa chế độ báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Cà Mau

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện hệ thống hóa, rà soát, đơn giản hóa chế độ báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước

Quý I năm 2019

Gửi báo cáo về VPCP theo văn bản hướng dẫn sơ kết của VPCP

II

XÂY DNG PHÂN HỆ PHẦN MỀM BÁO CÁO THUỘC HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO QUỐC GIA

5

Xây dựng Phân hệ phần mềm báo cáo thuộc Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành có liên quan

Phân hệ phần mềm báo cáo được xây dựng và đảm bảo kết nối, liên thông với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

Theo kế hoạch và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 132/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Lâm Văn Bi
Ngày ban hành: 14/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 132/KH-UBND

103

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376234