• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 1351/KH-UBND về Ngoại giao Văn hóa năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk

Tải về Văn bản khác 1351/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1351/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

NGOẠI GIAO VĂN HÓA NĂM 2018 CỦA TỈNH ĐẮK LẮK

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 ban hành theo Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 14/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Ngoại giao Văn hóa năm 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 của Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hóa nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh của tỉnh đến bạn bè quốc tế, qua đó, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và bền vững.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành về vị trí và tầm quan trọng của công tác Ngoại giao văn hóa trong giai đoạn hiện nay.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức hữu nghị và cá nhân trên địa bàn tỉnh trong công tác Ngoại giao văn hóa năm 2018 và những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động Ngoại giao văn hóa được triển khai phải đảm bảo chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh trong năm 2018.

- Ngoại giao văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ với Ngoại giao kinh tế, Ngoại giao chính trị và đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với bạn bè quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Công tác tuyên truyền và quảng bá

a) Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện các nội dung:

- Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 ban hành theo Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 14/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1515/QĐ-UBND, ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 của tỉnh.

- Giới thiệu các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh liên quan đến Ngoại giao văn hóa.

- Giới thiệu hình ảnh, con người, thế mạnh, tiềm năng, cơ hội hợp tác, đầu tư về văn hóa, du lịch của tỉnh đến với bạn bè quốc tế.

b) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2018.

c) Cơ quan thực hiện

- Sở Ngoại vụ:

+ Chủ động phối hợp với Vụ Thông tin Báo chí - Bộ Ngoại giao, Trung tâm hướng dẫn báo chí nước ngoài - Bộ Ngoại giao, văn phòng thường trú một số hãng tin nước ngoài tại Việt Nam để mời các phóng viên đến tỉnh, tìm hiểu, viết bài, thực hiện phóng sự nhân dịp các sự kiện lớn của tỉnh nhằm giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của tỉnh; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh.

+ Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Đắk Lắk và các cơ quan báo đài khác trên địa bàn tỉnh cung cấp nội dung, chương trình, tài liệu liên quan đến các hoạt động Ngoại giao văn hóa theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

- Sở Thông tin và Truyền thông:

+ Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương trên địa bàn tỉnh thường xuyên theo dõi, cập nhật, đưa tin, bài, hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá cho các hoạt động Ngoại giao văn hóa của tỉnh, các sự kiện văn hóa, du lịch của tỉnh.

+ Chuẩn hóa các sản phẩm truyền thông, tài liệu phục vụ cho việc tuyên truyền thông tin đối ngoại trên lĩnh vực văn hóa gửi đến các phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố và Đài truyền thanh cơ sở để thực hiện công tác tuyên truyền.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá nền văn hóa đa dạng, độc đáo của các dân tộc tại tỉnh, các giá trị,di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của tỉnh, lồng ghép với các sự kiện diễn ra tại tỉnh.

+ Chuẩn hóa các ấn phẩm về du lịch như: Tờ rơi, sách hướng dẫn du lịch, video clip ... theo phương thức xã hội hóa nhằm giới thiệu về lịch sử, văn hóa truyền thống, các sản phẩm, dịch vụ du lịch của tỉnh đến với du khách quốc tế.

2. Công tác giao lưu, kết nối và hợp tác, xúc tiến trên một số lĩnh vực nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và Việt Nam - Pháp

2.1. Tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa

a) Thời gian: Tháng 07 năm 2018

b) Cơ quan thực hiện: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ “Liên hoan tiếng hát Pháp ngữ khu vực miền Trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ IV” để kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp.

c) Dự kiến kinh phí: 100.000.000 đồng.

d) Nguồn kinh phí: Bố trí từ dự toán đã cấp năm 2018 cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

2.2. Tổ chức lồng ghép với hoạt động xúc tiến đầu tư

a) Thời gian thực hiện: Tháng 9 năm 2018.

b) Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức “Tọa đàm kết nối hợp tác, xúc tiến đầu tư giữa doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk và doanh nghiệp Nhật Bản”.

c) Dự kiến kinh phí: 80.000.000 đồng

d) Nguồn kinh phí thực hiện: Bố trí từ dự toán thu chi ngân sách năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Hưởng ứng các hoạt động chúc mừng nhân kỷ niệm năm tròn, năm lẻ năm thiết lập quan hệ ngoại giao với một số quốc gia khu vực Châu Âu

a) Thời gian: Trong năm 2018.

b) Cơ quan thực hiện: Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh hưởng ứng các hoạt động khi Bộ Ngoại giao ban hành Đề án cụ thể.

c) Kinh phí: Từ nguồn kinh phí đối ngoại cấp cho Sở Ngoại vụ năm 2018.

4. Tổ chức thăm chúc Tết, giao lưu văn hóa nghệ thuật và triển lãm trưng bày di sản văn hóa truyền thống với các tỉnh Nam Lào, tỉnh Mondulkiri - Campuchia và tỉnh Jeollabukdo - Hàn Quốc

4.1. Đi giao lưu, trình diễn văn hóa nghệ thuật truyền thống và triển lãm trưng bày di sản văn hóa truyền thống dân tộc tại các tỉnh Attapư, Sêkông, Salavan, Chămpasăk (Lào) và tỉnh Mondulkiri (Campuchia)

a) Thời gian: Trong năm 2018.

b) Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì về nội dung; phối hợp với Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật và triển lãm trưng bày di sản văn hóa truyền thống nhân các dịp Lễ, Tết, kỷ niệm quan hệ, sơ kết, tổng kết định kỳ, ... giữa các địa phương nhằm tăng cường và phát huy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với các tỉnh bạn.

c) Dự kiến kinh phí: 300.000.000 đồng.

d) Nguồn kinh phí: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ động xây dựng dự trù kinh phí chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm định theo quy định.

4.2. Thăm chúc Tết Tổng Lãnh sự quán Lào và Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh, 04 tỉnh Nam Lào và tỉnh Mondulkiri - Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền của Lào và Campuchia.

a) Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2018.

b) Cơ quan thực hiện: Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu thành lập đoàn đi thăm chúc tết các bạn.

c) Kinh phí: Từ nguồn kinh phí đối ngoại cấp cho Sở Ngoại vụ năm 2018.

4.3. Đi giao lưu, trình diễn văn hóa nghệ thuật truyền thống tại tỉnh Jeollabuk - Hàn Quốc

a) Thời gian: Trong năm 2018.

b) Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì về nội dung; phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật để giao lưu với tỉnh Jeollabuk - Hàn Quốc, kết hợp với hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại của tỉnh tại Hàn Quốc, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 102/VPCP-QHQT ngày 10/01/2018 về tình hình đoàn ra, đoàn vào năm 2017, Kế hoạch năm 2018 của các Bộ, ngành, địa phương.

c) Nguồn kinh phí: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ động xây dựng dự trù kinh phí chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm định theo quy định.

5. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Yoga thế giới

a) Thời gian thực hiện: Tháng 6 năm 2018.

b) Cơ quan chủ thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì nội dung; phối hợp với Sở Ngoại vụ, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội tổ chức (nếu Cơ quan đại diện ngoại giao của Ấn Độ có tổ chức hoạt động).

c) Kinh phí: 30.000.000 đồng.

d) Nguồn kinh phí: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ động xây dựng dự trù kinh phí chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm định theo quy định.

6. Trao đổi điện, thiệp, thư chúc mừng nhân dịp Quốc khánh, Ngày độc lập, sinh nhật Vua, Nữ hoàng các nước.

a) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2018.

b) Cơ quan thực hiện: Sở Ngoại vụ tham mưu UBND tỉnh gửi Điện, Thư chúc mừng đến các cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam, các địa phương có quan hệ hữu nghị, các tỉnh Nam Lào và tỉnh Mondulkiri - Campuchia.

7. Tổ chức các hoạt động phát sinh khác: Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức các sự kiện liên quan đến ngoại giao văn hóa khi có phát sinh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai các nội dung trong Kế hoạch và các hoạt động Ngoại giao văn hóa phát sinh trong năm 2018; tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch và đề xuất các giải pháp, nội dung cần điều chỉnh, bổ sung để UBND tỉnh xem xét.

2. Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đoàn thể, tổ chức chủ động phối hợp với các Sở: Ngoại vụ, Tài chính xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết liên quan đến nhiệm vụ được phân công kèm theo dự toán; báo cáo sau khi kết thúc các hoạt động về Sở Ngoại vụ để tổng hợp.

3. Sở Tài chính căn cứ khả năng ngân sách, kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt và dự toán chi tiết của các cơ quan, đơn vị xây dựng để tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện, đảm bảo đúng quy định tài chính hiện hành và trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch Ngoại giao văn hóa năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Ngoại giao (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, TH (nk-65b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Hà

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1351/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Nguyễn Tuấn Hà
Ngày ban hành: 13/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 1351/KH-UBND

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
392762