• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 135/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Tải về Văn bản khác 136/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/KH-UBND

Sơn La, ngày 12 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 135/QĐ-TTG NGÀY 20/01/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ DỰA TRÊN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2020-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin (gọi tắt là Quyết định số 135/QĐ-TTg), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 135/QĐ-TTg .

- Hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống thông tin cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg .

- Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu đến năm 2025

- Phấn đấu 100% UBND cấp xã có hệ thống truyền thanh, trong đó 80% là hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

- Phấn đấu 100% thông tin thiết yếu từ hệ thống thông tin cơ sở được phổ biến đến người dân.

- Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác thông tin cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, vận hành quản lý kỹ thuật.

2. Tầm nhìn đến 2030

Phấn đấu 100% hệ thống truyền thanh xã chuyển đổi sang hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Hoàn thiện hệ thống thông tin cơ sở để góp phần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thông tin cơ sở.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 135/QĐ-TTg

1.1. Phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 135/QĐ-TTg và Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý bằng các hình thức phù hợp.

a) Đơn vị thực hiện: các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, TP.

b) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

1.2. Tuyên truyền, phổ biến các nhiệm vụ của Quyết định số 135/QĐ-TTg và Kế hoạch này trong hoạt động thông tin cơ sở tại địa phương.

a) Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: UBND các huyện, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

b) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c) Kết quả thực hiện: Quyết định số 135/QĐ-TTg và Kế hoạch này được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, có hiệu quả.

2. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

a) Nội dung thực hiện

Rà soát, đánh giá đài truyền thanh xã, phường, thị trấn hiện có. Xây dựng kế hoạch hàng năm thiết lập mới đài truyền thanh đối với các xã, phường, thị trấn chưa có đài, từng bước chuyển đổi đài truyền thanh hữu tuyến/vô tuyến đã hư hỏng, xuống cấp sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

Thiết lập Hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông có tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với các quy định hiện hành, tối thiểu gồm: cụm thu phát thanh kết nối Internet, máy tính, phần mềm vận hành hệ thống và các thiết bị phụ trợ khác...

b) Đơn vị thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, UBND cấp huyện.

c) Thời gian thực hiện: hằng năm.

d) Kết quả, sản phẩm: hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

3. Quản lý, bảo dưỡng, duy trì hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở

a) Nội dung thực hiện:

- Duy trì hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở, bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục, hiệu quả.

- Kịp thời sửa chữa, khắc phục những sự cố kỹ thuật trong quá trình vận hành, khai thác.

b) Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

c) Thời gian thực hiện: hằng năm

d) Kết quả, sản phẩm: hệ thống đài truyền thanh cấp xã hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả.

4. Thiết lập bảng tin điện tử công cộng

a) Nội dung thực hiện:

Thiết lập hệ thống bảng tin điện tử công cộng hiển thị nội dung số tại các khu vực thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin; kết nối với các thiết bị lưu trữ thông qua kết nối Internet hoặc mạng viễn thông để cập nhật nội dung hiển thị.

b) Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện.

c) Thời gian thực hiện: hằng năm.

d) Kết quả, sản phẩm: hệ thống bảng tin điện tử công cộng.

5. Tập huấn cho đội ngũ cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở

a) Nội dung thực hiện:

- Rà soát, xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý, vận hành thiết bị kỹ thuật...

- Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng biên soạn tài liệu tuyên truyền, biên tập tin, bài (phát thanh, đăng trên trang tin điện tử...), từng bước sản xuất nội dung chương trình theo hướng hiện đại; nâng cao năng lực tổng hợp, phân tích, đánh giá chất lượng nội dung thông tin.

- Tập huấn, bồi dưỡng về sử dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật, an toàn, an ninh thông tin.

b) Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố.

c) Thời gian thực hiện: hằng năm

d) Kết quả, sản phẩm: hội thảo, hội nghị tập huấn, các lớp bồi dưỡng.

6. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trách nhiệm phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 135/QĐ-TTg

a) Nội dung thực hiện:

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Thông tin cơ sở và các đơn vị chức năng liên quan) thực hiện các nhiệm vụ: xây dựng ứng dụng trên thiết bị di động thông minh; xây dựng hệ thống thông tin nguồn và thu thập, tổng hợp, phân tích quản lý dữ liệu, đánh giá hoạt động hiệu quả thông tin cơ sở; tuyên truyền phổ biến về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin cơ sở...

b) Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố; các đơn vị liên quan.

c) Thời gian thực hiện:

Theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

7. Báo cáo kết quả thực hiện Đề án

a) Nội dung thực hiện: Báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông kết quả thực hiện Đề án

b) Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.

c) Thời gian thực hiện: trước ngày 25/12 hằng năm.

d) Kết quả, sản phẩm: Báo cáo kết quả thực hiện Đề án.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Từ nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách Trung ương hỗ trợ thông qua các Chương trình mục tiêu, Chương trình Mục tiêu quốc gia và huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

- Các cơ quan, đơn vị sử dụng dự toán chi thường xuyên được giao hằng năm và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định để thực hiện.

- Đối với các nội dung nhiệm vụ theo Kế hoạch không thuộc nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị: cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng dự toán kinh phí, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Chủ động tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 135/QĐ-TTg và Kế hoạch này tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Là cơ quan chủ trì, triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm: Chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện các công việc được giao tại Kế hoạch này bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ; hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho các đơn vị; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Hàng năm, chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá hiện trạng đài truyền thanh cấp xã và hệ thống bảng tin điện tử công cộng, trên cơ sở đó xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch, trình các cơ quan liên quan thẩm định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch từ Trung ương giao cho địa phương (nếu có), đề xuất HĐND tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh cho các dự án thực hiện các mục tiêu, nội dung của Kế hoạch này.

4. Sở Tài chính

Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện các công việc được giao tại Kế hoạch này bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ. Hàng năm xây dựng kế hoạch rà soát thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa để duy trì hệ thống truyền thanh cơ sở của địa phương.

- Cử cán bộ phụ trách CNTT và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.

- Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã theo quy định.

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/12 hằng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để điều chỉnh Kế hoạch cho phù hợp với thực tế./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục TTCS - Bộ TT&TT;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Sơn La;
- UBND các huyện, Thành phố;
- Trung tâm Thông tin VPUB tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, 05 bản

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 136/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Phạm Văn Thủy
Ngày ban hành: 12/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 136/KH-UBND

243

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448902