• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Quyết định 13/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Văn bản khác 137/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈ
NH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/KH-UBND

Sơn La, ngày 08 tháng 08 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/QĐ-TTg NGÀY 06/01/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ KẾT HỢP KINH TẾ VỚI QUỐC PHÒNG, AN NINH ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Phát huy vai trò và hiệu quả của hệ thống chính trị, các phương tiện thông tin đại chúng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở, nhất là ở vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu strong việc đưa các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh phải bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền.

- Các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại cần tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; chủ động và kịp thời đu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta.

II. MỤC TIÊU ĐN NĂM 2020

1. Trên 80% cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu xây dựng; quản lý và kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các phòng, ban cấp huyện được bồi dưỡng cập nhật kiến thức và các chính sách, văn bản pháp luật mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

2. Trên 80% phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh, cán bộ đài truyền thanh cấp huyện được bồi dưỡng cập nhật kiến thức và các chính sách, văn bản pháp luật mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

3. Hằng năm, các chủ trương của Đảng, chính sách, văn bản pháp luật mới của Nhà nước về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền sự cần thiết phải kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế để nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và người dân trong việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về kết hp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong từng ngành, từng cấp, từng cơ quan, đơn vị, cũng như trên phạm vi cả tỉnh.

2. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung và kết quả thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án của Chính phủ, của các bộ, ngành trung ương và địa phương về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

3. Tuyên truyền các công trình nghiên cứu, giải pháp sáng tạo, các mô hình bảo đảm quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế, các mô hình tổ chức phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là tại các địa bàn trọng yếu, dọc biên giới, cửa khẩu.

4. Tuyên truyền các khu kinh tế - quốc phòng; các mô hình tổ chức công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng, vừa phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, vừa phục vụ nhu cầu quốc phòng, an ninh.

5. Tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo của Tổ quốc, đấu tranh phòng, chng tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

6. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh với các nước phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Định kỳ hằng năm, từ năm 2017 đến năm 2020.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch, gồm: Ngân sách nhà nước theo quy định phân cấp ngân sách nhà nước của Luật ngân sách nhà nước, kinh phí từ các chương trình dự án tuyên truyền được lồng ghép để thực hiện các nhiệm vụ của đề án và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) theo quy định.

2. Hằng năm, các cơ quan đơn vị cấp tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao xây dựng dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

- Tổ chức các buổi nói chuyện của báo cáo viên theo chuyên đề hoặc kết hợp nội dung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh trong các bui thông tin thời sự, chính sách cho các đối tượng.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh trong triển khai thực hiện kế hoạch.

- Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền nội dung và kết quả triển khai thực hiện kế hoạch.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cập nhật kiến thức và các chính sách, văn bản pháp luật mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật mới trong các lớp tập huấn, bồi dưỡng khác cho những cán bộ, công chức thuộc các sở, ngành thuộc UBND cấp tỉnh và các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện trực tiếp tham mưu xây dựng, ban hành, quản lý và kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

- Tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh mở các lớp tập huấn bồi dưỡng cập nhật kiến thức và những chính sách, văn bản pháp luật mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh cho phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí và cán bộ Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức cuộc thi tác phẩm báo chí viết về Đtài “Thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh” (trên sở tình hình thực tế tuyên truyền của địa phương).

- Chủ trì tuyên truyền, phổ biến qua hệ thống thông tin cơ sở, chỉ đạo xây dựng chuyên mục, bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến nội dung thực hiện chính sách, pháp luật về kết hp kinh tế với quốc phòng, an ninh phát trên đài truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và loa phát thanh của các bản, tổ dân phố; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cđộng trực quan thông qua các hình thức: Bản tin, tranh cđộng, triển lãm lưu động... về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước và của địa phương.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin về kết quả xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng; các công trình nghiên cứu, giải pháp sáng tạo, các mô hình tổ chức công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng trên địa bàn tỉnh; cung cấp các tài liệu chuyên đề cập nhật kiến thức về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh phục vụ các lớp bồi dưỡng cho cán bộ trực tiếp tham mưu xây dựng, ban hành, quản lý và kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật ở các sở, ngành của tỉnh và các phòng, ban cấp huyện; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí; cán bộ Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và các đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.

4. Công an tỉnh: Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin về các công trình nghiên cứu, giải pháp sáng tạo, các mô hình tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gn với phát triển kinh tế, xã hội; các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm gắn với làm kinh tế, bảo đảm an ninh xã hội tại các địa phương trong tỉnh.

5. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong việc phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin cho báo chí về nội dung, kết quả triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh thông qua các hoạt động của đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện, lng ghép các hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng, chiếu phim lưu động; tập trung vào các đt cao điểm tuyên truyền triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, các phong trào thi đua yêu nước...

8. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan cập nhật kiến thức, chính sách, văn bản pháp luật mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh hàng năm cho học sinh, sinh viên.

9. Sở Tài chính: Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh btrí kinh phí trong dự toán ngân sách cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; đồng thời phối hợp kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách trong việc thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch.

10. Văn phòng UBND tỉnh: Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật, nội dung và kết quả thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gn với bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

11. Các sở, ban, ngành của tỉnh: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

12. Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Xây dựng kế hoạch tăng cường thời lượng, định kỳ mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên hệ thống báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình; sản xuất các chương trình phóng sự, phim tài liệu phát trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; tổ chức các chương trình tọa đàm, đối thoại, giao lưu phù hợp giữa các nhà lãnh đạo, quản lý... nhm trao đổi, thảo luận, kiến nghị, đề xuất các vấn đề xung quanh trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố duy trì các chuyên mục, bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến nội dung thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện, thành phố.

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong hoạt động của đội tuyên truyền lưu động cp huyện, thành phố; tập trung vào các đợt cao điểm tuyên truyền triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, các phong trào thi đua yêu nước...

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật, nội dung và kết quả thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh, của huyện, thành phố trên cổng thông tin điện tử của huyện, thành phố.

14. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

15. Chế độ báo cáo: Định kỳ trước ngày 30/11 hằng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch vi Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tng hợp).

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì theo dõi, tổng hợp, phối hợp kiểm tra, đánh giá và định khằng năm (trước ngày 05/12) tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của t
nh;
- UBND huy
n/TP;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo t
nh;
- Lưu: VT, VX.NQ, 40 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 137/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Phạm Văn Thủy
Ngày ban hành: 08/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 137/KH-UBND

217

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365498