• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 429/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Tải về Văn bản khác 137/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 137/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 429/QĐ-TTG NGÀY 18/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐẾN NĂM 2021, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Thực hiện Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Quyết định số 429/QĐ-TTg), UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 429/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Kế hoạch), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 429/QĐ-TTg , nhận thức rõ vị trí, vai trò của các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động chuyên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch để triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực của nhà nước, bảo đảm tổ chức bộ máy tinh gọn, đồng bộ, thống nhất giữa các lĩnh vực; tạo đột phá trong quản lý, từng bước xóa bỏ sự can thiệp và bao cấp của nhà nước đối với hoạt động của đơn vị sự nghiệp; nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về văn hóa, thể thao và du lịch.

2. Yêu cầu

Cụ thể hóa các quan điểm, nội dung quy hoạch, giải pháp nêu trong Quyết định số 429/QĐ-TTg phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ của ngành văn hóa, thể thao và Du lịch; tổ chức thực hiện bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về hoạt động của hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập.

Xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện; công tác phối hợp thực hiện; định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Hình thành mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch tinh gọn, cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng dàn trải và trùng lắp; bố trí nguồn lực hợp lý của ngân sách nhà nước dành cho hoạt động sự nghiệp công về văn hóa, thể thao và du lịch; thúc đẩy các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh phát triển; nâng cao chất lượng và số lượng các sản phẩm, dịch vụ công, giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu.

- Tăng cường phân cấp và thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính có tính đến đặc điểm từng loại hình đơn vị, khả năng, nhu cầu thị trường và trình độ quản lý.

- Bảo đảm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công có chất lượng theo tiêu chí, tiêu chuẩn do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, đặc biệt tập trung vào các huyện miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn đến năm 2021:

- Mạng lưới các đơn vị sự nghiệp: Thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo phù hợp với nhu cầu xã hội của từng địa bàn và danh mục sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đảm bảo tinh gọn, đồng bộ, thống nhất. Tiếp tục thực hiện giảm 01 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 1,52% biên chế đảm bảo giảm 10% biên chế so với năm 2015 theo lộ trình. Thực hiện tách bạch chức năng quản lý nhà nước và chức năng cung cấp dịch vụ công.

- Thực hiện cơ chế tự chủ: Các đơn vị tiếp tục duy trì hoạt động, thực hiện cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm: Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên; đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

b) Giai đoạn 2021 - 2025:

- Mạng lưới các đơn vị sự nghiệp: Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp đảm bảo phù hợp tình hình phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tiếp tục thực hiện giảm 01 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện giảm biên chế theo quy định hiện hành.

- Thực hiện cơ chế tự chủ: Phấn đấu tăng dần mức độ tự chủ đến năm 2025, có 04/05 đơn vị bảo đảm chi thường xuyên từ 4,1% - 8,4%; 01/05 đơn vị bảo đảm một phần chi thường xuyên 85%.

c) Giai đoạn 2025 - 2030:

- Mạng lưới các đơn vị sự nghiệp: Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp đảm bảo phù hợp tình hình phát triển ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

- Thực hiện cơ chế tự chủ: Phấn đấu tăng dần mức độ tự chủ đến năm 2030, có 03/05 đơn vị bảo đảm chi thường xuyên từ 4,7% - 9,2%; 01/05 đơn vị bảo đảm một phần chi thường xuyên 11,1% và 01/05 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên.

III. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Giai đoạn đến năm 2021

a) Các đơn vị sự nghiệp văn hóa:

- Tiếp tục duy trì hoạt động của 04 đơn vị sự nghiệp như hiện có và phân loại như sau:

+ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

+ Thư viện tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

+ Bảo tàng tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

+ Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động đặt hàng theo đơn giá buổi chiếu.

- Về nhân sự: Các đơn vị sự nghiệp văn hóa thực hiện theo quy định hiện hành, đảm bảo giảm 10% biên chế so với năm 2015.

b) Đơn vị sự nghiệp thể thao:

- Tiếp tục duy trì hoạt động của 01 đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

- Về nhân sự: Thực hiện theo quy định hiện hành, giảm 10% biên chế viên chức so với năm 2015.

c) Đơn vị sự nghiệp du lịch:

- Nghiên cứu, đề xuất thực hiện sáp nhập Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư), Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại (Sở Công Thương) thành Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch trực thuộc UBND tỉnh, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

- Về nhân sự: Thực hiện theo quy định hiện hành.

d) Đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo:

Giải thể Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và bố trí, sắp xếp tổ chức, bộ máy, như sau:

- Những ngành nghề nào của Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật tỉnh thuộc về đào tạo nghề, có tính chất chuyên môn kỹ thuật chuyển về Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn.

- Những ngành nghề đào tạo về văn hóa, nghệ thuật, đào tạo sư phạm, có tính chất sư phạm (âm nhạc, nghệ thuật, mỹ thuật, văn hóa du lịch) chuyển về Trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn.

2. Giai đoạn 2021 - 2025

a) Các đơn vị sự nghiệp văn hóa:

- Đánh giá chất lượng hoạt động sau sáp nhập giai đoạn 2017 - 2020 của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; nghiên cứu, đề xuất sắp xếp lại tổ chức theo hướng tách lĩnh vực văn hóa cơ sở về Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng (thành Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh) và thành lập Đoàn Nghệ thuật dân tộc truyền thống Lạng Sơn (nếu cần thiết).

- Nâng mức tự chủ của 04 đơn vị sự nghiệp, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2018 - 2020, nếu có đủ điều kiện sẽ chuyển đổi như sau:

+ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên 5%.

+ Thư viện tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên 5,5%.

+ Bảo tàng tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên 8,4%.

+ Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động đặt hàng theo đơn giá buổi chiếu bảo đảm chi thường xuyên 4,1%.

- Về nhân sự: Thực hiện theo quy định hiện hành.

b) Đơn vị sự nghiệp thể thao:

- Tiếp tục duy trì hoạt động của 01 đơn vị sự nghiệp công lập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao bảo đảm một phần chi thường xuyên 85%.

- Về nhân sự: Thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Giai đoạn 2025 - 2030

a) Các đơn vị sự nghiệp văn hóa:

- Nâng mức tự chủ của các đơn vị sự nghiệp, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2021 - 2025, nếu có đủ điều kiện sẽ chuyển đổi như sau:

+ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm một phần chi thường xuyên 11,1%.

+ Thư viện tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên 7,1%.

+ Bảo tàng tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên 9,2%.

+ Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng: Đơn vị sự nghiệp công lập, đặt hàng theo đơn giá buổi chiếu, bảo đảm chi thường xuyên 4,7%.

- Về nhân sự: Thực hiện theo quy định hiện hành.

b) Đơn vị sự nghiệp thể thao:

- Nâng mức tự chủ của các đơn vị sự nghiệp, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2021 - 2025, chuyển đổi Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao là đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm 100% chi thường xuyên.

- Về nhân sự: Thực hiện theo quy định hiện hành.

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nhóm giải pháp quản lý nhà nước

a) Ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách đồng bộ để phát triển đơn vị sự nghiệp công lập, tạo động lực phát triển cho các đơn vị, đội ngũ viên chức.

b) Gắn quyền hạn với trách nhiệm của từng cấp, của tập thể và cá nhân người đứng đầu đơn vị; gắn phân cấp nhiệm vụ với phân cấp quản lý về tổ chức, nhân sự, tài chính và bảo đảm các điều kiện vật chất khác. Một mặt trao cho các đơn vị đầy đủ quyền tự chủ và trách nhiệm; mặt khác bảo đảm quyền sở hữu và vai trò của đại diện chủ sở hữu trong các đơn vị.

c) Tiếp tục đẩy mạnh phân công, phân cấp, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính; tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị cùng phát triển ổn định, bền vững; bảo đảm lợi ích của từng cá nhân, tập thể và của nhà nước.

d) Quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý và điều hành đơn vị sự nghiệp; quy định và thực hiện cơ chế giám sát, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trong việc thực hiện thẩm quyền.

đ) Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, đồng thời phát huy dân chủ ở cơ sở để giám sát công việc quản lý của các cấp; vai trò của các đoàn thể, tổ chức quần chúng trong việc giám sát hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Nhóm giải pháp về tài chính

a) Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào một số lĩnh vực điện ảnh, thư viện, thể thao... Hỗ trợ các đơn vị trong việc tìm nguồn tài trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế đầu tư cho các đơn vị sự nghiệp.

b) Khuyến khích các đơn vị sự nghiệp liên kết với doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp khác trong các hoạt động đào tạo, nghệ thuật biểu diễn, thi đấu thể thao, du lịch.

c) Đẩy nhanh tiến trình thực hiện tự chủ và thực hiện xã hội hóa, bên cạnh đó nghiên cứu, xem xét bổ sung kinh phí chi đầu tư cho một số đơn vị nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và đơn vị đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên.

d) Đối với nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản: Tiếp tục bố trí vốn để hoàn thành các dự án đang triển khai từ nguồn ngân sách nhà nước; tập trung đầu tư cho các mục tiêu ưu tiên, cấp thiết.

đ) Đối với nguồn vốn sự nghiệp: Thay đổi cơ bản phương thức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, gắn việc giao dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị sự nghiệp với việc thực hiện nhiệm vụ, tiến tới thực hiện phương thức về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/4/2019 quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng theo pháp luật để thúc đẩy các đơn vị phát triển.

3. Nhóm giải pháp về nhân lực

a) Tổ chức thực hiện đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi Kế hoạch được phê duyệt.

b) Thu hút đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành có đủ năng lực trực tiếp tham gia vào các chương trình, đề án, dự án nghiên cứu phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

c) Quản lý, giám sát chặt chẽ biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên; tổ chức phân loại viên chức và sắp xếp, bố trí lại cơ cấu viên chức theo vị trí việc làm.

d) Thực hiện tốt cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, thu hút đội ngũ viên chức có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi vào làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người làm việc để đáp ứng tốt yêu cầu công việc thực tiễn.

4. Nhóm giải pháp về tổ chức

a) Nghiên cứu, rà soát, tái cơ cấu lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

b) Quyết liệt thực hiện đổi mới mô hình hoạt động từ mô hình hiện nay sang mô hình thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, đặc biệt khuyến khích thực hiện xã hội hóa đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ có khả năng, điều kiện thực hiện xã hội hóa. Đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Đẩy nhanh việc thực hiện tách chức năng quản lý nhà nước và chức năng cung cấp dịch vụ công, đặc biệt trong lĩnh vực di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc, thể dục thể thao cho mọi người, xúc tiến du lịch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổ chức thanh tra, kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

2. Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động- Thương binh và Xã hội

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các nội dung liên quan trong Kế hoạch.

3. Các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Chủ động tổ chức thực hiện các mục tiêu, nội dung tại Kế hoạch; rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp cơ cấu bên trong theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị gửi văn bản về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở: VHTTDL, NV, TC, KHĐT; GD&ĐT, LĐ-TB&XH;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng CM, TH-CB;
- Lưu: VT, KG-VX (NTB).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Xuân Huyên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 137/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Dương Xuân Huyên
Ngày ban hành: 08/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 137/KH-UBND

44

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448642