• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Sơn La

Tải về Văn bản khác 139/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 139/KH-UBND

Sơn La, ngày 09 tháng 08 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2017/NĐ-CP NGÀY 24/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Thực hiện Quyết định số 944/QĐ-BTP ngày 03/7/2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ về hòa giải thương mại (gọi tắt là Nghị định số 22/2017/NĐ-CP) trên địa bàn tỉnh Sơn La với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kịp thời phổ biến và triển khai thực hiện các quy định của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn ở địa phương.

- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định, góp phần hình thành đội ngũ hòa giải viên thương mại, tổ chức hòa giải thương mại tại địa phương nhằm hỗ trợ giải quyết tranh chấp thương mại, góp phần giảm tải hoạt động xét xử của Tòa án.

- Chuẩn bị các điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo cho việc triển khai Nghị định.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định.

- Các sở, ban, ngành; cơ quan, tổ chức có liên quan được giao nhiệm vụ phải chủ động, tích cực triển khai thực hiện bảo đảm đúng tiến độ và hiệu quả.

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành; cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định; giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định; bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

Phổ biến, quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP bằng các hình thức phù hợp đến các sở, ban, ngành; các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh; các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và các cá nhân có liên quan ở địa phương.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Sơn La, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đối với công tác hòa giải thương mại

2.1. Xây dựng Quyết định giao Sở Tư pháp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý chuyên ngành đối với hoạt động hòa giải thương mại theo Nghị định số 22/2017/NĐ-CP trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

2.2. Công bố thủ tục hành chính về hoạt động hòa giải thương mại

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

2.3. Lập, công bố danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc, danh sách tổ chức hòa giải viên thương mại.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề hòa giải viên thương mại

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm (theo Kế hoạch của Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp).

4. Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Nghị định được bố trí từ ngân sách Nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp pháp luật.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các nội dung được quy định tại Mục II Kế hoạch này. Tham mưu với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn các ngành, địa phương tuyên truyền Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trên địa bàn tỉnh; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo định kỳ hàng năm và khi có yêu cầu về kết quả triển khai thực hiện Nghị định với Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương

2.1. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2.2. Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP .

3. Sở Tài chính

Thẩm định dự toán chi tiết hàng năm của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này, để tham mưu cho UBND tỉnh giao chung vào dự toán ngân sách hàng năm của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương.

4. Các sở, ban, ngành và các Cơ quan, đơn vị có liên quan

Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp).

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến Nghị định và các văn bản liên quan đến các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Ban hành Kế hoạch hoặc lồng ghép tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định phù hợp với điều kiện của địa phương.

Yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp - Cục Bổ trợ tư pháp (b/c);
- Thường trực tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Nội chính tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu VT, NC, MH (60b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TCH
Cầm Ngọc Minh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 139/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 09/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 139/KH-UBND

224

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365505