• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


 

Kế hoạch 1390/KH-BVHTTDL năm 2016 về tổ chức hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2016) do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Văn bản khác 1390/KH-BVHTTDL
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1390/KH-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH VIT NAM 28/6/2001-28/6/2016

Căn cứ Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg , ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 28 tháng 6 hằng năm làm Ngày Gia đình Việt Nam.

Căn cứ Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình.

Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ “quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; Nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; Nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài”.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2001-28/6/2016.

- Tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội; kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến.

- Đ cao trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức xã hội và các gia đình trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

2. Yêu cầu:

Các hoạt động được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả.

II. CHỦ Đ, Ý NGHĨA TUYÊN TRUYỀN.

1. Chủ đề: Tiếp tục tuyên truyền chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam năm 2014 và 2015 Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” với ý nghĩa:

- Nhằm trân trọng những giây phút sum họp của từng gia đình Việt Nam bên bữa cơm gia đình hạnh phúc, đầm ấm;

- Bữa cơm là thành quả lao động của các thành viên trong gia đình, là nơi truyền nhận những kinh nghiệm giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; thhiện sự quan tâm, chia sẻ và gn kết tình cảm giữa các thành viên để cùng nhau xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc;

- Nêu cao những giá trị vô giá của gia đình, tôn kính bậc sinh thành, đó là tình cảm của ông bà, cha mẹ, con cháu, vợ chồng, anh em, yêu thương chăm sóc con trẻ. Bữa cơm gia đình m áp yêu thương gắn với chủ đề truyền thông về công tác Gia đình năm 2016 là “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sng trong gia đình”.

2. Thời gian: Tuyên truyền, vận động các gia đình tổ chức thực hiện bữa cơm trên toàn quốc vào ngày Thứ Ba - 28/6/2016 (Ngày Gia đình Việt Nam). Giờ chung là từ 17h-19h; Tùy vào điều kiện của từng gia đình, cơ quan, đơn vị để tổ chức phù hp.

3. Các thông điệp truyền thông:

- Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2016.

- Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương.

- Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

- Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ truyền thống tốt đẹp trong gia đình.

- Gia đình là tế bào của xã hội, thành trì của Tổ quốc.

- Xây dựng môi trưng văn hóa gia đình - cộng đồng - xã hội lành mạnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đ nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương:

a) Đnghị y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tuyên truyền, vận động, tchức các hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành và lĩnh vực về kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam.

b) Đnghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch chỉ đạo, trin khai lng ghép sự kiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 gắn với chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam “Bữa cơm gia đình m áp yêu thương”.

c) Đnghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan truyền thông, báo chí phối hp với Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch, chỉ đạo phát sóng các phóng sự, chạy chữ thông điệp và tuyên truyn kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam trên các kênh quảng bá.

d) Đề nghị cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Người Cao tuổi, Tng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có chương trình phi hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác gia đình, xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngành triển khai thực hiện căn cứ vào điều kiện cụ thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lch:

Tchức Lễ kỷ niệm và các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2001-28/6/2016 (có Kế hoạch riêng).

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương:

- Tham mưu y ban nhân dân tỉnh/TP chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày GĐVN.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan vNgày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2016 vi các thông điệp truyền thông về gia đình, tuyên truyền giáo dục, đạo đức, li sống trong gia đình, phòng, chng bạo lực gia đình qua h thng áp phích, pano băng rôn, cờ phướn trên các tuyến đường, phố, các khu trung tâm, các trường học, địa đim công cộng.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Đài Truyền hình tỉnh/TP trực thuộc TW tuyên truyền v ý nghĩa “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, vhạnh phúc gia đình, và các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày GĐVN.

- Phát động tổ chức “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” đối với toàn thể các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh/Thành phố trong ngày 28/6/2016.

Báo cáo kết quả hoạt động tổ chức hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2016 của các cơ quan, địa phương gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Gia đình) trước ngày 30/7/2016 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 


Nơi nhận:
- y ban TW MTTQVN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trư
ng (đ báo cáo);
- Thứ trưng Huỳnh Vĩnh Ái;
- TW Hội LHPN
VN, TW Đoàn TNCS HCM, TW Hội NCT, Tổng Liên đoàn LĐVN;
- Bộ LĐTBXH, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN;
- Các đ
ơn vị thuộc Bộ có liên quan;
- Các Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, GĐ. LĐA (100).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1390/KH-BVHTTDL   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 25/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 1390/KH-BVHTTDL

119

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329398