• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

 

Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2014 thực hiện Quyết định 48/2014/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền trung trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tải về Văn bản khác 140/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 10 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2014/QĐ-TTG NGÀY 28/8/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỘ NGHÈO XÂY DỰNG NHÀ Ở PHÒNG, TRÁNH BÃO, LỤT KHU VỰC MIỀN TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung; UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC VÀ PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG:

1. Mục tiêu:

Thực hiện hỗ trợ hộ nghèo trong vùng thường xuyên bị thiên tai bão, lụt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt để có chỗ ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.

2. Nguyên tắc thực hiện:

- Thực hiện hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ gia đình thuộc điện đối tượng quy định; đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng và minh bạch trên cơ sở pháp luật và chính sách của Nhà nước;

- Huy động từ nhiều nguồn vốn để thực hiện: Vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, vốn huy động từ cộng đồng và tham gia đóng góp của hộ gia đình; thực hiện lồng ghép các nguồn vốn thuộc các chương trình, mục tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Đảm bảo sau khi được hỗ trợ, các hộ gia đình phải xây dựng được gian nhà ở phòng, tránh bão, lụt hoặc cải tạo, nâng tầng nhà ở hiện có, đảm bảo có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt cao nhất tại vị trí xây dựng; diện tích xây dựng sàn tối thiểu 10m2; các kết cấu chính như móng, khung, sàn, mái tương đương kết cấu của nhà ở xây dựng kiên cố (đảm bảo khả năng phòng, tránh bão).

3. Đối tượng:

- Là hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015, có trong danh sách hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý tại thời điểm Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực (Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/10/2014) và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành tối thiểu 02 năm;

- Chưa có nhà ở kiên cố có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5m trở lên tính từ nền nhà; hoặc có nhà ở kiên cố nhưng chưa có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5m trở lên tính từ nền nhà; hoặc có nhà ở được hỗ trợ theo các chương trình, chính sách hỗ trợ nhà ở khác của Nhà nước, địa phương và các tổ chức, đoàn thể nhưng chưa có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5m trở lên tính từ nền nhà;

- Hộ không thuộc đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

4. Phạm vi áp dụng:

Là các hộ gia đình đang cư trú tại vùng thường xuyên xảy ra bão, lụt (là khu vực có vùng ngập lụt thường xuyên từ 1,5m trở lên) thuộc khu vực nông thôn hoặc tại các thôn, làng, bản (sau đây gọi là thôn) trực thuộc phường, thị trấn; xã trực thuộc thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

II. NỘI DUNG:

1. Công tác tổ chức tuyên truyền phổ biến chính sách:

- Tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg và các văn bản pháp luật có liên quan; tăng cường tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng và thông qua hội nghị của UBND các cấp nhằm nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân về Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Công tác triển khai thực hiện:

- Hướng dẫn việc bình xét và lập danh sách các hộ gia đình được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; xếp loại thứ tự ưu tiên hỗ trợ cho các đối tượng; lập và phê duyệt danh sách hộ nghèo thuộc diện được vay vốn theo quy định.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hộ gia đình xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt; cải tạo, nâng tầng nhà ở đã có đảm bảo yêu cầu về diện tích và chất lượng theo quy định.

- Kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Chính sách.

III. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

1. Thời gian thực hiện:

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong thời gian 03 năm, từ năm 2014 -2016.

+ Năm 2014: Thực hiện hỗ trợ khoảng 20% số đối tượng;

+ Năm 2015: Thực hiện hỗ trợ khoảng 40% số đối tượng;

+ Năm 2016: Thực hiện hỗ trợ khoảng 40% số đối tượng.

- Hàng năm, đánh giá kết quả thực hiện và gửi báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 20 tháng 10; hàng quý báo cáo định kỳ kết quả thực hiện gửi Sở Xây dựng trước ngày 20 của tháng cuối cùng trong quý để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện chính sách chậm nhất sau 03 tháng kể từ ngày hoàn thành việc hỗ trợ.

2. Tiến độ thực hiện:

2.1. Đối với UBND cấp xã:

- Từ ngày 23/10/2014 đến ngày 30/10/2014: Các thôn tổ chức bình xét; tổng hợp danh sách số hộ được hỗ trợ; phân loại đối tượng ưu tiên theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014, đồng thời lập danh sách các hộ có nhu cầu vay vốn. Tổng hợp danh sách để trình UBND huyện phê duyệt trước ngày 05/11/2014;

- Tổ chức bình xét danh sách hộ nghèo:

+ Chỉ đạo, kiểm tra các thôn tổ chức bình xét danh sách các hộ gia đình nghèo đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt. Trưởng thôn tổ chức họp để thông báo chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đến các hộ dân;

+ Cuộc họp phải có đại diện tối thiểu của 60% số hộ gia đình trong thôn và có sự tham gia của đại diện chính quyền cấp xã, Ban Giảm nghèo cấp xã, đại diện Mặt trận Tổ quốc cấp xã và trưởng thôn;

+ Danh sách các hộ gia đình nghèo đề nghị được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt của thôn được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và được niêm yết công khai tại thôn. Các hộ dân đủ điều kiện được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt phải làm đơn đề nghị được hỗ trợ, gửi UBND xã để tổng hợp, báo cáo UBND huyện.

2.2. Đối với UBND cấp huyện:

- Tổng hợp và phê duyệt danh sách số hộ được hỗ trợ, số hộ cần vay vốn do UBND cấp xã trình, đồng thời tổng hợp báo cáo về Sở Xây dựng làm cơ sở lập Đề án trước ngày 05/11/2014.

2.3. Đối với Sở Xây dựng:

- Thời gian từ ngày 30/10/2014 đến ngày 10/11/2014, Sở Xây dựng lập Đề án, xin ý kiến các ngành và tổng hợp hoàn thiện Đề án, trình UBND tỉnh phê duyệt;

- UBND tỉnh phê duyệt từ ngày 10/11/2014 đến ngày 15/11/2014 (theo chỉ đạo tại Công văn số 2403/BXD-QLN ngày 29/9/2014 của Bộ Xây dựng).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trách nhiệm của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành:

1.1. UBND tỉnh:

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh để thực hiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

- Phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đảm đảm bảo tiến độ thực hiện trong thời gian 03 năm, từ năm 2014 - 2016;

- Chỉ đạo các cấp, các ngành, UBND các huyện thị tổ chức thực hiện Đề án đảm bảo mục tiêu và tiến độ đề ra.

1.2. Sở Xây dựng:

- Là cơ quan thường trực, chủ trì lập Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo quy định tại Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trình UBND tỉnh phê duyệt để gửi Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch và Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

1.3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Chủ trì, phối hợp với các thành viên trong Ban Chỉ đạo hướng dẫn các địa phương trong việc xác định hộ nghèo theo chuẩn nghèo theo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ; xem xét hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành tối thiểu 02 năm.

1.4. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường:

Phối hợp với Sở Xây dựng và các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, rà soát, xác định vùng ngập lụt thường xuyên từ 1,5m trở lên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

1.5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ động đấu mối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để có kế hoạch báo cáo, tiếp nhận và phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho tỉnh; bố trí chi phí quản lý 0,5 % tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ và vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội (5% của ngân sách địa phương) để quản lý và lập Đề án;

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn công tác lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đảm bảo chính sách đến từng hộ nghèo; không để xảy ra thất thoát, tiêu cực.

1.6. Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa:

Thực hiện xây dựng kế hoạch tín dụng; thực hiện cho vay, hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục vay vốn theo quy định đảm bảo đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện.

1.7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh:

Phối hợp với chính quyền cấp huyện, xã, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tích cực vận động tạo thêm nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt; đồng thời thực hiện chức năng giám sát quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đảm bảo đúng mục tiêu và yêu cầu.

1.8. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa, Hội Doanh nghiệp tỉnh, Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa:

- Tích cực tham gia trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách; vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng ủng hộ bằng tiền, vật liệu xây dựng hoặc ngày công lao động để giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt; đồng thời thực hiện chức năng giám sát quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích và yêu cầu;

- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên huyện, xã có đối tượng được hỗ trợ tham gia xây dựng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật…).

2. Trách nhiệm của UBND cấp huyện, thị xã, thành phố:

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung đến các đối tượng được thụ hưởng;

- Thành lập hoặc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo để kiểm tra, đôn đốc thực hiện; xây dựng kế hoạch trong thời gian 03 năm, từ năm 2014-2016 như sau:

+ Năm 2014: Thực hiện hỗ trợ khoảng 20% số đối tượng;

+ Năm 2015: Thực hiện hỗ trợ khoảng 40% số đối tượng;

+ Năm 2016: Thực hiện hỗ trợ khoảng 40% số đối tượng.

- Tổng hợp và phê duyệt danh sách số hộ được hỗ trợ, số hộ cần vay vốn.

3. Trách nhiệm của UBND cấp xã:

- Kiện toàn Ban giảm nghèo cấp xã để triển khai thực hiện chương trình;

- Tổng hợp danh sách số hộ được hỗ trợ; xếp loại ưu tiên theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014; đồng thời lập danh sách các hộ có nhu cầu vay vốn trình UBND cấp huyện phê duyệt;

- Giám sát, hướng dẫn các thôn tổ chức bình xét đối tượng và phân loại ưu tiên theo đúng quy định, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hộ gia đình xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt đảm bảo yêu cầu về diện tích và chất lượng theo quy định và vận động các hộ gia đình tự tổ chức xây dựng. Đối với hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật…) không thể tự xây dựng được thì Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của địa phương tổ chức xây dựng cho các đối tượng này;

- Tổ chức việc lập Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành phần móng hoặc hoàn thành 30% khối lượng công việc xây dựng sàn vượt mức ngập lụt đối với những hộ gia đình thực hiện cải tạo, nâng tầng nhà ở đã có;

- Lưu trữ toàn bộ hồ sơ điều tra, bình xét đối tượng và phân loại ưu tiên theo đúng quy định.

V. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN:

1. Mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước gồm các mức: 12 triệu đồng/hộ; những hộ đang cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn thì ngân sách Nhà nước hỗ trợ 14 triệu đồng/hộ; những hộ đang cư trú tại các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ thì ngân sách Nhà nước hỗ trợ 16 triệu đồng/hộ để xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt.

2. Các hộ gia đình thuộc đối tượng theo quy định của Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg có nhu cầu vay vốn thì được vay tối đa 15 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt. Lãi suất vay là 3%/năm; thời hạn vay là 10 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm. Thời gian trả nợ tối đa là 5 năm bắt đầu từ năm thứ 6, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 20% tổng số vốn đã vay.

3. Kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

4. Sau khi Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt địa bàn tỉnh Thanh Hóa được phê duyệt và Bộ Xây dựng có Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung, giao Sở Xây dựng tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện các bước tiếp theo cho UBND cấp huyện, xã và các đối tượng được hưởng chính sách.

5. UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội và yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã nghiêm túc triển khai thực hiện.

Giao Sở Xây dựng theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; đồng thời tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng theo quy định./

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hồi

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 140/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Nguyễn Ngọc Hồi
Ngày ban hành: 21/10/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Chính sách xã hội, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 140/KH-UBND

214

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259089