• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả


 

Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Văn bản khác 142/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17 tháng 6 năm 2010; Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản có liên quan;

- Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030;

- Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2030.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 1062/SCT-NL ngày 29 tháng 5 năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

II. MỤC TIÊU

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2019 về việc Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2030.

- Đẩy mạnh sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt.

- Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về sử dụng năng lượng; tạo chuyển biến từ nhận thức sang các hành động cụ thể để thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

III. GIẢI PHÁP

- Hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các hoạt động: sản xuất, trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất, chiếu sáng công cộng, tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình, v.v..

- Tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tăng cường quan hệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Nguồn kinh phí

Năm 2021

1

Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương

950

2

Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước tỉnh

900

3

Kinh phí đối ứng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (nguồn khác)

7.400

 

Tổng cộng

9.250

Bằng chữ: Chín tỷ hai trăm năm triệu đồng chẵn

(Phụ lục danh mục đề xuất nhiệm vụ đính kèm)

Nguồn kinh phí này không kể nguồn vốn từ kinh phí sự nghiệp khoa học, sự nghiệp khác và vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh (nguồn này thực hiện theo các dự án, đề tài cụ thể do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế

Căn cứ các nhiệm vụ tại Mục V và Mục VII của Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2030 và chức năng, nhiệm vụ được giao cụ thể hóa các hoạt động của đơn vị trong năm 2021.

2. Sở Công Thương

- Là cơ quan thường trực tham mưu UBND tỉnh tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

- Là cơ quan đầu mối hướng dẫn các văn bản pháp lý có liên quan đến các đơn vị thực hiện Kế hoạch; nghiên cứu đề xuất giải pháp huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Kế hoạch; chủ trì phối hợp các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích ứng dụng công nghệ và sử dụng sản phẩm tiết kiệm năng lượng trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

3. Sở Tài chính

- Căn cứ vào khả năng ngân sách tỉnh năm 2021 và Kế hoạch đã được phê duyệt, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho phù hợp.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương hướng dẫn việc sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh năm 2021 thuộc nguồn vốn ngân sách của tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế;
- VP: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, CT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ THUỘC KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Kèm theo Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Nội dung

Nguồn kinh phí

NS tỉnh

NS TW

Nguồn khác

1

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường

200

100

200

2

Kiểm toán năng lượng, tư vấn triển khai ứng dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, áp dụng mô hình quản lý năng lượng tại các doanh nghiệp sản xuất

100

100

400

3

Tập huấn nâng cao năng lực trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

100

100

100

4

Tuyên truyền, triển khai hỗ trợ lắp đặt các hầm biogas quy mô lớn và các thiết bị sử dụng khí sinh học trên địa bàn tỉnh

100

100

150

5

Hướng dẫn, thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao, giải pháp áp dụng năng lượng tái tạo

50

100

50

6

Đánh giá, triển khai ứng dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với khu công nghiệp, các cụm công nghiệp

50

50

 

7

Xây dựng các mô hình trình diễn về quản lý, công nghệ sản xuất và sản phẩm TKNL, năng lượng mới, năng lượng tái tạo

200

200

200

8

Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng tại doanh nghiệp

100

200

400

9

Nâng cấp, hợp lý hóa dây chuyền sản xuất nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

 

 

1.000

10

Thay thế đèn led cho các tuyến đường phố thành phố Huế

 

 

3.000

11

Thay thế đèn tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông ở thành phố Huế

 

 

2.000

 

Tổng cộng

900

950

7.400

9.250

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 142/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Phan Thiên Định
Ngày ban hành: 05/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 142/KH-UBND

35

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
454971