• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết 14/2013/NQ-HĐND về chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội

Tải về Văn bản khác 143/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/KH-UBND

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 14/2013/NQ-HĐND NGÀY 17/7/2013 VỀ CHÍNH SÁCH TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI TRONG XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển Thủ đô. Để thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố có hiệu quả, kịp thời và thống nhất, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết về chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng và phát triển Thủ đô với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, đồng bộ, ngay sau thời điểm Luật Thủ đô có hiệu lực thi hành.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng và phát triển Thủ đô giai đoạn 2013-2015.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tuyên truyền, phổ biến chính sách trọng dụng nhân tài

- Tổ chức phổ biến chính sách và các văn bản quy định chi tiết thi hành chính sách trọng dụng nhân tài với nội dung và hình thức phù hợp với từng ngành, lĩnh vực và đối tượng cụ thể.

- Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của công dân Thủ đô về chính sách trọng dụng nhân tài.

- Thời gian thực hiện: trong cả giai đoạn 2013-2015.

2. Phê duyệt chỉ tiêu, chuyên ngành, lĩnh vực cần thu hút trọng dụng nhân tài giai đoạn 2013-2015:

- Tiếp nhận các đối tượng trong diện thu hút nhân tài: chỉ tiêu, chuyên ngành, tiêu chuẩn cụ thể, nhu cầu kinh phí (nếu có).

- Xây dựng chương trình, dự án, đề án trọng điểm thuộc các ngành, lĩnh vực khác nhau cần trọng dụng chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học trong nước hoặc nước ngoài và các đối tượng trong diện thu hút nhân tài khác.

- Xây dựng định mức kinh phí triển khai các chương trình, đề án, dự án trọng điểm cần trọng dụng các đối tượng trong diện thu hút, trọng dụng nhân tài.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2013.

3. Xây dựng Quy định về thu hút nhân tài trong xây dựng phát triển Thủ đô

- Quy định chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ xem xét tiếp nhận các đối tượng trong diện thu hút nhân tài ở các lĩnh vực, các ngành nghề phục vụ các chương trình trọng điểm phát triển Thủ đô.

- Quy trình tổ chức tiếp nhận các đối tượng trong diện thu hút nhân tài đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng đối tượng cần thu hút theo yêu cầu của Thành phố trong từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội.

- Quy trình, thủ tục chi trả, thanh quyết toán về chế độ chính sách đối với các đối tượng trong diện thu hút nhân tài.

- Quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm vật chất của đối tượng trong diện thu hút nhân tài.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2013.

4. Xây dựng Quy định về tuyên dương, khen thưởng chuyên gia giỏi, nhà khoa học đầu ngành, nghệ nhân, người được trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước có thành tích đặc biệt xuất sắc

- Quy định chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn xét chọn các đối tượng trong diện được tuyên dương, khen thưởng thuộc các lĩnh vực, ngành, nghề nghiệp khác nhau.

- Quy trình, hồ sơ tổ chức xét chọn, đảm bảo công khai minh bạch, thực hiện cải cách hành chính về thủ tục xét chọn.

- Hình thức tổ chức tuyên dương, khen thưởng đảm bảo đúng thời điểm quy định.

- Quy định cụ thể về chính sách đãi ngộ sau tuyên dương, khen thưởng.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2013

5. Sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyên dương, khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố

- Quy định chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ xét chọn Thủ khoa xuất sắc.

- Quy định xét chọn, đảm bảo công khai, minh bạch đúng thời điểm tổ chức tuyên dương khen thưởng Thủ khoa xuất sắc quy định.

- Hình thức tổ chức tuyên dương, khen thưởng đảm bảo có ý nghĩa giáo dục truyền thống hiếu học cho thế hệ trẻ Thủ đô.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2013

6. Kiện toàn Quỹ Ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng của Thành phố

- Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Quỹ Ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng của Thành phố: điều chỉnh mở rộng đối tượng, nội dung chi và quản lý kinh phí của Quỹ phù hợp với các quy định của chính sách trọng dụng nhân tài.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy của Quỹ phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Quỹ Ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng trong từng giai đoạn.

- Thời gian hoàn thành Quý IV/2013.

7. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách trọng dụng nhân tài

- Xây dựng tiêu chí hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về chính sách trọng dụng nhân tài.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức hoặc cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách trọng dụng nhân tài;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo phân cấp và theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo các trường hợp vi phạm trong thực hiện chính sách trọng dụng nhân tài.

8. Thực hiện chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện chính sách trọng dụng nhân tài

- Tổ chức thống kê tổng hợp số lượng và danh sách các đối tượng trong diện thu hút, trọng dụng nhân tài trong các cơ quan đơn vị báo cáo UBND Thành phố.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện chính sách trọng dụng nhân tài hàng năm ở tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố nhằm phát huy những ưu điểm của chính sách mang lại hiệu quả tích cực, đồng thời điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế những nội dung chưa phù hợp để đáp ứng kịp thời với từng giai đoạn xây dựng, phát triển Thủ đô.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ: Là cơ quan thường trực, chủ trì giúp UBND Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết về chính sách trọng dụng nhân tài của Thành phố:

a) Tổng hợp nhu cầu thu hút nhân tài hàng năm trình UBND Thành phố quyết định.

b) Tổng hợp, thẩm định hồ sơ các đối tượng trong diện thu hút nhân tài báo cáo UBND Thành phố quyết định;

c) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng, trình UBND Thành phố ban hành quy định về thu hút nhân tài trong xây dựng phát triển Thủ đô;

d) Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Quỹ Ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng của Thành phố: điều chỉnh mở rộng đối tượng, nội dung chi và quản lý kinh phí của Quỹ phù hợp với các quy định của chính sách trọng dụng nhân tài. Kiện toàn tổ chức bộ máy của Quỹ phù hợp với chức năng nhiệm vụ, phục vụ chính sách trọng dụng nhân tài.

g) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo dõi, quản lý các đối tượng trong diện thu hút, trọng dụng nhân tài;

h) Định kỳ tổng hợp báo cáo UBND Thành phố về kết quả thực hiện chính sách trọng dụng nhân tài của Thành phố.

k) Chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu xây dựng, trình UBND Thành phố ban hành quy định về tổ chức xét chọn và tuyên dương khen thưởng chuyên gia giỏi, nhà khoa học đầu ngành, nghệ nhân, người được trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước có thành tích đặc biệt xuất sắc.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn xét chọn, tổng hợp danh sách, xây dựng kế hoạch tổ chức lễ tôn vinh khen thưởng chuyên gia giỏi, nhà khoa học đầu ngành, nghệ nhân, người được trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước trình UBND Thành phố phê duyệt.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng, trình UBND Thành phố ban hành quy định sửa đổi bổ sung về tuyên dương khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp với Thành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9 hàng năm.

2. Sở Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố đăng ký và tổ chức thẩm định các chương trình, đề án, dự án trọng điểm cần trọng dụng chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học trong nước hoặc nước ngoài.

3. Sở Thông tin truyền thông

Chủ trì phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức thông tin trên các báo phản ánh trung thực, khách quan, chính xác đầy đủ và kịp thời về chính sách trọng dụng nhân tài của Thủ đô.

4. Sở Tài chính

a) Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về định mức hỗ trợ, thù lao thuê chuyên gia giỏi, nghệ nhân, nhà khoa học đầu ngành phục vụ các chương trình trọng điểm xây dựng Thủ đô.

b) Đảm bảo kinh phí thực hiện các quy định của chính sách và hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài.

5. Đề nghị Thành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

a) Phối hợp với Ban thi đua khen thưởng Thành phố nghiên cứu xây dựng, trình UBND Thành phố ban hành quy định sửa đổi bổ sung về tuyên dương khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố.

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn quy trình, thủ tục xét chọn Thủ khoa xuất sắc; tổng hợp và thẩm định danh sách Thủ khoa xuất sắc hàng năm trình UBND Thành phố phê duyệt.

c) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất phương án tổ chức các hoạt động tuyên dương khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố.

6. Các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã

a) Tuyên truyền, phổ biến quy định về cơ chế, chính sách trọng dụng nhân tài của Thành phố ở ngành, lĩnh vực hoặc cấp quản lý;

b) Căn cứ quy định của chính sách, đăng ký nhu cầu về số lượng, ngành, chuyên ngành đào tạo, vị trí việc làm cần tuyển dụng, tiếp nhận các đối tượng trong diện thu hút nhân tài của Thành phố;

c) Đăng ký các chương trình, đề án, dự án trọng điểm cần thuê chuyên gia giỏi, nhà khoa học đầu ngành, nghệ nhân, người được tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước báo cáo UBND Thành phố qua Sở Khoa học và công nghệ vào đầu Quý IV hàng năm;

d) Tiếp nhận, phân công công tác, ký hợp đồng lao động, quản lý sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng trong diện trọng dụng nhân tài phát huy tài năng, năng lực sở trường;

e) Nhận xét đánh giá kết quả công tác hàng năm đối với đối tượng trong diện trọng dụng nhân tài tại cơ quan, đơn vị báo cáo UBND Thành phố qua Sở Nội vụ theo quy định về đánh giá công chức, viên chức;

g) Báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét chấm dứt hợp đồng hoặc chuyển công tác đối với các trường hợp không thực hiện đúng cam kết hoặc có kết quả công tác 3 năm liên tục đạt từ loại trung bình trở xuống.

h) Đề xuất biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chính sách trọng dụng nhân tài.

i) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo việc thi hành các quy định của Thành phố về chính sách trọng dụng nhân tài đối với cá nhân và tổ chức trực thuộc.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi bổ sung, các đơn vị phản ánh bằng văn bản về UBND Thành phố qua Sở Nội vụ để xem xét quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ: NV, TC, TP;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các Ban Đảng Thành ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND Các quận, huyện, thị xã;
- Đ/c CVP, các đ/c PVP UBND TP;
- Các phòng TH, NC, VX;
- Lưu VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 143/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 06/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 143/KH-UBND

112

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206848