• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán


 

Kế hoạch 146/KH-UBND năm 2017 thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2020

Tải về Văn bản khác 146/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 146/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC TIẾP NHẬN, XÁC MINH, BẢO VỆ VÀ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BỊ MUA BÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Căn cứ Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1057/QĐ-LĐTBXH ngày 12/8/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016-2020;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017 - 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật trong tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Nâng cao hiệu quả, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về;

- Giúp, tạo điều kiện cho nạn nhân bị mua bán được bảo vệ an toàn, được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, yên tâm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng bền vững;

- Tăng cường công tác quản lý, nắm tình hình, thống kê, lập cơ sở dữ liệu về mua bán người nhằm đảm bảo tính kịp thời, chính xác, an toàn, bảo đảm sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm và tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân;

II. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Mục tiêu

- 100% các trường hợp đã tiếp nhận được tiến hành các thủ tục xác minh, xác định nạn nhân và được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật;

- 100% nạn nhân và người thân thích của họ có nhu cầu đều được bảo vệ an toàn theo quy định của pháp luật;

- 100% các nạn nhân bị mua bán trở về có nhu cầu đều được hỗ trợ chế độ theo quy định của pháp luật;

- Đến năm 2020, toàn tỉnh xây dựng được 02 - 03 điểm hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về nơi cư trú tại các địa phương trọng điểm.

2. Đối tượng thụ hưởng, phạm vi, thời gian thực hiện

- Đối tượng thụ hưởng: Nạn nhân bị mua bán là công dân Việt Nam; người không mang quốc tịch Việt Nam thường trú tại tỉnh Bắc Ninh; người nước ngoài bị mua bán tại tỉnh Bắc Ninh; người trong thời gian chờ xác minh là nạn nhân; người chưa thành niên đi cùng nạn nhân hoặc người thân thích của họ theo quy định của pháp luật.

- Phạm vi: Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2017 đến hết năm 2020.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân bị mua bán

- Rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản cho phù hợp; tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, trao trả và bảo vệ nạn nhân.

- Tổ chức tiếp nhận, xác minh, xác định, trao trả nạn nhân:

+ Tổ chức xác minh, xác định và tiếp nhận nạn nhân là công dân Bắc Ninh bị mua bán ở nước ngoài trở về do các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trao đổi và do các cơ quan chức năng tỉnh bạn bàn giao;

+ Tổ chức tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân là công dân Bắc Ninh bị mua bán ở trong nước hoặc từ nước ngoài tự trở về;

+ Tổ chức tiếp nhận, xác minh, xác định và trao trả nạn nhân là người nước ngoài bị mua bán tại Bắc Ninh.

+ Định kỳ thống kê số nạn nhân bị mua bán bao gồm: nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về (qua trao trả chính thức, tự trở về); nạn nhân bị mua bán trong nước (được giải cứu, tự đến trình báo); nạn nhân là người nước ngoài bị mua bán tại Bắc Ninh.

- Thực hiện chế độ hỗ trợ ban đầu theo quy định của pháp luật:

+ Nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp nhận, hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân tại địa bàn trọng điểm;

+ Thực hiện chế độ hỗ trợ ban đầu theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân, người chưa thành niên và người thân của họ trong quá trình xác minh, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân và quá trình giải quyết vụ mua bán người trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp nạn nhân là trẻ em, cần kết nối với các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại nơi trẻ em được tiếp nhận để hỗ trợ và bảo vệ nếu cần thiết.

- Tổ chức các lớp tập huấn, học tập trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác xác minh, xác định, tiếp nhận, trao trả và bảo vệ nạn nhân.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá việc phối hợp giữa các ngành, địa phương, các tổ chức xã hội về công tác xác minh, xác định, tiếp nhận, trao trả và bảo vệ nạn nhân.

2. Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về

a) Rà soát, đánh giá, thực hiện pháp luật về công tác hỗ trợ nạn nhân

- Nghiên cứu, xây dựng, chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân tại các cơ sở bảo trợ xã hội và tại cộng đồng theo hướng bình đẳng giới, chú ý nhu cầu và đặc điểm của các nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt là trẻ em. Thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân tại các địa bàn trọng điểm.

- Tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tỉnh, ngoài tỉnh và nước ngoài trong công tác hỗ trợ nạn nhân, xây dựng mạng lưới hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng.

- Sơ kết, tổng kết, rà soát, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách hỗ trợ nạn nhân và quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở bảo trợ xã hội phù hợp với thực tế địa phương.

b) Thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và tại cộng đồng.

- Tổ chức tiếp nhận, bố trí nơi lưu trú cho nạn nhân.

- Thực hiện chế độ hỗ trợ cho nạn nhân tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định.

- Nâng cấp trang thiết bị tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh đảm bảo phục vụ có hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân.

- Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội về kiến thức, kỹ năng chuyên sâu trong công tác hỗ trợ nạn nhân. Cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn, đào tạo kiến thức công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức.

- Tổ chức thực hiện quy trình, chuyển tuyến hỗ trợ nạn nhân.

- Phối hợp thực hiện đồng bộ việc đưa nạn nhân về nơi cư trú. Trường hợp nạn nhân là trẻ em cần thiết phải được bảo vệ thì kết nối với các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại nơi trẻ em được tiếp nhận để hỗ trợ và bảo vệ.

- Triển khai xây dựng thí điểm mô hình hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng để đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn tỉnh.

- Thực hiện việc trợ giúp pháp lý cho nạn nhân trong quá trình tiếp nhận và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng.

- Sơ kết, tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương về công tác hỗ trợ nạn nhân. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân ở các địa phương, cơ sở theo quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Ngân sách nhà nước do Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh bố trí trong dự toán hàng năm của các sở, ngành, địa phương; nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện theo Thông tư liên tịch số 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/9/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các quy định tài chính hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; tham mưu tiếp nhận các nguồn lực tài trợ, thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức tiếp nhận, bố trí nơi lưu trú cho nạn nhân và thực hiện hỗ trợ nạn nhân tại các cơ sở Bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng chuẩn bị về cơ sở vật chất, nguồn lực thực hiện việc trợ giúp pháp lý, hỗ trợ y tế và công tác giáo dục đào tạo nghề, hướng nghiệp cho nạn nhân bị mua bán.

- Tham mưu tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống mua bán người. Tổ chức các lớp tập huấn, học tập trao đổi kinh nghiệm về công tác hỗ trợ nạn nhân. Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng trong công tác xác minh, xác định, tiếp nhận, trao trả, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình trên phạm vi toàn tỉnh.

- Chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và tại cộng đồng. Đề xuất, tham mưu UBND tỉnh bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội thực hiện công tác tiếp nhận, cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo quy định.

- Phối hợp khảo sát, thống kê, tiếp nhận, tổng hợp thông tin, lập dữ liệu số nạn nhân bị mua bán trở về tại địa phương để kịp thời thực hiện các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

- Rà soát, đánh giá việc thực hiện các văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ, trao trả và hỗ trợ nạn nhân.

- Là cơ quan phát ngôn và cung cấp thông tin về phòng, chống mua bán người cho báo chí.

2. Công an tỉnh

- Phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân bị mua bán trở về. Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch về công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ nạn nhân bị mua bán cho các đơn vị chức năng lực lượng công an các cấp.

- Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, xác minh, xác định, trao trả và bảo vệ nạn nhân theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG ngày 20/02/2014.

- Thực hiện các biện pháp giải cứu, bảo vệ nạn nhân. Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, lập hồ sơ để quản lý, bảo vệ nạn nhân. Thực hiện chế độ hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân theo quy định của pháp luật; xây dựng các điểm, trạm phục vụ công tác tiếp nhận, hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân tại các địa bàn trọng điểm ở các địa phương.

- Tổ chức điều tra, triệt phá đường dây tổ chức mua bán người. Chỉ đạo lực lượng công an các cấp triển khai các kế hoạch điều tra, khảo sát về tình hình hoạt động tội phạm mua bán người và các đối tượng khác có liên quan; các kế hoạch nghiệp vụ, điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình hoạt động tội phạm mua bán người. Hàng năm triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn tỉnh.

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong việc trao đổi thông tin, lập đường dây nóng, duy trì giao ban và trao đổi đoàn các cấp nhằm kịp thời phối hợp điều tra, bắt giữ, chuyển giao tội phạm và giải cứu nạn nhân.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và phối hợp với các ngành, các địa phương cơ sở về công tác xác minh, xác định, tiếp nhận, trao trả và bảo vệ nạn nhân.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các lực lượng quân đội đặc biệt là lực lượng Bộ đội biên phòng, Công an trong công tác giải cứu, tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Cử cán bộ phối hợp đi xác minh, gặp gỡ, làm việc với gia đình nạn nhân, chính quyền địa phương cơ sở nơi nạn nhân cư trú để xác định thông tin, thu thập tài liệu về nạn nhân; làm thủ tục xác định nạn nhân và phối hợp với các cơ quan chức năng tạo điều kiện để nạn nhân hòa nhập cộng đồng.

4. Sở Tư pháp

Chỉ đạo, kiểm tra các phòng nghiệp vụ và cơ quan Tư pháp các cấp trong thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý; hướng dẫn đăng ký khai sinh cho trẻ em là con của người bị mua bán; tổ chức tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức, cảnh giác và sự tham gia tích cực của nhân dân trong phòng, chống mua bán người; định kỳ phối hợp thực hiện các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật tại các mô hình hỗ trợ nạn nhân.

5. Sở Ngoại vụ

Phối hợp với các Sở Ngoại vụ các tỉnh biên giới, các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài có liên quan xác minh thông tin, bảo vệ và hỗ trợ công dân của tỉnh khi phát sinh vụ việc có liên quan; phối hợp tiếp nhận các nạn nhân trở về địa phương; vận động, kêu gọi các nguồn lực tài trợ của các tổ chức phi chính phủ tài trợ cho công tác hỗ trợ cho nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng.

6. Sở Y tế

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh phối hợp với các ngành chức năng tổ chức khám, chữa bệnh cho nạn nhân theo quy định.

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác y tế tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tổ chức tuyên truyền Luật và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống mua bán người trong các trường học trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo hệ thống trường học, cấp học tổ chức tiếp nhận nạn nhân vào giáo dục học tập trong thời gian nạn nhân đang lưu trú và hưởng các chế độ hỗ trợ tại các cơ sở Bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Tạo mọi điều kiện cho nạn nhân bị mua bán trở về gia đình, cộng đồng được tiếp tục học tập khi có nhu cầu.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu trình UBND tỉnh bố trí nguồn lực đầu tư các công trình, trang thiết bị phục vụ cho công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

- Hướng dẫn việc tiếp nhận các nguồn lực tài trợ, thực hiện hợp tác quốc tế.

9. Sở Tài chính

Tham mưu trình UBND tỉnh bố trí kinh phí cho công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán, sử dụng kinh phí và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

10. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh cấp huyện và Đài cơ sở tuyên truyền sâu rộng về Luật phòng, chống mua bán người. Tuyên truyền về công tác hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng, các chính sách hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

11. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người; tham gia xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên về phòng, chống mua bán người ở cơ sở; vận động thành viên, hội viên, nhân dân chấp hành pháp luật về phòng, chống mua bán người; phát động các phong trào phát hiện, tố giác, ngăn chặn hành vi quy định của Luật Phòng chống mua bán người; phối hợp với cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cùng cấp thực hiện các chế độ hỗ trợ nạn nhân tại địa phương;

12. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, thống kê, lập cơ sở dữ liệu về nạn nhân; khảo sát, thành lập, duy trì các mô hình hỗ trợ hòa nhập cộng đồng; nghiên cứu xây dựng mạng lưới chuỗi liên kết dịch vụ hỗ trợ tại cộng đồng;

- Hàng năm xây dựng, triển khai kế hoạch; bố trí kinh phí cho công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân tại địa phương; xem xét, thẩm tra, quyết định hỗ trợ học văn hóa, học nghề và khó khăn ban đầu; báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

- Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người; thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân, người thân thích của họ; tổ chức kiểm tra trách nhiệm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong phòng, ngừa mua bán người;

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn triển khai Kế hoạch này đến các thôn, khu phố; tổ chức tiếp nhận, bảo vệ, thiết lập hồ sơ, đề nghị hỗ trợ, phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp và các tổ chức thành viên tạo điều kiện cho hoạt động tư vấn, dạy nghề, tạo việc làm,… giúp nạn nhân hòa nhập cộng đồng; định kỳ tổng hợp báo cáo theo quy định.

Căn cứ nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện và định kỳ hằng quý tổng hợp, báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán của ngành, địa phương về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh, kịp thời phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ: LĐTBXH, CA (b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: LĐTBXH, YT, TP, NV, GD&ĐT, KH&ĐT, TC;
- Công an tỉnh,
- Bộ CHQS tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Báo BN, Đài PTTH tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP UBND tỉnh: KTTH, NC, LĐVP;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 146/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Văn Phong
Ngày ban hành: 22/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 146/KH-UBND

246

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366548