• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2020 về phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tải về Văn bản khác 153/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 153/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 12 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN THỦY LỢI NHỎ, THỦY LỢI NỘI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ nội dung Quyết định số 4600/QĐ-BNN-TCTL ngày 13/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 3344/TTr-SNNPTNT-TL ngày 14/12/2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021 - 2025 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 4600/QĐ-BNN-TCTL ngày 13/11/2020 (sau đây viết tắt là Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng).

2. Yêu cầu

- Đảm bảo sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng;

- Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước ở tỉnh và địa phương, bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc;

- Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các Sở, ngành và địa phương trong việc triển khai thực hiện kế hoạch;

- Thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VÀ CÁC GIẢI PHÁP

- Xây dựng, trình cấp thẩm quyền ban hành các quy định, chính sách về phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng thuộc trách nhiệm của UBND cấp tỉnh và tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách về đầu tư, quản lý, khai thác thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định cụ thể mức hỗ trợ từng chính sách của Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước và các chính sách đặc thù khác theo khả năng cân đối ngân sách của địa phương và bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện;

- Ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước phù hợp với đặc thù từng vùng, miền trong tỉnh;

- Quy định việc quản lý thanh, quyết toán đối với hình thức hỗ trợ vật liệu xây dựng (nếu có); hướng dẫn phân bổ dự toán, thanh toán, giải ngân vốn hỗ trợ qua UBND cấp xã đối với nguồn ngân sách địa phương và nguồn vốn hp pháp khác của địa phương;

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng bảo đảm cấp, tưới, tiêu và thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh;

- Tiếp tục thành lập, củng cố, kiện toàn các tổ chức thủy lợi cơ sở và chuyển giao quản lý tưới cho các tổ chức thủy lợi cơ sở;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn tăng cường năng lực quản lý, khai thác thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng cho các cán bộ thủy lợi cấp huyện, xã, người trực tiếp quản lý, khai thác công trình thủy lợi của các tổ chức thủy lợi cơ sở theo quy định của Luật Thủy lợi;

- Tổ chức thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đầu tư, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng gắn với xây dựng nông thôn mới.

(Chi tiết về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch tại Phụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện Kế hoạch: Năm 2021 - 2025.

2. Kinh phí thực hiện

a) Ngân sách Trung ương hỗ trợ địa phương thông qua các chương trình, dự án trực tiếp hoặc lồng ghép các chương trình dự án có liên quan; ngân sách tỉnh, cấp huyện, cấp xã và nguồn vốn hp pháp khác.

b) Nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác, sử dụng công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng.

3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

a) Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng tiến độ; định kỳ trước ngày 05/12 hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện, các Tổ chức thủy lợi cơ sở và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ; trước ngày 15/12 hàng năm tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ;
- Các Đoàn thể chính trị - xã hội t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP, các Phòng n/cứu, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh804).

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Minh

 

PHỤ LỤC:

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI NHỎ, THỦY LỢI NỘI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh)

TT

Nhiệm vụ

Sản phẩm chính

Thời gian thực hiện

Tổ chức thực hiện

Chủ trì

Phối hợp

I

Hoàn thiện cơ chế, chính sách

 

 

 

 

1

Xây dựng, trình cấp thẩm quyền ban hành quy định cụ thể mức hỗ trợ từng chính sách của Nghị định 77/2018/NĐ-CP và các chính sách đặc thù khác theo khả năng cân đối ngân sách của địa phương và bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện

Nghị quyết của HĐND tỉnh

Năm 2021

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, Tư pháp, UBND cấp huyện, xã

2

Ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước phù hợp với đặc thù từng vùng, miền trong tỉnh

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

2021-2023

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các đơn vị liên quan

3

Quy định việc quản lý thanh quyết toán đối với hình thức hỗ trợ vật liệu xây dựng (nếu có); hướng dẫn phân bổ dự toán, thanh toán, giải ngân vốn hỗ trợ qua UBND cấp xã đối với nguồn ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương

Quyết định của UBND tỉnh

2021-2022

Sở Tài chính

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan

II

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng thủy lợi nội đồng

 

 

 

 

1

Khảo sát, đánh giá về hiện trạng công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; thực trạng áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa

Báo cáo tổng hợp

2021-2022

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND cấp huyện, xã

2

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng để đảm bảo cấp, tưới, tiêu và thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản

Từng bước nâng diện tích lúa, cây trồng cạn được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; nuôi trồng thủy sản tập trung

2021-2025

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND cấp huyện, xã

3

Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước, kiên cố hóa kênh mương

Các công trình tích trữ nước

2021-2025

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND cấp huyện, xã

III

Thành lập, củng cố các tổ chức thủy lợi cơ sở

 

 

 

 

1

Rà soát, đánh giá hiện trạng tổ chức thủy lợi cơ sở

Báo cáo tổng hợp

2021-2022

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND cấp huyện, xã

2

Hoàn thiện phân cấp, chuyển giao quản lý tưới cho các tổ chức thủy lợi cơ sở

Quyết định phân cấp

2021-2022

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND cấp huyện, xã

3

Đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức thủy lợi cơ sở

Báo cáo

Hàng năm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND cấp huyện, xã, tổ chức thủy lợi cơ sở

IV

Khoa học công nghệ, đào tạo, truyền thông

 

 

 

 

1

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn tăng cường năng lực quản lý, khai thác thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng cho các cán bộ thủy lợi cấp huyện, xã, người trực tiếp quản lý, khai thác công trình thủy lợi của các tổ chức thủy lợi cơ sở theo quy định của Luật Thủy lợi

Số lượng cán bộ được đào tạo

2021-2025

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND cấp huyện, xã

2

Hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở của tỉnh tuyên truyền về phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Công văn hướng dẫn tuyên truyền

2021-2025

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, xã

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 153/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Đặng Văn Minh
Ngày ban hành: 23/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 153/KH-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
468268