• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Kế hoạch 158/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tải về Văn bản khác 158/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 158/KH-UBND

Lào Cai, ngày 08 tháng 5m 2018 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 11/CT-TTG NGÀY 29/3/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TRONG GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Kế hoạch số 1797/KH-BVHTTDL ngày 28/4/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; UBND tỉnh Lào Cai xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Triển khai có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình nhằm phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của gia đình để gia đình thực sự là nền tảng, là tiền đề giáo dục nhân cách con người, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

- Từng bước giảm dần tình trạng ly hôn, ly thân, tảo hôn, phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương, tình trạng mua bán người, xâm hại trẻ em và bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

Tổ chức triển khai Chỉ thị sâu rộng, có hiệu quả và tiết kiệm với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Triển khai lồng ghép với các nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, ý nghĩa của đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình; về vai trò của các tổ chức, lực lượng xã hội, của gia đình, các thành viên trong gia đình đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình, của dân tộc; giáo dục các thành viên trong gia đình về pháp luật và các chính sách về xây dựng gia đình, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

2. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề nội dung về giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, các đơn vị lực lượng vũ trang, khu công nghiệp, vùng đồng bào dân tộc thiu s.

3. Thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình gắn với việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm đẩy mạnh xây dựng gia đình văn hóa và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở.

4. Nhân bản tài liệu giáo dục đời sống gia đình cấp phát cho khu dân cư, các tổ chức đoàn thể, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

5. Tổ chức các lớp bồi dưng, tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực về giáo dục đời sống gia đình cho đội ngũ báo cáo viên ở cấp tỉnh; huyện, thành phố và xã, phường, thị trn.

6. Triển khai nhân rộng mô hình Đề án “Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sng trong gia đình Việt Nam” tại 25 xã theo nội dung Đề án số 8-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy về phát triển văn hóa, thể thao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.

7. Tổ chức triển khai “Bộ tiêu chí ng xử trong gia đình” theo Quyết định số 4843/QĐ-BVHTTDL ngày 08/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

III. KINH PHÍ THC HIỆN:

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn chi ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách hiện hành.

2. Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước chủ động sử dụng từ nguồn kinh phí chi hoạt động thường xuyên đã giao cho đơn vị để thực hiện các nội dung của Kế hoạch. Đồng thời lồng ghép kinh phí thực hiện các chương trình, đề án liên quan, nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

IV. T CHỨC THC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình phù hợp tình hình mới.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh Đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào các cuộc vận động, các phong trào do đơn vị chủ trì thực hiện; tập trung tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình cho hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 08/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020; Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 08/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ... bằng các hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, địa phương.

- Chủ trì, phối hợp, tổ chức, hướng dẫn việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức, li sống trong gia đình; tổ chức các lớp bi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực giáo dục đời sống gia đình cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên các cấp; tổ chức triển khai “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch; tham mưu cho UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết Chỉ thị số 11/CT-TTg theo quy định.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường thực hiện nội dung giáo dục chuyển đi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chng bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Đưa nội dung giáo dục đời sống gia đình vào hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

5. Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới gia đình, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ em.

6. Sở Tư pháp tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về gia đình.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai, Tạp chí Phansipăng, Cng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về giáo dục đạo đức, lối sng trong gia đình; đưa tin, phát sóng nội dung giáo dục đạo đức, lối sống gia đình lồng ghép trong các kênh quảng bá để thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo quần chúng nhân dân.

8. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ tham mưu công tác thi đua - khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg trên địa bàn tỉnh.

9. Các đơn vị lực lượng vũ trang xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động trong lực lượng vũ trang.

10. Sở Tài chính hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước hằng năm chi cho sự nghiệp gia đình; ưu tiên đảm bảo các hoạt động truyền thông, giáo dục đạo đức, li sống trong gia đình.

11. Các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm lồng ghép triển khai nội dung giáo dục đạo đức, li sống gia đình.

12. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai, bố trí nguồn lực của địa phương cho các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sng trong gia đình trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ tại Kế hoạch triển khai thực hiện, định kỳ trước ngày 30/11 hằng năm báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- CT, PCT2;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ tnh và các Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tnh, Tạp chí Phansipăng, Cổng TTĐT tnh;
- CVP, PCVP2;
- Lưu: VT, TH1, VX3,4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Thể

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 158/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai   Người ký: Nguyễn Hữu Thể
Ngày ban hành: 08/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 158/KH-UBND

219

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
386773