• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng cháy chữa cháy


 

Kế hoạch 158/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy do thành phố Hải Phòng ban hành

Tải về Văn bản khác 158/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 158/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 11 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 630/QĐ-TTG , NGÀY 11/5/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (sau đây gọi tắt là Quyết định số 630/QĐ-TTg), Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 99/2019/QH14) và Quyết định số 630/QĐ-TTg , tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng cháy, chữa cháy (phòng cháy, chữa cháy) và cứu nạn, cứu hộ;

b) Tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018 nêu tại Điều 2 Nghị quyết số 99/2019/QH14 và Báo cáo số 41/BC-ĐGS ngày 17/10/2019 của Đoàn giám sát Quốc hội về kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”.

2. Yêu cầu

a) Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 99/2019/QH14, Quyết định số 630/QĐ-TTg nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

b) Cụ thể hoá đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trong triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg. Phân công, xác định rõ nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, địa phương; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ban, ngành, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ được giao. Các nhiệm vụ phải được thực hiện đúng tiến độ đề ra.

c) Đảm bảo các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 630/QĐ-TTg. Kịp thời khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg .

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

a) Công an thành phố

- Tham mưu giúp Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 03/3/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo của Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy, chữa cháy, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tính khả thi, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

- Nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo của Bộ Công an trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình; Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện rà soát các cơ sở, công trình, phương tiện giao thông có tính chất đặc thù của địa phương để đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các loại hình, đối tượng đặc thù nhưng chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (hoàn thành trong năm 2022).

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận huyện và các đơn vị liên quan tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 03/3/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố.

b) Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về sử dụng hóa chất, sử dụng điện để bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở, hộ gia đình (hoàn thành trong Quý IV năm 2021).

c) Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan liên quan tham gia ý kiến vào dự thảo sửa đổi Nghị định số 23/2018/NĐ-CP , ngày 23/02/2018 quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

d) Sở Khoa học và Công nghệ

- Phối hợp với Công an thành phố, Sở Xây dựng, Sở Công Thương và các Sở, ngành liên quan tham gia đóng góp ý kiến khi các Bộ tiến hành xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thẩm định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến phòng cháy, chữa cháy nhất là quy chuẩn kỹ thuật đối với những loại hình cơ sở mới, quy mô lớn (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Tham gia ý kiến khi Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng hóa chất, về sản phẩm điện theo quy định tại Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Phối hợp với Công an thành phố và các Sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương liên quan đến phòng cháy, chữa cháy, trong đó có tính tới những yếu tố đặc thù của thành phố (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

đ) Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố xây dựng quy định về xử lý các cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (hoàn thành trong Quý III năm 2021).

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan kiến nghị Bộ Xây dựng ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến phòng cháy, chữa cháy đối với các loại công trình xây dựng trên địa bàn thành phố mà hiện nay chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý, giám sát việc lắp đặt hệ thống thiết bị điện phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở, hộ gia đình theo quy định của pháp luật về xây dựng nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ có nguyên nhân do sự cố hệ thống điện và thiết bị điện (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

e) Sở Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng, ban hành quy định về việc lồng ghép kiến thức và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác phù hợp với từng ngành học, cấp học (hoàn thành trong Quý II năm 2021).

g) Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Tài chính nghiên cứu, rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BCT ngày 10/12/2015 hướng dẫn chế độ với người được điều động huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên Đội dân phòng, Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy (hoàn thành trong quý IV năm 2020).

h) Ủy ban nhân dân các quận, huyện

Phối hợp với Công an thành phố và các Sở, ban, ngành rà soát các cơ sở, công trình, phương tiện giao thông trên địa bàn có tính chất đặc thù của địa phương để đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các loại hình, đối tượng đặc thù nhưng chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (hoàn thành trong năm 2022).

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

a) Công an thành phố

- Hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng, đăng, phát tin, bài, phóng sự tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn người dân biện pháp phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra; kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thông báo công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Xây dụng Kế hoạch “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đáp ứng yêu cầu tình hình mới” theo đề án của Bộ Công an (hoàn thành trong Quý I năm 2021).

b) Sở Thông tin và Truyền thông

- Hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan thông tin, báo chí của thành phố dành thời lượng tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở (Đài truyền thanh quận, huyện và đài truyền thanh xã, phường, thị trấn) thông tin về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở địa bàn cơ sở (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (mạng xã hội, video clip, infogaraphic,...) trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng, hoàn thiện tài liệu, giáo trình, bài giảng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để lồng ghép vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa và hoạt động trải nghiệm trong cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp bậc học theo quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy (bắt đầu thực hiện từ năm học 2021-2022).

d) Các Sở, ban, ngành, cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhằm vận động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động thấy rõ trách nhiệm để tự giác, tình nguyện tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

đ) Các cơ quan thông tin đại chúng

- Đài Phát thành và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng tiếp tục duy trì chuyên mục, chuyên trang riêng, định kỳ tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Đài Phát thành và Truyền hình Hải Phòng tăng thời lượng, khung giờ phát sóng các chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đổi mới nội dung, biện pháp tuyên truyền, đặc biệt là kỹ năng thoát nạn, kỹ năng sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

e) Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy cho mọi tầng lớp nhân dân; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu; phát hành cẩm nang, tờ rơi phổ biến kiến thức bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tới các hộ gia đình, người lao động (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh trực thuộc xây dựng, phát sóng tin, bài, hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

3. Tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

a) Công an thành phố

- Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình phòng cháy, chữa cháy hiệu quả ở các cơ sở đã được Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo như: Mô hình “Cụm cơ quan, doanh nghiệp an toàn phòng cháy, chữa cháy”; mô hình “Chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy, chữa cháy”; mô hình “Khu chung cư, tổ dân phố, nhà tập thể an toàn phòng cháy, chữa cháy”,...

- Chủ động, tích cực xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện “Thí điểm giao một số nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở” (hoàn thành trong quý I năm 2020).

- Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn việc tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy cho người đứng đầu cơ sở, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (hoàn thành trong quý IV năm 2020).

- Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện nghiên cứu, thí điểm, hướng dẫn triển khai lực lượng phòng cháy, chữa cháy tình nguyện.

b) Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- Phối hợp với Công an thành phố triển khai thực hiện “Thí điểm giao một số nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở” (bắt đầu triển khai trong quý I năm 2021).

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy sâu rộng, với phương châm “Bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ), nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới quy chế phối hợp giữa các phòng, ban, cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xác định rõ cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ huy, hiệp đồng, bảo đảm thống nhất, chặt chẽ khi xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, nhất là các vụ việc phải huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia (hoàn thành trong quý IV năm 2020).

- Tiếp tục xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng tự phòng, tự quản về phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, khu công nghiệp, cơ quan, đơn vị, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; giải quyết chế độ, chính sách kịp thời, thỏa đáng đúng quy định đối với người bị thương, hy sinh hoặc thiệt hại về tài sản khi tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chủ động tích cực chỉ đạo, vận động, khuyến khích người dân tình nguyện tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Kiện toàn ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn phù hợp với yêu cầu thực tế (hoàn thành trong quý IV năm 2020).

c) Các Sở, ban, ngành kiện toàn ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phù hợp với yêu cầu thực tế; kiện toàn lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành theo quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy (hoàn thành trong quý IV năm 2020).

4. Xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy

a) Công an thành phố

Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố lập quy hoạch hạ tầng về phòng cháy, chữa cháy của thành phố giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ (hoàn thành trong Quý IV năm 2021).

b) Sở Công Thương

- Nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất trong phạm vi quản lý (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố rà soát, lập kế hoạch di dời kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ở khu dân cư, nơi tập trung đông người (hoàn thành trong quý IV năm 2021).

c) Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các quận, huyện bảo đảm tính thống nhất giữa xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng giao thông trong tổng thể quy hoạch đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Tiếp tục phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố đẩy nhanh việc thực hiện phá dỡ các khu chung cư cũ tiềm ẩn nguy hiểm cháy nổ, xây dựng các khu chung cư mới hiện đại, văn minh, an toàn phòng cháy, chữa cháy.

d) Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- Khi xem xét quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phải xem xét tới quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy; tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã ban hành để bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chỉ đạo xây dựng, rà soát, sửa đổi và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy của địa phương; xây dựng kế hoạch, giải pháp phòng cháy, chữa cháy, nhất là đối với địa bàn, công trình trọng điểm, khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, trung tâm thương mại có nguy cơ cháy, nổ cao, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; xây dựng và hướng dẫn thực hiện các mô hình tự quản, mô hình liên gia, liên cơ quan, liên khu vực trong bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố rà soát, lập kế hoạch di dời kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, các cơ sở sản xuất kinh doanh loại hàng, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ra khỏi khu dân cư nơi tập trung đông người bảo đảm khoảng cách an toàn theo tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy (hoàn thành trong quý IV năm 2021).

đ) Các Sở, ban, ngành khi xem xét chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực phải xem xét tới các yếu tố bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

5. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy

a) Công an thành phố

- Tiếp tục tổ chức đẩy mạnh tiến độ thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 13/3/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND thành phố về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy, chữa cháy có hiệu lực.

- Xây dựng phương án, giải pháp xử lý dứt điểm các công trình đang tồn tại vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; chấm dứt tình trạng cơ sở, công trình xây dựng đưa vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (hoàn thành trong quý IV năm 2020).

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường điều tra cơ bản, rà soát, nắm chắc địa bàn, phân loại cơ sở theo mức độ nguy hiểm cháy, nổ; lập danh sách địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy lớn để tập trung triển khai biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn. Trong quá trình kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy nếu phát hiện sai phạm, kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức có liên quan; kiến nghị cấp ủy, chính quyền địa phương kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ dự án đang triển khai thi công có vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chủ động phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng công khai các dự án, công trình vi phạm quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy nhưng chậm hoặc chưa được khắc phục để các sở, ban, ngành, địa phương và người dân cùng tham gia giám sát (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy trước khi lưu thông trên thị trường đối với các phương tiện nhập khẩu và sản xuất trong nước thay thế hình thức kiểm định lưu thông hiện nay nhằm bảo đảm chất lượng hàng hoá, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng (thực hiện từ năm 2020).

- Phối hợp với Sở Tài chính tăng cường công tác kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

b) Sở Xây dựng

- Chỉ đạo đơn vị chức năng trong quá trình thanh tra, kiểm tra các công trình xây dựng, nếu phát hiện sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng cháy, chữa cháy phải yêu cầu chủ đầu tư tổ chức khắc phục ngay; trường hợp cần thiết, thông tin cho đơn vị chức năng của Công an thành phố để phối hợp xử lý (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Nâng cao, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng; phối hợp với Công an thành phố trong công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng gắn với thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; không cấp phép xây dựng, cấp phép hoạt động đối với công trình chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; chấm dứt tình trạng cơ sở, công trình xây dựng đưa vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

c) Sở Công Thương

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm về an toàn trong sử dụng hóa chất, sử dụng điện (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

d) Sở Tài chính

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của doanh nghiệp bảo hiểm; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

đ) Thanh tra thành phố

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra, trong đó có thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động phòng cháy, chữa cháy theo chức năng, nhiệm vụ được giao (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

e) Các cơ quan thông tin, báo chí thành phố Hải Phòng phối hợp với Công an thành phố công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

g) Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- Tiếp tục phối hợp với Công an thành phố và các Sở, ban, ngành kiểm tra, đôn đốc, đẩy mạnh tiến độ thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 13/3/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND thành phố về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy, chữa cháy có hiệu lực.

- Tăng cường, chỉ đạo kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư, thi công các công trình xây dựng tại địa phương; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ thiết kế và cấp phép xây dựng; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng quy định của pháp luật về xây dựng và phòng cháy, chữa cháy; phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng, cấp phép xây dựng, cấp phép hoạt động gắn với công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; kịp thời phát hiện sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng công trình (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật, kiên quyết xử lỷ trường hợp vi phạm; có biện pháp đôn đốc, yêu cầu khắc phục sơ hở, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy và an toàn trong sử dụng điện; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở vi phạm và những người có liên quan; tăng cường hướng dẫn người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và an toàn trong sử dụng hóa chất, sử dụng điện trong phạm vi quản lý của mình (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trên phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

6. Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy

a) Công an thành phố

- Tổ chức kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy chính quy, tinh nhuệ, tiến thẳng lên hiện đại; bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp ở các địa bàn trọng điểm để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; nghiên cứu, quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quy định chế độ, chính sách thu hút cán bộ, chiến sĩ làm công tác chữa cháy, đặc biệt là lái xe và những người trực tiếp làm nhiệm vụ sửa chữa bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy yên tâm phục vụ lâu dài trong lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Nghiên cứu, rà soát các quy định về phân công, phân cấp, cơ chế phối hợp, thông tin chỉ huy phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong lực lượng Công an thành phố phù hợp với mô hình tổ chức mới (hoàn thành trong quý IV năm 2020).

- Chỉ đạo tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành để phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại chỗ. Bảo đảm phối hợp, hiệp đồng có hiệu quả giữa lực lượng Công an với Quân đội, Kiểm lâm và các lực lượng khác trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (thực hiện lừ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Quan tâm phát triển các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy bảo đảm về quân số, phương tiện, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; đẩy nhanh tiến độ phân cấp, giao nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xã chính quy (hoàn thành trong năm 2020).

- Báo cáo Bộ Công an thành lập mới các Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực để rút ngắn bán kính bảo vệ theo QCVN01:2019/BXD về quy hoạch xây dựng; tiến tới bố trí mạng lưới các trạm phòng cháy, chữa cháy có bán kính bảo vệ: tại trung tâm không quá 05 km, tại khu vực không quá 03 km. Trước mắt, Công an thành phố báo cáo triển khai thành lập các Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Dương Kinh, khu vực Đình Vũ - Cát Hải và khu vực Tiên Lãng - Vĩnh Bảo.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, dự báo tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn để có biện pháp phòng ngừa phù hợp, hiệu quả; tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhằm hạn chế thấp nhất số vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Rà soát, thống kê cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, khi xảy ra cháy cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện tại địa phương và cần huy động lực lượng, phương tiện của nhiều địa phương tham gia xử lý; đề xuất Bộ Công an và Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án này (hoàn thành trong năm 2020).

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương tổ chức xây dựng phương án và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia; hàng năm tổ chức diễn tập ít nhất 01 phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia ở quy mô cấp thành phố (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy định liên quan về phòng cháy, chữa cháy của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tăng cường phương tiện, thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng của lực lượng Kiểm lâm (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Phát huy hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, nhất là công tác kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng; xử lý nghiêm các vi phạm; xây dựng phương án, kế hoạch có huy động các đơn vị Quân đội, Công an đóng quân trên địa bàn trong công tác chữa cháy rừng để kịp thời phát hiện, tổ chức chữa cháy rừng hiệu quả, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

c) Sở Tài Nguyên và Môi trường

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở, doanh trại cho các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy theo hướng ưu tiên vị trí, địa điểm phù hợp với yêu cầu của công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

d) Ủy ban nhân dân các quận, huyện

Chủ trì, phối hợp với Sở tài Nguyên và Môi trường bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở, doanh trại cho các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy theo hướng ưu tiên vị trí, địa điểm phù hợp với yêu cầu của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Tiếp tục phối hợp với Công an thành phố trong phê duyệt phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện; chỉ đạo việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia; hàng năm tổ chức diễn tập ít nhất 01 phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia ở quy mô cấp huyện (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

7. Bảo đảm ngân sách nhà nước cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy

a) Công an thành phố

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính nghiên cứu đề xuất Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố các giải pháp tăng cường và ưu tiên nguồn tài chính cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành mức chi ngân sách cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, mức chi thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trung tâm chỉ huy điều hành phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trang thiết bị, nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy theo quy định của Luật Đầu tư công (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố xây dựng quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy phù hợp với Luật Quy hoạch; chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, địa phương trong công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị bảo đảm phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

c) Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố đầu tư ngân sách hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện và các điều kiện bảo đảm hoạt động của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay và từng bước hiện đại (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Bảo đảm kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên công tác phòng cháy, chữa cháy cho các Sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức của thành phố theo dự toán đăng ký hàng năm (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện việc hỗ frợ kinh phí xây dựng, cải tạo và sửa chữa trụ sở làm việc, mua sắm, trang bị, bảo dưỡng, sửa chữa, hiện đại hóa phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và cơ sở vật chất kỹ thuật cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đóng trên địa bàn từ nguồn ngân sách địa phương phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Phòng cháy và chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

d) Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- Đầu tư, mua sắm thiết bị bảo hộ, phương tiện chữa cháy cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy dân phòng và lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở diện thụ hưởng ngân sách theo quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy. Phấn đấu đến năm 2025, bảo đảm đủ phương tiện cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ hoạt động hiệu quả, chất lượng (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo và sửa chữa trụ sở làm việc, mua sắm, trang bị, bảo dưỡng, sửa chữa, hiện đại hóa phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đóng trên địa bàn từ nguồn ngân sách địa phương (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

đ) Các Sở, ban, ngành đầu tư kinh phí cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy, trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy phù hợp với ngành, lĩnh vực quản lý (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

8. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy

a) Công an thành phố

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố ban hành cơ chế, chính sách xã hội hóa việc đầu tư, tham gia xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng, ban hành cơ chế khuyến khích xã hội hóa đầu tư cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy của thành phố (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan triển khai ứng dụng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy theo hình thức xã hội hóa (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

b) Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ động phối hợp với Công an thành phố đẩy mạnh xã hội hóa trong nghiên cứu chuyển giao công nghệ, sản xuất phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đáp ứng nhu càu hoạt động nghiên cứu ứng dụng công nghệ, các giải pháp khoa học - công nghệ tiên tiến liên quan đến lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

c) Ủy ban nhân dân các quận, huyện

Chỉ đạo thực hiện tốt cơ chế khuyến khích xã hội hóa đầu tư cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy tại địa phương (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

9. Mở rộng hợp tác quốc tế về phòng cháy, chữa cháy

a) Công an thành phố

Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để nâng cao năng lực cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

b) Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với Công an thành phố, Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ hiện đại và hợp tác đào tạo trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

c) Sở Ngoại vụ

Phối hợp với Công an thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ hiện đại và hợp tác đào tạo trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá tình hình kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Công an thành phố) trước ngày 15 tháng 9 hàng năm.

2. Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Chính phủ (qua Bộ Công an) trước ngày 01 tháng 10 hàng năm.

 


Nơi nhận:
- VPCP, Bộ CA;
- TTTU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Cổng TTĐT TP, Đài PTTH HP, Báo HP, Báo ANHP;
- CPVP UBND TP;
- Phòng NCKTGS;
- CV: NC1;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 158/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Nguyễn Văn Thành
Ngày ban hành: 11/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Trật tự an toàn xã hội, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 158/KH-UBND

84

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452968