• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 1631/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Tải về Văn bản khác 1631/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1631/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 06 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2020/NĐ-CP NGÀY 08/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-BTP ngày 13/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại,

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả các quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (sau đây gọi là Nghị định).

b) Phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định cho cán bộ, công chức, viên chức, Thừa phát lại và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, sự quan tâm đối với hoạt động Thừa phát lại.

2. Yêu cầu

a) Xác định nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan, tổ chức có liên quan và điều kiện bảo đảm cho việc triển khai thực hiện Nghị định; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định

a) Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định và các văn bản pháp luật liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh)

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Năm 2020

b) Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến bằng các hình thức khác phù hợp; lồng ghép nội dung của Nghị định trong tài liệu tuyên truyền và đăng tải nội dung của Nghị định trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp:

+ Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các Sở, Ban, ngành giới thiệu, quán triệt, phổ biến nội dung của Nghị định trong ngành mình theo hình thức phù hợp.

+ Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Nghị định và chế định Thừa phát lại trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền, viết bài, đăng tin về hoạt động Thừa phát lại; phát phóng sự về công tác triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

+ Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định và chế định Thừa phát lại tại địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo

2. Rà soát, cập nhật, công bố danh sách Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Thừa phát lại và cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Rà soát, công bố, niêm yết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thừa phát lại

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp công bố.

4. Rà soát, phát triển Văn phòng Thừa phát lại đảm bảo phù hợp với Đề án “Thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2018 - 2022 và định hướng đến năm 2030” và tiêu chí quy định trong Nghị định.

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm theo điều kiện và nhu cầu của địa phương

5. Xây dựng hệ thống cơ sử dữ liệu về vi bằng và quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về vi bằng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Văn phòng Thừa phát lại và cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp

6. Theo dõi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định

- Nội dung: Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện Nghị định trên địa bàn tỉnh. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền hướng dẫn.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7. Tổ chức thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

8. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị định

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Văn phòng Thừa phát lại và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp theo yêu cầu.

2. Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động triển khai thực hiện và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này.

3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Sở Tư pháp đề xuất kinh phí, gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam (Bộ TP);
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Ban chỉ đạo CCTP tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: LĐ;
- Lưu: VT, TCDNC.

CHỦ TỊCH




Lưu Xuân Vĩnh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1631/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 06/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 1631/KH-UBND

222

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445478