• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Pháp lệnh quản lý thị trường


 

Kế hoạch 1764/KH-UBND năm 2020 về bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tải về Văn bản khác 1764/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1764/KH-UBND

Bình Dương, ngày 13 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG SÁCH GIÁO KHOA, TẬP VÀ DỤNG CỤ HỌC SINH NĂM HỌC 2020 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Để phục vụ năm học mới 2020 - 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch Bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG SÁCH GIÁO KHOA, TẬP VÀ DỤNG CỤ HỌC SINH NĂM HỌC 2018 - 2019

Năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1411/KH-UBND ngày 03/4/2019 về việc Bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ tháng 4/2019 đến 30/11/2019 để phục vụ năm học 2019 - 2020;

Ngay sau khi Kế hoạch được ban hành, Sở Công Thương đã phối hợp cùng các sở ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp tham gia bình ổn, triển khai thực hiện bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh đúng theo kế hoạch; tổ chức tuyên truyền về chương trình bình ổn trên các phương tiện thông tin truyền thông Đồng thời tại các đại lý, nhà sách, trường học và nông trường cao su thực hiện bán hàng đều treo băng rôn “Điểm bán hàng bình ổn giá” nên đã thu hút được phụ huynh học sinh đến mua hàng.

Doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường gồm có: Công ty cổ phần Sách - Thiết bị giáo dục Bình Dương; Công ty cổ phần Văn hoá và Thương mại Bình Dương; Công ty cổ phần phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - Fahasa và Bưu điện tỉnh đã dự trữ và tổ chức bán hàng bình ổn tại 314/295 điểm, đạt 106,4% so với kế hoạch ở các đại lý, nhà sách, trường học, nông trường cao su và các điểm giao dịch, Bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh với tổng doanh thu 108,3/107,1 tỷ đồng, đạt 101,1% so với kế hoạch, giá bán đảm bảo thấp hơn từ 10 - 15% so với giá thị trường.

Các doanh nghiệp sau khi thực hiện chương trình đã hoàn tất việc hoàn trả vốn vay ưu đãi cho Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh đúng hạn (30/11/2019).

Nhìn chung, chương trình Bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh năm học 2019 - 2020 vừa qua được các sở ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp cùng các doanh nghiệp tham gia bình ổn đã chủ động dự trữ hàng hóa sớm, đủ số lượng, tổ chức triển khai bán hàng tại các nhà sách hiện hữu, các đại lý, nông trường cao su và trường học trên địa bàn tỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm sách, tập và dụng cụ học sinh của phụ huynh học sinh với giá cả phù hợp.

II. KẾ HOẠCH BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG NĂM HỌC 2020 - 2021

1. Mục tiêu chương trình bình ổn

- Bảo đảm cân đối cung ứng đủ mặt hàng sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh phục vụ năm học mới 2020 - 2021;

- Giảm giá bán các mặt hàng nêu trên từ 10 - 15% so với giá thị trường, trên nguyên tắc doanh nghiệp không bị lỗ;

- Tổ chức hệ thống phân phối từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn chủ yếu tập trung ở các trường học, đại lý, nhà sách và các nông trường cao su trên địa bàn tỉnh;

- Phục vụ chủ yếu cho nhóm đối tượng là học sinh các cấp: Mầm non; Tiểu học; Trung học cơ sở; Trung học phổ thông.

2. Nội dung chương trình bình ổn

2.1. Doanh nghiệp tham gia

Các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường: Công ty cổ phần Sách - Thiết bị giáo dục Bình Dương; Công ty cổ phần Văn hoá và Thương mại Bình Dương; Công ty cổ phần phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - Fahasa và Bưu điện tỉnh Bình Dương đảm nhận.

Tổng trị giá dự trữ hàng hoá bình ổn từ tháng 04/2020 đến hết ngày 25/12/2020 (kể cả học kỳ 2 năm học 2020 - 2021) là 108,1 tỷ đồng, trong đó:

- Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị giáo dục Bình Dương: 55 tỷ đồng, gồm: 27,5 tỷ đồng sách giáo khoa tương đương 3,124 triệu bản sách giáo khoa và 13,9 tỷ đồng sách bổ trợ tương đương 2,152 triệu bản sách bổ trợ; 1,5 tỷ đồng tập học sinh tương đương 300 nghìn cuốn tập; 12,1 tỷ đồng dụng cụ học sinh.

- Công ty Cổ phần Văn hóa và Thương mại Bình Dương: 31,6 tỷ đồng, gồm: 18 tỷ đồng sách giáo khoa tương đương 2,2 triệu bản sách giáo khoa và bổ trợ; 06 tỷ đồng sách tham khảo tương đương 395 nghìn bản sách, 5,5 tỷ đồng tập học sinh tương đương 560 nghìn cuốn tập và 2,1 tỷ đồng dụng cụ học sinh.

- Công ty Cổ phần phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - Fahasa: 18,5 tỷ đồng, gồm: 8,5 tỷ đồng sách giáo khoa; 8,5 tỷ đồng tập và 1,5 tỷ đồng dụng cụ học sinh.

- Bưu điện tỉnh Bình Dương: 3,0 tỷ đồng gồm: 01 tỷ đồng tập học sinh và 2,0 tỷ đồng sách giáo khoa, dụng cụ học sinh.

2.2. Vốn vay hỗ trợ chương trình bình ổn

Hỗ trợ cho 02 doanh nghiệp được vay vốn ưu đãi lãi suất 0% số tiền là 38 tỷ đồng, trong đó:

- Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị giáo dục Bình Dương: 20 tỷ đồng;

- Công ty Cổ phần Văn hóa & Thương mại Bình Dương: 18 tỷ đồng.

2.3. Kế hoạch đưa hàng về bán tại các điểm

- Về địa điểm bán hàng bình ổn: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp cùng Sở Công Thương, sở ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo thống nhất cùng doanh nghiệp tham gia bình ổn chọn các trường học trên địa bàn để bán hàng phục vụ nhân dân.

- Tổng số điểm bán đăng ký là 331 điểm, gồm: Công ty cổ phần Sách - Thiết bị giáo dục Bình Dương 146 điểm; Công ty cổ phần Văn hóa và Thương mại Bình Dương 31 điểm; Công ty cổ phần phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - Fahasa 04 điểm và Bưu điện tỉnh Bình Dương 150 điểm (có danh sách đính kèm theo).

- Khi tiến hành đưa hàng về các điểm này, doanh nghiệp tham gia bình ổn phải lên kế hoạch thông báo đến các cơ quan, hữu quan biết để tuyên truyền cho nhân dân biết và mua hàng.

3. Cơ chế hỗ trợ thực hiện bình ổn thị trường

- Các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện của chương trình bình ổn thị trường được hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi để chuẩn bị nguồn hàng. Doanh nghiệp phải sử dụng vốn vay đúng mục đích và hoàn trả vốn vay đúng hạn. Nếu trường hợp doanh nghiệp trả vốn vay không đúng hạn sẽ không được tham gia vào chương trình bình ổn trong những năm tiếp theo và phải trả lãi vay quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay ngắn hạn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bình Dương; đảm bảo đủ số lượng, chất lượng mặt hàng tham gia bình ổn thị trường thường xuyên;

- Các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường đăng ký việc niêm yết giá, bán theo giá niêm yết theo từng thời điểm và thống nhất chung giá bán trên địa bàn tỉnh đối với mặt hàng tham gia bình ổn do Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo quy định và luôn đảm bảo giá bán thấp hơn giá thị trường từ 10% - 15%;

- Các điểm bán hàng cố định và lưu động phải treo băng rôn, khẩu hiệu với nội dung “Điểm bán hàng bình ổn sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh” để người dân được biết và tham gia mua hàng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

Chủ trì phối hợp cùng các sở ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã thành phố và các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường thực hiện những việc như sau:

- Xây dựng Kế hoạch dự trữ hàng hóa sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh và tổ chức triển khai thực hiện;

- Chủ trì phối hợp cùng các sở ngành có liên quan kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch nhằm đảm bảo đủ lượng hàng cho học sinh các cấp;

- Tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất cho UBND tỉnh và Bộ Công Thương về tình hình Bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh trên địa bàn tỉnh để có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời;

- Phối hợp cùng với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo và Quỹ Đầu tư phát triển tiến hành kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay của các doanh nghiệp tham gia bình ổn phải đúng mục đích và bán theo giá đăng ký.

2. Sở Tài chính

- Phối hợp cùng Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt giá bán các mặt hàng bình ổn của các doanh nghiệp tham gia chương trình; tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường giải ngân vốn theo đúng quy định;

- Tạm ứng vốn từ ngân sách tỉnh để Quỹ Đầu tư Phát triển triển khai đến các doanh nghiệp vay ưu đãi với lãi suất bằng 0%. Thời gian giải ngân dự kiến trong tháng 4/2020 và thu hồi vốn đến ngày 25/12/2020;

- Cùng các sở ngành liên quan tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay ưu đãi thuộc nguồn vốn ngân sách.

3. Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh

- Hướng dẫn các doanh nghiệp lập hồ sơ vay vốn, ký kết hợp đồng ủy thác và giải ngân vốn cho các doanh nghiệp tham gia chương trình dự trữ hàng hóa để bình ổn và tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục cho doanh nghiệp sớm giải ngân để dự trữ hàng hoá; được thu phí ủy thác trên số dư nợ vay của doanh nghiệp theo hợp đồng ủy thác để thống nhất trong tổ chức thực hiện;

- Kiểm tra chặt chẽ tiến độ giải ngân vốn, sử dụng vốn và thu hồi vốn theo các điều khoản của hợp đồng tín dụng đã ký với các doanh nghiệp;

- Thời gian trong tháng 4/2020 doanh nghiệp được giải ngân với nhà cung cấp theo hợp đồng đã ký;

- Phối hợp với các Sở: Công Thương, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh biện pháp giải quyết đối với các doanh nghiệp sử dụng vốn vay không đúng mục đích hoặc không thực hiện trả nợ vay đúng hạn.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo trực tiếp đến các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học, Trung tâm giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh, Trung tâm giao dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố để có kế hoạch triển khai phối hợp cùng các doanh nghiệp thực hiện bán hàng hiệu quả nhất;

- Phối hợp, tổ chức kiểm tra việc bán hàng bình ổn sản phẩm sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh tại các đại lý của các doanh nghiệp tham gia bình ổn và những điểm bán hàng lưu động tại các trường học, nhà văn hóa của các huyện, thị xã, thành phố.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan báo, đài và cơ quan chức năng khác để đưa tin về chương trình và các nội dung liên quan đến kế hoạch bình ổn sách, tập và dụng cụ học sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân về chương trình, các điểm bán lưu động doanh nghiệp tham gia trong chương trình này.

6. Cục Quản lý thị trường

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng sách, tập và dụng cụ học sinh, thực hiện việc kiểm tra giá bán.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Rà soát, bố trí các địa điểm bán hàng bình ổn giá cho các đối tượng là học sinh, con em hộ gia đình có thu nhập thấp, người dân ở các xã vùng nông thôn, các nông trường cao su trên địa bàn quản lý, đồng thời thông báo cho Sở Công Thương và Sở Giáo dục và Đào tạo để giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp đưa hàng hóa đến phục vụ người dân có con em là học sinh.

- Chỉ đạo Đài phát thanh huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân biết địa chỉ cụ thể bán hàng bình ổn sách, tập vở, dụng cụ học sinh (theo danh sách và lịch bán các doanh nghiệp đăng ký).

8. Đối với các doanh nghiệp

- Phải sử dụng đúng mục đích vốn vay ưu đãi và hoàn trả đúng hạn nguồn vốn vay và phí ủy thác theo hợp đồng tín dụng đã ký;

- Đảm bảo số lượng, chất lượng hàng hóa theo kế hoạch đã đăng ký;

- Lập danh mục hàng hóa, đăng ký giá bán bình ổn với Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo trước khi bán hàng bình ổn và bán theo giá được duyệt; Trong quá trình thực hiện, nếu có biến động giá thì doanh nghiệp phải đăng ký lại giá bán cho phù hợp với thị trường;

- Phải có phương án bán hàng lưu động tăng số điểm tại các trường học, nhà văn hoá của các huyện, thị xã, thành phố và các nông trường cao su;

- Trước khi thực hiện bán hàng lưu động doanh nghiệp phải gửi lịch bán hàng lưu động cho Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND và Phòng giáo dục các huyện, thị xã, thành phố nơi bán hàng bình ổn để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát và công tác thông tin, truyền thông trên báo, Đài phát thanh cho nhân dân được biết đến mua hàng;

- Định kỳ 1 tháng/lần doanh nghiệp phải báo cáo cụ thể tình hình thực hiện kế hoạch bán hàng về Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Quỹ đầu tư Phát triển để có hướng chỉ đạo và giải quyết kịp thời.

Trên đây là Kế hoạch Bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường tổ chức thực hiện từ tháng 4/2020 đến ngày 25/12/2020. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- TT.TU, TT.HĐND, ĐĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT;
- Các đvị: SCT, STC, STTTT, SGD-ĐT;
- Quỹ Đầu tư Phát triển;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo, Đài PTTH Bình Dương;
- Các DN tham gia bình ổn thị trường;
- Cty Cao su: DT, PH (để tham gia);
- LĐVP,Tr,TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Trúc

 

DANH SÁCH

CÁC ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG SÁCH GIÁO KHOA, TẬP VÀ DỤNG CỤ HỌC SINH
(Kèm theo kế hoạch số 1764/KH-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh Bình Dương)

STT

ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN

PHƯỜNG, XÃ, TT

DOANH NGHIỆP

 

 

TP. THỦ DẦU MỘT

 

 

1

1

Nhà sách Giáo dục (88 Trần Bình Trọng)

P. Phú Thọ

CP Sách-TB GD

2

2

Nhà sách Giáo dục (291,293 Thích Quảng Đức)

P. Phú Cường

CP Sách-TB GD

3

3

Trường THPT Chuyên Hùng Vương

P. Hiệp Thành

CP Sách-TB GD

4

4

Trường THPT Võ Minh Đức

P. Chánh Nghĩa

CP Sách-TB GD

5

5

Trường THCS Chu Văn An

P. Hiệp Thành

CP Sách-TB GD

6

6

Trường THCS Phú Hòa

P. Phú Hòa

CP Sách-TB GD

7

7

Trường TH Nguyễn Trãi

P. Chánh Nghĩa

CP Sách-TB GD

8

8

Trường TH Trần Phú

P. Chánh Nghĩa

CP Sách-TB GD

9

9

Trường TH Phú Lợi

P. Phú Lợi

CP Sách-TB GD

10

10

Trường TH Chánh Mỹ

P. Chánh Mỹ

CP Sách-TB GD

11

11

Trường TH Phú Mỹ

P. Phú Mỹ

CP Sách-TB GD

12

12

Trường TH Tân An

P. Tân An

CP Sách-TB GD

13

13

Trường TH Nguyễn Hiền

P. Hiệp An

CP Sách-TB GD

14

14

Trường THCS Chánh Nghĩa

P. Chánh Nghĩa

CP Sách-TB GD

15

15

Trường THCS Phú Cường

P. Phú Cường

CP Sách-TB GD

16

16

Trường TH Hòa Phú

P. Hòa Phú

CP Sách-TB GD

17

17

Trường TH Phú Thọ

P. Phú Thọ

CP Sách-TB GD

18

18

Trường TH Tương Bình Hiệp

P. Tương Bình Hiệp

CP Sách-TB GD

19

19

Trường TH Nguyễn Khuyến

P. Hòa Phú

CP Sách-TB GD

20

20

Trường TH Phú Hòa 3

P. Phú Hòa

CP Sách-TB GD

21

21

Tường THCS Nguyễn Viết Xuân

P. Phú Lợi

CP Sách-TB GD

22

22

Trường THCS Trần Bình Trọng

P. Phú Hòa

CP Sách-TB GD

23

23

Trường THCS Nguyễn Văn Cừ

P. Chánh Mỹ

CP Sách-TB GD

24

24

Nhà sách Bình Minh

P. Phú Cường

CP VH & TM BD

25

25

Nhà sách Bình Dương

P. Phú Cường

CP VH & TM BD

26

26

Trường TH Hiệp Thành

P. Hiệp Thành

CP VH & TM BD

27

27

Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai

P. Phú Thọ

CP VH & TM BD

28

28

Nhà sách FAHASA Bình Dương

P. Chánh nghĩa

Fahasa

29

29

GDTT ThDầu Một

P. Phú Hòa

Bưu điện tỉnh

30

30

BC Phú cường

P. Phú Cường

Bưu điện tỉnh

31

31

BC Tương Bình Hiệp

P. Tương Bình Hiệp

Bưu điện tỉnh

32

32

BC Trung tâm hành chính BD

P. Hòa Phú

Bưu điện tỉnh

33

33

BC Hệ 1

P. Hòa Phú

Bưu điện tỉnh

34

34

BC Phú Mỹ

P. Phú Mỹ

Bưu điện tỉnh

35

35

BC Phú Thọ

P. Phú Thọ

Bưu điện tỉnh

36

36

VHX Tân An

P. Tân An

Bưu điện tỉnh

37

37

VHX Hòa Phú

P. Hòa Phú

Bưu điện tỉnh

 

 

THỊ XÃ THUẬN AN

 

 

38

1

Trường THPT Trịnh Hoài Đức

P. An Thạnh

CP Sách-TB GD

39

2

Trường THPT Trần Văn Ơn

P. Thuận Giao

CP Sách-TB GD

40

3

Trường TH Bình Chuẩn

P. Bình Chuẩn

CP Sách-TB GD

41

4

Trường TH Bình Hòa

P. Bình Hòa

CP Sách-TB GD

42

5

Trường TH Tuy An

P. An Phú

CP Sách-TB GD

43

6

Trường TH Hưng Lộc

Xã Hưng Lộc

CP Sách-TB GD

44

7

Trường TH An Sơn

Xã An Sơn

CP Sách-TB GD

45

8

Trường TH Vĩnh Phú

P. Vĩnh Phú

CP Sách-TB GD

46

9

Trường TH Bình Nhân

P. An Thạnh

CP Sách-TB GD

47

10

Trường TH Lý Tự Trọng

P. Bình Nhân

CP Sách-TB GD

48

11

Đại lí: Cửa hàng sách Lái Thiêu

P. Lái Thiêu

CP Sách-TB GD

49

12

Trường THCS Tân Thới

P. Tân Thới

CP Sách-TB GD

50

13

Trường TH An Phú

P. An Phú

CP Sách-TB GD

51

14

Trường TH Bình Quới

P. Bình Quới

CP Sách-TB GD

52

15

Trường TH Bình Hòa 2

P. Bình Hòa

CP Sách-TB GD

53

16

Trường TH Thuận Giao

P. Thuận Giao

CP Sách-TB GD

54

17

Đại lí: Nhà sách Minh Quân

P. An Thạnh

CP Sách-TB GD

55

18

Trường THCS Trịnh Hoài Đức

P. An Thạnh

CP Sách-TB GD

56

19

Trường THCS Trần Đại Nghĩa

P. An Thạnh

CP Sách-TB GD

57

20

FAHASA Thuận An

P.Lái Thiêu

Fahasa

58

21

FAHASA Lái Thiêu

P. Lái Thiêu

Fahasa

59

22

GDTT Thuận An

P. Lái Thiêu

Bưu điện tỉnh

60

23

BC Đồng An

P. Bình Hòa

Bưu điện tỉnh

61

24

BC Vsip

P. Bình Hòa

Bưu điện tỉnh

62

25

BC Thuận Giao

P. Thuận Giao

Bưu điện tỉnh

63

26

BC Bình Chuẩn

P. Bình Chuẩn

Bưu điện tỉnh

64

27

BC Bình Chuẩn 2

P. Bình Chuẩn

Bưu điện tỉnh

65

28

BC An Phú

P. An Phú

Bưu điện tỉnh

66

29

BC An Thạnh

P. An Thạnh

Bưu điện tỉnh

67

30

VHX An Sơn

P. An Sơn

Bưu điện tỉnh

68

31

Trường TH Phan Chu Trinh

P. Lái Thiêu

Bưu điện tỉnh

69

32

Trường TH Trần Quốc Ton

P. Lái Thiêu

Bưu điện tỉnh

70

33

Trường THCS Phú Long

P. Lái Thiêu

Bưu điện tỉnh

71

34

Trường TH Hồ Văn Mên

P. An Thạnh

Bưu điện tỉnh

72

35

Trường Tiểu Học Bình Hòa 2

P. Bình Hòa

Bưu điện tỉnh

73

36

Trường Tiểu Học Bình Nhâm

P. Lái Thiêu

Bưu điện tỉnh

74

37

Trường TH Bình Chun

P. Bình Chuẩn

Bưu điện tỉnh

75

38

Trường Tiểu Học Thuận Giao

P. Thuận Giao

Bưu điện tỉnh

76

39

Trường Công Đoàn

P. An Thạnh

Bưu điện tỉnh

 

 

THỊ XÃ DĨ AN

 

 

77

1

Trường THPT Dĩ An

P. Dĩ An

CP Sách-TB GD

78

2

Trường THPT Bình An

P. Bình An

CP Sách-TB GD

79

3

Trường THCS Bình Thắng

P. Bình Thắng

CP Sách-TB GD

80

4

Trường THCS An Bình

P. An Bình

CP Sách-TB GD

81

5

Trường TH Tân Đông Hiệp

P. Tân Đông Hiệp

CP Sách-TB GD

82

6

Trường TH Dĩ An B

P. Dĩ An

CP Sách-TB GD

83

7

Trường TH Tân Bình

P. Tân Bình

CP Sách-TB GD

84

8

Đại lí: Nhà sách Hoàng Phúc

P. Dĩ An

CP Sách-TB GD

85

9

Trường THCS Võ Trường Toản

P. Dĩ An

CP Sách-TB GD

86

10

Trường THCS Dĩ An

P. Dĩ An

CP Sách-TB GD

87

11

Trường THCS Bình An

P. Bình An

CP Sách-TB GD

88

12

Trường TH An Bình

P. An Bình

CP Sách-TB GD

89

13

Nhà sách Hoàng Phúc II

P. Tân Bình

CP Sách-TB GD

90

14

Trường TH Nguyễn Khuyến

Bình Thắng

CP Sách-TB GD

91

15

FAHASA Dĩ An

P. Dĩ An

Fahasa

92

16

Nhà sách Dĩ An

P. Dĩ An

CP VH & TM BD

93

17

Trường THCS Tân Bình

P. Tân Bình

CP VH & TM BD

94

18

Trường TH Đông Hòa

P. Đông Hòa

CP VH & TM BD

95

19

GDTT Dĩ An

P. Dĩ An

Bưu điện tỉnh

96

20

BC Bình An

P. Bình An

Bưu điện tỉnh

97

21

BC Tân Đông Hiệp

P. Tân Đông Hiệp

Bưu điện tỉnh

98

22

BC Sóng Thần

P. An Bình

Bưu điện tỉnh

99

23

BC Bình Minh

P. Dĩ An

Bưu điện tỉnh

100

24

BC Tân Bình

P. Tân Bình

Bưu điện tỉnh

101

25

VHX Tân Đông Hiệp

P. Tân Đông Hiệp

Bưu điện tỉnh

102

26

VHX An Bình

P. An Bình

Bưu điện tỉnh

103

27

VHX Bình An

P. Bình An

Bưu điện tỉnh

104

28

Trường Tiểu Học Tân Đông Hiệp B

P. Tân Đông Hiệp

Bưu điện tỉnh

105

29

Trường Tiểu Học An Bình B

P. An Bình

Bưu điện tỉnh

106

30

Trường Tiểu Học Bình An

P. Bình An

Bưu điện tỉnh

107

31

Trường Tiểu Học Bùi Thị Xuân

P. Tân Bình

Bưu điện tỉnh

108

32

Trường THCS Đông Hòa

P. Đông Hòa

Bưu điện tỉnh

109

33

Trường THCS Tân Bình

P. Tân Bình

Bưu điện tỉnh

110

34

Trường THCS Tân Đông Hiệp

P. Tân Đông Hiệp

Bưu điện tỉnh

111

35

Trường Tiểu Học Dĩ An C

P. Dĩ An

Bưu điện tỉnh

112

36

Trường Tiểu Học Đông An

P. Tân Đông Hiệp

Bưu điện tỉnh

113

37

Trường Tiểu Học Kim Đồng

P. Bình Thắng

Bưu điện tỉnh

114

38

Trường Tiểu Học Lê Quý Đôn

P. Dĩ An

Bưu điện tỉnh

115

39

Trường TH Nguyễn Bnh Khiêm

P. Đông Hòa

Bưu điện tỉnh

116

40

Trường Tiểu Học Tân Đông Hiệp

P. Tân Đông Hiệp

Bưu điện tỉnh

117

41

Trường Tiểu Học An Bình

P. An Bình

Bưu điện tỉnh

118

42

Trường THCS Võ Trường Toản

P. Dĩ An

Bưu điện tỉnh

119

43

Trường Tiểu Học Dĩ An B

P. Dĩ An

Bưu điện tỉnh

120

44

Trường Tiểu Học Tân Bình

P. Tân Bình

Bưu điện tỉnh

121

45

Trường Tiểu Học Đông Hòa

P. Đông Hòa

Bưu điện tỉnh

122

46

Trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm

P. Bình Thắng

Bưu điện tỉnh

123

47

Trường THCS Bình An

P. Bình An

Bưu điện tỉnh

124

48

Trường THCS Bình Thắng B

P. Bình Thng

Bưu điện tỉnh

125

49

Trường THCS An Bình

P. An Bình

Bưu điện tỉnh

 

 

THỊ XÃ TÂN UYÊN

 

 

126

1

Trường THPT Tân Phước Khánh

P. Tân Phước Khánh

CP Sách-TB GD

127

2

Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ

P. Uyên Hưng

CP Sách-TB GD

128

3

Trường THCS Huỳnh Văn Lũy

Xã Bạch Đằng

CP Sách-TB GD

129

4

Trường THCS Thái Hòa

P. Thái Hòa

CP Sách-TB GD

130

5

Trường TH Uyên Hưng

P. Uyên Hưng

CP Sách-TB GD

131

6

Trường TH Bạch Đằng

Xã Bạch Đằng

CP Sách-TB GD

132

7

Trường TH Hội Nghĩa

Xã Hội Nghĩa

CP Sách-TB GD

133

8

Trường TH Tân Hiệp

Xã Tân Hiệp

CP Sách-TB GD

134

9

Trường TH Thnh Hội

Xã Thạnh Hội

CP Sách-TB GD

135

10

Trường TH Phú Chánh

Xã Phú Chánh

CP Sách-TB GD

136

11

Trường TH Khánh Bình

P. Khánh Bình

CP Sách-TB GD

137

12

Trường TH Thạnh Phước

Xã Thạnh Phước

CP Sách-TB GD

138

13

Đại lí: Nhà sách Đào

Chợ mới Tân Uyên

CP Sách-TB GD

139

14

Trường THPT Thái Hòa

P. Thái Hòa

CP Sách-TB GD

140

15

Trường THCS Nguyễn Quốc Phú

P. Tân Vĩnh Hiệp

CP Sách-TB GD

141

16

Trường THCS Tân Phước Khánh

P. Tân Phước Khánh

CP Sách-TB GD

142

17

Trường TH Tân Phước Khánh B

P. Tân Phước Khánh

CP Sách-TB GD

143

18

Trường TH Tân Vĩnh Hiệp A

P. Tân Vĩnh Hiệp

CP Sách-TB GD

144

19

Trường TH Tân Vĩnh Hiệp B

P. Tân Vĩnh Hiệp

CP Sách-TB GD

145

20

Trường TH Thái Hòa B

P. Thái Hòa

CP Sách-TB GD

146

21

Trường TH Tân Phước Khánh A

P. Tân Phước Khánh

CP Sách-TB GD

147

22

Trường TH Tân Đông Hiệp

P. Tân Đông Hiệp

CP Sách-TB GD

148

23

Trường THCS Hội Nghĩa

Xã Hội Nghĩa

CP Sách-TB GD

149

24

GDTT Tân Uyên

P. Uyên Hưng

Bưu điện tỉnh

150

25

BC Khánh Bình

P.Khánh Bình

Bưu điện tỉnh

151

26

BC Tân Phước Khánh

P. Tân Phước Khánh

Bưu điện tỉnh

152

27

BC Tân Ba

P. Thái Hòa

Bưu điện tỉnh

153

28

BC Tân Vĩnh Hiệp

Xã Tân Vĩnh Hiệp

Bưu điện tỉnh

154

29

BC Hội Nghĩa

P. Hội Nghĩa

Bưu điện tỉnh

155

30

BC Nam Tân Uyên

P. Khánh Bình

Bưu điện tỉnh

156

31

VHX Khánh Bình

P. Khánh Bình

Bưu điện tỉnh

157

32

VHX Vĩnh Tân

Xã Vĩnh Tân

Bưu điện tỉnh

158

33

VHX Bạch Đằng

Xã Bạch Đằng

Bưu điện tỉnh

159

34

VHX Thạnh Phước

Xã Thạnh Phước

Bưu điện tỉnh

160

35

VHX Thạnh Hội

Xã Thạnh Hội

Bưu điện tỉnh

161

36

VHX Phú Chánh

Xã Phú Chánh

Bưu điện tỉnh

162

37

Trường Tiểu Học Uyên Hưng

P. Uyên Hưng

Bưu điện tỉnh

163

38

Trường Tiểu Học Uyên Hưng B

P. Uyên Hưng

Bưu điện tỉnh

164

39

Trường Tiểu Học Hội Nghĩa

Xã Hội Nghĩa

Bưu điện tỉnh

165

40

Tiểu Học Thái Hòa B

P.Thái Hòa

Bưu điện tỉnh

166

41

Trường THCS Khánh Bình

P. Khánh Bình

Bưu điện tỉnh

167

42

Trường TH Tân Phước Khánh B

P. Tân Phước Khánh

Bưu điện tỉnh

168

43

Trường Tân Vĩnh Hiệp A

Xã Tân Vĩnh Hiệp

Bưu điện tỉnh

169

44

Trường THPT Tân Phước Khánh

P. Tân Phước Khánh

Bưu điện tỉnh

 

 

HUYỆN BẮC TÂN UYÊN

 

 

170

1

Trường THPT Tân Bình

Xã Tân Bình

CP Sách-TB GD

171

2

Trường THPT Thường Tân

Xã Thường Tân

CP Sách-TB GD

172

3

Trường THCS Lạc An

Xã Lạc An

CP Sách-TB GD

173

4

Trường TH Tân Bình

Xã Tân Bình

CP Sách-TB GD

174

5

Trường TH Đất Cuốc

Xã Đất Cuốc

CP Sách-TB GD

175

6

Trường TH Hiếu Liêm

Xã Hiếu Liêm

CP Sách-TB GD

176

7

Trường TH Bình Mỹ

Xã Bình Mỹ

CP Sách-TB GD

177

8

Trường TH Tân Thành

Xã Tân Thành

CP Sách-TB GD

178

9

Trường TH Tân Mỹ

Xã Tân Mỹ

CP Sách-TB GD

179

10

Trường TH Thường Tân

Xã Thường Tân

CP Sách-TB GD

180

11

Trường TH Tân Định

Xã Tân Định

CP VH & TM BD

181

12

Trường TH Tân Lập

Xã Tân Lập

CP VH & TM BD

182

13

Nông trường Nhà Nai

Xã Tân Thành

CP VH & TM BD

183

14

Nông trường Hội Nghĩa

Xã Hội Nghĩa

CP VH & TM BD

184

15

GDTT Bắc Tân Uyên

TT.Tân Thành

Bưu điện tỉnh

185

16

BC Lạc An

Xã Lạc An

Bưu điện tỉnh

186

17

BC Bình Mỹ

Xã Bình Mỹ

Bưu điện tỉnh

187

18

VHX Tân Lập

Xã Tân Lập

Bưu điện tỉnh

188

19

VHX Tân Định

Xã Tân Định

Bưu điện tỉnh

189

20

VHX Hiếu Liêm

Xã Hiếu Liêm

Bưu điện tỉnh

190

21

VHX Tân Bình

Xã Tân Bình

Bưu điện tỉnh

191

22

VHX Thường Tân

Xã Thường Tân

Bưu điện tỉnh

192

23

VHX Đất Cuốc

Xã Đất Cuốc

Bưu điện tỉnh

193

24

Trường THPT Lê Lợi

TT.Tân Thành

Bưu điện tỉnh

 

 

HUYỆN PHÚ GIÁO

 

 

194

1

Trường THPT Tây Sơn

Xã Tân Long

CP Sách-TB GD

195

2

Trường THPT Nguyễn Huệ

Xã Tân Hiệp

CP Sách-TB GD

196

3

Trường THCS Trần Hưng Đạo

TT. Phước Vĩnh

CP Sách-TB GD

197

4

Trường THCS An Bình

Xã An Bình

CP Sách-TB GD

198

5

Trường THCS An Linh

Xã An Linh

CP Sách-TB GD

199

6

Trường TH Phước Vĩnh A

TT.Phước Vĩnh

CP Sách-TB GD

200

7

Trường TH Tân Hiệp

Xã Tân Hiệp

CP Sách-TB GD

201

8

Trường TH An Thái

Xã An Thái

CP Sách-TB GD

202

9

Trường TH An Long

Xã An Long

CP Sách-TB GD

203

10

Trường TH Phước Sang

Xã Phước Sang

CP Sách-TB GD

204

11

Trường TH Phước Hòa A

Xã Phước Hòa

CP Sách-TB GD

205

12

Nhà sách Thy Thy

TT. Phước Vĩnh

CP Sách-TB GD

206

13

Trường THCS Bùi Thị Xuân

Xã Tân Long

CP Sách-TB GD

207

14

Trường TH Vĩnh Hòa B

Xã Vĩnh Hòa

CP Sách-TB GD

208

15

Trường THCS Trần Quang Diệu

Xã Tân Long

CP Sách-TB GD

209

16

GDTT Phú Giáo

Thị trấn Phước Vĩnh

Bưu điện tỉnh

210

17

BC Phước Hòa

Xã Phước Hoà

Bưu điện tỉnh

211

18

BC An Bình

Xã An Bình

Bưu điện tỉnh

212

19

BC Phước Hòa 2

Xã Phước Hoà

Bưu điện tỉnh

213

20

VHX An Bình

Xã An Bình

Bưu điện tỉnh

214

21

VHX Phước Sang

Xã Phước Sang

Bưu điện tỉnh

215

22

VHX Tân Hiệp

Xã Tân Hiệp

Bưu điện tỉnh

216

23

VHX An Linh

Xã An Linh

Bưu điện tỉnh

217

24

VHX Tân Long

Xã Tân Long

Bưu điện tỉnh

218

25

VHX An Thái

Xã An Thái

Bưu điện tỉnh

219

26

VHX An Long

Xã An Long

Bưu điện tỉnh

220

27

Trường Tiểu Học An Thái

Xã An Thái

Bưu điện tỉnh

221

28

Trường Trung Học Cơ Sở Trần Quang Diệu

Thị trấn Phước Vĩnh

Bưu điện tỉnh

222

29

Trường THCS Trần Hưng Đạo

Thị trấn Phước Vĩnh

Bưu điện tỉnh

223

30

Trường THCS An Bình

Xã An Bình

Bưu điện tỉnh

224

31

Trường Tiểu Học An Bình B

Xã An Bình

Bưu điện tỉnh

225

32

Trường Trung Học Cơ Sở Phước Hòa

Xã Phước Hoà

Bưu điện tỉnh

226

33

Trường Trung Học Cơ Sở Tam Lập

Xã Tam Lập

Bưu điện tỉnh

227

34

Trường Tiểu Học Phước Hòa B

Xã Phước Hoà

Bưu điện tỉnh

228

35

Trường Trung Học Phổ Thông Phước Hòa

Xã Phước Hoà

Bưu điện tỉnh

229

36

Trường Trung Học Phổ Thông Phước Vĩnh

Thị trấn Phước Vĩnh

Bưu điện tỉnh

230

37

Trường Tiểu Học Tân Hiệp

Xã Tân Hiệp

Bưu điện tỉnh

231

38

TT GDTT Kỹ Thuật - Hướng Nghiệp Phú Giáo

Thị trấn Phước Vĩnh

Bưu điện tỉnh

 

 

THỊ XÃ BẾN CÁT

 

 

232

1

Trường THPT Tây Nam

P. Phú An

CP Sách-TB GD

233

2

Trường THCS Thới Hòa

P. Chánh Phú Hòa

CP Sách-TB GD

234

3

Trường THCS Chánh Phú Hòa

P.Thới Hòa

CP Sách-TB GD

235

4

Trường TH Trần Quốc Tun

P. Mỹ Phước

CP Sách-TB GD

236

5

Trường TH Tân Định

P. Tân Định

CP Sách-TB GD

237

6

Trường TH An Điền

Xã An Điền

CP Sách-TB GD

238

7

Trường TH An Tây A

Xã An Tây

CP Sách-TB GD

239

8

Trường TH Mỹ Phước

P. Mỹ Phước

CP Sách-TB GD

240

9

Đại lí: Nhà sách Tú Ngọc

P. Mỹ Phước

CP Sách-TB GD

241

10

Đại lí: Nhà sách Tú Ngọc

P. Hòa Lợi

CP Sách-TB GD

242

11

Trường THCS Mỹ Thạnh

P. Mỹ Phước

CP Sách-TB GD

243

12

Trường THCS Bình Phú

P. Tân Định

CP Sách-TB GD

244

13

Trường THCS Lê Quí Đôn

P. Mỹ Phước

CP Sách-TB GD

245

14

Trường THCS Mỹ Phước

P. Mỹ Phước

CP Sách-TB GD

246

15

Trường THCS Định Hòa

P. Định Hòa

CP Sách-TB GD

247

16

Trường TH Hồ Hảo Hớn

Xã Phú An

CP VH & TM BD

248

17

Trường TH An Tây A

Xã An Tây

CP VH & TM BD

249

18

GDTT Bến Cát

P. Mỹ Phước

Bưu điện tỉnh

250

19

BC Mỹ Phước

P. Mỹ Phước

Bưu điện tỉnh

251

20

BC Mỹ Phước 2

P. Mỹ Phước

Bưu điện tỉnh

252

21

BC Mỹ Phước 3

P. Mỹ Phước

Bưu điện tỉnh

253

22

BC Phú An

Xã Phú An

Bưu điện tỉnh

254

23

BC Chánh Phú Hòa

P. Chánh Phú Hòa

Bưu điện tỉnh

255

24

BC Sở Sao

Xã Tân Định

Bưu điện tỉnh

256

25

VHX An Tây

Xã An Tây

Bưu điện tỉnh

257

26

VHX An Điền

Xã An Điền

Bưu điện tỉnh

258

27

VHX Hòa Lợi

P. Hòa Lợi

Bưu điện tỉnh

259

28

VHX Phú An

Xã Phú An

Bưu điện tỉnh

260

29

Trường Tiểu Học Mỹ Phước

P. Mỹ Phước

Bưu điện tỉnh

261

30

Trường Tiểu Học Hồ Hảo Hớn

Xã Phú An

Bưu điện tỉnh

262

31

Trường Tiểu Học Thới Hòa

P. Thi Hòa

Bưu điện tỉnh

 

 

HUYỆN BÀU BÀNG

 

 

263

1

Trường THPT Bàu Bàng

Xã Lai Uyên

CP Sách-TB GD

264

2

Trường THCS Trừ Văn Thố

Xã Trừ Văn Thố

CP Sách-TB GD

265

3

Trường THCS Cây Trường

Xã Cây Trường

CP Sách-TB GD

266

4

Trường THCS Lai Hưng

Xã Lai Hưng

CP Sách-TB GD

267

5

Trường TH Long Nguyên

Xã Long Nguyên

CP Sách-TB GD

268

6

Trường TH Lai Hưng A

Xã Lai Hưng

CP Sách-TB GD

269

7

Trường TH Hưng Hòa

Xã Hưng Hòa

CP Sách-TB GD

270

8

Trường TH Long Bình

Xã Long Nguyên

CP Sách-TB GD

271

9

Trường TH Trừ Văn Thố

Xã Trừ Văn Thố

CP Sách-TB GD

272

10

Trường TH Cây Trường

Xã Cây Trường

CP Sách-TB GD

273

11

Trường TH Lai Uyên A

Xã Lai Uyên

CP Sách-TB GD

274

12

Nhà sách ABC

Xã Lai Uyên

CP Sách-TB GD

275

13

Trường THCS Long Bình

Xã Long Bình

CP Sách-TB GD

276

14

Trường TH Lai Hưng C

Xã Lai Hưng

CP Sách-TB GD

277

15

Trường TH Tân Hưng

Xã Tân Hưng

CP Sách-TB GD

278

16

Nông trường Tân Hưng

Xã Tân Hưng

CP VH & TM BD

279

17

Nông trường Hưng Hòa

Xã Hưng Hòa

CP VH & TM BD

280

18

Nông trường Lai Uyên

TT. Lai Uyên

CP VH & TM BD

281

19

GDTT Bàu Bàng

TT. Lai Uyên

Bưu điện tỉnh

282

20

BC Hưng Hòa

Xã Hưng Hòa

Bưu điện tỉnh

283

21

BC Lai Uyên

TT. Lai Uyên

Bưu điện tỉnh

284

22

BC Long Nguyên

Xã Long Nguyên

Bưu điện tỉnh

285

23

VHX Cây Trường

Xã Cây Trường

Bưu điện tỉnh

286

24

VHX Trừ Văn Thố

Xã Trừ Văn Thố

Bưu điện tỉnh

287

25

VHX Tân Hưng

Xã Tân Hưng

Bưu điện tỉnh

288

26

Trường Tiểu Học Cây Trường

Xã Cây Trường

Bưu điện tỉnh

289

27

Trường Tiểu Học Lai Hưng A

Xã Lai Hưng

Bưu điện tỉnh

290

28

Trường Tiểu Học Long Bình

Xã Long Nguyên

Bưu điện tỉnh

291

29

Trường Tiểu Học Trừ Văn Thố

Xã Trừ Văn Thố

Bưu điện tỉnh

 

 

HUYỆN DẦU TIẾNG

 

 

292

1

Trường THPT Dầu Tiếng

TT Dầu Tiếng

CP Sách-TB GD

293

2

Trường THPT Phan Bội Châu

Xã Minh Thạnh

CP Sách-TB GD

294

3

Trường THCS Minh Thạnh

Xã Minh Thạnh

CP Sách-TB GD

295

4

Trường THCS Minh Hòa

Xã Minh Hòa

CP Sách-TB GD

296

5

Trường TH Minh Tân

Xã Minh Tân

CP Sách-TB GD

297

6

Trường TH Ngô Quyền

TT. Dầu Tiếng

CP Sách-TB GD

298

7

Trường TH Minh Hòa

Xã Minh Hòa

CP Sách-TB GD

299

8

Nhà sách Thanh Trì

Xã Minh Tân

CP Sách-TB GD

300

9

Nhà sách Thanh Tuyền

Xã Thanh Tuyền

CP Sách-TB GD

301

10

Trường TH Thanh Tân

Xã Thanh An

CP Sách-TB GD

302

11

Trường TH Ván Hương

Xã An Lập

CP Sách-TB GD

303

12

Trường TH Thanh An

Xã Thanh An

CP Sách-TB GD

304

13

Nhà sách Dầu Tiếng

TT. Dầu Tiếng

CP VH & TM BD

305

14

Trường TH Thanh An

Xã Thanh An

CP VH & TM BD

306

15

Trường THPT Long Hòa

Xã Long Hòa

CP VH & TM BD

307

16

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

TT. Dầu Tiếng

CP VH & TM BD

308

17

Trường THCS Thanh An

Xã Thanh An

CP VH & TM BD

309

18

Trường THCS Định Hiệp

Xã Định Hiệp

CP VH & TM BD

310

19

NTCS Đoàn Văn Tiến

Xã Định Hiệp

CP VH & TM BD

311

20

NTCS Trn Văn Lưu

Xã Định Thạnh

CP VH & TM BD

312

21

NTCS Minh Tân

Xã Minh Tân

CP VH & TM BD

313

22

NTCS Minh Thạnh

Xã Minh Thạnh

CP VH & TM BD

314

23

NTCS Thanh An

Xã Thanh An

CP VH & TM BD

315

24

NTCS An Lập

Xã An Lập

CP VH & TM BD

316

25

NTCS Bến Súc

Xã Bến Súc

CP VH & TM BD

317

26

NTCS Long Hòa

Xã Long Hòa

CP VH & TM BD

318

27

NTCS Long Tân

Xã Long Tân

CP VH & TM BD

319

28

GDTT Dầu Tiếng

TT. Dầu Tiếng

Bưu điện tỉnh

320

29

BC Minh Hòa

Xã Minh Hòa

Bưu điện tỉnh

321

30

BC Long Hòa

Xã Long Hòa

Bưu điện tỉnh

322

31

BC Thanh Tuyền

Xã Thanh Tuyền

Bưu điện tỉnh

323

32

BC An Lập

Xã An Lập

Bưu điện tỉnh

324

33

BC Minh Tân

Xã Minh Tân

Bưu điện tỉnh

325

34

VHX Định Hiệp

Xã Định Hiệp

Bưu điện tỉnh

326

35

VHX Long Tân

Xã Long Tân

Bưu điện tỉnh

327

36

VHX Minh Thạnh

Xã Minh Thạnh

Bưu điện tỉnh

328

37

VHX Cần Nôm

Xã Thanh An

Bưu điện tỉnh

329

38

VHX Thanh An

Xã Thanh An

Bưu điện tỉnh

330

39

VHX Long Hòa

Xã Long Hòa

Bưu điện tỉnh

331

40

Trường TH Minh Thạnh

Xã Minh Thạnh

Bưu điện tỉnh

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1764/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương   Người ký: Nguyễn Thanh Trúc
Ngày ban hành: 13/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 1764/KH-UBND

87

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445876