• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quản lý sử dụng vật liệu nổ


Văn bản pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự

 

Kế hoạch 178/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Tải về Văn bản khác 178/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 178/KH-UBND

Yên Bái, ngày 17 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Thực hiện Quyết định số 1356/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ.

2. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc đảm bảo thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

3. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phải nâng cao trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu n và công cụ hỗ trợ

a) Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

b) Cơ quan tham mưu: Công an tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

Sau hội nghị do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố kịp thời tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho toàn thcán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân thuộc quyền quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu n và công cụ hỗ trợ

a) Nội dung:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản quy định chi tiết thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ và nhân dân, nht là đối với người trực tiếp làm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ, các văn bản quy định chi tiết thi hành phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và địa phương.

b) Phân công thực hiện:

- Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, cấp phát tài liệu do Bộ Công an phát hành về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các văn bản quy định chi tiết thi hành cho Công an các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn tỉnh; các cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của ngành Công an.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tổ chức tuyên truyền, phổ biến, cấp phát tài liệu do Bộ Quốc phòng phát hành về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các văn bản quy định chi tiết thi hành cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của mình.

- Sở Công thương phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tổ chức tuyên truyền, phổ biến, cấp phát tài liệu do Bộ Công thương phát hành về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các văn bản quy định chi tiết thi hành cho các các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc n.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình thuộc quyền quản lý trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ, các văn bản quy định chi tiết thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng các hình thức phù hợp.

- Các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phi hp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các văn bản quy định chi tiết thi hành trong cơ quan, đơn vị mình.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

3. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật

a) Nội dung:

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để tng hợp, báo cáo Bộ Công an; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đảm bảo phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các văn bản quy định chi tiết thi hành, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Yên Bái.

b) Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2017.

4. Tham gia xây dựng văn bản thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liu nổ và công cụ hỗ tr

a) Nội dung:

Sở Tư pháp; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các sở, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự thảo Nghị định, Thông tư quy định, hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ do các Bộ chủ trì xây dựng lấy ý kiến của địa phương, như:

- Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ; Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc n; Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

- Thông tư quy định về biểu mẫu, quy trình cấp phép và xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý; Thông tư quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an;

- Thông tư hướng dẫn về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương;

- Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ; Thông tư quy định việc trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nquân dụng và công cụ hỗ trợ; Thông tư quy chun kỹ thuật kho bảo quản vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

b) Thời gian thực hiện: Khi có văn bản đề nghị tham gia ý kiến của các bộ, ngành Trung ương.

5. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lãnh đạo, cán bộ và người trực tiếp làm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu n và công cụ hỗ trợ

a) Nội dung:

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Công thương căn cứ vào chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương thực hiện cấp phát tài liệu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lãnh đạo, cán bộ và người trực tiếp làm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ:

- Công an tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền và các cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nquân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý ngành Công an trên địa bàn tỉnh.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Sở Công thương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vật liệu ncông nghiệp, tin chất thuc ncho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Sở Công thương.

b) Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo

6. Bảo đảm điều kiện về sở vật chất, nguồn nhân lực cho hoạt động quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; xây dựng, quản lý, cập nhập, khai thác cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Công thương căn cứ vào chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương thực hiện kiện toàn bộ máy, tăng cường cán bộ làm công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của cơ quan mình và các cấp thuộc quyền.

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất, nguồn nhân lực thực hiện có hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ gửi Sở Tài chính tng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản có liên quan.

- Đối với các nhiệm vụ triển khai trong năm 2017, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động dự toán kinh phí bổ sung và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách nhà nước được giao từ đầu năm 2017 để triển khai thực hiện.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

2. Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch này, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Định kỳ 06 tháng, 01 năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Bộ Công an.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong quá trình triển khai thực hiện, có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời thông tin về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) đ xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an, Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch Nguyễn Chiến Thắng;
- Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh;
- Các CQCM thuộc UBND tỉnh;
- Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- UBND huy
n, TX, TP;
- Chánh, Phó VP.UBND tỉnh (NC);
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Chiến Thắng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 178/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 17/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 178/KH-UBND

660

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365518