• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2020 về đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội, ứng phó với dịch Covid-19 trong đợt cao điểm phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tải về Văn bản khác 179/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 179/KH-UBND

Nghệ An, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

ĐẨY MẠNH THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI, ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19 TRONG ĐỢT CAO ĐIỂM PHÒNG CHỐNG DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. YÊU CẦU

1. Thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống địch đề ra tại các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19. Ngoài ra, thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh.

2. Nâng cao trách nhiệm, tính chủ động của chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch, đây là nhiệm vụ trọng tâm. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện kịp thời chức trách, nhiệm vụ được giao.

3. Tập trung phòng chống, giảm thiểu tác động của dịch Covid-19, chủ động có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; an ninh, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân; nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN

1. Rà soát, sửa đổi, cắt giảm thủ tục hành chính; tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp các sở, ban, ngành theo dõi và tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh, những khó khăn, vướng mắc; cập nhật kịch bản tăng trưởng năm 2020 do tác động tiêu cực của dịch Covid -19 để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tiến hành rà soát hồ sơ chủ trương đầu tư các dự án ngoài ngân sách còn tồn đọng, vướng mắc để làm rõ trách nhiệm của các ngành, các địa phương trong việc để hồ sơ chậm trễ, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại tại kỳ họp gần nhất trong năm 2020 về việc sửa đổi Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh để kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp có dự án thuộc đối tượng được hỗ trợ tại Nghị quyết trên, đồng thời tham mưu cấp có thẩm quyền hỗ trợ mức cao nhất theo quy định đối với các chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ khác cho các doanh nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tạm dừng thực hiện kế hoạch kiểm tra các dự án chậm tiến độ năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp và các Hội doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh để tham mưu UBND tỉnh họp giao ban, đối thoại định kỳ hàng tháng để kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; đồng thời tham mưu UBND tỉnh tổ chức các Đoàn thanh tra đột xuất tại các cơ quan, đơn vị có hiện tượng nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

b) Sở Tài chính:

- Xây dựng phương án, kịch bản chi tiết điều hành thu, chi NSNN để tham mưu UBND tỉnh điều hành trong các tình huống xấu nhất do dịch bệnh gây ra.

- Tổ chức chi ngân sách theo dự toán và khả năng thu ngân sách. Chỉ đạo cắt giảm các nhiệm vụ chi thường xuyên không cần thiết, ưu tiên bố trí kịp thời kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ theo tình hình thực tế của địa phương để kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất trong năm 2020 về phương án miễn, giảm, mức giảm đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền theo đúng quy định.

- Không tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh tăng giá trong năm 2020 đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp do Nhà nước định giá thuộc lĩnh vực quản lý.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Có giải pháp cụ thể để hoàn thành ở mức cao các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp, nhất là các sản phẩm trọng điểm, để đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh do một số ngành bị ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19; chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, cúm gia cầm,....

- Có phương án hỗ trợ triển khai thực hiện liên kết trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tăng cường tìm kiếm thị trường để giải quyết đầu ra cho nông sản, nhất là hải sản đánh bắt.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tham mưu phương án miễn, giảm tiền thuê đất hàng năm trong năm 2020 và các năm tiếp theo cho các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2020.

- Rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 và Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trong thời gian sớm nhất có thể và cắt giảm các thủ tục không cần thiết, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2020.

đ) Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam: Chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh về chính sách đất đai đối với các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp của các Nhà đầu tư (Công ty TNHH VSIP Nghệ An, Công ty Cổ phần WHA Nghệ An,...) đảm bảo thực sự có lợi thế, hấp dẫn về thu hút đầu tư và hiệu quả sử dụng đất cho phát triển sản xuất công nghiệp và dịch vụ liên quan trong các khu công nghiệp, các khu chức năng thuộc Khu kinh tế Đông Nam.

e) Sở Du lịch: Phối hợp, chỉ đạo xây dựng phương án, giải pháp kích cầu du lịch và chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng đón và thu hút khách du lịch ngay sau khi hết dịch.

f) Cục Thuế tỉnh:

- Có kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất để được hỗ trợ kịp thời khi Chính phủ chính thức ban hành Nghị định gia hạn, min, giảm tiền thuê đất;

- Rà soát lại Kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế trong năm 2020 của ngành để có phương án giảm từ 30% số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra thuế, đồng thời không tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm, các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh đtạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn.

- Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Sở Tài chính để báo cáo UBND tỉnh phương án, kịch bản chi tiết điều hành thu NSNN.

g) Cục Hải quan tỉnh: Tập trung các biện pháp tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa, hoàn thuế, gia hạn nộp thuế của doanh nghiệp theo quy định; tăng cường kiểm soát nội bộ, chấn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ công chức có hành vi lợi dụng chính sách kiểm soát dịch bệnh để gây phiền hà doanh nghiệp.

h) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An: Chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh các tổ chức tín dụng xây dựng phương án cụ thể để triển khai kịp thời các gói hỗ trợ tín dụng của Chính phủ, có chính sách ưu tiên cho đối tượng khách hàng thuộc lĩnh vực sản xuất các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, có kế hoạch làm thêm ngoài giờ, vào ngày nghỉ để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giao dịch.

i) Bảo hiểm Xã hội tỉnh: Có văn bản hướng dẫn chi tiết, kịp thời tới các đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội các nội dung chỉ đạo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tại Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020 tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

k) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Trong phạm vi và lĩnh vực quản lý, chủ động rà soát để đề xuất phương án giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của tỉnh đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Rà soát các vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp, các dự án đầu tư và theo chức năng, nhiệm vụ để kịp thời xử lý theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý.

- Có hướng dẫn tới các đơn vị trực thuộc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính ở mức cao nhất theo quy định. Trong quá trình xử lý hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân trường hợp hồ sơ cung cấp còn thiếu hoặc chưa đảm thủ tục theo quy định thì chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung quá 01 lần. Nâng cao chất lượng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người dân doanh nghiệp.

2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Đối với các dự án chưa được giao vốn:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý chương trình đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư có dự án chưa được giao vốn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án trình UBND tỉnh trước ngày 31/5/2020.

- Đối với các dự án đã được giao vốn:

Chỉ đạo các Chủ đầu tư kịp thời giải ngân trong Quý II/2020 đối với các nguồn vốn đầu tư công năm 2019 được UBND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2020; trường hợp đến hết Quý III/2020 nếu chưa giải ngân hết số vốn này thì tham mưu UBND tỉnh điều chuyển, cắt giảm số vốn chưa giải ngân này.

Hàng tháng, theo dõi và tổng hợp tình hình giải ngân các dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh, dự án có chỉ tiêu kế hoạch vốn lớn; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc từ các chủ đầu tư, các ngành, các huyện để tham mưu UBND tỉnh xử lý kịp thời. Trường hợp cần thiết, tham mưu UBND tỉnh thành lập các đoàn công tác để kiểm tra, đốc thúc, chỉ đạo để bảo đảm thực hiện và giải ngân hết nguồn vốn còn lại của năm 2019 và nguồn vốn được giao năm 2020.

Hàng quý, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh tổng hợp tình hình giải ngân và thông báo đến Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, đồng thời báo cáo Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để đôn đốc, chỉ đạo.

Từ tháng 6/2020, thực hiện rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, điều chuyển chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 30%, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

b) Sở Tài chính:

- Căn cứ khả năng thu ngân sách nhà nước để có phương án ưu tiên nguồn vốn đầu tư phát triển, nhập Tabmis kịp thời để các chủ đầu tư giải ngân vốn.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý quyết toán các dự án hoàn thành (trong đó đề xuất có các chế tài xử lý cụ thể đối với các chủ đầu tư chậm trễ trong việc quyết toán dự án hoàn thành), đặc biệt là các dự án có chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 để giải ngân vốn kịp thời.

c) Kho bạc Nhà nước tỉnh: Tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư trong thanh toán vốn, đặc biệt là chủ đầu tư các dự án được giao vốn chậm như vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững (Chương trình 30a, Chương trình 135), vốn dự phòng, vốn kéo dài... kể từ khi Kho bạc Nhà nước nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hợp pháp của các chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, thực hiện thanh toán ngay trong vòng 01 ngày làm việc đối với các khoản tạm ứng và các khoản chi thực hiện theo hình thức thanh toán trước, kiểm soát sau và chậm nhất trong 03 ngày làm việc đối với các khoản thanh toán theo đúng quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

d) Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của từng đơn vị và xem việc hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại thi đua cuối năm của đơn vị và Thủ trưởng đơn vị đó.

e) Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các chủ đầu tư: Chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án, công trình thuộc thẩm quyền. Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ giải ngân và việc chấp hành pháp luật về đầu tư công theo quy định của pháp luật.

3. Xử lý các vướng mắc về lao động, tuyên truyền, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn

a) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

- Tổng hợp tình hình lao động, việc làm tại các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động các chế độ chính sách lao động bị mất việc làm, thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch. Phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo công tác an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời đối với trường hợp tử vong do bệnh dịch theo quy định.

- Tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ, các cơ quan Trung ương có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động nước ngoài thuộc các đối tượng là lãnh đạo chủ chốt, chuyên gia kỹ thuật của các doanh nghiệp được nhập cảnh vào Việt Nam. Thực hiện tốt Kế hoạch đào tạo lao động và giải quyết việc làm năm 2020. Phối hợp với các doanh nghiệp tăng cường đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài khi tình hình dịch Covid-19 trên thế giới được khống chế.

b) Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo, đài trên địa bàn phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo, đài của Trung ương thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp của Chính phủ, các bộ, ngành và của tỉnh trong việc tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, sức khoẻ và đời sống của nhân dân.

c) Công an tỉnh:

- Xây dựng phương án huy động các ngành chức năng tham gia đảm bảo an ninh trật tự khi phải cách ly trên diện rộng. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với trường hợp có hành vi tung tin thất thiệt, sai lệch, gây hoang mang trong nhân dân liên quan đến dịch Covid-19 theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư y tế để phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động găm hàng, nâng giá nhằm thu lợi bất chính.

- Triển khai đồng bộ, quyết liệt các lực lượng, biện pháp tấn công, trấn áp các loại tội phạm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm đầu cơ, ém hàng trong mùa dịch, tội trộm cắp, cướp giật tài sản... đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và ổn định môi trường an ninh, trật tự.

d) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Xây dựng phương án triển khai khu vực cách ly và Bệnh viện dã chiến chi viện cho ngành y tế trong tình huống khẩn cấp vượt quá khả năng đáp ứng của ngành y tế.

e) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tăng cường lực lượng, phương tiện, trang bị đảm bảo chốt chặn, tuần tra kiểm soát chặt chẽ biên giới, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh và vượt biên trái phép, hạn chế đến mức thấp nhất mọi lây lan dịch bệnh qua biên giới.

f) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, các Hội doanh nghiệp, các hội nghề nghiệp, các tổ chức xã hội, đoàn thể tích cực tuyên truyền và có biện pháp động viên mọi thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân tích cực khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 ở mức cao nhất.

III. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã kịp thời triển khai cụ thể và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này cùng với các quy định của Trung ương và của tỉnh ban hành; định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện, đề xuất giải pháp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 18 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Kế hoạch này; báo cáo UBND tỉnh, các bộ, ngành Trung ương liên quan định kỳ hàng tháng và kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề phát sinh./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính
phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN t
nh Nghệ An;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, các phòng, KT (Đức).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Trung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 179/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Nguyễn Đức Trung
Ngày ban hành: 31/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 179/KH-UBND

312

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441452