• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


Văn bản pháp luật về Luật Hộ tịch

 

Kế hoạch 185/KH-UBND năm 2019 thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tải về Văn bản khác 185/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 185/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN SỐ HÓA, CẬP NHẬT DỮ LIỆU HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Thực hiện Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014; Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của B Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ; Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án Cơ sở dliệu hộ tịch điện ttoàn quốcvà Công văn số 1437/BTP-CNTT ngày 25/4/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn s hóa Sổ hộ tịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xây dựng Kế hoạch số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch từ các Sổ hộ tịch giấy, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chuyển đổi dữ liệu hộ tịch từ Sổ giấy sang dữ liệu số theo hướng hình thành hệ thống thông tin hộ tịch với cấu trúc chun tại tất cả các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh, đáp ứng tốt nhất yêu cầu đăng ký, quản lý hộ tịch theo Luật Hộ tịch và giải quyết thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch trực tuyến, có khả năng kết nối để cung cấp thông tin hộ tịch cho cơ sdữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dliệu chuyên ngành khác có liên quan.

- Hoàn thiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của tỉnh và kết nối cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, bảo đảm tối đa lợi ích của người dân.

2. Yêu cầu

a) Xác định nhiệm vụ cụ thể, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan; việc số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch từ các Sổ hộ tịch giấy phải bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, thống nhất và hiệu quả.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ gia các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai nhiệm vụ được phân công, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gnhưng vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Triển khai hướng dẫn, tập huấn cho công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện việc s hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch từ các Sổ hộ tịch giấy vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2019 và các năm tiếp theo.

2. L trình thực hiện số hóa, cập nhật dữ liu h tch từ các Sổ h tch giấy trên địa bàn tnh vào Cơ s dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan Tài chính các cấp.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý III/2019 đến năm 2025.

2.1. Lộ trình thực hiện s hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch từ các Sổ hộ tịch đang lưu trữ tại Sở Tư pháp được ưu tiên thực hiện, gồm 04 giai đoạn. Cụ thể như sau:

a) Giai đoạn 1 (Tháng 10/2019 - 11/2020): Số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch từ Sổ hộ tịch đăng ký từ năm 2013 -2015.

b) Giai đoạn 2 (Tháng 12/2020 - 6/2022): Số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch từ Sổ hộ tịch đăng ký từ năm 2003 - 2012.

c) Giai đoạn 3 (Tháng 7/2022 - 6/2024): Số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch từ Sổ hộ tịch đăng ký từ năm 1995 - 2002.

d) Giai đoạn 4 (Tháng 7/2024 - 2025): Số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch từ Sổ hộ tịch đăng ký từ năm 1994 trvề trước.

2.2. Lộ trình thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch từ các Sổ hộ tịch đang lưu trữ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã được ưu tiên thực hiện, gồm 04 giai đoạn. Cụ thể như sau:

a) Giai đoạn 1 (Tháng 10/2019 - 12/2020): Số hóa các Sổ hộ tịch đã được đăng ký từ ngày 01/01/2016 (ngày Luật hộ tịch có hiệu lực) đến thời điểm chính thức triển khai Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch.

b) Giai đoạn 2 (Tháng 01/2021 - 12/2022): Số hóa các Sổ hộ tịch được đăng ký theo quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (dữ liệu đăng ký hộ tịch từ năm 2006 đến năm 2015).

c) Giai đoạn 3 (Tháng 01/2023 - 6/2024): S hóa các Sổ hộ tịch được đăng ký theo quy định của Nghị định s 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch (dữ liệu đăng ký hộ tịch từ năm 1999 đến năm 2006).

d) Giai đoạn 4 (Tháng 7/2024 - 2025): Số hóa các Sổ hộ tịch đã được đăng ký từ năm 1999 trvề trước.

3. Nguyên tắc thực hiện s hóa

- Dữ liệu hộ tịch do cấp nào tạo lập (đăng ký) thì cấp đó sẽ thực hiện việc số hóa. Trường hợp Sổ hộ tịch do Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký nhưng lưu lại 02 cấp (cấp xã và cấp huyện) thì cấp xã là đơn vị có trách nhiệm thực hiện việc số hóa.

- Đi với dữ liệu hộ tịch lịch sử hiện không xác định được cơ quan tạo lập (do chia tách, sáp nhập địa giới hành chính hoặc Sổ hộ tịch từ trước đây để lại chcòn lưu ở 01 cấp hành chính) thì cấp lưu Sổ hộ tịch thực hiện việc số hóa.

- Trong mỗi giai đoạn, ưu tiên nhập dữ liệu về đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử và xác nhận tình trạng hôn nhân để tạo thông tin cơ sở cho việc thực hiện số hóa các dữ liệu hộ tịch khác.

- Thông tin hộ tịch được nhập là thông tin hiện tại đã được chỉnh lý (đã được thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch...).

4. Tài liệu hướng dẫn

Theo tài liệu hướng dẫn thực hiện số hóa Sổ hộ tịch (ban hành kèm theo Công văn số 1437/BTP-CNTT ngày 25/4/2019 của Bộ Tư pháp; được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại các mục Chỉ đạo điều hành và Hướng dẫn nghiệp vụ/Công nghệ thông tin).

5. Thc hin kiểm tra vic số hóa, cập nhật dữ liu h tch từ các Sổ h tịch giấy vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

- Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí đảm bảo việc triển khai thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch từ các Sổ hộ tịch giấy, gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch từ các Sổ hộ tịch giấy theo nội dung đã đề ra trong Kế hoạch này đảm bảo đúng tiến độ. Tổng hợp, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

2. S Tài chính

Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này và hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch từ các Sổ hộ tịch trên địa bàn và bố trí kinh phí triển khai thực hiện. Báo cáo kết qutriển khai thực hiện Kế hoạch này tích hợp trong báo cáo sơ kết, tổng kết công tác tư pháp hàng năm của đơn vị.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn, giải quyết hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- S
Tài Chính, Sở Thông tin & TT;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KSTTHC-NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 185/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 29/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 185/KH-UBND

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425308