• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quy chế dân chủ


 

Kế hoạch 19/KH-UBND thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La năm 2020

Tải về Văn bản khác 19/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/KH-UBND

Sơn La, ngày 15 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC UBND TỈNH NĂM 2020

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 164-KH/BCĐ ngày 15/10/2019 của Ban Chđạo tỉnh về thực hiện việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh (gọi chung là các cơ quan, đơn vị) năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nêu cao tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng lãng phí; đưa việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trở thành một nếp văn hóa. Tạo dựng môi trường làm việc lành mạnh, văn minh, từng bước hiện đại hóa nn hành chính.

2. Yêu cầu: Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các quy định về dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Bảo đảm việc thực hiện dân chủ tại các cơ quan, đơn vị đúng quy định, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; thực hiện tt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh theo các văn bản của Chính phủ, các bộ ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

2. Tổ chức kiểm tra, khảo sát việc triển khai thực hiện; nắm tình hình dư luận nhân dân ở một số lĩnh vực; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội dung quy chế, quy định, quy trình thực hiện dân chủ theo quy định.

3. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 (có biểu chi tiết kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố:

1.1. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện dân chủ năm 2020 gắn với việc triển khai công tác dân vận chính quyền đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực, gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hp, theo dõi.

1.2. Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ), báo cáo quý gửi trước ngày 15 tháng cuối của quý, báo cáo 6 tháng trước ngày 15/5, báo cáo năm trước ngày 20/11 (Trường hợp BCĐ tnh yêu cầu báo cáo sớm hơn quy định Sở Nội vụ sẽ có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị).

1.3. Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân (Văn phòng UBND tnh tham mưu Điểm 3, Khoản 1, Điều 7 Quy định 12-QĐi/TU ngày 27/02/2019 của tnh ủy); tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định.

2. Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường thời lượng, tin, bài tuyên truyền, phổ biến các quy định về thực hiện dân chủ và kết quả thực hiện dân chủ trên địa bàn tỉnh.

3. Đnghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền sâu rộng, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện đúng phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; phối hp chặt chẽ với UBND các cấp giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ tại các cơ quan, đơn vị.

4. Sở Nội vụ: Tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch; theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị; định kì tổng hp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực t
nh ủy;
- BCĐ t
nh về thực hiện QCDC cơ sở (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Ban Dân vận t
nh ủy;
- UB MTTQVN và các tổ chức chính trị - XH t
nh;
- Các S
, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành ph
;
- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh;
- Báo S
ơn La; Đài Phát thanh-Truyền hình tnh;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, NC (D15b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

BIỂU TỔNG HỢP NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 15/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan tham mưu

Đơn vị phối hp, triển khai thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I

Nhiệm vụ cụ thể

1

Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh năm 2020.

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 1/2020

 

2

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Sở Nội vụ

Mời Ban Dân vận tỉnh ủy; các đơn vị liên quan

Quý III, IV

Theo kế hoạch kiểm tra, giám sát

3

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I, II, III, IV

Báo cáo Ban Chđạo tỉnh; Bộ Nội vụ

4

Triển khai thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Trong năm

 

II

Các cơ quan hành chính nhà nưc, đơn vị sự nghiệp công lập và chính quyền các cấp

1

Xây dựng Kế hoạch thực hiện dân chủ năm 2020

Sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp công lập; UBND huyện, thành phố

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Chậm nhất 25/01/2020

Gửi Kế hoạch về Sở Nội vụ để theo dõi

2

Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị (theo Thông tư s 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ).

Sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp công lập; UBND huyện, thành phố

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Theo Thông tư số 01/2016/TT-BNV

Báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo quý I, gửi Sở Nội vụ

3

Rà soát, phân công lãnh đạo, chuyên viên phụ trách, tham mưu công tác dân vận, dân chủ; rà soát kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân.

Sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp công lập; UBND huyện, thành phố

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2020

Gửi danh sách phân công về Sở Nội vụ để theo dõi

4

Xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

Sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp công lập; UBND huyện, thành phố

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2020

Gửi kế hoạch về Sở Nội vụ để theo dõi

5

Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc (Nghị định s 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Kết luận 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị).

Sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp công lập; UBND huyện, thành phố

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thực hiện thường xuyên

Báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo hàng quý, gửi Sở Nội vụ

6

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các văn bản triển khai thực hiện dân chủ.

Sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp công lập; UBND huyện, thành phố

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thực hiện thường xuyên

Báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo hàng quý, gửi Sở Nội vụ

7

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở các đơn vị trực thuộc.

Sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp công lập; UBND huyện, thành phố.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Trong 01/2020

Báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo hàng quý, gửi Sở Nội vụ

8

Triển khai, thực hiện các nhiệm vụ khác, đột xuất do UBND tỉnh chỉ đạo.

Sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp công lập; UBND huyện, thành phố

Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Theo yêu cầu

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 15/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 19/KH-UBND

56

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
439405