• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

Văn bản pháp luật về Luật hòa giải ở cơ sở

 

Kế hoạch 19/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, năm 2015

Tải về Văn bản khác 19/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 09 tháng 03 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI CƠ SỞ, CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CƠ SỞ, XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH, NĂM 2015

Thực hiện Quyết định số 4080/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, năm 2015, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Hiến pháp gắn với cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, các văn bản Luật mới được ban hành; gắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng địa phương tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; đa dạng hóa, phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; có giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù và địa bàn trọng điểm; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào thực chất, hiệu quả, thiết thực.

2. Yêu cầu

- Quán triệt đầy đủ chủ trương, quan điểm, mục tiêu, yêu cầu của Đảng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; bám sát các chương trình Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;

- Phát huy vai trò tư vấn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường công tác phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và tiếp cận pháp luật.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

1.1. Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hiến pháp), các đạo luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua và các văn bản pháp luật khác liên quan đến hoạt động và đời sống của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

a) Tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu Hiến pháp; phổ biến, giới thiệu các văn bản Luật được quốc hội thông qua tập trung vào các văn bản: Luật hôn nhân và gia đình, Luật công chứng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế, Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật xây dựng, Luật bảo vệ môi trường, Luật căn cước công dân, Luật hộ tịch, Luật đầu tư (sửa đổi), Luật doanh nghiệp (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân (sửa đổi), Luật giáo dục nghề nghiệp, các Luật về tổ chức bộ máy nhà nước (Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân) và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo Luật tiếp cận thông tin..., các Luật khác liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoặc gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan thông tin đại chúng, Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

b) Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận, các quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến phạm vi quản lý của các Sở, Ban, Ngành.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan thông tin đại chúng, Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi); chủ trương, quan điểm, chính sách, văn bản về cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật bằng các hình thức phù hợp.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) phục vụ việc lấy ý kiến Nhân dân.

+ Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Quý 1/2015.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Bộ thủ tục hành chính thực hiện tại các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đến người dân, doanh nghiệp.

+ Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2015.

1.2. Tổ chức thành công cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” để tạo thành đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý của mọi tầng lớp Nhân dân; tổng kết, trao giải cuộc thi.

a) Theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hưởng ứng và tổ chức thành công cuộc thi; tăng cường tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2015 - 30/4/2015.

b) Tổ chức chấm thi, tổng kết, trao giải cuộc thi cấp tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể có liên quan.

- Thời gian: Trước ngày 31/8/2015.

1.3. Triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

a) Xây dựng Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện năm 2015 và tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Cơ quan chủ trì: Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Ban hành Kế hoạch: Quý II năm 2015.

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch: Năm 2015.

b) Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015 (Ngày Pháp luật năm 2015).

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015.

+ Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

+ Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã hướng dẫn, tổ chức Ngày pháp luật năm 2015 trong phạm vi quản lý của đơn vị.

+ Thời gian thực hiện: Quý II năm 2015.

- Tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015.

+ Cơ quan thực hiện: Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

+ Thời gian thực hiện: Quý IV/2015 (tập trung cao điểm vào tuần lễ trước và sau Ngày Pháp luật 09/11/2015).

c) Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn gắn với thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước”.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

d) Sơ kết 03 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, những vấn đề mới phát sinh và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thi hành Luật.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Hình thức sơ kết: Hội nghị hoặc thông qua báo cáo.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2015.

1.4. Triển khai thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011; Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TIV; tổ chức thực hiện các đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg , Quyết định số 1133/QĐ-TTg và các Đề án khác về phổ biến, giáo dục pháp luật.

a) Triển khai thực hiện Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI), các nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 409/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

b) Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật được phê duyệt theo quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013 -2016.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh được giao chủ trì thực hiện Đề án.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch triển khai từng Đề án năm 2015.

1.5. Tổ chức kiểm tra tình hình 03 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Sở Tư pháp, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2015.

2. Công tác hòa giải ở cơ sở

2.1. Hướng dẫn việc củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức quản lý công tác hòa giải ở cơ sở, tổ hòa giải, hòa giải viên; nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

2.2. Tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi tỉnh Hòa Bình lần thứ IV, năm 2015.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp:

+ Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức liên quan;

+ Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III/2015.

2.3. Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp:

+ Các cơ quan, tổ chức có liên quan;

+ Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2015.

3. Công tác chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; Công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, xóm, bản, làng, khu dân cư (hương ước, quy ước)

3.1. Tham gia ý kiến vào việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và thực hiện các nội dung có liên quan, theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

3.2. Rà soát, đánh giá các quy định pháp luật về hương ước, quy ước để phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo, những vấn đề mới phát sinh trong xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; theo dõi, nắm bắt tình hình, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phối hợp rà soát, đánh giá tình hình xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp:

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, tổ chức có liên quan;

+ Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

b) Theo dõi, nắm bắt tình hình, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp:

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, tổ chức có liên quan;

+ Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

4. Đánh giá hiệu quả mô hình tủ sách pháp luật và các thiết chế tiếp cận pháp luật ở cơ sở, phát hiện những khó khăn, bất cập trong thực tiễn triển khai thực hiện để đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả các mô hình

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện kế hoạch này.

2. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả 6 tháng (trước ngày 20 tháng 5), một năm (trước ngày 20 tháng 11) về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Tỉnh Ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ảnh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh Ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP, các Phó Chánh VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (BTh, 60b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình   Người ký: Nguyễn Văn Chương
Ngày ban hành: 09/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 19/KH-UBND

382

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286620