• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 203/KH-UBND bổ sung công tác quản lý hoạt động bổ trợ tư pháp 06 tháng cuối năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tải về Văn bản khác 203/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203/KH-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

BỔ SUNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG BỔ TRỢ TƯ PHÁP 06 THÁNG CUỐI NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 31/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch bổ sung công tác quản lý các hoạt động bổ trợ tư pháp 06 tháng cuối năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Tích cực triển khai chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hiện chế định Thừa phát lại tại Thành phố theo Nghị quyết số 107/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về việc thực hiện chế định Thừa phát lại và Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về việc thực hiện chế định Thừa phát lại.

2. Yêu cầu

- Quán triệt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xã hội hóa một số nội dung hoạt động tư pháp và thực hiện chế định Thừa phát lại, phù hợp với điều kiện cụ thể tại thành phố.

- Đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và triển khai việc thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn thành phố.

- Bám sát các yêu cầu, nội dung của công tác quản lý Nhà nước về Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố, đồng thời đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tuyên truyền, phối hợp và hỗ trợ cho hoạt động Thừa phát lại; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn Thủ đô để góp phần thực hiện thành công chế định Thừa phát lại trên cả nước.

II. NỘI DUNG

Công tác truyền thông, phổ biến về chế định Thừa phát lại trong cán bộ, công chức, viên chức và các tng lớp nhân dân thành phố vi nội dung và hình thức phù hợp

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện từ tháng 7/2016 đến hết tháng 12/2016.

- Nội dung thực hiện: Thông tin, tuyên truyền, phổ biến về Thừa phát lại trên truyền hình, báo giấy, báo điện tử và các phương tiện truyền thông khác của thành phố.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị trực tiếp thực hiện tuyên truyền: Báo Hà Nội mới, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Pháp luật và Xã hội, Báo Kinh tế và Đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

III. TỔ CHỨC THỰC HI

1. Phân công trách nhiệm

a) Sở Tư pháp

Chủ trì xây dựng hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp, dễ hiểu để các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lp nhân dân hiểu về hoạt động Thừa phát lại và những dịch vụ pháp lý do Thừa phát lại cung cấp.

b) Các cơ quan Báo, Đài

Báo Hà Nội mới, Pháp luật Việt Nam, Pháp luật và Xã hội, Kinh tế và Đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu về chủ trương của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước về Thừa phát lại trên các chuyên trang, chuyên mục về pháp luật; theo dõi và đưa tin thường xuyên về hoạt động của Thừa phát lại để nhân dân và các tổ chức nắm bắt, sử dụng hiệu quả trong thi hành án dân sự.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định cấp cho Sở Tư pháp.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Sở Tư pháp, các đơn vị liên quan và các cơ quan Báo, Đài tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch đạt hiệu quả trong năm 2016.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT TU, HĐND Thành phố;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
- PC
T UBND TP Lê Hồng Sơn;
- TAND, Cục THADS Th
ành phố;
- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Thông tin & Truyền thông, Tài nguyên & MT, Y tế, Công an Thành phố;
- Các Báo, Đài: Hà Nội mới, Pháp luật Việt Nam, Pháp luật và Xã hội, Kinh tế và Đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
- VPUBTP: CVP, PCVP Phạm Chí Công; Các phòng: NC, TKBT, TH;

- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TCH
Lê Hồng
Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 203/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 08/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 203/KH-UBND

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329166