• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Kế hoạch 21/KH-UBND về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông năm 2014 và những năm tiếp theo do tỉnh Hà tĩnh ban hành

Tải về Văn bản khác 21/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 01 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2014 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 24/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đề án số 163/ĐA-UBND ngày 16/6/2011 của UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn Hà Tĩnh đã có sự chuyển biển tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm 2014 và những năm tiếp theo, tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực, trong nước sẽ còn diễn biến phức tạp; ở Hà Tĩnh, ANTT còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, biên giới, vùng giáo, các khu kinh tế...; trong khi đó, yêu cầu phát triển kinh tế với tốc độ cao, bền vững đặt ra cho nhiệm vụ đảm bảo ANTT, ATGT rất nặng nề.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02, Đề án 163 nêu trên và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 19/12/2013 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2014 và đáp ứng yêu cầu nêu trên, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch đảm bảo ANTT, ATGT năm 2014 và những năm tiếp theo với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với công tác đảm bảo ANTT, ATGT; nâng cao ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT, ATGT.

2. Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đối với công tác đảm bảo ANTT, ATGT.

3. Trong mọi tình huống phải đảm bảo ổn định chính trị và ANTT, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra “điểm nóng”; kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, nhất là tội phạm băng ổ nhóm, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; làm giảm tai nạn giao thông, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Xây dựng các lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh cả về trang bị, phương tiện, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông

Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao hiểu biết, đề cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về công tác đảm bảo ANTT, ATGT... tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân.

Việc tuyên truyền, giáo dục phải được triển khai đồng bộ các giải pháp, loại hình thông tin tuyên truyền, đến tận người dân và có phương pháp, biện pháp phù hợp cho từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, cơ quan, đơn vị cụ thể.

Quy định rõ và gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học, các tổ chức chính trị xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành pháp luật, đồng thời chủ động vận động, tuyên truyền gia đình, người thân, người dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo ANTT, ATGT; đưa tiêu chí đảm bảo ANTT, ATGT trở thành tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân.

1.2. Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tội phạm, tệ nạn xã hội, làm giảm tai nạn giao thông

Tập trung phát hiện, khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong việc thực hiện các chính sách quản lý kinh tế - xã hội, không để các thế lực thù địch, bọn tội phạm lợi dụng; kết hợp chặt chẽ với xây dựng Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chăm lo xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở sở trong sạch, vững mạnh…; chấn chỉnh kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong công tác bảo vệ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, ý thức cảnh giác của người dân trong bảo vệ tài sản.

Đẩy mạnh công tác quản lý, giáo dục đối tượng hết hạn tù, đặc xá về địa phương, quan tâm giúp đã họ sớm hòa nhập cộng đồng.

Xây dựng, tổ chức lực lượng cơ động, xung kích, phản ứng nhanh, tập trung vào những địa bàn trọng điểm, liên tục truy quét tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự công cộng, trật tự ATGT, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động chính trị, văn hóa, các đoàn khách quốc tế, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và m việc trên địa bàn.

1.3. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra bị động, bất ngờ, gây rối, gây bạo loạn, không để xảy ra “điểm nóng” về ANTT

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trọng tâm là Kết luận số 86 của Bộ Chính trị về “Tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo ANQG trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, bảo vệ an toàn tuyến biên giới, tuyến biển, chủ động phòng, chống các hoạt động xâm nhập, phá hoại, móc nối, lôi kéo của các thế lực thù địch.

Phát hiện và kịp thời đưa ra giải pháp hợp lý phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phòng chống hoạt động móc nối, lôi kéo, cài cắm nội gián để phá hoại, tác động chuyển hóa nội bộ, thu thập bí mật nhà nước. Có cơ chế quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên khi ra nước ngoài công tác, tiếp xúc với người nước ngoài, không để lộ lọt bí mật nhà nước. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong tình hình mới.

Thực hiện nguyên tắc đảm bảo an ninh quốc gia trong quá trình triển khai các dự án có yếu tố nước ngoài. Chủ động phát hiện những sơ hở để chấn chỉnh việc duyệt cấp phép đầu tư, không để kẻ địch lợi dụng phá hoại, không để sơ hở, bị lợi dụng lừa đảo gây thiệt hại, thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước. Chủ động dự báo, cảnh báo và đối phó với yếu tố đe dọa an ninh kinh tế, an ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư, an ninh môi trường, đảm bảo an ninh, tiến độ các dự án kinh tế trọng điểm.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết đấu tranh với hoạt động lợi dụng các cơ quan truyền thông, xuất bản để tuyên truyền các quan điểm, tư tưởng lệch lạc, sai trái, vi phạm pháp luật.

Giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề phức tạp liên quan đến thực hiện chính sách xã hội, chính sách tôn giáo, trong bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, triển khai các dự án kinh tế trọng điểm, trong quản lý đất đai, tài chính, ngân sách... Đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, không để hình thành “điểm nóng”, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, vu cáo, xuyên tạc. Tổ chức tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tập trung rà soát giải quyết dứt điểm các vụ việc mâu thuẫn, khiếu kiện từ cơ sở. Chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng, lôi kéo, kích động người khiếu kiện, công nhân đình công, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây rối TTCC. v.v.

1.4. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Nghị quyết số 37 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật gắn với đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người giai đoạn 2012-2015.

Phối hợp các lực lượng hình thành các tổ chức cơ động mạnh thường xuyên triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ở các địa bàn trọng điểm: Thành phố Hà Tĩnh, Khu Kinh tế Vũng Áng... tập trung đấu tranh quyết liệt các băng, ổ nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm có tổ chức, hoạt động đâm thuê chém mướn, siết nợ, đòi nợ thuê; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; các loại tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm ma túy, kinh tế, tham nhũng; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn cờ bạc, mại dâm, không để tội phạm hoạt động lộng hành, tệ nạn xã hội gây bức xúc trong xã hội. Nâng cao chất lượng công tác điều tra khám phá tội phạm, không để lọt tội phạm, không để oan, sai; giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, có dấu hiệu bao che tội phạm.

Phối hợp với các cơ quan Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tập trung điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có hành vi dã man, bức xúc trong trong xã hội để phòng ngừa, giáo dục chung, khơi dậy khí thế tấn công, trấn áp tội phạm trong nhân dân.

1.5. Tập trung chỉ đạo tăng cường các giải pháp đảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy, giữ gìn trật tự đô thị, kiềm chế và m giảm TNGT

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Nghị quyết số 88 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo TTATGT.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật ATGT, gắn việc xây dựng “văn hóa giao thông” vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; biểu dương gương người tốt, việc tốt đi đôi với lên án các hành vi có ý vi phạm, coi thường kỷ cương, pháp luật TTATGT. Phát huy vai trò, hiệu quả của lực lượng tự quản ở cơ sở trong giữ gìn TTATGT. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy về Luật Giao thông trong trường học.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm về TTATGT, trật tự đô thị, giải tỏa các chợ tạm, chợ cóc, điểm đỗ xe và các điểm sử dụng vỉa hè, lòng đường không đúng quy định; tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Khảo sát xác định và có biện pháp khắc phục các “điểm đen” về ATGT trên các tuyến giao thông. Rà soát, phân loại các điểm giao cắt với đường bộ, đường sắt để có các giải pháp khắc phục ngăn ngừa nguy cơ gây tai nạn. Kiểm tra, bổ sung đầy đủ các biển báo hiệu, gờ giảm tốc và các điều kiện cảnh báo khác tại các điểm giao cắt với đường bộ, đường sắt.

Tăng cường công tác quản lý an toàn kỹ thuật của phương tiện giao thông vận tải. Thắt chặt công tác kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy, kiên quyết đình chỉ lưu hành các phương tiện hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn kỹ thuật; quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô, tàu, thuyền tại các bến đò ngang, đò dọc. Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, công tác quản lý phương tiện xe cơ giới.

2. Các giải pháp chủ yếu

2.1. Chủ động nắm chắc tình hình về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ

Tổ chức nắm tình hình, hoạt động của các loại đối tượng trên địa bàn, tuyến, mục tiêu trọng điểm; chủ động phát hiện âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, không để tình hình diễn biến phức tạp mà các cơ quan chức năng không biết, không để bị động, bất ngờ về tình hình.

Chủ động khảo sát xác định rõ đối tượng, tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, nắm chắc diễn biến tình hình hoạt động của tội phạm hình sự, các loại đối tượng mãn hạn tù, đối tượng có tiền án, đặc xá, đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, tập trung rà soát triệt xóa các băng, nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. v.v.

2.2. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của các tổ chức quần chúng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và công dân tham gia vào công tác đảm bảo ANTT, trật tự ATGT, Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể nhân dân trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân, đảm bảo thế trận lòng dân vững chắc trong mọi tình huống và mọi nơi.

Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ngành, các đơn vị có liên quan, các thông tư liên ngành, nghị quyết liên tịch trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Duy trì cơ chế phối hợp giữa lực lượng Công an với các Sở, ngành, tổ chức đoàn thể, nhất là phối hợp với các ngành tư pháp; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo quan điểm, tư tưởng chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT, ATGT, kết hợp vào nội dung, chương trình, kế hoạch công tác từng thời kỳ, hằng năm, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương mình.

2.3. Tổ chức lực lượng đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị đấu tranh quyết liệt, kịp thời tổ chức điều tra và xử lý nghiêm với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật, không để xảy ra phức tạp về trật tự xã hội, không để tội phạm hoạt động lộng hành theo kiểu “xã hội đen”, gây bức xúc trong xã hội; tập trung triệt xóa các băng ổ nhóm phạm tội, các tụ điểm phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tổ chức lực lượng Cảnh sát 113, cảnh sát cơ động, cảnh sát điều tra và các lực lượng phản ứng nhanh thường xuyên tuần tra, kiểm soát ở những địa bàn trọng điểm, các giờ cao điểm để chủ động phòng ngừa, kịp thời đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật.

2.4. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông

Triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, Chú trọng phát triển và nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản và xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phong trào cho phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, lĩnh vực và gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương.

Giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, đấu tranh phòng chống tội phạm, các tai nạn, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự ATGT; nâng cao ý thức người dân trong đấu tranh tố giác tội phạm, truy bắt đối tượng phạm tội. Có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời những gương dũng cảm, những hy sinh, mất mát trong quá trình đấu tranh, tố giác tội phạm.

2.5. Tăng cường và nâng cao hiệu lực công tác QLHC về TTATXH

Thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT; tập trung vào các mặt công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, Thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Pháp lệnh số 16 của UBTVQH về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT.

Tăng cường các biện pháp an toàn PCCC tập trung ở các cơ sở trọng điểm về hoạt động thương mại, các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao; phòng, chống cháy rừng. Quan tâm đầu tư ngân sách cho công tác phòng cháy, chữa cháy. Tổ chức tốt công tác quản lý, giáo dục cai nghiện, quản đối tượng mãn hạn tù và đặc xá về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng.

2.6. Xây dựng lực lượng Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng Quân sự, Công an. Bộ đội Biên phòng đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu làm trung tâm, xây dựng đảng bộ và đội ngũ cán bộ làm then chốt. Nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, đội ngũ công an xã, công an viên bảo đảm độ tin cậy trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong giải quyết một số tình huống phức tạp ở địa phương.

Tiếp tục bổ sung kinh phí, tăng cường đầy đủ trang thiết bị, phương tiện phục vụ kịp thời nhiệm vụ SSCĐ, đảm bảo ANTT, ATGT cho lực lượng cơ động, bộ đội chủ lực, công an, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ và dự bị động viên.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Tổ chức nắm, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp đảm bảo ANTT; chủ động xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch xử lý, giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp về ANTT; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội; đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh thông tin, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước; tham mưu và phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương giải quyết tốt những vấn đề khiếu kiện, các điểm phức tạp về ANTT.

- Chủ động đề xuất các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; thường xuyên mở các đợt tấn công trấn áp và truy nã tội phạm; tổ chức điều tra, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật; xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, góp phần tích cực vào phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm; phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo TTATGT, kiềm chế tai nạn giao thông; xử lý nghiêm các vi phạm ATGT và các vụ TNGT có dấu hiệu tội phạm nâng cao tính răn đe và giáo dục cộng đồng.

- Báo cáo đề xuất Bộ Công an bổ sung biên chế, trang bị phương tiện cho lực lượng Cảnh sát cơ động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan Hà Tĩnh

- Lực lượng Quân sự, Biên phòng phối hợp với lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp giữa Bộ công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

- Cục Hải quan phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng đấu tranh phòng, chống tội phạm qua biên giới, cửa khẩu.

3. Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các văn bản mới được ban hành nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công dân trong công tác đảm bảo ANTT, TTATGT.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên không để bị tác động bởi các yếu tố tiêu cực, các luồng tư tưởng, văn hóa, lối sống trái đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc, nâng cao cảnh giác cách mạng, ý thức tự bảo vệ không để các thế lực thù địch và phần tử xấu lôi kéo, kích động chống đối, quản lý giáo dục cán bộ, học sinh, sinh viên trong các trường học không để vi phạm pháp luật và không mắc vào các tệ nạn xã hội; phối hợp tổ chức phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, các vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông trong học sinh, sinh viên.

4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội, nhất là các chính sách về lao động, việc làm, chính sách với các nhóm người dễ bị tổn thương; phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; triển khai công tác tái hòa nhập cộng đồng cho những người là nạn nhân của tình trạng tội phạm và người phạm tội, vi phạm pháp luật mãn hạn tù trở về nơi cư trú; tổ chức Trung tâm cai nghiện hoạt động có hiệu quả.

5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh dự trù kinh phí trình HĐND tỉnh bố trí ngân sách địa phương đảm bảo thực hiện Kế hoạch này; phối hợp xây dựng dự toán và phân bổ, kiểm tra, hướng dẫn các ngành, các cấp quản lý và sử dụng kinh phí theo đúng yêu cầu và nhiệm vụ.

6. Thanh tra tỉnh

Tổ chức tốt công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm pháp luật. Tập trung thanh tra các ngành, lĩnh vực, chương trình, dự án trọng điểm dễ phát sinh tội phạm, nhất là tội phạm về kinh tế, tham nhũng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, đông người.

7. Sở Giao thông Vận tải, Văn phòng Ban ATGT tỉnh

Phối hợp chính quyền các cấp và các ngành chức năng, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến luật giao thông. Chỉ đạo, kiểm tra thực hiện công tác đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; rà soát, bổ sung, điều chỉnh hợp lý, đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ, chỉ đạo các cơ quan quản lý đường bộ thường xuyên rà soát để phát hiện, xử lý kịp thời các “điểm đen” về TNGT; triển khai thực hiện các giải pháp bảo vệ hành lang ATGT; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra giám sát các cơ sở đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, sách nhiễm trong đào tạo, sát hạch, cấp GPLX.

8. Ban Tôn giáo - Sở nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương tham mưu, đề xuất chính quyền các cấp tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo; phối hợp các ngành liên quan giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến tôn giáo; đấu tranh, ngăn chặn những hành vi lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật.

9. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về đảm bảo ANTT, ATGT.

10. Các Sở, ngành: Xây dựng, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Ngoại vụ, Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước ...

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, có kế hoạch phối hợp với Công an tỉnh, tăng cường công tác phòng ngừa, bảo vệ nội bộ và đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT thuộc các lĩnh vực do ngành mình phụ trách theo nội dung các Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Công an và các ngành, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với quan hệ kinh tế đối ngoại, quản lý chặt chẽ các dự án, các nguồn viện trợ từ nước ngoài, đảm bảo ANTT trên lĩnh vực hợp tác kinh tế đối ngoại, lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tiền tệ...

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Đưa nội dung Kế hoạch vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và từng giai đoạn của địa phương. Địa phương nào để tình hình ANTT, TTATGT xảy ra “điểm nóng” thì Chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

12. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội khác

- Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, nhất là trong điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm đảm bảo kịp thời và nghiêm minh.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội khác phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp chính quyền trong việc vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên, cán bộ trong đơn vị mình tích cực tham gia và vận động giáo dục mọi người cùng tham gia công tác đảm bảo ANTT, TTATGT.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ nội dung Kế hoạch này và theo chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị mình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; định kỳ 6 tháng tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh).

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQA và HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh;
- Chánh VP, các Phó VP/UB;
- Trung tâm CB - TH tỉnh;
- Lưu: VT, NC
- Gửi: Bản giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 21/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Võ Kim Cự
Ngày ban hành: 17/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 21/KH-UBND

119

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250735