• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thủy sản


 

Kế hoạch 22/KH-UBND năm 2018 về tuyên truyền Luật Thủy sản năm 2017 và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Tải về Văn bản khác 22/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN LUẬT THỦY SẢN NĂM 2017 VÀ CHỐNG KHAI THÁC HẢI SẢN BẤT HỢP PHÁP, KHÔNG BÁO CÁO VÀ KHÔNG THEO QUY ĐỊNH (IUU)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, Công văn số 74/TCTS-VP ngày 11/01/2018 của Tổng cục Thủy sản về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông về khai thác IUU, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch tuyên truyền Luật Thủy sản năm 2017 và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), với các nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Đảm bảo thông tin về nỗ lực, giải pháp của Việt Nam về khắc phục IUU được truyền tải liên tục, kịp thời đến các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cơ quan quản lý và đối tượng trực tiếp thực hiện các quy định về IUU (cơ quan quản lý cảng cá, ngư dân, chủ tàu khai thác hải sản, doanh nghiệp chế biến,...) góp phần sớm khắc phục xong cảnh báo Thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu (EC) về IUU.

2. Yêu cầu

- Việc tuyên truyền phải kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương;

- Nội dung tuyên truyền sát thực tế, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ; hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, hiệu quả.

II. Nội dung kế hoạch

1. Nội dung tuyên truyền

- Quy định của EC về khai thác IUU; đặc biệt là nội dung cảnh báo của EC về khai thác IUU đối với Việt Nam;

- Quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về khai thác IUU;

- Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

- Giải pháp, hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, các tỉnh để khắc phục 09 khuyến nghị của EC về khai thác IUU.

- Các hoạt động, đối tượng đã và đang tích cực thực hiện các quy định về khai thác IUU; các hành vi vi phạm IUU đã bị các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

- Kết quả thanh tra, tuần tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về khai thác IUU do các lực lượng thực thi pháp luật trên biển và tại cảng cá thực hiện.

2. Hình thức tuyên truyền

- Xây dựng các phóng sự, tin bài... để tuyên truyền trên Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi và các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương thường trú tại tỉnh.

- Tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh tại các xã ven biển.

- Tổ chức tập huấn cho ngư dân, cán bộ quản lý tại cảng cá, cán bộ Chi cục Thủy sản, tổ chức, cá nhân thu mua tại cảng, bộ đội biên phòng tại cảng cá về chống khai thác IUU.

- Tổ chức in, cấp phát sổ tay, tờ rơi hướng dẫn về khai thác IUU đến các đối tượng: ngư dân, chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên, tổ chức, cá nhân thu mua, chế biến hải sản, cán bộ Chi cục Thủy sản, cán bộ quản lý tại cảng cá.

III. Tổ chức thực hiện

1. Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Ngãi (PTQ)

a) Trên kênh Truyền hình PTQ

- Xây dựng tin, phóng sự truyền hình phát sóng trong các chương trình thời sự trong tỉnh, các chuyên mục, chuyên đề (ít nhất 04 phóng sự/tháng). Phóng sự ghi hình, phỏng vấn một số chuyên gia, nhà quản lý, ngư dân, doanh nghiệp, hội, hiệp hội liên quan, gắn với nội dung tham gia Liên hoan phát thanh truyền hình toàn quốc lần thứ XIII.

- Mỗi quý tổ chức sản xuất 01 chương trình Tọa đàm truyền hình dài 15 đến 20 phút. Khách mời là Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Chi cục Thủy sản...vv.

- Giới thiệu các nội dung văn bản pháp luật, Chỉ thị của Chính phủ có liên quan trong chuyên mục “Hộp thư truyền hình” và “Pháp luật và đời sống”.

b) Trên kênh Phát thanh PTQ:

- Xây dựng tin, bài, phóng sự phát sóng trong các chương trình thời sự tổng hợp (ít nhất 04 phóng sự/tháng). Phóng sự ghi âm, phỏng vấn một số chuyên gia, nhà quản lý, ngư dân, doanh nghiệp, hội, hiệp hội liên quan.

- Giới thiệu các nội dung văn bản pháp luật, Chỉ thị của Chính phủ có liên quan trong chuyên mục “Tìm hiểu pháp luật”.

2. Đề nghị Báo Quảng Ngãi phối hợp

- Xây dựng phóng sự/bài viết chuyên đề trên báo giấy/báo điện tử. Mỗi tháng ít nhất đăng 01 bài.

- Xây dựng tin trên báo giấy/báo điện tử. Mỗi tháng ít nhất đăng 04 tin.

3. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Tổ chức tập huấn nhằm nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật của chủ tàu, ngư dân, thuyền trưởng, chủ cơ sở dịch vụ hậu cần khai thác thủy sản. Tổ chức 10 lớp tập huấn/năm tại các xã nghề cá trọng điểm, cảng cá...vv.

- Tổ chức in, cấp phát sổ tay, tờ rơi hướng dẫn về khai thác IUU đến các đối tượng: ngư dân, chủ tàu, thuyền trưởng, tổ chức, cá nhân thu mua, chế biến hải sản, dịch vụ hậu cần nghề cá.

- Phối hợp, hỗ trợ chuyên môn cho các cơ quan liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này.

4. UBND các huyện: Bình Sơn, Lý Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi

- Chỉ đạo các cơ quan, địa phương trực thuộc tổ chức tuyên truyền và phối hợp với các sở, ngành tổ chức tuyên truyền cho ngư dân tại địa phương.

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh huyện và bộ phận truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền Luật Thủy sản năm 2017 và chống khai thác IUU.

5. Nguồn kinh phí: UBND tỉnh bố trí theo Kế hoạch số 6533/KH-UBND ngày 23/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020.

6. Chế độ báo cáo: Các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này và gửi báo cáo cho Sở Nông nghiệp và PTNT ngày 18 hàng tháng để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 20 hàng tháng (tổng hợp số liệu tuyên truyền vào Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh).

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Luật Thủy sản năm 2017 và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/cáo);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Thông tin và Truyền thông;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- UBND các huyện: Bình Sơn, Lý Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PVP(NL), NC, CBTH;
- Lưu VT, pNNTN lesang53.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tăng Bính

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Nguyễn Tăng Bính
Ngày ban hành: 06/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 22/KH-UBND

232

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382587