• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Kế hoạch 22/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Tải về Văn bản khác 22/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/KH-UBND

Yên Bái, ngày 05 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIN KHAI THC HIN Đ ÁN HOÀN THIN H THNG ĐNH MC VÀ GIÁ XÂY DNG TRÊN ĐA BÀN TNH YÊN BÁI

Thực hiện Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng.

Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 77/SXD-KT ngày 15 tháng 01 năm 2018. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thực hiện hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng (bao gồm định mức và giá dịch vụ đô thị) phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chnghĩa và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo thị trường xây dựng minh bạch, cạnh tranh, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

- Tổ chức triển khai rà soát các Bộ định mức đã được Bộ Xây dựng và các Bộ quản lý chun ngành công b;

- Xây dựng và quản lý hệ thống định mức xây dựng đặc thù và định mức dịch vụ đô thị, phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện việc quản lý hệ thống định mức và giá xây dựng công trình đặc thù trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

- Tổ chức nghiên cứu, hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn, phổ biến các cơ chế, chính sách về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và dịch vụ đô thị, các phương pháp lập định mức và giá xây dựng mới, các tập định mức và đơn giá mới lập;

- Tổ chức, phân công, giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn chủ trì thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến xây dựng và quản lý định mức và giá xây dựng trên địa bàn;

- Cập nhật liên tục chế độ chính sách, giá cả vật liệu, điều kiện cung ng vật liệu để điều chỉnh đơn giá xây dựng theo kịp với thay đổi của giá cả thị trường.

2. Yêu cầu:

- Nghiên cứu hoàn thiện các phương pháp xây dựng hệ thống định mức và giá xây dựng đặc thù, các định mức còn thiếu cần bổ sung trên địa bàn tỉnh cho phù hp với đặc điểm tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái và phù hợp với nền kinh tế thị trường của Việt Nam và thông lệ quốc tế;

- Bố trí ngân sách cho việc xây dựng và quản lý hệ thống định mức xây dựng đặc thù, định mức dịch vụ đô thị và xây dựng đơn giá xây dựng công trình, đơn giá dịch vụ đô thị trên địa bàn.

II. K HOẠCH THỰC HIỆN

1. Kế hoạch tổ chức thực hiện xây dựng và công bố các Bộ đơn giá:

1.1. Thời gian thực hiện:

- Thời gian xây dựng các Bộ đơn giá: Từ quý I/2018 đến quý III/2018;

- Thời gian công bố các Bộ đơn giá: Quý IV/2018.

1.2. Nội dung thực hiện:

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở quản lý chuyên ngành và các đơn vị có liên quan thành lập Tổ công tác tổ chức kiểm tra, rà soát các Bộ định mức đã được Bộ Xây dựng công bố và nghiên cứu định mức xây dựng đặc thù, các định mức còn thiếu cần bổ sung trên địa bàn tỉnh Yên Bái; lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực triển khai các thủ tục pháp lý, lập dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân phê duyệt theo quy định.

Cụ thể gồm có 7 bộ đơn giá như sau:

a) Đơn giá ca máy và thiết bị thi công:

Xây dựng mới Bộ đơn giá ca máy và thiết bị thi công theo Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng công bố Định mức ca máy và thiết bị thi công để thay thế Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Yên Bái, công bố ban hành kèm theo Văn bản số 1249/UBND-XD ngày 24/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

b) Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng:

Xây dựng mới Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng theo Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ Xây dựng và Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) - Công tác sử dụng vật liệu xây không nung công bkèm theo Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017 của Bộ Xây dựng để thay thế Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng tỉnh Yên Bái, công bố ban hành kèm theo Văn bản số 2151/UBND-XD ngày 04/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

c) Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt:

Xây dựng mới Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt theo Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ Xây dựng để thay thế Đơn giá xây dựng công trình phn lp đặt tỉnh Yên Bái, công bban hành kèm theo Văn bản s2150/UBND-XD ngày 04/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

d) Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng:

Xây dựng mới Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng theo Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng để thay thế Đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng tỉnh Yên Bái, công bố ban hành kèm theo Văn bản số 2148/UBND-XD ngày 04/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

đ) Đơn giá dự toán công tác sửa chữa:

Xây dựng mới Bộ đơn giá dự toán công tác sửa chữa theo Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017 của Bộ Xây dựng công bĐịnh mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng để thay thế Đơn giá xây dựng công trình phần sửa chữa tỉnh Yên Bái, công bố ban hành kèm theo Văn bản số 2149/UBND-XD ngày 04/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

e) Đơn giá các dịch vụ công ích đô thị:

Xây dựng mới Bộ đơn giá các dịch vụ công ích đô thị theo Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị; Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị; Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị và Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị để thay thế Đơn giá xây dựng công trình phần dịch vụ công ích đô thị tỉnh Yên Bái, công bố ban hành kèm theo Văn bản số 2826/UBND-XD ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

g) Đơn giá thí nghiệm vật liệu, cu kiện và kết cấu xây dựng:

Xây dựng mới Bộ đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiến và kết cấu xây dựng theo Quyết định số 1169/QĐ-BXD ngày 14/11/2017 của Bộ Xây dựng công bĐịnh mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng để thay thế Đơn giá xây dựng công trình phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng tỉnh Yên Bái, công bố ban hành kèm theo Văn bản số 2957/UBND-XD ngày 24/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

2. Kế hoạch thực hiện xây dựng và công bố các bộ định mức đặc thù và định mức dịch vụ đô thị của tỉnh Yên Bái:

2.1. Thời gian thực hiện:

Thời gian xây dựng và công bố các Bộ định mức từ quý II/2018 đến quý IV/2018.

2.2. Nội dung tổ chức thực hiện:

Sở Xây dựng chủ trì phi hp với các sở quản lý chuyên ngành và các đơn vị có liên quan thành lập Tổ công tác tổ chức rà soát định mức xây dựng đặc thù và định mức dịch vụ đô thị áp dụng cho tỉnh Yên Bái theo quy định và theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Tổng hợp các định mức đã được Bộ Xây dựng công bố cần điều chỉnh, bổ sung báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và xin ý kiến chấp thuận của Bộ Xây dựng để ban hành, công bố theo quy định.

Cụ thể gồm 02 tập định mức:

a) Các định mức xây dựng đặc thù,

b) Các tập định mức dịch vụ công ích đô thị, bao gồm:

- Cấp nước;

- Thoát nước và xử lý nước thải;

- Thu gom và xử lý rác thải;

- Duy trì nghĩa trang.

III. GIẢI PHÁP VÀ KINH PHÍ THC HIỆN

1. Giải pháp thực hiện:

- Tổ chức rà soát hệ thống định mức hiện có để khắc phục những tồn tại và tổ chức hướng dẫn, áp dụng;

- Đối với các định mức còn thiếu, cần bổ sung hoặc cần phải xây dựng mới do phát sinh thì cần đầu tư nghiên cứu cụ thể theo quy trình chặt chẽ bảo đảm phù hợp với thực tế và xây dựng quy trình thực hiện kiểm tra, kiểm soát theo quy định và hướng dẫn của Bộ Xây dựng để ban hành sau khi thỏa thuận với Bộ Xây dựng;

- Đổi mới, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về xây dựng và quản lý hệ thống định mức và giá xây dựng;

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, quản lý, kiểm soát hệ thống định mức và giá xây dựng;

- Tổ chức phân cấp, giao nhiệm vụ xây dựng, quản lý, kiểm soát hệ thống định mức và giá xây dựng công trình cho các sở quản lý chuyên ngành, các tổ chức và cá nhân có năng lực thực thi;

- Tổ chức hướng dẫn lập, quản lý hệ thống định mức, giá xây dựng và dịch vụ đô thị đã sửa đổi, định mức xây dựng đặc thù và giá xây dựng đã xây dựng mới;

- Thường xuyên cập nhật chế độ chính sách mới, giá cả vật liệu trên thị trường tại từng thời điểm, các điều kiện cung ứng vật liệu để điều chỉnh đơn giá công trình xây dựng theo kịp với thay đổi của giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

- Nghiên cứu và xây dựng định mức, xác định mức chi phí cho công tác, theo dõi, tổng hợp tại các công trình, dự án có áp dụng các công nghệ mới, phối hợp với các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, tổng hợp xây dựng định mức phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

2. Kinh phí dự kiến thực hiện: 1.500 triệu đồng.

(Một tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).

Trong đó:

- Kinh phí xây dựng 07 bộ đơn giá: 1.000 triệu đồng;

- Kinh phí hỗ trợ rà soát, xây dựng định mức xây dựng đặc thù và định mức dịch vụ đô thị: 500 triệu đồng.

(Kinh phí thực tế theo dự toán chi tiết xây dựng các Bộ đơn giá, định mức được thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện hành).

3. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nước.

4. Phương thức thực hiện: Theo quy định hiện hành.

IV. T CHỨC THC HIỆN

1. Sở Xây dựng

Là cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nhiệm vụ có liên quan đến xây dựng và quản lý định mức và giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, có trách nhiệm:

- Chủ trì phối hợp với các sở quản lý chuyên ngành, các đơn vị liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thành lập Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ triển khai thực hiện xây dựng các bộ định mức và đơn giá xây dựng;

- Chịu trách nhiệm thống nhất về quản lý hệ thống định mức và đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

- Chủ trì việc đổi mới hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến hệ thống định mức và đơn giá xây dựng;

- Chủ trì xây dựng mô hình và quy trình xây dựng, quản lý và kiểm soát hệ thống định mức và đơn giá xây dựng;

- Chủ trì việc ban hành, hướng dẫn phương pháp xây dựng, quản lý và kiểm soát hệ thống định mức và giá xây dựng trên phạm vi tỉnh Yên Bái;

- Chủ trì rà soát, ban hành hệ thống định mức và giá xây dựng áp dụng chung (đã công bố và ban hành);

- Chủ trì xây dựng và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thỏa thuận với các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hệ thống định mức và giá xây dựng theo phương pháp mới, tiêu chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn ngành, công nghệ và công trình cụ thể;

- Lập dự toán kinh phí chi tiết cho các công việc triển khai thực hiện xây dựng các Bộ đơn giá, các bộ định mức theo Kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình tổ chức thực hiện theo Kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

2. Sở Tài chính

- Nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn thực hiện xây dựng các Bộ đơn giá và Định mức xây dựng đặc thù, định mức dịch vụ đô thị theo Kế hoạch được phê duyệt;

- Chủ trì, phi hp với các cơ quan có liên quan thẩm định dự toán chi tiết xây dựng các Bộ đơn giá, các bộ định mức và hướng dẫn việc thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Các Sở quản lý chuyên ngành và các đơn vị có liên quan

- Có trách nhiệm cử cán bộ tham gia Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ rà soát các bộ định mức đã được Bộ Xây dựng công bố và nghiên cứu định mức xây dựng đặc thù, các định mức còn thiếu cần bổ sung trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

- Phối hợp với Sở Xây dựng trong việc nghiên cứu, ban hành các cơ chế chính sách có liên quan đến quản lý định mức và giá xây dựng thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành.

- Phối hợp với Sở Xây dựng triển khai xây dựng và quản lý hệ thống định mức xây dựng chuyên ngành để thỏa thuận với Bộ Xây dựng.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Căn cứ các nội dung trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở: XD, TC, KH&ĐT, CT, GTVT, NN&PTNT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cng thông tin điện t tỉnh;
- Chánh, PVP.UBND tỉnh (KTN);
- Lưu: VT, XD, TH.

CHỦ TỊCH
Đỗ Đức Huy

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Đỗ Đức Huy
Ngày ban hành: 05/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 22/KH-UBND

196

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375651