• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng chống tội phạm


 

Kế hoạch 236/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 trên địa bàn do tỉnh Lào Cai

Tải về Văn bản khác 236/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 236/KH-UBND

Lào Cai, ngày 07 tháng 09 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-TTg , ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020.

Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-BCĐ ngày 11/7/2017 của Ban Chỉ đạo 138/CP Chính phủ; UBND tỉnh xây dựng kế hoạch với các nhiệm vụ, giải pháp như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. Mục tiêu, yêu cầu

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, ngăn chặn không để xảy ra tình trạng tội phạm diễn biến phức tạp.

- Nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đối với điều tra viên, kim sát viên, thẩm phán và cán bộ làm công tác thi hành án hình sự phục vụ công tác phòng, chng tội phạm trong tình hình mới.

2. Các chỉ tiêu cụ thể

- Kiềm chế, phấn đấu đến năm 2020 giảm từ 3 - 5% tổng số vphạm ti hình sự so với năm 2016, nht là tội phạm rất nghiêm trọng, ti phm đc bit nghiêm trọng; giảm từ 15% đến 20% svụ án do người chưa thành niên thực hiện và giảm từ 5 - 7% vụ án xâm hại trẻ em.

- Hằng năm, tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt từ 80% trở lên, các tội phạm rt nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên; hạn chế phát sinh đối tượng truy nã mới; bắt, vận động đầu thú 30% số đối tượng truy nã hiện có và 50% đối tượng truy nã mới phát sinh; tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý đạt 90%; tăng 5 - 10% tỷ lệ khởi tố điều tra các vụ án về kinh tế, tham nhũng trên tổng số vụ việc được phát hiện; tăng 5 - 10% số vụ phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ.

- Ít nhất 50% số khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự”; chuyển hóa thành công địa bàn được xác định là trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

- Giảm tỷ lệ người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân trốn, chết, phạm tội mới ở nơi giam giữ. Giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người chấp hành xong án phạt tù xuống dưới 15%; làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ tìm việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.

- Giải quyết, xét xử các vụ án hình sự từ 95% trở lên, phấn đấu đảm bảo ra quyết định thi hành án phạt tù đúng thời hạn đối với 100% số người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện

Tổ chức quán triệt sâu rộng trong các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành phố nội dung Kết luận s05-KL/TW, Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện tình hình cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ đạo, quản lý, điều hành của thủ trưởng các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm. Phát huy trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp về tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách. Xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là đối với trường hợp để xảy ra tội phạm tăng hoặc phức tạp kéo dài. Tăng cường mối quan hệ phối hợp liên ngành trong phòng, chống tội phạm. Nắm chắc diễn biến hoạt động của tội phạm, thống kê, dự báo chính xác về tình hình tội phạm phục vụ công tác chỉ đạo phòng, chống tội phạm.

Thực hiện có hiệu quả Đề án số 13 về “Bảo đảm ANTT tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020”, Chthị số 06/CT-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tình hình tại các địa bàn trọng đim, phức tạp về ANTT”; hướng dẫn thực hiện phân công nhiệm vụ và phân bnguồn lực theo phân kỳ cho các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể được phân công.

2. Công tác tuyên truyền giáo dục

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về pháp luật và PCTP sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Tập trung tuyên truyền tại các khu vực trọng điểm, nơi có tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội phức tạp, các đối tượng nguy cơ cao.

- Tập trung thực hiện các nội dung tuyên truyền phục vụ công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống và kiểm soát ma túy, chuyển hóa địa bàn theo các nội dung của Đề án “đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016- 2020” làm thay đổi mạnh mẽ về nhận thức cho quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm TTATXH trên địa bàn.

3. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Tùy theo yêu cầu mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tập trung đấu tranh những loại tội phạm nổi lên hiện nay, nhất là tội phạm băng nhóm, xuyên quốc gia, tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, tội phạm mua bán người và các vi phạm về an toàn thực phẩm. Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 06 của UBND tỉnh về công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự và triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy tạo chuyển biến tích cực về TTATXH trên địa bàn.

Nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm. Chú trọng phòng ngừa tội phạm, nhất là công tác phòng ngừa xã hội, tổ chức tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng về công tác phòng, chống tội phạm tại cộng đồng dân cư.

Khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhằm chủ động phòng ngừa tội phạm và chống vi phạm pháp luật, nhất là trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, xây dựng cơ bản, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý thị trường, đất đai, môi trường, lao động, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý người nước ngoài, quản lý mạng viễn thông, Internet... không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

4. Công tác phối hợp

Tăng cường công tác phối hợp phòng, chống tội phạm giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng chức năng thông qua thực hiện các Nghị quyết liên tịch và các quy chế phối hợp giữa các ngành như: Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Công an - Hội Phụ nữ về phối hợp thực hiện “quản lý giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; NQ liên tịch số 03 giữa Công an - Đoàn thanh niên về phối hợp thực hiện phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên; Kế hoạch phối hợp số 317/KHPH-CAT-BĐBP ngày 09/3/2017 giữa Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai trong đấu tranh PCTP, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2021.

5. Phát động, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, coi trọng phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở, giải quyết tốt những vấn đề mâu thuẫn, bức xúc, giảm nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm.

Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường quản lý, giáo dục cải tạo các đối tượng bị kết án đang ở ngoài xã hội, các đối tượng được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Chủ động thực hiện các biện pháp giúp người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ của các cơ quan chức năng.

6. Công tác cải cách hành chính

Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách có liên quan đến phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính. Rà soát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật trên địa bàn tỉnh không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

Hoàn thiện tổ chức, tăng cường đào tạo nâng cao năng lực cho các lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm. Đầu tư kinh phí, phương tiện, nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn.

7. Hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm

Tăng cường hợp quốc tế về phòng, chống tội phạm với các nước và các tổ chức quốc tế về phòng, chống tội phạm nhất là phối hợp, trao đổi thông tin trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm với các lực lượng phòng chống tội phạm tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; tranh thủ các nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế cho công tác phòng, chống tội phạm.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố đôn đốc, kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các đề án.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các cơ quan thông tấn báo chí triển khai các hoạt động phòng ngừa xã hội. Tập trung thực hiện có hiệu quả các kế hoạch liên tịch, chương trình phối hợp về phòng, chng tội phạm; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, hướng mạnh hơn về cơ sở, chú trọng các địa bàn trọng điểm, phức tạp, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, các đối tượng học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, công nhân...; thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong nhân dân về phòng, chống tội phạm theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự từ cơ sở.

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác, thống nhất quản lý các hoạt động nghiệp vụ về phòng, chống tội phạm, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các kế hoạch, phương án đấu tranh, ngăn chặn, kiềm chế, giảm các loại tội phạm.

- Tích cực tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm bng ổ nhóm, xuyên quốc gia, tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm, ma túy, mua bán người, đặc biệt ở các địa bàn trọng điểm. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là các vụ án trọng điểm. Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm.

- Chủ trì thực hiện có hiệu quả Đề án phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; Chỉ thị 06 của UBND tỉnh về chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; tăng cường hiện đại hóa, nâng cao năng lực cho các lực lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và lực lượng trinh sát.

2. Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh

- Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77/NĐ-CP, ngày 12/7/2010 của Chính phủ về “Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng”; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và các chương trình, kế hoạch phối hợp khác về phòng, chống tội phạm.

- Lực lượng Bộ đội biên phòng, Công an phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự ở các địa bàn này; tổ chức các hoạt động điều tra tố tụng hình sự và xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì thực hiện công tác phối hợp phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới, đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ, phòng, chống tội phạm. Nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh trấn áp tội phạm. Hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm. Tăng cường nguồn lực phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới.

- Chủ trì thực hiện nội dung Đề án: Tăng cường hiệu quả công tác phối hợp phòng, chống tội phạm khu vực biên giới, trên biển theo chỉ đạo của Bộ Quốc Phòng khi Đề án được phê duyệt.

3. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77/NĐ-CP, ngày 12/7/2010 của Chính phủ về “Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng”.

- Tổ chức xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án xây dựng khu vực phòng thủ và tổ chức lực lượng phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội khi có yêu cầu đ ra.

4. Sở Công thương

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực thi công tác quản lý thị trường trên địa bàn toàn tỉnh góp phần phòng ngừa tội phạm, xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và cung ứng dịch vụ thương mại trên địa bàn.

- Chủ trì thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, từ đó làm giảm các hành vi vi phạm trật tự quản lý kinh tế nói chung và làm giảm cơ bản các hành vi buôn lậu, buôn bán hàng nhập lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, gian lận thương mại.

Chủ trì thực hiện các nội dung của Đề án: Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm theo chỉ đạo của Bộ Công thương.

5. Sở Xây dựng

- Khắc phục những sơ hở, thiếu sót về đầu tư xây dựng theo hướng cải cách hành chính, rút ngắn thời gian trong quá trình chuẩn bị đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra tập trung vào các dự án, lĩnh vực có khả năng xảy ra tham nhũng, thất thoát, lãng phí cao. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, chủ động phòng ngừa và phòng, chống các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng.

- Chủ trì thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản thông qua công tác hoàn thiện chính sách, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác thanh tra, kiểm tra của các đơn vị tập trung vào các dự án, lĩnh vực có khả năng xảy ra tham nhũng, thất thoát, lãng phí.

Chủ trì thực hiện các nội dung của Đề án: Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

6. Sở Giao thông vận tải

Tập trung tuyên truyền pháp luật và công tác phòng, chống tội phạm cho công nhân, viên chức, người lao động trong ngành giao thông vận tải và các ngành, nghề khác liên quan đến hoạt động giao thông vận tải; tuyên truyền pháp luật đến toàn thnhân dân thực hiện các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông và các địa điểm có phương tiện giao thông hoạt động, tập trung trên các tuyến quốc lộ, tăng cường hiệu quả các hoạt động thanh tra giao thông vận tải gắn với kiểm soát phát hiện và ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động giao thông vận tải để phạm tội.

- Chủ trì thực hiện các nội dung của Đề án: Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp giữa các ngành về đảm bảo an ninh trật tự khu vực trường học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong quản lý học sinh, sinh viên, giáo viên, không để vi phạm pháp luật, không mắc vào các tệ nạn xã hội; coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, pháp luật, văn hóa, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp cho học sinh, sinh viên.

- Tăng cường việc đưa nội dung giáo dục về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội lồng ghép trong chương trình giáo dục, phù hợp với các cấp học, trình độ đào tạo.

- Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên thông qua tuyên truyền, tăng cường năng lực tổ chức phòng ngừa tội phạm và chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên của các nhà trường; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung nội dung giáo dục phòng, chống tội phạm trong chương trình chính khóa, xây dựng chương trình phòng, chống tội phạm thông qua các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên phòng, chống tội phạm.

- Chủ trì thực hiện các nội dung của Đề án: Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo việc củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên trách về pháp luật của các cơ quan thông tin đại chúng cấp tỉnh và các huyện, thành phố; tăng cường thời lượng phát sóng về phòng, chống tội phạm của Đài Phát thanh, truyền hình; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ báo chí bảo đảm tuyên truyền đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm. Định hướng thông tin và chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, duy trì các chuyên trang, chuyên mục tin, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm trên các báo, đài, trang thông tin điện tử.

- Phối hợp với công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan, các cơ quan báo chí kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả thông tin trên không gian mạng; phối hợp bảo đảm an ninh thông tin và thực hiện các biện pháp ngăn chặn những hành vi lợi dụng không gian mạng gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị,trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Đổi mới công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm đến học sinh, sinh viên, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các xã đặc biệt khó khăn; những nơi dân trí còn thấp, mức độ tìm hiểu, tiếp cận các văn bản, chính sách, pháp luật còn gặp nhiều hạn chế và khó khăn.

- Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet thông qua nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan chủ quản cũng như nhận thức, ý thức trách nhiệm phòng ngừa, chng vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên mạng Internet.

Chủ trì thực hiện các nội dung của Đề án: ng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

9. Ngân hàng Nhà nước tỉnh

- Chỉ đạo, hướng dẫn toàn hệ thống nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối (gọi tắt là tiền tệ và ngân hàng); rà soát khắc phục triệt để các lỗ hổng, sơ hở trong cơ chế, chính sách về tiền tệ, ngân hàng không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

- Chủ trì thực hiện các nội dung của Đề án: Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng và vấn đề "sở hữu chéo" theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

10. SVăn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hp với các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức lồng ghép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch kết hợp với xây dựng các hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, các khu dân cư với tuyên truyền phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ văn hóa, thể thao không để sơ hở, phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội.

- Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, th thao và du lịch thông qua truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về phòng ngừa tội phạm và phòng, chng vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, ththao và du lịch và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động văn hóa, ththao và du lịch.

- Chủ trì thực hiện các nội dung của Đề án: Phòng ngừa tội phạm và phòng, chng vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, ththao và du lịch theo chỉ đo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

11. SY tế

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện công tác điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, nghiên cứu xây dựng phác đđiều trị cai nghiện cho người nghiện ma túy, nhất là đối với người nghiện ma túy tng hợp.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức khám, chữa bệnh cho các phạm nhân và người đang cai nghiện ma túy, học tập tại các cơ sở chữa bệnh và cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Phối hợp phòng, chống các vi phạm pháp luật và tội phạm về an toàn thực phm.

- Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế thông qua tăng cường năng lực tổ chức phòng ngừa tội phạm và phòng. Triển khai thi hành pháp luật về phòng ngừa tội phạm và phòng, chng vi phạm pháp luật trong các cơ sở y tế. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân viên y tế và người bệnh, người nhà bệnh nhân cũng như toàn xã hội về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong các cơ sở y tế. Bảo đảm an ninh trong cơ sở y tế. Xây dựng, kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các đơn vị trong việc phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, tập trung vào công tác bảo vệ an ninh trong cơ sở y tế.

- Chủ trì thực hiện các nội dung của Đề án: Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

12. Sở Tài chính:

- Duy trì hoạt động có hiệu quả “Quỹ phòng, chống tội phạm”; có các hình thức huy động sự đóng góp của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và cá nhân, đy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm.

- Cân đối, đề xuất UBND tỉnh phân bổ ngân sách hàng năm để thực hiện các nội dung theo Quyết định số 1565/QĐ-UBND, ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 48/KH-UBND-m ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc triển khai thực hiện Đề án “Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020”.

13. SKế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phân bổ kinh phí hàng năm cho công tác phòng, chống tội phạm phù hợp với khả năng ngân sách và điều kiện, tình hình tội phạm cụ thể của từng năm và nội dung chi theo Kế hoạch số 48/KH-UBND-m ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc triển khai thực hiện Đề án “Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020”; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng huy động các nguồn lực phục vụ cho cộng tác phòng, chống tội phạm.

14. Sở Khoa học và Công nghệ: Tăng cường nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng giải pháp, hệ thống phòng, chống tội phạm.

15. SNông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, kế hoạch, dự án phát triển nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại những vùng trước đây nhân dân có trồng cây có chứa chất ma túy nhằm ổn định, nâng cao đời sống của đồng bào ở các khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt; đảm bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn vn đầu tư phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí. Phối hợp Công an tỉnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tiêu chí số 19 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

- Phối hợp với sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

16. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, ban, ngành liên quan phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về sử dụng hóa chất độc hại trong trồng trọt, chất cấm trong chăn nuôi, xử lý chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường, tình trạng khai thác trái phép khoáng sản, cát sỏi trên sông, suối.

17. S Tư pháp: Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế không để tội phạm lợi dụng hoạt động. Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến địa bàn toàn tỉnh, mọi đối tượng trong xã hội, đặc biệt tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, người có quá khứ lầm lỗi hoặc liên quan đến tội phạm.

18. Văn phòng UBND tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm; đề xuất việc lồng ghép, phối hợp thực hiện các chương trình, kế hoạch và sử dụng các nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm.

19. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tham mưu cho Huyện ủy, Thành Ủy ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Kết luận 05 tại địa phương; định kỳ hàng năm, đột xuất có chương trình hành động hoặc kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Chiến lược, Chương trình phòng, chống tội phạm của Chính phủ, Nghị quyết, Chỉ thị của Huyện ủy, Thành ủy.

- Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trong Chthị số 48-CT/TW, Kết luận số 05, Chiến lược, Chương trình phòng, chống tội phạm của Chính phủ vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và từng giai đoạn của địa phương; coi công tác phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này; lồng ghép với các chương trình, nguồn lực và các dự án do địa phương quản lý tổ chức huy động các nguồn lực của địa phương để bổ sung, hỗ trợ việc thực hiện.

- Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm về tình hình tội phạm tại địa phương, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và thực hiện nghiêm túc nội dung quy định về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác phòng, chống tội phạm, xử lý trách nhiệm liên đới của cán bộ, đảng viên đối với công tác phòng, chống tội phạm được quy định tại Kết luận số 05.

20. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tỉnh Đoàn và Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh: Tiếp tục thực hiện các chương trình phối hợp hành động đã ký kết, phối hợp với Công an về tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tham gia phòng, chống tội phạm, quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thường xuyên sơ kết, tổng kết, khen thưởng, biểu dương, rút kinh nghiệm nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm ở cơ sở.

21. Đề nghị Viện kiểm sát tỉnh, Tòa án tỉnh: Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, nhất là trong truy tố, xét xử các loại tội phạm bảo đảm kịp thời và nghiêm minh và có tính răn đe phòng ngừa chung.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và các nội dung nêu trong kế hoạch này, các Chỉ thị, Nghị quyết, Chiến lược phòng, chống tội phạm xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát hợp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chng tội phạm. Định kỳ theo quý, 06 tháng, 01 năm báo cáo kết quả về Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an.

2. Các sở, ban, ngành đoàn thể và UBND các huyện, thành phố theo nhiệm vụ được phân công chỉ đạo, gn công tác phòng, chng tội phạm với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị.

3. Giao Công an tỉnh chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc phối hợp với các đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- C41, C42, V28 - BCA;
- TT.T
nh ủy, UBND tỉnh;
- Đ/c Tr
ưởng BCĐ tỉnh;
- Công an tỉnh; Biên phòng tỉnh;
- Bộ chỉ huy QS tỉnh;
- Viện KS tỉnh; Tòa án t
nh;
- Ngân hàng Nhà nước tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP;
- Ban BTTTĐT tỉnh;

- Lưu: VT, NC1, TH 1,4, VX 2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 236/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai   Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 07/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Hình sự   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 236/KH-UBND

494

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364649