• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 2382/KH-UBND về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020

Tải về Văn bản khác 2382/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2382/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 09 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 10647/KH-UBND ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh về kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu

Tăng cường sự đồng thuận, quyết tâm và chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn xã hội, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm chứa, môi giới, tổ chức hoạt động mại dâm; giải quyết triệt để tụ điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm; hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho người bán dâm. Đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội của người bán dâm, tạo cơ hội giúp họ hòa nhập cộng đồng bền vững.

2. Chỉ tiêu

a) Phát hiện, khám phá, xử lý hình sự 30 vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm.

b) Xét xử 90% vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm.

c) Triệt xóa các điểm, tụ điểm nghi ngờ có hoạt động mại dâm tại địa bàn công cộng và trong cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh.

d) Đội kiểm tra liên ngành tỉnh tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại 30 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh. Đội kiểm tra liên ngành cấp huyện, cấp xã kiểm tra đạt 80% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn quản lý.

đ) Xây dựng, duy trì 80% tổng số xã, phường, thị trấn (136/170 xã, phường, thị trấn) không có tệ nạn mại dâm.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong công tác phòng, chống mại dâm

a) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống mại dâm; hệ lụy của mại dâm đối với đời sống xã hội; nêu gương điển hình người tốt, việc tốt, mô hình tốt, những địa phương có cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm góp phần thay đổi nhận thức của nhân dân về tệ nạn mại dâm.

b) Chú trọng công tác tuyên truyền trực tiếp, vận dụng các hình thức văn hóa văn nghệ, áp dụng những phương tiện hiện đại nâng cao hiệu quả, chất lượng tuyên truyền. Tập trung tuyên truyền tại các xã, phường, thị trấn khu vực giáp ranh, phức tạp về tệ nạn mại dâm, khu vực có nhiều trường đại học, khu trọ của sinh viên, lao động ngoài tỉnh.

c) Huy động các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ sở tham gia tư vấn, đặc biệt là Hội Liên hiệp phụ nữ vận động nhân dân không định kiến, xóa bỏ kỳ thị và đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ người bán dâm không tái vi phạm tệ nạn xã hội.

d) Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác thông tin, tuyên truyền, vận động gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; gắn với phong trào xây dựng gia đình, làng, phố, cơ quan, đơn vị văn hóa, xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã phương, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

2. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống mại dâm

a) Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng, chống mại dâm:

-Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm và các văn bản liên quan về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm với phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và các chương trình, chính sách an sinh xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội khác như giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp đưa nhiệm vụ phòng, chống mại dâm vào nghị quyết và kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu khi để phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn quản lý. Tăng cường công tác giáo dục phòng ngừa và kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, có hành vi bao che, dung túng, tham gia hoạt động tệ nạn mại dâm.

- Tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS; tội phạm và tệ nạn xã hội các cấp; phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; thực hiện tốt cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống mại dâm.

- Tăng cường cơ chế phối hợp của Tổ công tác liên ngành phòng, chống mại dâm tỉnh trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giao ban, thông tin, báo cáo, thường xuyên trao đổi, kịp thời đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn.

- Tổ chức tiếp cận, tư vấn, giáo dục, nắm bắt nguyện vọng của người bán dâm để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ pháp lý, dạy nghề, tạo việc làm, giúp họ ổn định cuộc sống, không vi phạm hoạt động mại dâm.

- Củng cố kiện toàn phân công cụ thể đến từng thành viên Đội Công tác xã hội tình nguyện, Cộng tác viên truyền thông phòng, chống mại dâm và tệ nạn xã hội để nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ người bán dâm và tham gia tích cực vào công tác phòng, chống mại dâm tại cơ sở.

- Triển khai xây dựng mô hình thí điểm hỗ trợ người bán dâm theo Quyết định số 1875/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm; nhằm đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm và các mô hình hỗ trợ phòng, chống mại dâm khác trên địa bàn tỉnh.

b) Tăng cường công tác kiểm tra, đấu tranh phòng, chống mại dâm:

- Thường xuyên khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời những dấu hiệu hoạt động mại dâm, không để lan rộng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

- Tăng cường các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh, trấn áp tội phạm liên quan đến mại dâm, triệt phá các tụ điểm, khu vực, đường dây tổ chức hoạt động mại dâm ở các địa bàn trọng điểm. Đẩy mạnh công tác điều tra, triệt xóa các tụ điểm mại dâm tại các địa bàn công cộng, trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm; tuần tra, kiểm soát tại các tụ điểm đã triệt xóa, không để tái hoạt động trở lại. Công bố các số điện thoại đường dây nóng, hộp thư tố giác tội phạm, vận động nhân dân cung cấp tin liên quan đến tội phạm mại dâm, đảm bảo bí mật cho người cung cấp thông tin.

- Xét xử nghiêm các tội phạm liên quan đến mại dâm; tăng cường xét xử lưu động các vụ án liên quan đến hoạt động môi giới, chứa chấp mại dâm để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

- Phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi sản xuất, buôn bán, sử dụng các sản phẩm văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, kích dục.

- Thường xuyên kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm các cấp; xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, kiểm tra thường xuyên, đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại các địa bàn dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Thực hiện công tác hậu kiểm tra, đánh giá việc chấp hành quy định, khắc phục thiếu sót tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ đã kiểm tra hoặc đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Tích cực kiểm tra hành chính, theo dõi di biến động số lao động ngoài tỉnh, đặc biệt tại những khu vực có nhiều nhà trọ, nhà cho thuê. Quản lý chặt chẽ những đối tượng nghi vấn, kịp thời phát hiện các đường dây, ổ nhóm hoạt động mại dâm để có kế hoạch điều tra, triệt xóa.

- Thực hiện nghiêm, hiệu quả Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Nâng cao năng lực công chức làm công tác phòng, chống mại dâm các cấp

a) Đào tạo, bồi dưỡng, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà công tác xã hội để làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm ở địa phương.

b) Tổ chức tập huấn, hội thảo, học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống mại dâm; phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội các cấp; kiện toàn Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm và Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống mại dâm các cấp.

4. Kinh phí

Kinh phí phục vụ công tác phòng, chống mại dâm thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên hàng năm của các đơn vị và kinh phí của cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống mại dâm theo kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS; tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Tổ chức tập huấn các văn bản mới liên quan đến công tác phòng, chống mại dâm; học tập, trao đổi, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

c) Chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cấp huyện, cấp xã thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm ở những địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm.

d) Phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND cấp huyện triển khai thí điểm Mô hình “Hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm”; hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về sớm ổn định cuộc sống; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra hoạt động chỉ đạo, tiến độ thực hiện và kết quả thực hiện mô hình phòng, chống mại dâm; đánh giá xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; các hoạt động hỗ trợ tín dụng, giải quyết việc làm cho người bán dâm hoàn lương.

đ) Phối hợp triển khai các Mô hình thí điểm và hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng cơ sở trợ giúp xã hội theo hướng dẫn của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

e) Chủ trì Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, bài trừ tệ nạn xã hội trong các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của tỉnh.

g) Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ, kinh phí phòng, chống mại dâm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh để báo cáo UBND tỉnh.

2. Công an tỉnh

a) Phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tổ chức đấu tranh phòng, chống tội phạm mại dâm; tổ chức điều tra, triệt phá các ổ nhóm, đường dây và tụ điểm mại dâm; gắn chương trình phòng, chống mại dâm với chương trình phòng, chống tội phạm; quản lý, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

b) Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo lực lượng công an các cấp hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 về phát hiện, khám phá, xử lý hình sự 30 vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm.

c) Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan, công an các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, xác định cụ thể các tuyến, tụ điểm mại dâm, tiến hành lập án đấu tranh, triệt xóa các ổ nhóm, tụ điểm, đường dây mại dâm không để hình thành các ổ nhóm, tụ điểm, đường dây hoạt động công khai, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Chỉ đạo công an xã, phường, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm tra, duy trì trong sạch các địa bàn có tụ điểm mại dâm đã triệt xóa.

d) Phát động nhân dân tố giác, đấu tranh mạnh mẽ với tệ nạn mại dâm, tổ chức đường dây nóng, hộp thư tiếp nhận tin, thư tố giác của nhân dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, theo dõi di, biến động người ngoài tỉnh sinh sống trên địa bàn tỉnh.

đ) Chỉ đạo công an các cấp thực hiện chế độ báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ tháng, quý, năm về kết quả đấu tranh, triệt xóa các vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm và tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống mại dâm theo quy định tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh.

e) Tham gia Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, bài trừ tệ nạn xã hội trong các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của tỉnh; quản lý về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, trọng tâm là nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke, vũ trường, cơ sở tẩm quất, thư giãn và các cơ sở kinh doanh văn hóa, du lịch; phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

3. Sở Y tế

a) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh; tham gia Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, bài trừ tệ nạn xã hội trong các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Quản lý, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp, massage trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các quy định về chuyên môn y tế; phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện mô hình thí điểm hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm.

b) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi cho người bán dâm tiếp cận, sử dụng các dịch vụ can thiệp dự phòng, khám và điều trị HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục; chương trình điều trị Methadone cho người bán dâm có sử dụng ma túy.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Thực hiện tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm tại các đơn vị trực thuộc. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động các cuộc diễu hành, mít tinh phòng, chống mại dâm.

b) Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa, khu dân cư văn hóa... gắn với hoạt động phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS.

c) Phối hợp các cơ quan liên quan và UBND cấp huyện thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống ma túy, mại dâm.

d) Tăng cường hoạt động của Đội kiểm tra 814 của tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho Đội Kiểm tra 814 cấp huyện.

đ) Tham gia Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, bài trừ tệ nạn xã hội trong các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của tỉnh; tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa liên quan đến phòng, chống mại dâm; thường xuyên kiểm tra xử lý kịp thời các hành vi vi phạm tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng các tài liệu giáo dục phù hợp và bồi dưỡng kiến thức phòng, chống mại dâm cho giáo viên, cán bộ và học sinh trong, nhà; trường ở các cấp học; tăng cường tuyên truyền phòng, chống mại dâm bằng nhiều hình thức vào các trường học, lồng ghép các chương trình phòng, chống ma túy, HIV/AIDS.

6. Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2020 theo phân cấp hiện hành.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Tham gia Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, bài trừ tệ nạn xã hội trong các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của tỉnh.

8. Sở Tư pháp

a) Phối hợp các cấp chính quyền, sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền tập huấn các văn bản pháp luật về phòng, chống mại dâm.

b) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh trong các cuộc họp giao ban báo chí tuyên truyền Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm ngăn chặn, phòng ngừa việc lợi dụng mạng xã hội để thực hiện tuyên truyền, tiếp thị và môi giới mại dâm.

b) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan thực hiện tốt Quy chế phối hợp Liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Công Thương

Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ thuộc ngành quản lý dễ bị lợi dụng trá hình trong hoạt động mại dâm và buôn bán trái phép chất ma túy; phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm; tăng cường quản lý, kiểm tra hàng hóa tại các nhà hàng, khách sạn, quan bar, vũ trường... xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền.

11. Cục Hải quan tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và phối hợp lực lượng chức năng điều tra vụ việc buôn bán các loại hàng hóa, văn hóa phẩm có tính chất khiêu dâm, đưa người ra nước ngoài, xuất nhập cảnh trái phép vì mục đích mại dâm.

12. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tích cực truy tố và đưa ra xét xử kịp thời các vụ án về mại dâm. Xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, tăng cường xét xử án điểm, xét xử lưu động các vụ án về mại dâm trên địa bàn dân cư để tăng cường giáo dục, răn đe, phòng ngừa.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

a) Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh kết hợp phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống ma túy, mại dâm; giáo dục, vận động đối tượng bán dâm tại cộng đồng không tái vi phạm, phối hợp chính quyền địa phương trong phòng, chống mại dâm có hiệu quả.

b) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức hiểu biết về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS cho các tổ chức thành viên, trong gia đình và cộng đồng.

14. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng, chống mại dâm cho công chức, viên chức, người lao động tại các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý.

b) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong quá trình triển khai mô hình thí điểm hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm.

15. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

a) Phát huy vai trò của phụ nữ trong việc tuyên truyền, giáo dục các thành viên trong gia đình phòng, chống mại dâm; phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm.

b) Chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực phòng, chống mại dâm.

c) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho hội viên các Chi hội cơ sở gặp gỡ, tư vấn, giúp đỡ người bán dâm tại cộng đồng, vận động phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội; hỗ trợ phụ nữ bán dâm hoàn lương bằng những việc làm cụ thể như: Đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, giúp vốn, tư vấn pháp lý, hỗ trợ vật chất, tinh thần... để giúp phụ nữ ổn định cuộc sống, không tái vi phạm tệ nạn mại dâm.

16. Đề nghị Tỉnh Đoàn

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mại dâm trong thanh niên sinh viên, học sinh là đoàn viên thanh niên. Xây dựng các mô hình phòng, chống mại dâm phù hợp ở các cấp đoàn cơ sở. Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm.

17. UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa

a) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn năm 2020; phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS; tội phạm và tệ nạn xã hội cấp huyện.

b) Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách và huy động các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác để đảm bảo kinh phí thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2020.

c) Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống mại dâm. Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành cấp huyện. Xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, phường, thị trấn thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn.

d) Chỉ đạo 100% các xã, phường, thị trấn triển khai công tác phòng, chống mại dâm cấp xã để nâng cao hiệu quả phòng, chống mại dâm tại địa phương. Hướng dẫn, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyên truyền theo phân loại, chấm điểm, đánh giá xã, phường, thị trấn lành mạnh làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

đ) Chỉ đạo lực lượng công an và các ban, ngành của địa phương thường xuyên khảo sát, triệt xóa các tụ điểm mại dâm trên địa bàn.

e) Tổng hợp báo cáo đột xuất, thường xuyên, định kỳ tháng, quý, năm về công tác phòng, chống mại dâm, tình hình triệt xóa các tụ điểm mại dâm và xử phạt hành chính về hành vi vi phạm tệ nạn mại dâm, công tác tiếp cận, hỗ trợ dạy nghề tạo việc làm cho người bán dâm tại địa bàn các xã, phường, thị trấn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội) tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

g) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn:

- Bố trí đủ cán bộ có năng lực làm công tác phòng, chống mại dâm; kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành cấp xã; xây dựng, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội Công tác xã hội tình nguyện cấp xã, Cộng tác viên truyền thông phòng, chống mại dâm và tệ nạn xã hội. Tăng cường kiểm tra, đảm bảo đạt chỉ tiêu 80% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn được kiểm tra.

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống mại dâm, đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống mại dâm vào sinh hoạt tổ dân phố, khu dân cư và các Câu lạc bộ của các Hội, đoàn thể ở địa phương duy trì và xây dựng xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Duy trì trong sạch địa bàn không để hiện tượng mại dâm tái hoạt động tại các tụ điểm mại dâm công cộng đã được triệt xóa. Thống kê, báo cáo số người vi phạm tệ nạn mại dâm bị xử phạt hành chính trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

- Chú trọng công tác hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho người bán dâm, người bán dâm nghiện ma túy tại địa phương, giúp họ có thu nhập ổn định cuộc sống, chuyển đổi nghề nghiệp, không tái hoạt động mại dâm.

- Kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, khu vực nghi hoạt động mại dâm để có giải pháp triệt xóa, không để phát triển thành điểm, tụ điểm phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể; yêu cầu các sở, ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa căn cứ căn cứ nội dung Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đến các cấp cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo định kỳ 06 tháng, năm về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
- Bộ LĐ-TBXH;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đơn vị tại Mục III;
- Chánh, PCVP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, CTTĐT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2382/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Nguyễn Hòa Hiệp
Ngày ban hành: 09/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 2382/KH-UBND

63

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445859