• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

 

Kế hoạch 2398/KH-UBND năm 2014 thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016” do tỉnh Bến Tre ban hành

Tải về Văn bản khác 2398/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2398/KH-UBND

Bến Tre, ngày 28 tháng 5 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN VÙNG BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2013-2016”

Ngày 15 tháng 7 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1133/QĐ-TTg phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Căn cứ Kế hoạch số 8358/KH-BQP ngày 19 tháng 10 năm 2013 của Bộ Quốc phòng về việc thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016”.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn biên giới biển tỉnh Bến Tre, Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tổ chức thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án; sát với các nhóm đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật, tình hình thực tế trên khu vực biên giới biển của tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và ngư dân hoạt động khai thác, đánh bắt trên biển.

Triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức PBGDPL, trong đó chọn lọc, phát triển các mô hình PBGDPL hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và nhu cầu hiểu biết pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển (KVBGB) trong từng giai đoạn.

Quá trình triển khai thực hiện Đề án phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, ban, ngành, đoàn thể địa phương liên quan; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

II. MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Mục tiêu:

1.1. Mục tiêu chung: Tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân và cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang ở KVBGB; nâng cao kiến thức, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ cán bộ các đơn vị quân đội ở địa bàn này, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất nước.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân KVBGB.

+ 100% cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội và lực lượng dân quân tự vệ ở KVBGB được PBGDPL.

+ Đa số cán bộ, nhân dân đang cư trú, công tác ở KVBGB được PBGDPL.

- Nâng cao năng lực cho những người thực hiện công tác PBGDPL.

+ Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong các đơn vị quân đội ở vùng BGHĐ được bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ PBGDPL đáp ứng yêu cầu công tác PBGDPL ở vùng BGHĐ.

+ Phát triển, mở rộng các hình thức PBGDPL hiệu quả thông qua hoạt động của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ quân đội và lực lượng dân quân tự vệ nói chung và Bộ đội Biên phòng ở KVBGB nói riêng.

2. Phạm vi, đối tượng:

2.1. Phạm vi: Kế hoạch được triển khai tại 9 xã (Bình Thắng, Thừa Đức, Thới Thuận thuộc huyện Bình Đại; An Thuỷ, Tân Thuỷ, Bảo Thuận, Bảo Thạnh thuộc huyện Ba Tri; Thạnh Phong, Thạnh Hải thuộc huyện Thạnh Phú).

2.2. Đối tượng: Tất cả cán bộ, chiến sĩ quân đội, lực lượng dân quân tự vệ và cán bộ, nhân dân ở KVBGB.

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

01

Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký thực hiện Đề án

Quý II/2014

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy QS tỉnh

02

Tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng các văn bản quản lý, điều hành thực hiện Đề án

Giai đoạn I

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký và các cơ quan chức năng của Sở Tư pháp

03

Tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo phối hợp của các sở, ngành, địa phương, ký kết, ban hành các chương trình, kế hoạch công tác PBGDPL từng giai đoạn, hằng năm; tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác PBGDPL khu vực biên giới biển (KVBGB)

Giai đoạn I, II

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký và Sở Tư pháp

04

Kiểm tra việc thực hiện Đề án tại 9 xã biên giới biển của 3 huyện (Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú)

Tháng 6, tháng 10 các năm 2014, 2015, 2016

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký, Sở Tư pháp; Sở Tài nguyên và Môi trường

05

Tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án hằng năm và từng giai đoạn, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tiếp theo

Tháng 12 các năm 2014, 2015, 2016

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký; các cơ quan chức năng của Sở Tư pháp; UBND 3 huyện biển

06

Xây dựng mô hình điểm về công tác PBGDPL trên địa bàn 3 xã biên giới biển của 3 huyện biển để thực hiện các hoạt động PBGDPL

Giai đoạn I

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

07

Tổ chức tập huấn cho cán bộ một số sở, ngành có liên quan và cán bộ cấp xã, người có uy tín, chức sắc tôn giáo ở các xã biên giới biển.

Giai đoạn I

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kết hợp với cán bộ nghiệp vụ cấp trên

Sở Tư pháp, Phòng Ngoại vụ (VPUBND tỉnh), Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số cán bộ địa phương

08

Tổ chức PBGDPL cho cán bộ, nhân dân các xã khu vực biên giới biển và ngư dân đi đánh bắt thuỷ sản trên biển dài ngày bằng các hình thức: Tổ chức lớp tập trung, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh địa phương, phát tờ rơi, tờ gấp…

Cả 2 giai đoạn (ít nhất mỗi tháng một lần)

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, Bộ Chỉ huy QS tỉnh, Sở Tư pháp, Phòng Ngoại vụ (VPUBND tỉnh), Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo

09

Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm chỉ đạo 3 xã điểm, nhân rộng mô hình ra các xã biên giới biển còn lại

Quý II/2015

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Cơ quan chức năng của Sở Tư pháp, Phòng Ngoại vụ (VPUBND tỉnh), Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân 3 huyện biên giới biển

10

Tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” ở các Đồn Biên phòng, các xã biên giới biển

Mỗi tháng 1 lần

(giai đoạn II)

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Hội đồng Phối hợp PBGDPL, Sở Tư pháp, Công an, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên 3 huyện biển

11

Tổ chức xét xử lưu động một số vụ án hình sự ở các xã biên giới biển

Khi có án

(giai đoạn II)

Đề nghị Toà án nhân dân tỉnh, huyện chủ trì, phối hợp

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

12

Hỗ trợ các câu lạc bộ, trung tâm tư vấn pháp luật - hướng nghiệp ở các xã biên giới biển để PBGDPL cho các đối tượng tham gia

Giai đoạn II

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Hội đồng Phối hợp PBGDPL, Sở Tư pháp, Công an, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên 3 huyện biển

13

Kiện toàn tổ, đội tuyên truyền văn hoá của BĐBP tỉnh để PBGDPL cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển bằng hình thức sân khấu hoá

Giai đoạn I ở 3 xã điểm, giai đoạn II nhân rộng ra các xã còn lại

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Uỷ ban MTTQ VN tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đoàn TNCSHCM tỉnh…

14

PBGDPL thông qua thực hiện công tác chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, Công an, Tư pháp và những người có uy tín ở địa bàn khu vực biên giới biển

Thực hiện thường xuyên thông qua các hoạt động hằng ngày

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Sở Tư pháp, Công an tỉnh, MTTQVN tỉnh và các tổ chức quần chúng

15

Củng cố, bổ sung một số trang thiết bị phục vụ công tác PBGDPL ở các Đồn, Trạm Biên phòng và các xã khu vực biên giới biển

Giai đoạn II

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

16

Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, nhân dân các xã biên giới biển

Cuối giai đoạn II

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Sở Tư pháp, UBND 3 huyện biển, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Đồng Khởi

17

Tổ chức khảo sát tình hình PBGDPL ở địa phương, đơn vị; đánh giá kết quả thực hiện Đề án

Năm 2014, 2015

và 2016

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký; các cơ quan chức năng của Sở Tư pháp; UBND 3 huyện biển

18

Tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án; khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Tháng 11 năm 2016

Uỷ ban nhân dân tỉnh

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký và các sở, ngành, địa phương có liên quan

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh:

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của các sở, ngành, địa phương có liên quan giúp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện từng năm cụ thể. Định kỳ hằng năm tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án; căn cứ tình hình thực tế, chủ động đề xuất với UBND tỉnh điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án cho sát hợp.

- Trên cơ sở nội dung triển khai thực hiện Đề án, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp và Sở Tài chính tổng hợp lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án cụ thể trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Tiến độ thực hiện Đề án: Giai đoạn 1: Từ năm 2014 đến tháng 6 năm 2015; giai đoạn 2: Từ tháng 7 năm 2015 đến năm 2016.

2. Sở Tư pháp:

Phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai thực hiện Đề án, tập huấn nghiệp vụ PBGDPL, biên soạn tài liệu PBGDPL phục vụ việc triển khai thực hiện Đề án. Chỉ đạo Phòng Tư pháp 3 huyện biển (Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú) phối hợp với các Đồn Biên phòng và các cơ quan có chức năng đứng chân trên địa bàn khu vực biên giới biển tham mưu cho UBND cùng cấp trong tổ chức thực hiện Đề án.

3. Sở Tài chính:

Trên cơ sở dự toán kinh phí thực hiện Đề án được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện Đề án, Kế hoạch năm từ nguồn kinh phí PBGDPL hằng năm, đồng thời hướng dẫn chi tiêu, thanh quyết toán theo đúng quy định.

4. Uỷ ban nhân dân 3 huyện biển (Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú):

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; chỉ đạo các phòng, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các xã biên giới biển và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn phối hợp với BĐBP, các cơ quan chức năng triển khai thực hiện Đề án sát với tình hình địa phương mình.

5. Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan:

Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan tham gia thực hiện nội dung trong Kế hoạch này chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và UBND 3 huyện biển (Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú) triển khai thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2398/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre   Người ký: Võ Thành Hạo
Ngày ban hành: 28/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 2398/KH-UBND

391

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237667